Produksjon av fjernvarme og kjoeling

Report
ENERGIOMLEGGING EN
KOMPETANSEUTFORDRING
Kursserie i regi av varmeforum
Tirsdag 27.11.2012- Bergen
FJERNVARME OG FJERNKJØLING
Del Tema: FV02
Produksjon av Fjernvarme og Fjernkjøling
Multiconsult, Anders Meinert
1
Fjernvarme=
energifleksibiltet
2
FJERNVARMEBYEN TRONDHEIM
Grunnlastproduksjon
(Nye fornybare energikilder)
Avfallsenergi
Biobrensel
Deponigass/Biogass
Varmepumpe
Sum
70 MW
9 MW
3 MW
1 MW
83 MW
Topplastproduksjon og effektreserve
Elektrokjeler
85 MW
Oljekjeler
50 MW
Naturgass (LNG)
30 MW
Propangass (LPG)
50 MW
Sum
215 MW
3
Fordelen med fjernvarme -Energifleksibilitet
Historikk alle selskaper Norge 1990-2010
6,000
5,000
4,000
El-kjel
Olje
Gass
3,000
Bioolje
Bio
Avfall
2,000
Ind.SP
CHP
VP
1,000
-
4
Energi levert fjernvarmenettet
Trondheim 2010
Avfall
Biobrensel
Deponigass
El.kjeler
varmepumpe
Naturgass ( LNG )
GWh
120
100
80
60
40
20
0
Jan Feb Mars April Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des
5
Eksempel
Effekt-varighets diagram
Areal under den røde
linjen tilsvarer ca 85%
av energiforbruket
15%
85 %
timer
6
Avfall
•
•
•
•
Høye investeringskostnader - rensekrav
Brukes som grunnlast
Store anlegg
Rimelig brensel
7
Industriell Spillvarme
• ”Rimelig” energikilde,
krever ofte store
investeringer
• Miljømessig svært god
løsning
• Leveransekvalitet styres
av primærproduksjonen
• Trussel: ”Konkurs” ( feks
Fesil i Trondheim
• Kristiansand og Mosjøen
gode eksempel
8
Biobrensel og kjelanlegg
Type kjel og priser
9
Fakta om Bioenergi
Priser, tilgang på flis i Norge
10
Bioolje
Hovedutfordringen
–
–
–
Transport og levering (viskøs)
lagertank med oppvarming.
Bioolje går ut på dato.
Anlegg med ulik robusthet for
biooljekvalitet.
– Utslipp, Nox
Behov for robuste brennere:
– Syrefast stål og spesielle
pakninger
– Flere filtreringstrinn
– Sotvaskeanlegg
– Forvarming av oljen
Bioolje er olje utvunnet fra
planter eller dyr. Det er
bl.a. olje fra treforedling
og dyrefett eller rapsolje
og palmeolje
Dokumentasjonskrav:
– Fornybarandel for produktet
– Sporbarhet til råstoff og
produksjon
11
Varmepumper
– Sjøvann
– Spillvarme industri
– Spillvarme kloakk
På mindre anlegg,
- Bergvarme
- Jordvarme
- Luft til vann
12
Olje
• Lettolje
– Rimelig investering
– Høy driftssikkerhet
– Enkelt å plassere
(for eksempel kontainer)
– Nye kjeler «kun
vanndamp» som utslipp
– Beste løsning for
reservekjel
13
Gass
• Naturgass
– Rimelig investering
– Mer miljøvennlig og
rimeligere en olje
• Biogass
– Miljøvennlig løsning
– Tilgjengelighet en
utfordring
14
Solvarme
Nøkkeltall fra AEV’s anlegg på Lillestrøm:
• Tomteareal ca 30.000m2
• Solfangerareal 12.810m2
• Maks effekt 7 MW
• Antall solfangerpanel 915
• Helningsvinkel 41grader
• Forventet produksjon 4 GWh/år
• Totalbudsjett 30 millioner NOK
• Enovastøtte 50%
15
Dypgeotermisk energi ?
• Høye
investeringskostnader
• Grunnlast
• Fortsatt usikker
teknologi
• Temperatur
16
Fjernkjøling
• Frikjøling
– Sjøvann/ferskvann
• Mekanisk kjøling
– Absorpsjonskjøling (90-120oC)
– Varmepumpe til oppvarming og kjøling
• Aktuelt når VP benyttes som grunnlastenhet
– Kjølemaskin kun for kjøling
• Mest aktuelt for spisslast kjølekapasitet
17
Etablerte Fjernekjøleanlegg i
Norge
•
•
•
•
•
•
Fortum (Bærum og Fornebu) sjøvann+VP
Lillestrøm - VP
Stavanger (Lyse) 100% Frikjøling sjøvann
Kristiansand (etablert i 2011) 100% frikjøling
Hønefoss (1 -2 kunder?)
Trondheim - Absorbasjonskjøling + sjø
18
Absorpsjonskjøling
19
Myndighetskrav ifm
prosjektering for energisentraler
• Plan og bygningsloven.
• Norges vassdrags og energidirektorat
- Forskift om beredskap i energiforsyningen med veiledning
• Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
- Forskrift om trykkpåkjent utstyr
Temaveiledning del 1- Anlegg under 110C
Temaveiledning del 2- Anlegg over 110C (hettvann og damp)
(Fjernvarmerør distribusjonsnett kundesentraler er et unntak)
•
•
•
•
NS EN 13480 Metaliske Industrielle rørsystemer
Forurensningsforskriften (klif)
Forebyggendeforskriften
Mfl.
20
Takk for oppmerksomheten!
Akkumulator tank
i Reykjavik
21

similar documents