De republiek in een tijd van vorsten 6

Report
De Republiek
In 1648 willen Staten van Holland het leger
inkrimpen (na vrede van Munster)
Willem II wil dat niet
-neemt aantal regenten gevangen
-pleegt mislukte aanslag op Amsterdam
In 1650 sterft Willem II plotseling (pokken)
Zijn zoon Willem III 8 dagen daarna
geboren
Op initiatief van Holland Grote Vergadering
Afspraak:
geen nieuwe stadhouder→
1ste Stadhouderloze tijdperk (1650-1672)
Johan de Witt (Raadpensionaris sinds 1653)
feitelijk leider van De Republiek
Dagelijks bestuur functioneert door
bestuurskwaliteiten lokale regenten
De Witt handelt in het landsbelang, maar
dit is volgens hem vooral het belang van
Holland
Tijdens deze periode tegenstelling
prinsgezinden en staatsgezinden
Staatsgezinden hebben de overhand
In 1654 Acte van Seclusie→
Oranjes uitgesloten van het stadhouderschap
In 1667 Eeuwig Edict→
Afschaffing van het stadhouderschap
In 1672 Willem III weer stadhouder→
Prinsgezinden de overhand
In 1702 dood Willem III (kinderloos)→
2de Stadhouderloze tijdperk
Geen krachtige Raadpensionaris→
Ontstaan oligarchie van aantal
regentenfamilies die zeer zelfstandig
regeert in de gewesten
Frankrijk
In 1643 sterft Lodewijk XIII
Lodewijk XIV is 5 jaar→
Kardinaal Mazarin bestuurt
Van 1648-1653 de Fronde (opstand adel)
In 1661 Lodewijk meerderjarig→gaat zelf
besturen
Absolutisme gebaseerd op Droit Divin
-ministers persoonlijke dienaren van de
koning b.v. Colbert (Min van Fin.)
-provincies bestuurd door intendanten
-lettres de cachet→arresteren en opsluiten
tegenstanders (zonder proces)
-strenge censuur
-sterke uitbreiding leger onder controle
van de staat
-staatskerk (afschaffen Edict van Nantes )
Engeland
Oliver Cromwell (puritein) dictator steunend
op het leger (1653 parlement ontbonden)
In 1658 volgt zijn zoon Richard hem op
Moet een nieuw parlement toestaan.
In 1660 Restauratie (herstel Stuarts op de
troon) → Karel II
Moet grote invloed van het parlement
toestaan (m.n. geen belastingheffing zonder
hun toestemming)
In 1685 broer Karel koning (Jacobus II)
-was katholiek→benoemt veel katholieken
-stuurt parlement weg
Jacobus krijgt een zoon→angst voor
katholieke overheersing Engeland
In 1688 Glorious Revolution
-parlement zet Jacobus af
-haalt Willem III en Mary Stuart naar Eng
Willem verslaat Jacobus (vlucht naar Fr)
Willem tekent Bill of Rights (rechten
parlement vastgelegd)→Engeland
parlementaire monarchie
De Republiek en Engeland
Tussen 1648 en 1660
-enerzijds handelsconcurrenten→1ste
Engelse zee oorlog(1652-1654)
-anderzijds gemeenschappelijk belang
Eng
→geen Stuart op de troon
De Rep →geen Oranje stadhouder
Acte van Seclusie op aandringen
Cromwell
Tussen 1660 en 1672
-nog steeds handelsconcurrenten→2de
Engelse zee oorlog(1665-1667)
-anderzijds samenwerken tegen
Frankrijk→1668 verbond Eng-De Rep
In 1670 Geheim verdrag van Dover
(Engeland omgekocht door Lodewijk)→
in 1672 3de Engelse zee oorlog(1672-1674)
In 1688 Willem III koning van Engeland
(Personele Unie) → bondgenoten tegen Fr
De Republiek en Frankrijk
Frankrijk wil hegemonie in Europa en
natuurlijke grenzen (Rijn)→
-tot 1659 oorlog met Spanje over Zuidelijke
Nederlanden
-De Republiek zoekt samenwerking tegen
Engeland→1662 verbond Fr-De Rep
In 1667 valt Frankrijk opnieuw Zuidelijke
Nederlanden binnen→
In 1668 Triple Alliantie
(De Republiek,Engeland,Zweden)
In 1672 aanval op De republiek
(Hollandse oorlog 1672-1678)
Rampjaar
Aanval van Engeland, Frankrijk, bisschoppen
van Munster en Keulen (willen gebied in het
oosten van De Republiek)
-Frankrijk bezet groot deel van De Rep.
