AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - Kuratorium Oświaty w Kielcach

Report
KURATORIUM OŚWIATY
W KIELCACH
WYDZIAŁ WSPIERANIA
I ROZWOJU EDUKACJI
DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI
Do końca czerwca 2012 r. wnioski o awans
zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
złożyło 260 nauczycieli.
7 nauczycieli złożyło wnioski już po 30 czerwca br.
AWANS ZAWODOWY
NAUCZYCIELI
- Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele uczący
języków obcych – języka angielskiego niemieckiego.
- W następnej kolejności byli to nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego.
- Liczną grupę stanowili również nauczyciele wf,
matematyki, historii oraz religii.
PATRONATY
ŚWIETOKRZYSKIEGO KURATORA
OŚWIATY
Przygotowano preliminarz wydatków na dofinansowanie do nagród dla
laureatów konkursów i imprez oświatowych.
Przyznano 195 patronatów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nad
imprezami oświatowymi o zasięgu miejskim, gminnym,
powiatowym, wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
DUPLIKATY, NOSTRYFIKACJE,
OPINIE
Zalegalizowano 27 dokumentów.
Wystawiono łącznie 219 duplikatów świadectw i dyplomów oraz
zaświadczeń o przebiegu nauczania.
Nostryfikowano 11 dokumentów wydanych za granicą.
Rozpatrzono, zweryfikowano i wydano zgody lub odmowy na
zatrudnienie bądź opinii o kwalifikacjach - 195 pism.
INFORMATOR O OFERCIE
EDUKACYJNEJ
Opracowany został „Informator o ofercie edukacyjnej
publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa
świętokrzyskiego na rok szkolny 2012/2013”.
OPINIE DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
• W roku 2012, na wniosek organów prowadzących szkoły
niepubliczne, wydano 120 pozytywnych opinii w sprawie
uzyskania przez szkoły niepubliczne uprawnień szkoły
publicznej.
• W większości opinie dotyczyły rozszerzenia uprawnień szkoły
publicznej dla kształcenia w nowych zawodach w szkołach już
istniejących, lub zawodach, których nazwy uległy zmianie w
związku z rozporządzeniem MEN z dnia 23 XII 2011 r. w
sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.
z 2012r. poz.7).
ZMIANY W SIECI SZKÓŁ
LIKWIDACJE
Typ szkoły/placówki
Planowane
do likwidacji
Likwidowane z dniem
31.08.2012 r.
2
5
1
1
1
filie szkół podstawowych
11
11
szkoły podstawowe
26
22
- przedszkola
- oddziały przedszkolne
- oddziały zamiejscowe
- 2 pozostają,
- 2 przekazano prowadz.
ZMIANY W SIECI SZKÓŁ
Połączenia w zespół szkoły podstawowej i
gimnazjum
• - planowano utworzenie 9 zespołów
• - utworzono 5 zespołów
PRZEKSZTALCENIA SZKÓŁ
Tworzenie filii
planowano przekształcenie:
• 6 szkół podstawowych w filie,
• 2 przedszkoli w oddziały zamiejscowe
• 1 zespół szkół w filie innego zespołu szkół
przekształcono:
5 szkół podstawowych w filie
1 przedszkole w oddział zamiejscowy
PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ
Zmiana stopnia organizacyjnego (obniżenie)
• - planowano obniżenie st. org. w 14 szkołach podstawowych i
6 filiach
• - obniżono st. org. w 10 szk. podstawowych i 3 filiach
Przekazanie prowadzenia osobie prawnej innej niż jst lub
osobie fizycznej
• -osobie prawnej przekazano prowadzenie 22 szkół
podstawowych,
• -osobie fizycznej
zostaną przekazane 2 szkoły
podstawowe.
(od 1.09. – 13 szkół; od 1.10 – 6 szkół; od 1.11 – 3 szkoły; od 1.12-1
szkoła, od 1.01.2013 – 1 szkola).
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Kuratorium Oświaty w Kielcach wydaje
zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku
wszystkim organizatorom z terenu województwa
świętokrzyskiego, którzy zgłoszą chęć
zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
zarówno w kraju (wyjazdowe oraz
w miejscu zamieszkania), jak i za granicą.
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
• Wydano 335 zaświadczeń dla organizatorów z terenu
województwa świętokrzyskiego
W różnych formach wypoczynku brało udział:
•
- 16 507 uczestników
W tym:
• - w miejscu zamieszkania przebywało na zajęciach 827
uczestników
• - poza granicę wyjechało 3517 uczestników kolonii i
obozów
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
• Kuratorium Oświaty w Kielcach prowadzi
nadzór pedagogiczny nad uczestnikami kolonii i
obozów zlokalizowanych na terenie
województwa świętokrzyskiego.
• W elektronicznej bazie danych zgłoszonych
jest 221 turnusów
• W naszym województwie wypoczywa 10 747
dzieci i młodzieży.
WYPOCZYNK DZIECI I MŁODZIEŻY
• Wizytatorzy Kuratorium Oświaty na bieżąco
kontrolują poszczególne turnusy.
• Skontrolowanych zostało 35% wszystkich
zgłoszonych wypoczynków.
• Kontroli podlegają: kwalifikacje kadry
pedagogicznej, bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży, sposób realizacji zajęć i planów
pracy poszczególnych grup.
KONKURSY
• KONKURSY
dla
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w
roku szkolnym 2011/2012
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
• W roku szkolnym 2011/2012 odbyło się 11 konkursów
przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych oraz 2
konkursy interdyscyplinarne dla szkół podstawowych.
