Toplantı Sunumuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Report
BİR YÖNETİM MODELİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
SUNUM PLANI
STRATEJİK YÖNETİM
İÇ KONTROL SİSTEMİ
5 N 1 K
YÖNETİŞİM
Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren tüm
dünyada
hükümetlerin
odak
noktası,
performans artışını sağlayacak mekanizmaları
hayata geçirmek olmuştur.
Söz konusu amaca hizmet etmek üzere ortaya
atılan yönetişim, son dönemde kamu sektörü
için de rehber ilke haline gelmiştir.
YÖNETİŞİM
Stratejik Yönetim
Stratejik Planlama
Performans Programı
Faaliyet Raporu
İç Kontrol Sistemi
STRATEJİK YÖNETİM
Stratejik yönetim, bir organizasyonun hedeflerine
ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini,
(Stratejik Plan) bu stratejileri etkin bir şekilde
uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek
hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini
(Faaliyet Raporu) sağlayan yönetim sürecidir.
Stratejik yönetim, organizasyonun yönetiminde
stratejik düşüncenin uygulanmasıdır.
STRATEJİK YÖNETİM
Stratejik yönetim, devamlı olarak “Doğru şeyi mi
yapıyoruz”
sorusunu
sormak
olarak
tanımlanmaktadır.
Stratejik yönetim, tahmin edilebilir ölçekteki
değişken
faktörler
bağlamında
geleceğe
odaklanmıştır.
Büyük resme dikkat etmeyi ve değişen koşullara
ayak uydurma konusunda istekli olmayı
gerektirmektedir.
STRATEJİK YÖNETİM
Stratejik yönetim üç aktivite ve karar aşamasından
oluşmaktadır:
 Organizasyonun
belirlenmesi,
geleceğe
dair
 Belirlenen hedeflere ulaşabilmek
stratejinin ortaya konulması,
hedeflerinin
için
etkin
bir
 Stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için
kaynakların uygun şekilde kullanılabilmesine uygun bir
organizasyon yapısının kurulması
İÇ KONTROL SİSTEMİ
Böylece kamu kurumlarının organizasyon
yapısından, iletişim ve izlemeye kadar yönetim
ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok alanda
etkili
araçların
kullanılması
gerekliliği
doğmuştur.
Bu reform sürecinde benimsenen en önemli
yönetim aracı iç kontrol sistemidir.
İÇ KONTROL SİSTEMİ
Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol,
kurumun hedeflerine ulaşması için makul
güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir
sistemdir.
İç kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata
uygunluğunu, mali ve yönetsel raporlamanın
güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği ile
varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlar.
İÇ KONTROL SİSTEMİ
Özetle;
Daha iyi bir yönetim için,
karar alma ve uygulama süreçlerini desteklemek
ve böylece kamu kaynaklarının
kullanımını sağlamaktır.
rasyonel
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İç Kontrol Sistemi,
Kamu Yönetimi Reformunun
en önemli unsurlarından biridir.
İç kontrolün,
faaliyetlerin yürütülmesinde benimsenen
bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak
ele alınması gerekmektedir.
İÇ KONTROL SİSTEMİ
Stratejik Plan, geminin yol haritası,
İç Kontrol Sistemi, geminin haritaya uygun
seyahati için yapılması gereken diğer her
şeydir.
İÇ KONTROL SİSTEMİ
MEVZUAT
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları
Hakkında Yönetmelik
 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
 Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi
İÇ KONTROL SİSTEMİ
5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
Beşinci Kısmı
“İç Kontrol Sistemi” başlığını taşımaktadır.
5018 SAYILI KMYK KANUNU
BEŞİNCİ KISIM
İç Kontrol Sistemi
Madde 55: İç kontrolün tanımı
Madde 56: İç kontrolün amacı
Madde 57: Kontrolün yapısı ve işleyişi
Madde 58: Ön malî kontrol
Madde 60: Malî hizmetler birimi
Madde 61: Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve
sorumlulukları
Madde 62: Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması
Madde 63: İç denetim
Madde 64: İç denetçinin görevleri
Madde 65: İç denetçinin nitelikleri ve atanması
Madde 66: İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Madde 67: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri
5018 SAYILI KMYK KANUNU
İç kontrolün tanımı
Madde 55: (1) İç kontrol;
- idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini,
- varlık ve kaynakların korunmasını,
- muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
- malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere,
idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle
iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
5018 SAYILI KMYK KANUNU
(2) Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim
ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve
yöntemler Maliye Bakanlığınca,
iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç
Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır.
Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar
ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.
5018 SAYILI KMYK KANUNU
BÜTÇE VE MALİ
KONTROL GENEL
MÜDÜRÜ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
Mali Yönetim ve
Kontrol Dairesi
İç Denetim
Merkezi
Uyumlaştırma
Dairesi
Kamu İç Mali
Kontrolü Eğitim ve
Rehberlik Dairesi
5018 SAYILI KMYK KANUNU
İç kontrolün amacı
Madde 56- İç kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak
faaliyet göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun
önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir
rapor ve bilgi edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara
karşı korunmasını,
Sağlamaktır.
5018 SAYILI KMYK KANUNU
Kontrolün yapısı ve işleyişi
Madde 57- (1) Kamu idarelerinin malî yönetim
ve kontrol sistemleri;
harcama birimleri,
muhasebe ve malî hizmetler ile
 ön malî kontrol ve
iç denetimden oluşur.
5018 SAYILI KMYK KANUNU
(2) Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;





mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip
olunması,
malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle
personele verilmesi,
belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,
mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve
kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının
ve saydamlığın sağlanması bakımından
ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından
görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak
suretiyle gerekli önlemler alınır.
5018 SAYILI KMYK KANUNU
Malî hizmetler birimi
Madde 60- Kamu idarelerinde aşağıda sayılan
görevler, malî hizmetler birimi tarafından
yürütülür:
…
m)
İç
kontrol
sisteminin
kurulması,
standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak.
n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen
diğer görevleri yapmak.
İÇ KONTROL SİSTEMİ
• NE YAPACAĞIZ………………?
• NEDEN YAPACAĞIZ……….?
• KİM YAPACAK ???
• NASIL YAPACAĞIZ………….?
• NEREDE YAPACAĞIZ.…..…?
• NE ZAMAN YAPACAĞIZ….?
NE YAPACAĞIZ?
KAMU İÇ KONTROL
SAĞLAYACAĞIZ.
STANDARTLARINA
UYUM
Kamu İç Kontrol Standartları, (COSO modeli, INTOSAI
Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa
Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde) Maliye
Bakanlığı tarafından merkezi uyumlaştırma görevi
çerçevesinde belirlenmiştir. (26.12.2007 tarihli R.G.)
İdareler, tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve
gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
NE YAPACAĞIZ?
İdarelerce, Kanuna ve iç kontrol standartlarına
aykırı olmamak koşuluyla, görev alanları
çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli
işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilmektedir.
Belirlenebilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol
Standartları, mevzuata ve Kamu İç Kontrol
Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır
spesifik süreçlere ilişkin olmak zorundadır.
NE YAPACAĞIZ?
Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol
sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve
değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel
yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu
idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol
sisteminin
kurulmasını
ve
uygulanmasını
amaçlamaktadır.
Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve
iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, tüm kamu
idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak
üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.
NE YAPACAĞIZ?
Maliye Bakanlığınca belirlenen
 5 … Bileşen
 18 … Standart
 79 … Genel Şart bulunmaktadır.
Bakanlığımızda, İdare Ayrıntılı İç Kontrol
Standartları bulunmamaktadır.
