SKL (pptx 1369 kb)

Report
Kollektivtrafik ett verktyg för att nå andra
samhällsmål inom miljö och
tillväxt.
SKL och RKM
Sveriges kommuner och landsting, SKL,
är arbetsgivar- och intresseorganisation för
landets kommuner, landsting och regioner.
Av landets nya regionala
kollektivtrafikmyndigheter är:
• 3 kommunalförbund
• 4 regioner
• 6 regionförbund
• 8 landsting
SKLs fokusfrågor och projekt 2013
Öppna jämförelser av kollektivtrafiken
Kollektivtrafikens kostnader
Myndighetsrollen
SKL ordförande i Partnersamverkan för en fördubblad
kollektivtrafik.
 Samhällsplanering och kollektivtrafik, regional planering
 Infrastruktur – villkor och verklighet. Genomlysning av regelverk
och nya förutsättningar för RKM tillsammans med bl a
Trafikverket.
 Nätverk, konferenser, nyhetsbrev, skrifter och rådgivning för
medlemmar inom kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor, skoltrafik
och kollektivtrafikens infrastruktur.




Vem följer upp lagen och reformen?
 Trafikanalys har regeringsuppdrag till 2014
 Transportstyrelsen har uppdrag att utöva tillsyn, följa
marknaden och ansvar för gemensamt informationssystem
 Konkurrensverket följer marknaden och utövar tillsyn
 Trafikverket ska stödja RKM och ansvarar särskilt för
infrastruktur, i samråd med andra infrastrukturhållare såsom
landets kommuner
 Intresseorganisationer: SKL, Svensk Kollektivtrafik,
Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet,
Branschföreningen Tågoperatörerna, Skärgårdsredarnas
Branschförening bevakar alla reformen utifrån sina medlemmars
uppdrag och intressen.
Nytänkande och effektiva
lösningar!
Kollektivtrafiken ett verktyg för att nå andra
samhällsmål inom miljö och tillväxt.
Infrastruktur för hållbar tillväxt och
konkurrenskraft
En av SKL:s prioriterade frågor 2013
Länsvisa indikatorer – på sikt öppna
jämförelser för kollektivtrafik
 ”Effektivisering av kollektivtrafiken och nya former av
finansiering av såväl infrastruktur som drift för ett ökat
kollektivtrafikresande kommer att vara avgörande frågor för hur
långt man kan gå när det gäller att öka kollektivtrafikandelen”
 Indikator 2013:
SKL har publicerat länsvisa indikatorer för jämförelse av
kollektivtrafik och påbörjat ett arbete med att ta fram öppna
jämförelser för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
Nyckeltal – benchmarking och ökad
möjlighet till styrning
 Stärka den politiska styrningen. Vad får vi för pengarna?
 Nettokostnaden per resa ökar…
 Samlande nyckeltal behövs med uttalat syfte att
Stärka möjligheterna till
budgetstyrning
Öka kunskaperna om den
samhällsnytta som kollektivtrafiken
bidrar till
Vad vill vi uppnå med
kollektivtrafiken?
 Tillgänglighet och möjlighet för så många som möjligt
att nå för dem och samhället viktiga målpunkter.
 Tillväxt och regional utveckling genom att öka utbud av
arbetskraft, arbetstillfällen och utbildning.
 Hållbar utveckling och möjlighet att resa så resurseffektivt och
med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Områden för nyckeltal
Tillgänglighet
Kundnöjdhet
Miljöpåverkan
Effektivitet
(Regionförstoring
och tillväxt)
Kollektivtrafikens kostnader
 Ökad marknadsandel – med inte till en fördubblad kostnad.
 Kostnaderna ökar snabbare än resandet – varför?
Vad är det som kostar?
Varför har kostnaderna ökat?
Hur kan vi hitta effektiva lösningar?
Vad får kollektivtrafiken kosta?
Har kostnadsutvecklingen skett från en låg eller hög nivå?
Är kollektivtrafiken dyr?
Vad är alternativkostnaden?
Kollektivtrafiken i
samhällsplaneringen
Planeringen av kollektivtrafiken på den regionala nivån i
respektive län
Den fysiska bebyggelseplaneringen sker inom
kommunerna.
Ambition ökad andel kollektivt resande -> nytillkommande
bebyggelse måste planeras utifrån kollektivtrafikens
förutsättningar.
Projekt ”Kollektivtrafiken i
samhällsplaneringen”
 Mål att skapa användbart planeringsverktyg
 I de regionala kollektivtrafikprogrammen ge en bild av hur väl
kommunernas fysiska planering stämmer med ambitionen att ge
goda förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling.
 I samarbete med RKM Uppsala och tre kommuner (Uppsala,
Håbo, Enköping).
 WSP konsult, Bengt Holmberg, professor i kollektivtrafik i Lund,
metodstöd.
Stärk kollektivtrafiken i översiktsoch detaljplaneringen
 Syfte att visa på kollektivtrafikens viktiga roll i stadsutvecklingen.
 Bidra till att kollektivtrafiken får en mer styrande påverkan i
planeringen.
 Analys av konkreta fall, intervjuer Växjö, Karlstad och
Kristianstad
 Projektet är ett FoU-projekt som genomförs av VTI
Vägledningar och erfarenheter
- finns på www.skl.se
Tack!
Sara Rhudin
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
[email protected]

similar documents