Histora badan´

Report
Wczesna HISTORIA BADAŃ NAD
MÓZGIEM
• http://www.stanford.edu/class/history13/
earlysciencelab/body/brainpages/brain.html
Czwarty wiek b.C.,
• Antyczni praktyce medyczni wyrażają sprzeczne poglądy na naturę mózgu.
• Arystoteles uważał mózg za chłodziarkę dla serca, narząd posiadający
drugorzędne znaczenie i miejsce, gdzie swobodnie krąży dusza.
• Arystoteles wyróżniał trzy części duszy, odpowiadające różnym poziomom
organizacji życia:
• dusza wegetatywna wiąże się z odżywianiem i rośnięciem; stanowi formę
roślin, zwierząt i ludzi;
• dusza zmysłowa czyni zdolnym do postrzegania i poruszania się; stanowi
formę u zwierząt i ludzi;
• rozum występujący wyłącznie u ludzi, który z kolei dzieli się na
– rozum bierny, receptywny
– rozum czynny, który, nie będąc powiązany z ciałem (stanowiąc
czystą formę), jest nieśmiertelny. Jako najdoskonalszy by jest też
najbliższa połączenia się z Bogiem.
• Nazywał przestrzeń, w które łączą się różne dusze: wegetatywna,
zmysłowa i rozum - zmysłem wspólnym („sensus communis”).
The Aristotelian Heart
• Aristotle discusses the structure of the heart in a few of his
treatises, such as Historia Animalium and De Patribus
Animalium.. He was a firm cardiocentrist, and he performed
many experiments to gain empirical knowledge and
evidence for his theories.
• Since human dissection was not allowable at the time, he
used animals and the other three indirect methods of
gaining anatomical knowledge mentioned earlier in the
paper to the best of his ability [French, R.K., 1 (1978), p. 14].
• Aristotle theorized that since the heart was "central, mobile,
and hot, and well supplied with structures which served to
communicate between it and the rest of the body;" it was a
single and central organ, and so it was most suitable to
being the seat of the soul [French, R.K., 1 (1978), p. 15].
• It should be noted that Aristotle was not aware of the central
nervous system; it would not really be discovered until much
experimentation and dissection had been done at Alexandria.
jean buridan on the web
the "de anima" project
W drugim stuleciu,
• W oparciu o obserwacje ran zadawanych gladiatorom
rzymski lekarz Galen wnioskował, że aktywność
umysłu zachodzi w mózgu, a nie w sercu, jak zakładał
Arystoteles.
• Obserwacja wpływu urazów mózgu na aktywność
umysłu stanowiła rzeczowa podstawę jego wniosku.
• Galen wnioskował, że mózg jest siedliskiem „duszy
zwierzęcej” – jednej z trzech „ dusz” odnajdowanych w
ciele, z których każda posiadała swoisty organ. Mózg
był organem zimnym, wilgotnym.
W pierwszym stuleciu,
• Aleksandryjski anatom Rufus Efeski dostarczył ogólnego opisu
mózgu.
Wyodrębnił podstawowe struktury mózgu, takie jak
• opony miękka (pia mater) i
• twarda (dura mater)
otaczające mózg, jak i zasadnicze części samego mózgu.
ŚREDNIOWIECZE
Gregor Reisch (d. 1525),
Margarita Philosophica cum Additionibus Novis,
Basel, 1517
Średniowiecze
W średniowieczu, opis anatomii mózgu skupił się na wokół
trzech podstawowych podziałów albo „ komór”.
Każda komora była miejscem odmiennej aktywności umysłu.
Wedle tradycji, wyobraźnia mieściła się w komorze
przedniej, pamięć w komorze tylnej, a rozum między jedną a
drugą.
Wierzono, że dusza ludzka ma dziesięć zmysłów
• pięć zewnętrznych: wzrok, słuch, smak, węch i dotyk i służyły
do kontaktu ze światem zewnętrznymi
• pięć wewnętrznych. Cztery ze zmysłów wewnętrznych,
to : osąd, wyobraźnia, fantazja i pamięć.
• zmysł wspólny, to zmysł piąty, zarządzającym pozostałymi.
Jednak, gdzie mieści się zmysł wspólny?
w XI stuleciu Avicenna, muzułmański filozof i medyk napisał, że
zmysł wspólny mieści się w „fakultecie fantazji,” do którego pięć
zmysłów przesyła swoje formy. Pamięć zachowuje to, co otrzymują
zmysły.
Inne kwestie pozostawały sporne. Na przykład, Avicenna ostro
krytykował lekarzy za przedkładanie poglądów Galena nad poglądy
Arystotelesa.