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
KONTROL ORTAMI
RİSK
DEĞERLENDİRME
KONTROL
FAALİYETLERİ
• Etik Değerler ve
Dürüstlük
• Planlama ve
Programlama
• Kontrol stratejileri
ve yöntemleri
• Misyon,
organizasyon
yapısı ve görevler
• Risklerin
belirlenmesi ve
değerlendirilmesi
• Prosedürlerin
belirlenmesi ve
belgelendirilmesi
BİLGİ VE İLETİŞİM
• Bilgi ve iletişim
İZLEME
• İç kontrolün
değerlendirilmesi
• Raporlama
• Personelin
yeterliliği ve
performansı
• Görevler ayrılığı
• Hiyerarşik
kontroller
• Yetki Devri
• Faaliyetlerin
sürekliliği
• Bilgi sistemleri
kontrolleri
• İç denetim
• Kayıt ve dosyalama
sistemi
• Hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukların
bildirilmesi
NEDEN YAPACAĞIZ?
 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta, Üst
Yöneticilere bir yönetim modeli olarak İç Kontrol
Sistemi kurulması gerektiği hükmedilmiştir.
 Kanun hükümlerine uymak adına İç Kontrol
Sistemi çalışmalarında bulunmak zorundayız.
 TBMM adına yapılan Dış Denetimde Sayıştay
Başkanlığı idarelerin İç Kontrol Sistemini de
değerlendirmektedir.
NEDEN YAPACAĞIZ?
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
Denetimin genel esasları
MADDE 35 – (1) Denetimin genel esasları şunlardır:
a) Denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin
incelenmesi ve kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının
değerlendirilmesidir. …
Sayıştay denetimi
MADDE 36 – (1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.
(2) Düzenlilik denetimi;
a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara
ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan
her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş
bildirilmesi,
c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,
Suretiyle gerçekleştirilir.
NEDEN YAPACAĞIZ?
Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen
harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin;
- amaçlara,
- iyi malî yönetim ilkelerine,
- kontrol düzenlemelerine ve
- mevzuata
uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren
iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet
raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler.
NEDEN YAPACAĞIZ?
KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET
RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 19: Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli
…
(2) İdare faaliyet raporlarına, Ek-2 ve Ek-4’te örnekleri
yer alan üst yönetici tarafından imzalanan "İç Kontrol
Güvence Beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi
tarafından imzalanan "Mali Hizmetler Birim
Yöneticisinin Beyanı",
birim faaliyet raporlarına ise Ek-3’te örneği yer alan ve
harcama yetkilisi tarafından imzalanan "İç Kontrol
Güvence Beyanı" eklenir. …
NEDEN YAPACAĞIZ?
Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3]
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[4]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.[5] (Yer-Tarih)
İmza
Ad-Soyad
Unvan
[3] Üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı idare faaliyet raporuna eklenir.
[4] Yıl içinde üst yönetici değişmişse “benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler”
ibaresi de eklenir.
[5] Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu
çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.
NEDEN YAPACAĞIZ?
Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6]
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali
kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim.[8] (Yer-Tarih)
İmza
Ad-Soyad
Unvan
[6] Harcama
yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.
içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler”
ibaresi de eklenir.
[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle
birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.
[7] Yıl
NEDEN YAPACAĞIZ?
Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin ………. yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Yer-Tarih)
İmza
Ad-Soyad
Unvan
[9]
Strateji geliştirme başkanlıklarında başkan, strateji geliştirme daire başkanlıklarında daire
başkanı, strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklerde müdür, diğer
idarelerde idarelerin mali hizmetlerini yürüten birim yöneticisi.
NEDEN YAPACAĞIZ?
ONUNCU KALKINMA PLANI
(2014-2018)
NEDEN YAPACAĞIZ?
1. GİRİŞ
1. 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu
Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri
doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah
seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre
taşı olacaktır. Plan, küresel ekonomide geleceğe
dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya
ekonomisinde
değişim
ve
dönüşümlerin
yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin
yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır.
NEDEN YAPACAĞIZ?
2. PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI
2.1. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM
2.1.15. Kamuda Stratejik Yönetim
a. Durum Analizi
359. Kamu idarelerinde stratejik yönetime destek
oluşturacak ve yönetim süreçlerini iyileştirecek iç kontrol
sisteminin kurulması çalışmaları yürütülmekte, iç denetçi
atamaları yapılmaktadır. Kamu idarelerinin hedef ve
göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ile
performansının
değerlendirilmesini
amaçlayan
dış
denetime ilişkin mevzuat yürürlüğe konulmuştur. Ancak,
henüz stratejik yönetim bağlamında dış denetim
uygulaması gerçekleştirilememiştir.