• W konkursach na pierwszych etapach brało udział:
• szkoły podstawowe – 7051 uczniów
• szkoły gimnazjalne – 14975
• Ilość laureatów:
• szkoły podstawowe – 76 laureatów
• szkoły gimnazjalne – 236 laureatów
KONKURSY TEMATYCZNE
• Ogólnopolski konkurs dla szkół
ponadgimnazjalnych „Polska w NATO”, pod
hasłem Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa,
Bezpieczny Świat. Uczestniczyło w nim 25
uczniów.
• Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych i
gimnazjalnych „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji
barskiej do powstania styczniowego”, w którym
uczestniczyło 57 uczniów.
KONKURSY TEMATYCZNE
• XXXV Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak
żołnierze-2012”. Uczestnictwo w konkursie zgłosiło 23 szkoły
ponadgimnazjalne.
• 51 Zawody Strzeleckie „O srebrne Muszkiety- 2012”. W
zawodach ogólnopolskich uczestniczyły reprezentacje 5 szkół
ponadgimnazjalnych.
Organizacja i przeprowadzenie wojewódzkiego
ogólnopolskich konkursów tematycznych:
etapu
• „Papież Słowianin”,
• „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 19141989”.
Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli
 Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym
uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli
 Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli
 Wyłonienie obszarów tematycznych, które uzyskały najwięcej
wskazań respondentów
 Współpraca między podmiotami systemu doskonalenia
 Przygotowanie procedury do realizacji Wojewódzkich Zadań
Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty
TEMATYKA SZKOLEŃ
I.
Przygotowanie kadry pedagogicznej do wdrażania zmian wynikających z
wprowadzonej reformy systemu edukacji
1.
Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego (w szkole podstawowej).
2.
Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole
ponadgimnazjalnej i podstawy programowej kształcenia w zawodzie.
3.
Modyfikacja programów nauczania, tworzenie innowacji pedagogicznych i ich ewaluacja.
4.
Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych – dostosowywanie
wymagań edukacyjnych
5.
Procedury postępowania w przypadku agresji i przemocy słownej/fizycznej w szkole i środowisku
rodzinnym ucznia.
6.
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.
Wojewódzkie Zadania Edukacyjne
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
TEMATYKA SZKOLEŃ
7. Nowoczesne technologie multimedialne w pracy dydaktycznej nauczyciela.
8. Ewaluacja w szkole (wewnętrzna i zewnętrzna):
 wykorzystanie raportu w doskonaleniu jakości pracy szkoły.
9. Relacje interpersonalne w szkole w systemie zapewniania jakości edukacji.
10. Realizacja treści edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego poprzez różne formy
aktywności.
11. Kodeks etyczny w pracy zawodowej nauczyciela a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego o
pożądanym obliczu moralnym.
Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli
•
Obowiązki Dyrektorów szkół i placówek
•
Zapoznanie Rady Pedagogicznej z tematyką szkoleń Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
•
Wytypowanie osoby do udziału w szkoleniu zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli.
•
Nadzorowanie udziału nauczycieli w zajęciach.
•
Na bieżąco monitorowanie korespondencji otrzymywanej drogą elektroniczną.
•
Zobowiązanie nauczycieli biorących udział w szkoleniu do dzielenia się zdobytą wiedzą i
umiejętnościami w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
•
Wdrożenie praktyki utrwalania nabytych kompetencji.
Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie jakości
pracy szkół i placówek
AKREDYTACJA
•
•
Dla potwierdzenia jakości pracy placówek doskonalenia nauczycieli i placówek kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych Świętokrzyski Kurator Oświaty przeprowadził
ocenę wniosków według procedury akredytacyjne.
W roku szkolnym 2011/2012 akredytację otrzymały:
1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w
Kielcach – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli.
2. Centrum Edukacji i Doskonalenia Kadr „Lider” w Ostrowcu Świętokrzyskim –
niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli
oraz
1.
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Sannort” w Sandomierzu dla części prowadzonego
kształcenia ustawicznego.
2.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla części prowadzonego
kształcenia
3.
Centrum Kształcenia Ustawicznego "Akademia Zdrowia" Izabela Łajs w Kielcach dla części
prowadzonego kształcenia.
.
Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie jakości pracy
szkół i placówek
NOWATORSTWO PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELI
 Analiza i ocena 84 wniosków na rozpoczęcie innowacji pedagogicznej z dniem 1
września 2012 r.
•
Analiza i ocena 1 wniosku na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego pod opieką
jednostki naukowej.
Uwagi:
 Projekty wymagały uzupełnienia w konstrukcji metodycznej innowacji oraz
aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 Zbyt mała liczba zgłaszanych innowacji w stosunku do liczby szkół w województwie
Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
w zakresie
jakości pracy szkół i placówek
WSPÓŁPRACA MIĘDZY PLACÓWKAMI
Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy placówkami doskonalenia a wyższymi
uczelniami
Upowszechnianie działań podmiotów zajmujących się realizacją programów
edukacyjnych w ramach środków Unii Europejskiej.
Integrowanie działań podmiotów zajmujących się edukacją.
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - ORE
• Konkurs
nr 1/POKL/3.5/2012 PO KL 2007 - 2013,
Priorytet III
-„Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działania 3.5
- „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”
KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ
• Wspomaganie jest adresowane do szkoły,
• Wspomaganie pomaga szkole w
rozwiązywaniu własnych problemów
• Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej
sytuacji szkoły
• Wspomaganie jest procesem,
KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ
•
•
•
•
Diagnoza potrzeb szkoły
Koordynator powiatowy
SORE
Sieci współpracy i samokształcenia
DOSKONALENIE NAUCZYCIEL - ORE
• Spotkania informacyjne na temat sieci
współpracy i samokształcenia prowadzonych
w ramach nowego systemu wspierania szkół i
nauczycieli
Dziękuję za uwagę
Norbert Krzystanek
DYREKTOR WYDZIAŁU WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

similar documents