R&C Portfolio - Richardson & Cruddas (1972) Ltd.

Report
Richardson & Cruddas (1972) Ltd., Mumbai
Byculla, Mulund, Nagpur, Chennai Units
Byculla-02223794001-10, SD Umrikar-9920221060, RG Satam-9833762290, Pushpa
Bist-9769721683, PK Sharma (Mulund)-9821175195, E Balakrishna (Chennai)9840310392, PK Sarkar (Nagpur)-9579597478, [email protected]
R&C Byculla Complex
R&C Byculla Complex
Byculla Fabrication Shop 1
Byculla Fabrication Shop 2
Byculla Fabrication Shop 2
Byculla Fabrication Shop 3
Byculla Fabrication Shop 3
Byculla Fabrication Shop 3
Byculla Fabrication Shop 3
Byculla Fabrication Shop 4
Byculla Fabrication Shop 4
Byculla Fabrication Shop 4
Byculla Machine Shop 1
Byculla Machine Shop 1
Byculla Machine Shop 1
Byculla Machine Shop 2
Byculla Machine Shop 2
Byculla Machine Shop 2
Byculla Machine Shop 2
Byculla Machine Shop 3
Byculla Machine Shop 3
Byculla Machine Shop 3
Byculla Machine Shop 3
Byculla Machine Shop 4
Byculla Machine Shop 4
Byculla Machine Shops
Byculla Machine Shops
Byculla Maintenance Shop
Byculla Maintenance Shop
Byculla Maintenance Shop
Byculla Maintenance Shop
Byculla Maintenance Shop
Byculla Maintenance Shop
Byculla Maintenance & Machine Shop
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Central Store
Byculla Template Building & Parking
Byculla Template Hall
Byculla Template Hall
Byculla Template Hall
Byculla Template Hall
Byculla Template Hall
Byculla Template Hall
Template Building
Template Building
Byculla Corporate Open Parking Area
Byculla Corporate Open Parking Area
Byculla Conference Hall
Byculla Corporate Open Area
Byculla Main Gate 1
Byculla Main Gate 2
Byculla Factory Gate
Byculla Corporate Building Terrace
Byculla Corporate Building Terrace
JJ Road view from Terrace
JJ Road view from Terrace
Byculla Annex Terrace
Byculla Recreation Hall
Byculla Annex Office
Byculla Annex Office
Byculla Annex Office
Byculla Annex Office
Byculla Antic Staircase
Schematic Diagram of Byculla Factory
R&C Mulund Complex
R&C Mulund Complex
R&C Mulund Complex
Mulund Main Gate
Mulund II Gate
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Workshop
Mulund Machine Shop
Mulund Warehouse
Mulund Warehouse
Outside of Mulund Admin Office
Mulund Admin Office
Mulund Personnel Building
Mulund Canteen
Mulund Canteen
Mulund Warehouse
Mulund Stores
Mulund Stores
Mulund Security Office
Mulund Semi Finished Building
Mulund Material Yard
Mulund Open Area
Mulund Material Yard
Mulund Four Wheeler Parking
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Open Area
Mulund Opposite R Mall
Mulund Opposite Life Style Mall
Mulund Opposite Big Bazaar
Mulund Opposite Vikas Paradise
Mulund Opposite Commercial Area
Mulund Schematic Diagram
R&C Nagpur Complex
Nagpur Complex
Nagpur Complex
Nagpur Fabrication Office
Nagpur Fabrication Office
Nagpur Fabrication Unit
Nagpur Fabrication Unit
Nagpur Fabrication Unit
Nagpur Fabrication Unit
Nagpur SICOM Unit
Nagpur SICOM Unit
Nagpur SICOM Unit
Nagpur SICOM Unit
Nagpur SICOM Unit
Nagpur Tower Testing Unit
Nagpur Tower Testing Unit
R&C Chennai Complex
Chennai Complex
Chennai Complex
Chennai Office & Environmental Lab
Chennai Office & Environmental Lab
Chennai Unit
Chennai Unit
Richardson & Cruddas (1972) Ltd., Mumbai
Byculla, Mulund, Nagpur, Chennai Units
Byculla-02223794001-10, SD Umrikar-9920221060, RG Satam-9833762290, Pushpa
Bist-9769721683, PK Sharma (Mulund)-9821175195, E Balakrishna (Chennai)9840310392, PK Sarkar (Nagpur)-9579597478, [email protected]

similar documents