W XIII stuleciu, wielki włoski anatom Mondino de'Liuzzi pisze w swej
Anatomii (1316), że zmysł wspólny mieści się w środku mózgu.
Świadomy sprzeczności swoich poglądów i poglądów wcześniejszych
anatomów twierdzi, że „mój sensus communis jest przez innych
nazywany fantazją albo wyobraźnią."
Takie różnice opinii wskazują, jak niewiele faktycznie wiedziano o
anatomii mózgu, nie wspominając o fizjologii.
Odrodzenie
Lekarze renesansu przy końcu XV wieku zaczęli
częściej dokonywać sekcji mózgu, jak wskazują
ilustracje z książki Charles Estienne wydanej w
środku XVI wieku. "
Estienne, Charles. De dissectione partium corporis humani libri
tres. (Parisiis: Apud Simonem Colinaeum, 1545).
• Jacopo Berengario da Carpi pisał,
• „ jeśli przetniesz cebulę w połowie, możesz zobaczyć
i zliczyć wszystkie warstwy albo listki, które
koncentrycznie otulają środek cebuli.
• Podobnie, jeśli przetniesz ludzką głowę w połowie,
wpierw przecinasz włosy, następnie skórę głowy,
mięśnie głowy (galea aponeurotica ) i okostnę czaszki
, następnie czaszkę i we wnętrzu oponę twardą i
miękką, potem sieć przedziwną (rete mirabile) i ich
podstawę, kość.”
Berengario da Carpi, Jacopo. Isagogae breues, perlucidae ac uberrimae, in
anatomiam humani corporis a communi medicorum academia usitatam.
(Bologna: Beneditcus Hector, 1523)
• Leonardo da Vinci (1452-1519) w tym okresie, rysował i
opisywał przekrój mózgu. W pierwszej dekadzie XVI wieku
rysunki Leonarda były znacznie bardziej zdecydowanie
anatomiczne.
• Zaczął badać relację między mózgiem a nerwami węchowymi i
nerwami wzrokowymi, a ponadto poprzez wypełnianie mózgu
zastrzykami z wosku, co pozwalało na modelowanie komór
mózgowych.
• Szkicował mózg z różnych perspektyw, przyglądając się
komorom i miejscem wychodzenia nerwów z móżdżku.
• Czym więcej dociekał, tym mniej był pewny funkcji każdej z
komór.
Jednym z celów Leonardo było odnalezienie
umiejscowienia sensus communis. Lecz co ważniejsze, jak
większość anatomów, miał nadzieję na umiejscowienie
duszy.
Berengario pisze " W ścianach tych komór istnieje część
opony miękkiej, która niesie krew i ducha. Krew, aby
odżywiać pobliskie części, ducha dla czynności duszy...”
W roku 1520, Alessandro Achillini, kierował się
metafizyczną tradycją badania mózgu, kiedy twierdził, że
zgodnie z poglądami Galena, struktury czaszki pozwalały
na periodyczną ucieczkę oparów mózgu.
XVI i wczesne XVII stulecie
Anatomowie XVI i wczesnych lat XVII stulecia
przypisywali wielkie znaczenie fizycznemu opisowi
,mózgu- terminy takie, jak mózg, móżdżek i
medulla powszechnie były stosowane -- ale nie
było postępu w rozumieniu ich funkcji. Dopiero od
roku 1660 anatomia mózgu uległa zasadniczej
zmianie.
Vesalius (1514–1564)
W kilka lat, jeden po drugim, angielski lekarz Thomas
Willis opublikował swoją Anatomy of Brain (1644) i
duński anatom Nicolaus Steno opublikował swoje
Lectures on the Anatomy of the Brain (1669).
Obydwaj wysunęli poważne zarzuty w kwestii idei Galena
o duszy zwierzęcej, która- jak pisał Steno- pozbawiona
była sensu. Dalej, nawoływał do bardziej uważnego
badania kory mózgowej i komór, pisząc o sensus
communis: - „te pięknie sklepione komory nie istnieją.”
Thomas Willis, Anatomy of Brain (1644)
Thomas Willis, Anatomy of Brain (1644)
Wkład XIX-wiecznej fizjologii na
powstanie psychologii
Marshall Hall
Pierre Flourens
Paul Broca
Gustav Fritsch i Eduard Hitzig
Badania nad zachowaniem odruchowym
Marshall Hall (1790-1857)
• Marshall Hall, szkocki lekarz pracujący w Londynie,
zauważył, że zwierzęta pozbawione głowy nadal
poruszają się przez jakiś czas, jeżeli pobudzane są
różne zakończenia nerwowe.
• Wyciągnął z tego wniosek, że różne poziomy zachowania mają swoje źródło w różnych częściach
mózgu i układu nerwowego.
