JAZYKOVÉ ROZBORY II.(+PRACOVNÍ LIST *.2)

Report
JAZYKOVÉ ROZBORY II.(+PRACOVNÍ LIST č.2)
ÚKOLY
1. Urči, zda je věta : jednoduchá / souvětí
(VJ/S), u S počet vět
2. Nadepiš slovní druhy
3. Podtrhni a nadepiš ZSD (podmět a přísudek)
4. Nadepiš rozvíjející větné členy
JAZYKOVÉ ROZBORY II.
1) souvětí, 2 věty (1.H, 2.V )
6
5
7
2
1
Zítra pojedeme do Mariánských Lázní
7
1
3
3
6
5
1
za maminkou, která si tam léčí záda.
JAZYKOVÉ ROZBORY II.
Puč
Př (Po- my)
Pks
Pum
1) Zítra pojedeme do Mariánských Lázní
Pum
Př
Pum
za maminkou, která si
tam
Př
Pt(4.p)
léčí
záda.
Po
JAZYKOVÉ ROZBORY II.
2) souvětí, 2 věty ( 1.H,2.H )
2
2
1
5
2
Čerstvá sněhová pokrývka stlačuje starší
1
1
vrstvy sněhu
8
5
3
a mění je
7
2
1
v tuhý led.
JAZYKOVÉ ROZBORY II.
Pks
Pks
Po
Př
2) Čerstvá sněhová pokrývka stlačuje
Pks
Pt(4.p)
Pkn
Př
starší vrstvy sněhu a mění
Pks
v tuhý
Pt(4.p)
led.
Pt(4.p)
je
JAZYKOVÉ ROZBORY II.
3) souvětí, 2 věty ( 1.H, 2.V )
6
5
1
7
3
1
Včera zasedli žáci do svých lavic,
8
5
2
1
protože skončily letní prázdniny.
JAZYKOVÉ ROZBORY II.
Puč
Př
Po
3) Včera zasedli
Pks
Pum
žáci do svých lavic,
Př
protože skončily
Pks
Po
letní prázdniny.
Digitální učební materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr.Petra Adamčíková
Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ
Ročník: šestý
Předmět: český jazyk
Počet vyuč.hodin: 1
Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Vytvořeno: srpen 2011
Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad
a procvičování
• Školní rok 2011/12 a dále
• Registrační číslo: 7_I_19_Čj
Zdroje
• Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s.
ISBN 80-7238-206-3
• Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník
základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha:
SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6
• Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ
2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26

similar documents