Konkursy interdyscyplinarne - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Report
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU
SZKOLNYM 2013/2014:
 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
KONKURSY DLA UCZNÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 Wojewódzki Konkursu Biologiczny
 Wojewódzki Konkursu Chemiczny
 Wojewódzki Konkursu Fizyczny
 Wojewódzki Konkursu Geograficzny
 Wojewódzki Konkursu Historyczny
 Wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego
 Wojewódzki Konkursu Języka Francuskiego
 Wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego
 Wojewódzki Konkursu Języka Polskiego
 Wojewódzki Konkursu Języka Rosyjskiego
 Wojewódzki Konkursu Matematyczny
 Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
W TEGOROCZNYCH KONKURSACH
UCZESTNICZYŁO
35 299 UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z 939 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
(tj. 77,28% wszystkich szkół podstawowych)
ZESTAWIENIE
(LICZBA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSÓW)
ROK SZKOLNY
2013/2014
ETAP
Wojewódzki
Konkurs
Języka
Polskiego
Wojewódzki
Konkurs
Matematyczny
Wojewódzki
Konkurs
Przyrodniczy
RAZEM
etap szkolny
11 339
11 933
12 027
35 299
etap rejonowy
1 042
515
1 548
3 105
etap wojewódzki
78
70
131
279
Liczba finalistów
45
24
67
136
Liczba laureatów
32
46
63
141
W TEGOROCZNYCH KONKURSACH
PRZEDMIOTOWYCH
UCZESTNICZYŁO
55 138 UCZNIÓW
Z 574 GIMNAZJÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
(tj. 85,16% wszystkich gimnazjów)
ZESTAWIENIE ROK SZKOLNY 2013/2014
(LICZBA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSÓW)
konkurs
etap
szkolny
etap
rejonowy
etap
wojewódzki
Biologia
5 843
173
55
20
35
Chemia
4 497
396
123
47
76
Fizyka
4 024
342
111
83
28
Geografia
5 704
209
45
10
35
Historia
6 394
443
116
45
71
J. angielski
9 085
474
109
30
77
J. francuski
277
112
38
24
14
J. niemiecki
2 909
173
50
29
21
J. polski
6 426
644
90
56
33
J. rosyjski
161
20
7
3
4
Matematyka
7 822
235
45
17
28
KWOiE
1 996
196
42
32
10
RAZEM
55 138
3 417
831
396
432
finalistów laureatów
Uprawnienia
laureatów konkursów
przedmiotowych
od 1 września 2014 roku
.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 R.
ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA,
KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA
SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW
W SZKOŁACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 156, POZ. 1046).
Egzamin gimnazjalny od 2012 r.
Część pierwsza – humanistyczna:
1. zakres języka polskiego
2. zakres historii i wiedzy o społeczeństwie
Część druga – matematyczno-przyrodnicza:
1. zakres matematyki
2. zakres przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, fizyka,
geografia
Część trzecia – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2013 R.
ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA,
KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA
SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2013 R., POZ. 520).
Sprawdzian od 2015 r.
Część pierwsza – język polski i matematyka
Część druga – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy
SZKOŁA PODSTAWOWA - LAUREACI KONKURSU
PRZEDMIOTOWEGO
Rok szkolny 2013/2014




zwolnienie z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu
Rok szkolny 2014/2015

uzyskanie ze sprawdzianu najwyższego
wyniku

celująca roczna ocena klasyfikacyjna
z danego przedmiotu

przyjęcie w pierwszej kolejności do
wybranego publicznego gimnazjum

zwolnienie z obowiązku przystąpienia do:
- części pierwszej sprawdzianu -laureaci
konkursu z języka polskiego lub
matematyki
- części drugiej – laureaci konkursu
z języka obcego nowożytnego, nauczanego
jako przedmiot obowiązkowy
uzyskanie z danej części sprawdzianu
najwyższego wyniku
celująca roczna ocena klasyfikacyjna
z danego przedmiotu
przyjęcie w pierwszej kolejności do
wybranego publicznego gimnazjum
GIMNAZJUM - LAUREACI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
ORAZ LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2013/2014