•
Hall wysunął przypuszczenie, że
• ruch dowolny zależy od kresomózgowia,
• ruch odruchowy - od rdzenia kręgowego, por. łuk odruchowy
Kartezjusza
• ruch mimowolny - od bezpośredniej stymulacji mięśni, a
• ruch oddechowy - od rdzenia przedłużonego: drażnienie rdzenia
przedłużonego wyzwala odruch oddychania?
Marshall Hall's Experiments (1850),
demonstrating the pathway of the reflex arc
Badanie przez usuwanie części mózgu
Pierre'a Flourensa (1794-1867)
• Badania Pierre'a Flourensa (1794-1867), wykładowcy historii
naturalnej w paryskim College de France, polegały na
systematycznym usuwaniu części mózgu i rdzenia kręgowego u gołębi
i obserwowaniu następstw.
•
•
•
•
•
Flourens doszedł do wniosku, że:
kresomózgowie zawiaduje wyższymi procesami psychicznymi,
części śródmózgowia kontrolują odruchy wzrokowe i słuchowe,
móżdżek jest odpowiedzialny za koordynację ruchów, a
rdzeń przedłużony kieruje akcją serca, oddychaniem i innymi
funkcjami życiowymi.
A pigeon which had its brain
lesioned in an experiment by Flourens
Metoda kliniczna
Paul Broca (1824-1880)
•
W 1861 roku Paul Broca (1824-1880), chirurg pracujący w
szpitalu dla obłąkanych pod Paryżem, opracował metodę
kliniczną.
• Przeprowadził on sekcję zwłok człowieka, który przez wiele lat
nie mógł mówić w sposób zrozumiały dla otoczenia. Badanie
kliniczne ujawniło lezję w trzecim zakręcie czołowym lewej
półkuli kory mózgowej. Broca nazwał ten fragment mózgu
ośrodkiem mowy; później na jego cześć zaczęto go nazywać
okolicą Broca.
• metoda kliniczna umożliwia zbadanie uszkodzonego obszaru
mózgu
- tego, który przypuszczalnie odpowiada za zaburzenia
behawioralne istniejące przed śmiercią pacjenta.
Original-Foto des Gehirns von Monsieur Tan
(1861)
Ośrodek mowy (Broca)
Paul Broca & Carl Wernicke
Elektryczna stymulacja mózgu
Gustav Fritsch i Eduard Hitzig (1870)
• Technika elektrycznej stymulacji została po raz pierwszy
wprowadzona do badań mózgu w 1870 roku przez Gustava
Fritscha i Eduarda Hitziga.
• Technika ta polega na wykorzystaniu słabych prądów
elektrycznych do badania kory mózgowej.
• Fritsch i Hitzig odkryli, że pobudzanie pewnych obszarów
kory u królików i psów wywołuje reakcje motoryczne, np.
ruch nóg przednich i tylnych.
• W miarę konstruowania coraz bardziej dokładnych
urządzeń elektrycznych, stymulacja elektryczna stawała się
skuteczną techniką badania czynności układu nerwowego.
Elektryczna stymulacja mózgu
Gustav Fritsch i Eduard Hitzig (1870)
Franz Josef Gall (1758-1828) i
frenologia (pseudonauka)
• Niemiecki lekarz Franz Josef Gall wykonywał sekcje mózgów martwych
zwierząt i ludzi.
• Jego prace potwierdziły istnienie zarówno istoty białej, jak i szarej w
mózgu, włókien nerwowych łączących każą ze stron mózgu z przeciwną
stroną rdzenia kręgowego oraz włókien łączących obie półkule mózgu.
• Nadto, Gall był przekonany, że gdy dana cecha psychiczna, taka jak
życzliwość czy ambicja -jest szczególnie rozwinięta, na powierzchni
czaszki, na obszarze zawiadującym tą cechą, będzie widoczne
odpowiednie wypukłość albo wklęsłość. Po zbadaniu czaszek wielkiej
liczby ludzi, Gall odwzorował umiejscowienie 35 ludzkich przymiotów.
• Pierre'a Flourensa skutecznie poddał krytyce frenologię Galla. Flourens
odkrył, że kształt czaszki nie pasuje do konturów leżącej pod nią tkanki
mózgowej. Ponadto tkanka mózgowa była zbyt miękka, żeby w kostnej
powierzchni czaszki wy- tworzyć uwypuklenia i wklęsłości.
Franz Josef Gall (1758-1828) i frenologia
(pseudonauka)
Cerebral dominance for action in the human
brain: the selection of actions
N.D Schlutera, M Kramsb, M.F.S Rushwortha, b,
R.E Passingham: Neuropsychologia, vol.39, issue 2, Febr. 2001

similar documents