KÜRESEL MAL* GEL**MELER

Report
KÜRESEL MALİ GELİŞMELER
HAZIRLAYANLAR :
KEZİBAN ÇABUK
ABDÜRREZZAK GENÇTÜRK
YAKUP YENİBAĞCI
MERKANTİLİZM VE FİZYOKRASİ
MERKANTİLİZM
1450 –1750 ORTAÇAĞ SONRASI- SANAYI DEVRIMINE KADAR
Merkante İtalyanca, merkator sözcüğü de
Latince de tacir anlamına
gelmektedir.
MERKANTİLİZM de ticari bir sistemi
simgelemektedir.Ancak bu kavramı genişleterek
sanayi, deniz ticareti ve sömürge davalarını da
içine alan bir ekonomik sistem düşünülmektedir…
MERKANTİLİZM’in
ortaya çıkışı;
Feodalizmin yıkılısı ve milli devletlerin
kurulusu
Coğrafi Kesifler ve yeni buluslar
EN ÖNEMLİ
MERKANTİLİSTLER
Thomas Mun ,
 Jean Bodin
 Antoine de Monchrétien,
 Colbert, Malestroit,,
 John Hales,
 Edward Misselden,
 Josiah Childur.

Merkantilist yazarların düşünceleri;
-Değerli madenler (altın ve gümüş) biricik
servet kaynağıdır
-Değerli madenlerden basılan para bolluğu
ticaret ve mübadeleyi teşvik eder ve bu da
üretimi ve istihdamı yani çalışan insan
sayısını artırır
-Para ile fiyatlar arasında bağlantı
vardır.Para miktarı artarsa fiyatlar da
artar.Buda ekonomik hayata canlılık verir.
a)Devlet, ülkede bol miktarda altın ve gümüş
bulunmasını ve kulanılmasını sağlamalıdır.Bunun için
de ülkede altın ve gümüş maddeleri varsa bunları
işlemek yoksa ülkeye değerli madenlerin girişini teşvik
etmek ve ülkeden değerli madenlerin çıkarılmasını
önleyici önlemler almalıdır.
b)Devlet,ülkeye değerli maden girmesini sağlamak için
fazla veren (aktif) bir dış ticaret politikası uygulamalıdır.
Bunun için de;
-Devlet ihracatı teşvik etmelidir.
-Devlet ithalatı engelleyici önlemler almalıdır
Devlet gıda maddeleri girişini kolaylaştırmalıdır, gıda
maddelerinin çıkışını zorlaştırmalıdır.
 Devlet mamul mallar çıkışını teşvik etmeli, girişinide
engellemelidir.
-Bu önlemler alındığı taktirde ülkede fiyatlar yükselmez,
elverişli dış ticaret bilançosu elde etme olasılığı artar.
-Devlet, bu önlemler sonunda ortaya çıkacak dış ticaret
bilançosu fazlasını altın olarak ülkeye sokmalıdır.
-Merkantilizm de sömürgecilik politikası
başlamıştır.Böylece deniz ticareti önem kazanmıştır.
-Merkantilizm’de 16. yy’da Montaigne’nin Denemeler adlı
eserinde ileri sürdüğü gibi,Ticarette bir ülke kaybetmeden
öbürü kazanamaz ilkesi benimsenmiştir.Bir ülkenin
zenginleşmesi diğer bir ülkenin fakirleşmesine bağlıdır.

KISACA MERKANTİLİST DOKTRININ ÜÇ TEMEL
KARAKTERI VARDIR
1)Merkantilizm moneter (parasal) bir
doktrindir.Bütün ekonomik faaliyetler altın ve
gümüşün elde edilmesine yönelmelidir.
2)Merkantilizm milli bir doktrindir.Milletin
menfaati ile ilgilifaaliyetlere yer verilmelidir.
3)Merkantilizm müdahaleci bir doktrindir.Milletin
menfaati söz konusu olduğu için her tür özel
teşebbüse imkan tanınmalıdır.Devlet en azından
bir koordinasyon sağlama amacıyla da olsa
ekonomik hayata müdahale etmelidir.
DEVLETİN TEMEL GÖREVİ;
 Bütün gücünü millete en büyük faydayı
sağlayacak şekilde kullanmaktır.Devlet bütün
siyasal, sosyal ve ekonomik hayatı bu amaca
uygun olarak düzenlemelidir.
 Bu amaçla devletin alabileceği önlemler
aşağıdaki gibidir.
FİZYOKRASİ
Fizyokrasi kavramını ilk kez,Fizyokrat yazarlardan
Dupont de Nemours kullanmıştır.Fizyokrasi sözcüğü,
Yunanca’daki Phusis=tabiat, getirici-yaratıcı tabiat,
ile Kratos=kudret,kuvvet anlamındaki sözcüklerden
oluşmuştur.Buna göre Fizyokrasi Tabiat Kudreti,
Tabiat Hükümeti anlamına gelmektedir.
Ancak, ekonomik kavram olarak Fizyokrasi ,
Tabiatı, ekonomik değerler kaynağı sayan telakkilerdir.

