Presentasjon om Noreg som Europas batteri

Report
CEDREN 13.04.2011
Kritiske faktorar for norsk balansekraft
Mads Løkeland
www.naturvern.no
For å starte med eit skrekkscenario
NVE fann 16.500 MW auka effekt ved utviding av
effekten i verk over 50MW med utløp i sjø,
magasin eller stort vatn (fornuftig avgreinsing)
Legg til dagens kapasitet og ny pumpekraft
Sett at 30.000 MW blir ny balansekraft for Europa.
Vi reknar 60% utnytting av kraftlinene og får 25
nye 420 kV luftliner (2000 MW) mot utlandet og
kraftig styrking av linenettet elles i landet
Eit skrekkscenario for ein naturvernar?
Åbødalsvassdraget, Sauda
Foto: Jarle Lunde, Vassdragsvern.no
www.naturvern.no
– Raskt varierande vannstand med erosjon og tap
av biologisk mangfald i elver og vatn?
– Fleire tusen kvadratkilometer inngrepsfri natur
tapt til nye kraftliner?
– Alvorleg negativ total virkning på fugl og
landlevande dyr frå kraftlinene?
– Tap av store landskapsverdiar?
– Tap for friluftslivet?
Litt av bakteppet
• Overordna klimamålsetting:
global oppvarming mindre enn 2 oC
• Overordna målsetting for naturmiljøet:
stanse tapet av natur og biologisk mangfald
• Sikker energiforsyning i framtida:
klare oss utan fossil energi
• Betre miljø:
mindre utslepp av forsurande gassar og støv
www.naturvern.no
www.naturvern.no
Ta vare på naturrikdomen
• «Naturen skal tas vare på fordi vi som mennesker er avhengig av den,
men også fordi den har verdi i seg selv. ... hensynet til miljø [skal] være
gjennomgripende i alt vi foretar oss.»
Regjeringserklæringa, Stoltenberg II
• ”Fysiske inngrep og endret arealbruk utgjør den viktigste trusselen
mot biologisk mangfold, og at summen av mange små inngrep som
alene synes ubetydelige, utgjør en snikende fare for mange arter.
Vi øker oppmerksomheten mot sum-konsekvenser av inngrep som hver
for seg fremstår som små. ”
Energi og Miljøkomiteen om rikets miljøtilstand – Innst.S.nr.228 (2004-2005)
• Riksrevisjonen med gjennomgang av status for verneområde i 2006:
Ikkje samsvar mellom mål og tiltak i regjeringas politikk
www.naturvern.no
Nokre element i denne debatten
• Vassdrag
– Biologisk mangfald, for dyr og plantar i og rundt vassdraga
– Landskap og friluftsliv
– Internasjonalt ansvar for ein, i verdssamanhang, unik vassdragsnatur
• Inngrepsfrie naturområde (INON)
– Grunnlag for overleving av mange artar, og som formelt vern mot nye
inngrep. Vassdrag er viktige i denne samanhangen
– Eit internasjonalt ansvar for å ta vare på den særeigne norske naturen
• Skog, skogvern, fugl og kraftliner
– Tap av skog som CO2-lager og tap av verneverdig skog
– Virkning på stadbunde fugl og trekkfuglar (Bernkonvensjonen)
• Sumvirkning av inngrep
– Vanskeleg men sentralt og viktig omgrep, om sumvirkning av små og store
inngrep ved energi, transport, næring, buområde, hytter etc
www.naturvern.no
Utviklinga for ”villmarksprega” naturområde
Meir enn 5 km frå næraste
større tekniske inngrep
I 2003 – 2008 stod energisektoren for
størstedelen av tapet av inngrepsfrie
naturområde, med 40%
www.naturvern.no
Utbygd
60% av vasskrafta er
bygget ut
70% av norske elver er
regulert for elkraft
På tide å tenkje seg om
Verna
33.4 TWh
Kan vurderast
48.6 TWh
123.4
TWh
Totalt potensiale:
205,4 TWh
• 340 vasskraftkonsesjonar skal reviderast fram til 2020
– Naturvernforbundet vil be om revisjon som i fleire høve vil føre til redusert
magasinkapasitet og redusert ”effektkøyring”
– For nokre inngrep er det aktuelt å be om restaurering
• Naturvernforbundet er med på klage til ESA for at det ikkje blir stilt
moderne miljøkrav til gamle anlegg, i strid mot vassdirektivet
www.naturvern.no
Balansekraft frå Noreg krev nye kraftliner
Kvart år tek høgspentlinene livet av like mange ryper, storfugl og
orrfugl som alle landets jegarar til saman:
500 000 ryper, 20 000 storfugl, 25 000 orrfugl
Og i tillegg eit ukjend tal falk, hubro, våk ...
