Sprogundervisning - fra formel til funktionel - Raffaele Brahe

Report
SPROGUNDERVISNING
Fra formel til funktionel undervisning
PROGRAM
1.
Eksempler på formel/ funktionel sprogundervisning


Eksempler fra materialer til skolens danskundervisning
Eksempel på funktionel sprogundervisning

2.
Den teoretiske forankring af de to sprogsyn

3.
Skriv et postkort
Dialogisk oplæg ved RABO
Diskussion – hvad skal vi gøre? Hvad mener de
studerende?
Eksempler på formel/
funktionel
sprogundervisning
DEN FORMELT/ STRUKTURELT ORIENTEREDE
SPROGUNDERVISNING (BOCK, CHRISTENSEN 2011)
Undervisning med sprog som genstand har
et andet indhold og anvender ofte et andet
materiale end undervisning i sprog i brug.”
 Sproget i undervisningen er materialernes
idealiserede og stiliserede sprogbrug
 Undervisningsformerne ligner ikke
undervisningsformeren i andre sider af
danskfaget.
 Undervisningen har som mål at bibringe
børnene metasproglig viden om
sprogsystemet først og fremmest.
Hvad betyder det? Og er der noget forkert
i det?

SKRIV ET POSTKORT TIL EN VEN
Individuel skriveopgave:
Tid: ca. 12 minutter
Skriv et postkort til en ven, I ikke har talt med i et stykke
tid. I skal bruge postkortets forside (tekst, billeder,
illustrationer m.m.) til at markere konteksten for
skrivesituationen.
SKRIV ET POSTKORT TIL EN VEN
Gruppearbejde:
Læs teksterne højt for hinanden i grupperne. Efter hver
tekst skal i tale om flg. (inspireret af Bock og
Cristensen 2011:100):
1.
Hvilken fremstillingsform er brugt?
2.
Hvad er formålet med teksten?
3.
I hvilken sprogbrugssituation (kontekst) optræder
teksten?
4.
Hvad er tekstens særlige sproglige kendetegn?
5.
Giv 1-2 forbedringsforslag til skribenten
TEKST I KONTEKST – RAMMER FOR
SKRIVEOPGAVER (JØRGENSEN 2005)
At lade eleverne skrive korte og overskuelige tekster
 At give faglige bindinger på skriveopgaverne
 At lade eleverne skrive på klassen på en sådan måde, at
respons og samtale om teksterne kan finde sted umiddelbart
 At lade eleverne skrive i autentiske
kommunikationssituationer så ofte som muligt

DEN FUNKTIONELT ORIENTEREDE
SPROGUNDERVISNING (BOCK, CHRISTENSEN 2011)
Undervisningen i grammatik starter
ovenfra
 Undervisningens genstand er tekster
 Sprogbeskrivelsen tager sit
udgangspunkt i sprogsystemets
muligheder for at skabe betydning
 Undervisningens former er både
induktive og deduktive
 Undervisningens mål er viden om
og færdigheder i kommunikation
 ” Hvad betyder det?

Den teoretiske forankring
af de to sprogsyn
STRUKTURALISTISK LINGVISTIK
Sproget består af tegn, der har en indholds- og en
formside
 Ord er eksempelvis tegn
 Tegn er arbitrære: forbindelsen mellem de udtryk, vi har
for fænomener og det indhold, vi forbinder med
udtrykket, er vilkårlig
 Der er ingen logisk forklaring op, hvorfor ”hest” er den
form, vi bruger for at betegne et forbenet stort dyr…

TEGN ER ARBITRÆRE
= hest
TEGN HAR EN BETYDNING PÅ TO NIVEAUER
Hest
Krikke
Fuldblod
Alle tre har samme grundbetydning (denotative
betydning), men ret mange forskellige medbetydninger
(konnotative betydninger).
TEGNSYSTEMER KAN ANALYSERES OG
FORSTÅS ISOLERET FRA KONTEKSTEN
Sproget er tegnsystemer, der kan studeres isoleret fra den
kontekst, sproget optræder i!
Grammatik er i videste forstand et forsøg på at beskrive
reglerne for hvordan vi kan bruge sproget (forbinde betydning
med et udtryk)
Når man beskriver regelmæssigheder for sproget, skelner man
traditionelt mellem 3 komponenter:
 Semantik – ”det ord kan du ikke bruge i denne sammenhæng,
det betyder noget andet!”
 Syntaks – regler for hvordan man kan danne sætninger og
ordgrupper
 Morfologi – regler for orddannelse
DEN STRUKTURALISTISKE SPROGPYRAMIDE
Tekster
Sætninger/led
Ord
Morfemer
Grafemer
Fonem
er
Den kulturelle kontekst
diskurser, som teksten indgår i
den konkrete kommunikationssituation
teksten
genrer teksten deltager i
kompositoriske og fortællemæssige
forhold
syntaktiske forhold - herunder
tegnsætning
sætningsledniveauet
ord
morfemer
grafemer
fonemer
ET FUNKTIONELT SPROGSYN
Strukturalistisk lingvistik:
Sproglige udtryk (tekster) har
en form og et indhold - F.Saussure, A.J. Greimas
Systemisk funktionel grammatik af MAK.
Halliday - Ja, men sproglige udtryk er aldrig
kontekstløse! Sproget skal ses i forhold til den
funktion det sproglige udtryk har i den givne kontekst!
ET FUNKTIONELT SPROGSYN
I dette perspektiv er sproglige udtryk
handlinger - sproghandlinger, der har et
Formål/ en funktion
Disse sproghandlinger modtages altid i forhold til en kontekst:
 Den kulturelle kontekst
 Den sitationelle kontekst
TEKSTLINGVISTIKKENS FELT (LIS HOLM)
Pointerer grammatikkens rolle i forhold til at ”give
ordene og teksterne liv”
 Sproget ses som en ressource, ”som vi sprogbrugere
vælger elementer fra, når vi skaber tekst.”
 Ressource = ordforråd og reglerne for sprogbrug
 Valgmulighederne er mangfoldige, og det er ud fra de
regler om sprogbrugen (grammatikken) at vi vælger
og dermed kan variere vores sprog uendeligt – altså:

Hurra
for grammatikken!
Diskussion på holdet:
hvad skal vi gøre? Hvad
mener I?

similar documents