การตรวจน้ำตาลปลายนิ้วและการตรวจHematocrit

Report
การตรวจนา้ ตาลปลายนิว้ และการตรวจHematocrit
ชัยพล อินทชัย
นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
2 สิ งหาคม 2556
การตรวจน ้าตาลปลายนิ ้ว
DTX VS Blood Sugar

Dextrostrix (DTX) =การตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด(Blood Sugar)ที่
ปลายนิ้ว
 Blood Sugar = Glucose
DTX = Medthod
Blood Sugar = น้ าตาลในเลือด(Glucose)
สรุ ป: DTX=การตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดที่ปลายนิ้วด้วยเครื่ องGlucose
meter
Material
Glucose meter
 Test strip
 Code strip

Glucose meter
A medical device for determining the approximate
concentration of glucose in the blood.
 It is a key element of home blood glucose monitoring by people
with diabetes mellitus or hypoglycemia.
 A small drop of blood, obtained by pricking the skin with
a lancet
 Hospital glucose meter : special glucose meters for multi-patient
hospital use are now used.

Limitation
-Hematocrit effect
-Metabolite
-Ascorbic acid
-Dopamine
-Acetaminophen
-Uric acid
-Temperature
-Attitude
-Use only fresh whole blood. Do not use serum or plasma
- Range limit
Quality control
IQC= Test by glucose control solution contain a known amount of
glucose.
 EQA

Hematocrit
Hematocrit (HCT) หรื อ packed cell volume (PCV)
หรื อ erythrocyte volume fraction (EVF)
 เม็ดเลือดแดงอัดแน่น โดยวัดเปอร์ เซนต์ของเม็ดเลือดแดงต่อปริ มาณ
เลือดทั้งหมด

Hematocrit
Hematocrit Centrifuge
- Capillaly tube
- Hematocrit reader
 Automate (Calculate)

Hematocrit centrifuge
10000-13000 rpm
Price 60000-90000 bath
How to use?
1. Balance
2. Check
3. Centrifuge
4. Read
5. Maintenance


Quality Control
IQC : เทียบผล
 EQA : ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์


similar documents