organisert arbeidet med skrivestien på sin skole

Report
Erfaringer ved Morellbakken skole
0805 2014 Trondheim
Mål for økta
• Oppstart – rammebetingelser
• Hva har vi gjort til nå?
• Erfaringer fra en lærer
0805 2014 Trondheim
Oppstart ved Morellbakken skole
• 8.trinn: 132 elever
• 10 lærere
• Rektor og assisterende rektor
0805 2014 Trondheim
Skolens visjon: å utfordre, utforske og utvikle
framtida!
Satsningsområder:
• Lesing og skriving
• Vurdering for læring
• IKT-støttende læring
• Elevmedvirkning
Tverrfaglighet
0805 2014 Trondheim
Skoleutvikling
Skriving som en driver i skoleutvikling
0805 2014 Trondheim
Hvordan har vi jobba med skriving
og Skrivestien ved Morellbakken?
• Tenkeskriving
• Skrivetrekanten
• Skriverammer
Skriv et brev til læreren din
Tilpassing
«...danningsprosessen er avhengig av et møte
mellom fagstoffet og eleven på en slik måte at
eleven blir berørt, og gjerne litt utfordret.»
(Aase, 2005)
Dette prinsippet gjelder også lærere!
Hvordan berøre lærerne?
• Læringsøkta må oppleves nyttig. Både i det lange
løp, men også her og nå i planlegging av opplegg
og timer.
• For å kunne tilpasse kompetansehevinga til den
enkelte lærer må vi vite hva de andre driver med.
• Snakk med folk. Snok på læringsplattforma, bruk
eksempler på skriveopplæring som foregår på
skolen fra så mange fag som mulig.
• Operere på plussida!
• Ledelsen må med!
Her er vi nå
• Vis fram det dere har funnet på huset
• Fortell hva som er bra med skriveoppleggene
Hvor skal vi?
• Skriveplan for skolen
Minstekrav for elevene: to skriveoppdrag i hvert
fag pr år. Del av lokal læreplan.
• Kompetanse i personalet
Minstekrav for lærerne: bruke tenkeskriving,
Skrivetrekanten og funksjonell respons i
undervisninga.
Vi skal lære noe
Hva består en læringsøkt ved bruk av
Skrivestien av ?:
• Refleksjon rundt egen praksis
• Lese fagartikler, reflektere og diskutere med
utgangspunkt i disse
• Se videoforedrag og samtale om disse
• Dele erfaringer og opplegg
• Utforme skriveoppgaver
Start øktene med refleksjon rundt
egen praksis
• Hva gjorde du for at elevene skulle bli bedre
skrivere?
• Hva fungerte ?
• Hva vil du gjøre annerledes neste gang?
• Å reflektere rundt det siste spørsmålet driver
oss framover
Les sammen!
• Sett av tid til å lese fagartiklene!
• Grunnlagsdokumentene er henta fra
Skrivestien
• Førlesingsfase: kort muntlig sammendrag
• Leseskjemaet fungerer godt til refleksjon i
etterkant. Hva var interessant for min
skriveundervisning?
• Hvilke konsekvenser får dette for min
undervisning?
Lage oppgaver
• Alle lærere får i lekse å utforme et
skriveopplegg som skal gjennomføres til neste
skoleringsøkt.
• Bør være smått:
– Tenkeskriving
– Sammendrag
– Labrapport
– Ei oppgave som ivaretar Skrivetrekanten
Oppsummering:
• Bruk det du kan og vet om god læring også når
voksne skal lære. Hold deg på plussida!
• Lag en skreddersøm kollegene dine basert på
den skriveopplæringa som skjer på huset og
hva dere som prosjektledere kan.
• Les fagartiklene sammen.
• Utform oppgaver i alle fag.
• Reflekter over egen skriveundervisning.
Vi er alle skrivelærere
Skriving som metode for å lære naturfag
Et(t?) eksempel
Problemstilling
• Naturfagundervisning tidligere
– Hva fungerte?
– Hva fungerte ikke?
• Skriving i naturfag på Morellbakken
– Hvorfor?
Måter å bruke skriving på i naturfag
•
•
•
•
•
•
Lab-rapporter
Oppgaveløsning
Sammendrag
Skriftlige prøver
Avskrift fra tavla
Fagartikler
Elevenes oppdrag:
Introdusere
begreper
1.Forklare begreper med
egne ord
1. Beskrive
begreper
2. Systematisere
begrepene i et tankekart
2. Tankekart
3. Skrive en
sammenhengende
fagtekst veg hjelp av
begrepstabell og tankekart
3. Faktatekst
Begrepstabell
Begrepstabell m. elevenes beskrivelse
Tankekart
Fagtekst – et eksempel
Økologi er læren om samspillet mellom de biotiske- og
abiotiske faktorene i et økosystem. Med biotiske faktorer
mener vi alt som er levende (alle arter). Det vil si planter,
dyr, bakterier og sopp. Abiotiske faktorer er alt det som
ikke er levende, men som har påvirkning på det som er
levende. Det er for eks. vann, vind, temperatur og
jordsmonn. Biosfæren er det området hvor vi finner liv.
Fra langt nede i havet til Mont Everest. På jorda har vi sju
ulike biomer. Tundra, regnskog, .........og ørken. I Norge
finner vi bare tre av disse biomene. Et biom er...........
Skriving gir bedre forståelse av
naturfag
• Bevisstgjør eleven
• Gir mestringsfølelse
• Skrive på fagets premisser
Takk for oss!
0805 2014 Trondheim

similar documents