(Norsk Institutt for Naturforsking etter forsking i Hemsedal)
Kraftlinene gir tap av inngrepsfri natur, landskapsverdiar og skog
420kV+300kV Folldal mai 08
www.naturvern.no
Internasjonal energipolitikk
IEA (internasjonale energibyrået)
om energisektorens bidrag til
reduserte utslipp av klimagass:
–
–
–
–
54% frå energieffektivisering
23% frå ny fornybar energi
14% frå CO2-innfanging
9% frå ny kjernekraft
Moden for revisjon etter Japan?
Kva konsentrerer vi oss om i Noreg?
www.naturvern.no
EU om energieffektivisering
20% innan 2020
Energieffektivisering er det rimelegaste tiltaket for å redusere
utslepp, sikre energiforsyninga og konkurranseevna, gjera bruk
av energi rimelegare for forbrukarane (8000 kr mindre pr år) og
skape sysselsetting i industrien.
COM (2008) 772
www.naturvern.no
Også Noreg kan klare tilsvarande
Enovas industrirapport(2009)
Energieffektiviseringspotensial i industrien på 27 TWh
Lavenergiutvalgets rapport (2009)
Energieffektiviseringspotensial i bygg på 11 TWh i 2020, 29
TWh i 2030 og 49 TWh i 2040 (halvering)
Energieffektivisering i industrien: 20% i tillegg til generell
teknologiutvikling i 2020
www.naturvern.no
”Krafttak for riktig kraftbruk”
2010:
”En rapport om hvordan norsk kraft kan brukes til beste for miljø og
grønn verdiskapning”
Antyder:
• Enorme kraftoverskot og god kraftbalanse etter effektivisering av
forbruk og produksjon, og etter storstilt elektrifisering
• Sterkt avdramatisert behov for ny produksjon og nye kraftliner
• Klimamessig vesentleg betre å bruke overskotet til industri i Noreg
enn å eksportere kraftoverskotet
• Frigjord og ny kraft: 29 TWh i 2020 og 49 TWh i 2030
www.naturvern.no
Kva bruker vi kraftoverskotet til?
”Krafttak for riktig kraftbruk” sannsynleggjer 29 TWh frigjord og ny
kraft i 2020 og 49 TWh i 2030.
Kva skal vi bruke kraftoverskotet til?
Nokre svar
Erstatt fossil energi og kutt klimagassutsleppa (kan oppnå 10 mill tonn
CO2-ekvivalentar i 2020, ein tredel av krav til norske kutt)
Eksporter energi gjennom energiintensive varar / tenester i Noreg.
Eksport av kraft på kabel kan totalt sett gje større CO2-utslepp
www.naturvern.no
Balansekraft og krafteksport
• Kva er formålet?
– Avgjerande og reelt behov for norsk eksport og bidrag til
effektutjamning for å oppnå redusert utslepp av klimagassar?
– Norsk forretningsidé for å selje norsk effektkapasitet i konkurranse
med andre metodar for effektutjamning?
• Kva er totalvirkninga av ulike val når det gjeld
–
–
–
–
Utslepp av klimagassar
Naturinngrep og følgjer for biomangfald
Utvikling av grøn teknologi og løysingar i andre land
Total samfunnsøkonomi
Behov for kunnskap
www.naturvern.no
Vil Europa ha energien vår?
Aukande tendens i Europa til å ville klare
fornybardirektivet på eiga hand.
Synkande interesse for import av norsk kraft,
men interesse for effektutveksling.
Erik Skjelbred, Statnett 23.03.2011
Europower Nr 1, 2011
www.naturvern.no
Effektutjamning
Foto: Vern Vefsna
Vassdragsvern.no
www.naturvern.no
Noreg har eit stort potensiale, men
• Kor mykje kan vi bidra med før miljøkonsekvensane blir for
store?
• Finst det andre metodar, og kva er den totale
virkningsgraden for ulike metodar?
• Kva er følgjene for natur og miljø totalt sett?
Alternativ balansekraft?
• Er adiabatisk trykkluftlager nær forbrukar eit reelt alternativ?
–
–
–
–
Energilager skjult under bakkenivå
Mange små lager jamnar ut lokalt forbruk og lokal produksjon
”Kortreist” lager-energi med redusert behov for kraftleidningar
Akseptabel virkningsgrad (70%)
• Totalt sett eit miljømessig godt alternativ?