zwolnienie z obowiązku przystąpienia do
odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego





uzyskanie najwyższego wyniku
z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego
celująca roczna ocena klasyfikacyjna
z danego przedmiotu
przyjęcie w pierwszej kolejności do
wybranej publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej
zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego, a w
przypadku języka obcego nowożytnego,
nauczanego jako język obowiązkowy - z części
trzeciej egzaminu
uzyskanie najwyższego wyniku z danego
zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego; w przypadku części trzeciej
egzaminu – uzyskanie najwyższego wyniku na
poziomie podstawowym
i rozszerzonym

celująca roczna ocena klasyfikacyjna
z danego przedmiotu

przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
WSTĘPNE USTALENIA ORGANIZACJI
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe
przeprowadzenie etapu szkolnego danego
konkursu przedmiotowego i prawidłowe
przesłanie
dokumentacji
po
etapie
szkolnym.
ZADANIA DYREKTORA
ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSACH




Zebranie przez dyrektora szkoły informacji zbiorczej nt. liczby uczniów
chcących wziąć udział w poszczególnych konkursach,
Dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora zgłasza do kuratorium
poprzez formularz on-line liczbę dzieci biorących udział we wszystkich
konkursach w danej szkole,
Adres dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy
e-mailowe szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego
(podanych w SIO), 29 września 2014 r. Szkoły, które tego dnia nie
otrzymają e-maila proszone są o niezwłoczny kontakt tel. 61 85 41
665
Ostateczny termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursach
- 6 października 2014 r. godz. 23.59 (po tym terminie zgłoszenia nie
będą przyjmowane)
ZADANIA DYREKTORA
PRZED ETAPEM SZKOLNYM KONKURSU





Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminami
Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych
województwa
wielkopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 (Regulaminy zgodnie § 4 ust.
3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002
r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
olimpiad i turniejów zostaną opublikowane do 30 września br.), Zapisy
regulaminów co roku są zmieniane i nie można wzorować się na tych
ubiegłorocznych.
Uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu
zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu)
oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów,
Powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych zgodnie z regulaminem,
Odebranie, na dzień przed konkursem, zadań testowych oraz kluczy
odpowiedzi, przesyłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty
w Poznaniu na adres e-mailowy szkoły, podany przez dyrektora
w formularzu on-line, Szkoły, które tego dnia nie otrzymają e-maila
proszone są o niezwłoczny kontakt tel. 61 85 41 665
powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie
ww. materiałów
konkursowych z zachowaniem tajemnicy służbowej.
ZADANIA DYREKTORA
PO ETAPIE SZKOLNYM KONKURSU




ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu,
w wersji papierowej oraz elektronicznej w ciągu trzech dni od daty
przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu w dostępny dla uczniów
i rodziców sposób,
zgłoszenie uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego,
w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego, poprzez
wprowadzenie danych osobowych ww. uczniów do Bazy
Konkursowej (formularza on-line). Adres dostępu do Bazy Konkursowej
zostanie wysłany w dniu konkursu na adresy e-mailowe szkół
podstawowych/gimnazjów uczestniczących w danym konkursie podane
przez dyrektora w formularzu on-line,
przesłanie, drogą elektroniczną, w ciągu 7 dni od dnia
przeprowadzenia etapu szkolnego, protokołu z prac Szkolnej
Komisji Konkursowej do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyłącznie
w formie elektronicznej (format *.doc) na adresy e-mailowe odpowiednio
według rejonu nadzoru, UWAGA! Każda szkoła obowiązkowo musi
przysłać protokół, niezależnie od liczby zakwalifikowanych uczniów do
etapu rejonowego!
uporządkowanie, zabezpieczanie i przechowywanie dokumentacji przez
5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia etapu szkolnego.
OGŁOSZENIE

Szkoły, które są chętne zorganizować etap
rejonowy danego konkursu proszone są o kontakt
z Anną Bzowską Wojewódzkim Koordynatorem
Konkursów tel. 61 8541 665 lub 882 163 416.
DZIĘKUJĘ
PRZYGOTOWAŁA:
ANNA BZOWSKA
WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR KONKURSÓW

similar documents