24 ******* 2555

Report
แนวทางการควบคุมโรคคอตีบ หนองบัวลาภู
นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี
24 กันยายน 2555
1
กรอบการนาเสนอ
 วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
 เป้าหมายการดาเนิ นงาน
 บันได 4 ขัน้ การดาเนิ นงาน
2
วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
 กรกฎาคม 2555 โรคคอตีบ เริ่ ม ระบาด ที่
 อ.ด่านซ้าย อ. ผาขาว และ อ.นาแห้ว จ.เลย
 อ.หล่มเก่า จ.เพชรบู รณ์
 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุ โลก
 มีพ้ ืนที่ตดิ จ.หนองบัวลาภู โดยเฉพาะ อ.ผาขาว
 สิงหาคม 2555 ตรวจสอบความครอบคลุมของวัคซีน
 31 สิงหาคม 2555 ประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจเตรียมพร้อม
 เชิญ นพ.จักรรัฐ FETP Staff และ พญ.ศศิธร คุณ ดวงใจ มาเป็ นวิทยากร
3
เป้าหมาย
“ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลาภูไม่เสียชีวติ ”
4
บันได 4 ขัน้
1.
2.
3.
4.
การเตรียมความพร้อมของระบบ
การสร้างเสริ มภูมคิ ุม้ กันโรค
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์
การสอบสวนและควบคุมการระบาด
5
1. เตรียมความพร้อมของระบบ
 ประชุมเตรียมความพร้อมทัง้ จังหวัด 2 ครั้ง
 บุคลากร แบ่งเป็ น 4 ทีม
 การตรวจวินิจฉัยและห้องปฏิบตั กิ าร
 วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ DAT อุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ าร
 ซักซ้อมการทางาน ของทีมต่างๆ
6
บุคลากร 4 ทีม
Primary prevention &
communication
- สื่อสารกับผู้นา โรงเรี ยน อสม.
และชุมชน
- รณรงค์สขุ อนามัยส่วนบุคคล
- 0-5 ปี vaccination
- X-Ray
1
Investigation, Lab, Dx,
surveillance
- เตรี ยมระบบเฝ้าระวัง
- เตรี ยมการสอบสวนโรค
- Prophylaxis contacted cases
4
Back up
- เตรียม เวชภัณฑ์ วัคซีน
- สนับสนุนการดาเนินงาน
2
3
Clinical care and mop up
- เตรี ยมการวินิจฉัย, Lab
- Treatment: DTX, Roxitromycin
- เตรี ยมห้ องแยก, OPD แยกตรวจ
- Mop up
7
2. สร้างเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค
 ตรวจความครอบคลุมของวัคซีน ในกลุม่ 0-5 ปี
 ฉี ด Diphtheria toxoid เจ้าหน้าที่ทุกคน 2 เข็ม ตัง้ แต่ 3 ก.ย. 2555
 เตรียมฉี ด (สัปดาห์หน้า)
 เด็ก 0-5 ปี ที่ยงั ได้รับไม่ครบ และ ต่างด้าว
 เตรียมฉี ด เด็ก 6-12 ปี กระตุน้ 1 เข็ม ทัง้ จังหวัด
8
3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์
 เตรียมแผ่นพับสาหรับ อสม.ประชาชน
 จัดประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. อสม. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก
ทุกอาเภอ โดยสสจ.ออกร่วมชี้แจง การดาเนิ นงาน
 เตรียมสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ตอ่ ไป
9
4. สอบสวนและควบคุมการระบาด
 สอบสวนโรคและค้นหาผูส้ มั ผัส อย่างรวดเร็ว ให้ antibiotic prophylaxis
 MOP UP พื้นที่ อายุ 13 ขึ้นไป ทัง้ ตาบล จานวน 4 ตาบล อ.สุ วรรณคูหา
 X-Ray พื้นที่ ที่มี Cases 6 สัปดาห์ จ. พ. ศ. โดย อสม.
 ติดตามผูส้ มั ผัสจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 190 ราย
 ผูส้ มั ผัสอื่นๆ ใน อ.สุ วรรณคูหา
10
บทเรียน จ.หนองบัวลาภู
 การพบ cases มาจาก ระบบที่เข็มแข็ง
 การสอบสวนโรค (ทีม 2) เป็ นภาระที่หนัก
 แนวทางการดาเนิ นงานยางอย่างไม่ชดั เจน
12
ขอบคุณครับ
13

similar documents