– Kva med kostnader for utvikling, bygging og drift?
www.naturvern.no
”ADELE” trykkluft energilager
Byggetid:
Effekt:
Drift:
Lagra energi:
Metode:
Virkningsgrad:
2013 – 2016
200 MW
5 timar
1 GWh
Trykkluft - adiabatisk
70%
Miljømessig bra
alternativ til Noreg som
”Europas batteri”?
Varmelager for
adiabatisk funksjon
600oC
www.naturvern.no
Kompressor og turbin
Underjordisk trykkluftlager
70 bar, 0,8 – 1.5 mill m3
Tyskland
Utgreiing for 100% fornybar elektrisitet i 2050
Uavhengig
Totalvolum 500 TWh
Samarbeid med Noreg
Alternativ 1
Alternativ 2
0% import
Alternativ 3
15% import
Tyske energilager (trykkluft): TWh
34
5
6
Lagerkostnad i Tyskland: øre/kWh
86
218
186
Effektutveksling med Noreg: TWh
76
Lagerkostnad i Noreg: øre/kWh
87
Netto import frå Noreg: TWh
76
Importkostnad: øre/kWh
117
Totalkostnad for alt.: øre/kWh
71
55
51
”100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar, Stellungnahme”
SFU, Sachverständigenrat für Umweltfragen . Nr 15.2010
www.naturvern.no
Lagringsmetodar
“The Role of Energy Storage with Renewable
Electricity Generation”, Paul Denholm m.fl., 2010
www.naturvern.no
Norsk magasinkraft
Kva blir energitapet ved bruk av norsk magasinkraft og pumpekraft for
effektregulering på Kontinentet og retur av like mykje energi til Noreg på
tidspunkt med høg produksjon/ låg last på Kontinentet (tap i begge retningar)?
Med andre ord, ikkje krafteksport, berre effektkøyring
Endepunkt
Totalt tap, tur/ retur
Kontinentet
Magasinkraft på Sørlandet, sjøkabel til Kontinentet
Magasinkraft i Nordland, luftline til Sørlandet + sjøkabel
10%
23 – 29%
Pumpekraft på Sørlandet med 75% virkningsgrad
Pumpekraft i Nordland med 75% virkningsgrad
33%
42 – 46%
Adiabatisk lokalt trykklager på Kontinentet
Usikre tal, men gir grunnlag for refleksjonar, og behov for etterprøving.
www.naturvern.no
30%
Utløp i fjord
Kraftverk med utløp i fjord frå
stort magasin
– Følgjer NVEs avgreinsing i
utrekninga av potensiale
– Toler effektkøyring betre enn ved
utløp i elv
Kva med saltkraftverk?
– Kraftverk med utløp i fjord er
særleg veleigna til saltkraftverk
– Vil effektkøyring gjera
saltkraftverk mindre aktuelt?
www.naturvern.no
Fleksibel forbrukar som regulator
• Eksempel:
– Elektrolyse av vatn for produksjon av hydrogen og oksygen
i periodar med overskot av kraft
• Industrielle formål, som reduksjon av jernmalm med hydrogen
• Transportformål
– Fryselager med drift av kuldemaskineri i overskotsperiodar
• Kor mykje kan ein redusere behovet for energilager /
magasinkraft med bevisst utvikling av store fleksible
forbrukarar?
www.naturvern.no
Oppsummering
Vi treng svar på mange grunnleggjande spørsmål
1. Med målsetting klima, kva alternativ finst til norsk vasskraft som ”Europas
batteri” (både energilager og fleksibelt forbruk)?
2. Kva er den reelle virkningsgraden for ulike alternativ?
3. Kva gir totalt sett minst naturinngrep og best virkning for klimaet?
4. Kva er best for totalrekneskapen (klima og natur), å eksportere norsk elektrisk
energi, eller å bruke den til energiintensiv produksjon og tenester i norske
overskotsområde (kortreist kraft)?
5. Kor mykje magasin treng vi sjølv, for balansering av småkraft og vindkraft?
6. Kor mange kraftliner, og kor store naturinngrep og miljøvirkningar vil det føre
med seg å ha Noreg som Europas batteri?
Ikkje prinsipielt mot effektkøyring og utveksling mot Europa, men stiller store
spørsmål ved omfang, virkning på naturmiljøet og vurdering av alternativ
www.naturvern.no
Energiutval for langsiktig plan
04.03.2011 sette Regjeringa ned eit utval for å sjå på
utviklinga i kraft- og energibalansen til 2030 og 2050
som skal levere innstilling innen 1. mars 2012
Naturvernforbundet er representert ved Lars
Haltbrekken.
www.naturvern.no

similar documents