ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Report
กรรมการคุมสอบ และ
กรรมการกลางทุกๆ ท่ าน
ด้ วยความยินดียิ่ง
28 สิ งหาคม 2556
การรับบุคคลเข้ าศึกษา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจาปี การศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพเิ ศษ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
MDX, MD02, DTX.
- รับสมัครฯ 15-29 กรกฎาคม 2556
- สอบ 31 สิ งหาคม -1 กันยายน 2556
- ประกาศผลสอบข้อเขียน 25 กันยายน 2556
- ทดสอบขั้นตอนที่ 2 3-4 ตุลาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ 15 ตุลาคม 2556
- รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาฯ 21-24 ตุลาคม 2556
- ทาสัญญาฯ 24 ตุลาคม 2556
-ส่ งชื่อเพื่อตัดสิ ทธิ์ 24 ตุลาคม 2556
จานวนผู้สมัครทีม่ สี ิ ทธิ์เข้ าสอบ
- โครงการ MDX = 5,171 คน
- โครงการ MD02 = 4,481 คน
- โครงการ DTX = 1,629 คน
รวมทั้งสิ้น = 11,281 คน
สนามสอบ 6 สนาม
สนามสอบที่ 1 โรงเรี ยนกัลยาณวัตร = 55 ห้อง (1,631)
สนามสอบที่ 2 โรงเรี ยนสนามบิน = 54 ห้อง (1,620)
สนามสอบที่ 3 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย = 79 ห้อง (2,370)
สนามสอบที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคฯ = 84 ห้อง (2,520)
สนามสอบที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต มข.(มอดินแดง)= 48 ห้อง(1,440)
สนามสอบที่ 6 โรงเรี ยนขามแก่นนคร = 57 ห้อง (1,700)
รวมทั้งสิ้น
= 377 ห้ อง (11,281)
ข้ อปฏิบัติสาหรับ
กรรมการคุมสอบ
กรรมการกลาง
คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผู้ทมี่ าเป็ นคณะกรรมการดาเนินการสอบ
1. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีบุตร หลาน ญาติ หรื อผูใ้ กล้ชิดสมัครสอบในครั้งนี้
2. สามารถเข้าร่ วมประชุมเตรี ยมความพร้อมการคุมสอบตามที่กาหนดได้
3. สามารถอยูป่ ฏิบตั ิงานที่สนามสอบได้ตลอดช่วงเวลาที่กาหนด
ข้ อปฏิบัติสาหรับ
กรรมการคุมสอบ
ขั้นตอนการคุมสอบ
ก่ อนการสอบ
1. ลงเวลาปฏิบตั ิงานที่ กองอานวยการ แต่ละสนามสอบ
ก่อนเวลา 07.15 น.
2. เซ็นรับข้อสอบ จากกรรมการรับ-ส่ งข้อสอบ
3. ตรวจความเรี ยบร้อยของห้องสอบ
4. แจกข้อสอบ/กระดาษคาตอบ
5. ตรวจบัตรเข้าห้องสอบ
ขั้นตอนการคุมสอบ
ระหว่ างการสอบ
1. ตรวจสอบจานวนผูเ้ ข้าสอบ-ขาดสอบ
2. หลังจากดาเนินการสอบไปแล้ว 15 นาที เก็บรวบรวมข้อสอบกระดาษคาตอบ ของผู้ขาดสอบ ส่ งให้กรรมการรับ-ส่ งข้อสอบ
3. หลังจากดาเนินการสอบไปแล้ว 20 นาที ให้ผเู ้ ข้าสอบเซ็นชื่อ
ในใบเซ็นชื่อเข้ าสอบ และ ในกระดาษคาตอบ
4. ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียน การกรอก การระบาย
5. ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
6. ห้ามกรรมการคุมสอบใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
ขั้นตอนการคุมสอบ
หลังการสอบ
1. รวบรวมข้อสอบ-กระดาษคาตอบ จัดเรี ยงจากน้ อยไปมาก บรรจุซอง
2. กรอกรายละเอียดหน้าซองข้อสอบ ซองกระดาษคาตอบ พร้อม
เซ็นชื่อหน้าซองทุกที่ ให้เรี ยบร้อย
3. ส่ งให้กรรมการ รับ-ส่ ง ข้อสอบ
6. เซ็นส่ งข้อสอบ-กระดาษคาตอบ
ข้อห้ามสาหรับกรรมการคุมสอบ
ในระหว่างคุมสอบ
1.
2.
3.
4.
