Jagtloven

Report
JAGTLOVEN
2kok1111a
Vildtsæsoner
Fastsat via
”Lov om Jagt og Vildtforvaltning”.
Jagttider i Klart sprog.
”Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og
fugle”.
Generelle jagt tider for vildt som må jages i DK.
Derudover findes regionale begrænsninger i jagttider.
Fredningsbestemmelser
Pattedyr og fugle, for hvilke der ikke er fastsat jagttid, er
fredede hele året. Pattedyr og fugle, for hvilke der er
fastsat jagttid, er fredede udenfor jagttiden. .
Fredning af en vildtart omfatter, hvor andet ikke er
angivet, tillige artens yngel samt reder og æg.
Reder og ynglesteder med æg eller yngel må ikke ødelægges. Æg må ikke ødelægges.
Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. juli.
Grundejeren må ikke overdrage retten til at jage andeog vadefugle, bortset fra skovsnepper og opdrættedegråænder, til andre for en periode, der er mindre end 1 år.
Andre jagt bestemmelser
Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solNedgang.
Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solopgang
Overtrædelse af ovenstående regel og sæsonbestemmelser
kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år.
Handel med vildt
Frisk vildt må Sælges/købes indtil 14 dage efter jagtidens/
sæsonens afslutning.
Man kan købe udenlandsk frosset vildt hele året.
Indkøb af vildt til det professionelle køkken skal foregå via
en autoriseret vildthandler, hvor dyr og fuglevildt er
Dyrlægekontrolleret.
Professionelle køkkener må ikke modtage vildt med hår
eller fjer, medmindre der findes et særskilt og godkendt
lokale til dette.
Kød fra unge dyr og fugle er at foretrække.
Køb af vildt er en tillidssag.
Vildt opdeles i to typer
Fjervildt
Opdeles i: Hønsefugle
Agerhøne, Fasanhøne, Fasanhane og Blishøns
Vadefugle
Skovsneppe, Dobbeltbekkasin
Andefugle
Grågås, Blisgås, Sædgås,Kortnæbet gås, Gråand,Atlingand,Krikand,
Spidsand, Pibeand, Skeand, Knarand,canadagås, Taffeland, Troldand,
Bjergand, Hvinand, Havlit, ederfugl han og hun,SortandFløjlsand,
Stor Skallesluger og toppet skallesluger
Vildt opdeles i to typer
Hårvildt
Opdeles i: Hovdyr
Kronhjort, Kronhind og Kalv, Dåhjort, Då og kalv, Sikahjort, Sikahind
og kalv, Råbuk, Rå og lam, Muflonvædder, Muflonfår og lam, Vildsvin
Orne, Vildsvin So og grise
Gnavere:
Hare og Vildkanin

similar documents