(landleger verwaarloosd)
-Hollandse waterlinie voorkomt bezetting
Holland en Zeeland
-aanval Engelse vloot afgeslagen(De Ruyter)
-paniek in Hollandse steden (regenten
radeloos, volk redeloos,land reddeloos)
-aanvallen op staatsgezinde regenten
(willen onderhandelen)→velen afgezet
-De Witt krijgt de schuld→afgezet en
daarna vermoord
-Willem III eerst kapitein-generaal,daarna
stadhouder→drijft Fransen terug
Gevolgen binnenland
-Willem verzet de wet (pro Oranje
regenten benoemd)
-breidt macht van de stadhouder uit
-hervormt staatsbestel Republiek niet
Gevolgen buitenland
-evenwichtspolitiek De Witt mislukt
-Willem wordt grote tegenstander Fr→
smeedt internationale coalities om
machtsevenwicht in Europa te herstellen
-versterkt band met Engeland→trouwt in
1677 met Mary Stuart II (dochter Jacobus II)
-in 1688 koning van Engeland
3 coalitie oorlogen tegen Frankrijk
1-Hollandse oorlog(1672-1678)
Vrede van Nijmegen
Frankrijk moet veroverd gebied
teruggeven
2-Negenjarige oorlog (1688-1697)
Vrede van Rijswijk
-Willem III als koning van Eng erkend
-veroverd gebied terug
-De Rep mag troepen in Zuidelijke Ned
legeren tegen Fr aanval
3-Spaanse Successie oorlog (1702-1713)
Vrede van Utrecht
-Zuidelijke Nederlanden van Sp → Oost.
-Rep krijgt delen van Limburg
-delen Zuid Ned naar Frankrijk
De Republiek blijft berooid achter→
-einde rol in internationale politiek
-overgaan op neutraliteitspolitiek
Van 1648 tot 1660 gaat het nog goed
-Middellandse Zee als handelsgebied
open na vrede met Spanje
-geen last meer van Duinkerker kapers
Vanaf 1660 stagnatie en na 1672 achteruit
door opkomst van Engeland en Frankrijk
(protectionisme)
-Engeland Acte van Navigatie (handel met
Engeland alleen met Engelse schepen of
schepen uit het land van herkomst)
Verloop 1ste en 2de Engelse zee oorlog
-Frankrijk Mercantilisme(heffen van
invoerrechten zg tarieven en subsidies
voor eigen handel en nijverheid)
Daardoor
-terugloop succesvolle bedrijfstakken
bv Leidse textielnijverheid
-terugloop Oostzeehandel en dus scheepsbouw
-achteruitgang haringvisserij
Uitzondering koloniale handel (groeit nog)
Daardoor lagere belastingopbrengsten
(ondanks verdubbeling belastingtarieven)
Daarnaast oplopende schulden door
coalitie oorlogen
In 1714 te betalen rente op staatsschuld
hoger dan belastingopbrengsten→
In 1715 De Republiek failliet
Gewetensvrijheid en tolerantie norm
-controle,censuur en vervolging praktisch
lastig(ontbreken sterk centraal gezag)
-principieel wenselijk geacht door
regenten (gunstig voor de handel)
Gevolgen
-veel buitenlandse publicaties in De
Republiek gedrukt bv werken van
Hobbes,Bacon en Milton
-internationale wetenschappers naar De
Republiek bv Descartes,Spinoza,Bayle
Maar grenzen aan de tolerantie→
Boeken kunnen na verschijnen verboden
worden
-boeken met kritiek op de regenten
-boeken over theologie bv Balthasar
Beckers (tegen heksenvervolging) en
werken van Spinoza na zijn dood
-pleitte voor democratie
-ontkende bestaan van God
STAATSGEZINDEN
(LOEVESTEINSE FACTIE)
-geen stadhouder
-soevereiniteit bij gewesten
(Ware vrijheid)
-pro Franse politiek→
-voor versterking vloot tegen
Engeland
-aanhang vooral onder adel
en gewone volk
-aanhang vooral in Holland
PRINSGEZINDEN
(ORANJEKLANTEN)
-wel een stadhouder
-soevereiniteit bij Staten
Generaal
-pro Engelse politiek→
-voor versterking leger tegen
Frankrijk
-aanhang vooral onder
regenten en middenklasse
-aanhang vooral in oosten

similar documents