ห้ามใช้ และเปิ ดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
ห้ามสูบบุหรี่ /อ่านหนังสื อพิมพ์ / นวนิยาย ฯลฯ
ห้ามทากิจกรรมอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายหรื อรบกวนต่อการสอบ
ห้ามอนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบที่มาสายเกิน 15 นาที เข้าห้องสอบ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสนามสอบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. ห้ามอนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
เว้นแต่ขออนุญาตเข้าห้องน้ า
6. ห้ามผูเ้ ข้าสอบนาข้อสอบออกจากห้องสอบ
สิ่ งทีก่ รรมการคุมสอบต้ องตรวจสอบ
1. เลขที่นงั่ สอบ (เลขที่สมัครสอบ) ตรงกับใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ
2. นับจานวนกระดาษคาตอบ ให้ครบตามจานวนลายมือชื่อของผูเ้ ข้าสอบ
ในใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ก่อนบรรจุซองกระดาษคาตอบ
3. ลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบต้องลงให้ครบทั้ง 4 ที่ คือ
3.1 ซองข้อสอบ
3.2 ซองกระดาษคาตอบ
3.3 กระดาษคาตอบ ของผูเ้ ข้าสอบทุกคน
3.4 ใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ
หลักฐานที่ใช้ เข้ าห้ องสอบ
1. บัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ (พิมพ์จาก Internet)
2. บัตรประจาตัวประชาชน และ หรื อ
3. บัตรประจาตัวนักเรี ยน /ใบอนุญาตขับขี่
ตัวอย่ าง
ตัวอย่ างบัตรผู้เข้ าสอบ
1
2 3 4
ลายมือผูเ้ ข้าสอบ
เลขที่นงั่ สอบ
5
ลายมือ
กรรมการคุมสอบ
รหัส 01 วิชาภาษาไทย
15 หน้ ำ 50 ข้ อ (100 คะแนน)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-10.00 น.
ชื่อ-สกุลผู้สมัครสอบ ...................................................................
เลขรหัสประจาตัวผู้สอบ .............................................................
เลขที่ข้อสอบ
0000
กติกาที่ประกาศที่ปกข้ อสอบนีม้ ีความสาคัญมาก
ขอให้ ผ้ ูเข้ าสอบอ่ านให้ ครบถ้ วนและปฏิบัตติ ามโดยเคร่ งครั ดไม่ เช่ นนัน้
จะถือว่ าปฏิบัตผิ ิดกติกาการสอบ และอาจไม่ พจิ ารณาให้ คะแนน
หรื อให้ ออกจากห้ องสอบซึ่งจะอ้ างภายหลังไม่ ได้ ว่าไม่ ทราบกติกาการสอบ
*******************
1. ห้ ามเปิ ดอ่ านหรื อทาข้ อสอบก่ อนกรรมการจะประกาศว่ าอนุญาตให้ เปิ ดข้ อสอบได้
2. เมื่อกรรมการประกาศอนุญาตให้ เปิ ดข้ อสอบได้ ให้ ปฏิบัตสิ ่ ิงต่ อไปนีก้ ่ อนเริ่มทาข้ อสอบ
ตรวจดูเลขที่ข้อสอบบนปกข้ อสอบ และเขียนลงในกระดาษคาตอบในช่อง..ทาข้ อสอบชุดที่.........
ใช้ ปากกาเขียนชื่อ-สกุล เลขรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบที่ปกข้ อสอบ ให้ เขียนตัวบรรจง
ใช้ ปากกาเขียนชื่อ-สกุล ห้ องสอบ เลขที่ข้อสอบ และเลขรหัสต่ำงๆ บนกระดำษคำตอบ (ยังไม่ต้องเซ็นชื่อ ให้ รอเซ็น
ต่อหน้ ำกรรมกำรคุมสอบ)
ใช้ ดินสอดำ 2B ระบำยเลขที่สมัครสอบลงในช่องบนกระดาษคาตอบ ถ้ ำใครระบำยผิด อำจไม่ได้ รับกำรตรวจให้ คะแนน
ถ้ ำระบำยเลขรหัสสลับกันโดยส่อว่ำตังใจสอบแทนกั
้
น จะถือว่ำทุจริ ต เมื่อหมดเวลาแล้ วจะไม่ อนุญาตให้ ย้อนกลับมา
ระบายรหัสต่ างๆ อีก
นับข้ อสอบว่ำมีจำนวนหน้ ำ และจำนวนข้ อครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ที่ปกข้ อสอบหรื อไม่ หำกไม่ครบถ้ วนให้ แจ้ งกรรมกำร
คุมสอบทันทีเพื่อขอเปลีย่ นข้ อสอบ หากขอเปลี่ยนภายหลังจะเสียเวลา และจะไม่ มีการต่ อเวลาให้
3. ห้ ามฉีกส่ วนใดส่ วนหนึ่งของข้ อสอบออกจากชุดข้ อสอบและ/หรื อนาออกนอกห้ องสอบ
ถ้ าข้ อสอบ หรื อบางส่ วนของข้ อสอบชุดใดหายไป จะถือว่ าผู้ทาข้ อสอบชุดนัน้ ทุจริต
ประเด็นปัญหาทีพ่ บบ่ อย
1. กรรมการมาสาย
2. ไม่ตรวจการแต่งกายผูเ้ ข้าสอบ
3. ไม่ตรวจบัตรผูเ้ ข้าสอบ
4. กรรมการเซ็นชื่อไม่ครบ ในกระดาษคาตอบ
5. ผูเ้ ข้าสอบไม่เซ็นชื่อในกระดาษคาตอบ
6. กรรมการให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา
7. ผูม้ าสอบป่ วย
การแต่ งกาย
กรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง
ชุดสุภาพ
เสื้อสี อฐิ /ส้ ม
อย่ าลืมนา../
คู่มอื การจัดสอบ
มาในวันสอบด้ วย
ฝ่ ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

similar documents