Fizyokratlar,
ekonomik
özgürlüğü
savunmuşlar ve bunu veciz bir sözle laissez
faıre,laissez passer,Le Monde va de lui-meme
(Bırakınız yapsın,bırakınız geçsin Dünya kendi
kendine
döner.)
ifadesiyle
açıklamaya
çalışmışlardır.
 Fizyokratlara
göre,biricik üretim kaynağı
Toprak’tır.Ekonomik ve sosyal hayata egemen
olan birtakım doğal kanunların mevcut
olduğuna inanmaktadırlar.
 Fizyokratlara göre, Servet, merkantilistlerin
düşündükleri gibi altın değildir. Servet bir
milletin meydana getirdiği, tükettiği halde
fakirleşmediği Safi Hasıla’dır.Safi Hasıla, elde
edilen ürünle bu ürünü elde etmek için yapılan
giderler arasındaki farktır.Safi hasılayı
yalnız ve yalnız Tabiat vermektedir.Çünkü,
yalnız Toprak verimlidir.Diğer bütün işler
kısırdır.
Fizyokrat yazarların temel düşünceleri, bu yazarların
başlıca şu üç teorisi içinde gözlemlenmektedir.
1)Üretim Teorisi
2)Gelir Dağılımı Teorisi(Ekonomik Tablo)
3)Tek Vergi Teorisi
ÜRETİM TEORİSİ
Fizyokratlara göre, tek verimli faaliyet
alanı tarım sektörüdür.Çünkü, tarım
sektörü, tüketilen miktardan daha
fazlasını yaratır.Toprak, harcanan
emeğin birkaç misli fazlasını
vermektedir.İşte tarımın yarattığı bu
fazlalığa Fizyoratlar, Net Hasıla,Safi
Hasıla demektedirler.Net hasıla, milli
gelir anlamında kullanılmaktadır.
Fizyokratlara göre, sanayi ve ticaret
kısırdır. Çünkü bu tür faaliyetlerin
sağlayacağı gelirler, harcamalarını
karşılamaktadır.Bu sebeple de net bir
hasıla yaratamazlar.

Gelir Dağılımı Teorisi(Ekonomik Tablo)
Fizyokrat sisteminin kurucusu ve başkanı olan
François Quesnay, ilk kez Ekonomik Tabloyu
düzenleyerek , ekonomik olayları bir bütün halinde
incelemiş ve oekonomide, doğal kanunun varlığı fikrini
ortaya atmıştır.Tıp doktoru olan QUESNAY,
toplumdaki ekonomik faaliyetlerin
akışının,aynı,insandaki kanın vücuttaki dolaşımı gibi
olduğunu düşünmüştür.Ona göre ekonomik tablo,
toplumda tek servet kaynağı olan tarımın yarattığı net
gelirin sosyal gruplar arasında nasıl dolaştığını açıkca
göstermektedir.Tarım sektörü de toplumun kalbidir.
Fizyokratlara göre, net hasılaya dayanarak
toplum üç sınıfa ayrılmaktadır.
1.MÜSTAHSİL(Üretici sınıf yani çiftçiler)
2.TOPRAK SAHİPLERİ
3.KISIR SINIF(sanayiciler,tacirler ve
serbest meslek sahipleri)
TEK VERGİ TEORİSİ
Fizyokrat yazarların en belirgin düşüncelerinden birisi
de, Tek Vergi düşüncesidir.Fizyokratlara göre tarım, net
hasıla sağlayan yegane üretim şubesi olduğu için, tek
verginin de tarımdan alınması yani, net hasıladan
hesaplanması mantıki olmaktadır.Net hasıla yeni bir
servet kısmı olduğundan vergi de bu fazlalıktan
alınmalıdır. Yani vergiyi tarım sektörü
ödemelidir.Fizyokratlara göre mübadeleleri engelleyen
bütün vergiler kaldırılmalı ve yalnız tarımda tek vergi
ilkesi uygulanmalıdır.Ancak uygulamada bu teori pek
tutmamış ve olumlu sonuçlar vermemiştir.
Fizyokratlar tarım mülkiyetine, özel mülkiyete
taraftardırlar,onlara göre özgürlük, ekonomik ve
sosyal ilerlemenin temelidir.Bu bakımdan Gournay’ın
Laissez faire,Laissez passer; Bırakınız yapsın,
bırakınız geçsin formülü önem
kazanmıştır.Fizyokratlar bu bakımdan da dış
ticaretteki gümrüklere karşıdırlar.
Fizyokratların dış ticaret hakkındaki görüşleri de
birkaç noktada özetlenebilir:
a)En avantajlı olan ihracat tarım ürünlerine
dayanmalıdır.Sanayi mallarının ticareti az kar
getirmektedir.
b)Daha çok ihracat yapmak için, gıda
maddelerinin fiyatları düşürülmemelidir.Çünkü
ticaret tacirler için karlı olsa bile bütün olarak
düşünüldüğünde millet için zararlı olabilir.
c)Sanayi mallarının ithali büyük sakıncalar
doğurmaz.
d)Ticaret bilançosu aldatıcı bir ölçüdür.Çünkü
para olarak bir fazlalık sağlayan ülke zenginleşmiş
sayılamaz.
Fizyokratlar,ekonomik özgürlük taraftarı
olduklarından, ekonomiye her türlü müdahaleyi
reddetmektedirler.
KÜRESEL MALİ GELİŞMELER
DOÇ.DR. AHMET ÖZEN…
KAYNAKÇA:
EKONOMİ BİLİMİ
PROF.DR. MUSTAFA ÖZATEŞLER
www.iktisadiorg.com
DİNLEDİGİNİZ
İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ,,,


similar documents