NEDEN YAPACAĞIZ?
c. Politikalar
370. Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri
ve iç denetim uygulamalarının, stratejik
yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata
geçirilmesi sağlanacaktır.
371. Sayıştay tarafından stratejik yönetim
döngüsüne uygun olarak performans denetimi
yapılacaktır.
NEDEN YAPACAĞIZ?
372. Stratejik yönetim uygulamalarının merkezi
düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik
mevcut yönetim bilgi sistemleriyle entegre bir sistem
kurulacaktır.
373. Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini
güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve güvenilir
veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.
375. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri
nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir.
KİM YAPACAK?
MALİYE BAKANLIĞI
ÜST YÖNETİCİ
BİRİM YÖNETİCİLERİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİM BİRİMİ
KİM: MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI, Merkezi uyumlaştırma görevi kapsamında,
İç kontrole ilişkin standart ve yöntemleri belirler, geliştirir ve
uyumlaştırır.
Bu çerçevede;
a) İç kontrol standartlarını belirler ve bu standartlara uyulup
uyulmadığını izler.
b) Ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile ön malî kontrole
tâbi malî karar ve işlemleri ve bunların kontrol usul ve esaslarını
belirler.
c) İç kontrol alanında idareler arasında koordinasyonu sağlar ve
idarelere rehberlik hizmeti verir.
d) İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli
düzenlemelerde idarelerle işbirliği yapar, çalışma toplantıları
düzenler.
KİM: MALİYE BAKANLIĞI
e) İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve
uygulamaları hakkında idarelerden rapor ve bilgi
alarak sistemlerin işleyişini izler.
f) İdarelerin malî hizmetler birimlerinin çalışma
usul ve esaslarını belirler.
g) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini
araştırır,
bunların
uygulanması
yönünde
çalışmalar yapar.
h) İç kontrol ile malî yönetim ve kontrol sistemine
ilişkin olarak eğitim programları hazırlar.
KİM: ÜST YÖNETİCİ
5018 sayılı Kanun yönetim sorumluluğunu
esas almaktadır.
Bu doğrultuda, etkin bir iç kontrol sistemi
kurmak ve işleyişini sağlamak sorumluluğu
kamu idarelerinin üst yöneticileri ile diğer
yöneticilerine aittir.
KİM: ÜST YÖNETİCİ
İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması,
izlenmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu esas
olarak ÜST YÖNETİCİLERE ait bulunmaktadır.
İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol
ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan
düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe
konulur.
KİM: ÜST YÖNETİCİ
Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol
sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol
sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve
talimatların oluşturulması gibi her türlü
düzenlemelerin
yapılması
sorumluluğu
verilmiş bulunmaktadır.
KİM: BİRİM YÖNETİCİLERİ
Harcama Yetkililerine (BİRİM YÖNETİCİLERİ) görev
ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar
ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini
sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.
İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev
olmayıp, yönetim işleviyle birlikte mevcut
sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
KİM: SGB
Strateji geliştirme birimleri, iç kontrol sisteminin
kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve
çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.
Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara
aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen
her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere
ilişkin standartlar strateji geliştirme birimleri
tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına
sunulur.
KİM: İÇ DENETİM
İÇ DENETÇİLER, idarelerin iç kontrol sistemlerinin
denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde
önerilerde bulunulmasından sorumludurlar.
İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin
işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya
idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim
sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak
yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur
ve gerekli önlemler alınır.
KİM: MUHASEBE YETKİLİSİ
Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının
usulüne ve standartlara uygun, saydam ve
erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.
Muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve
eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin
belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak
kaydedilmesinden,raporlanmasından,
muhafazasından ve denetime hazır halde
bulundurulmasından sorumludur.
NASIL YAPACAĞIZ?
İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev
olmayıp, yönetim işleviyle birlikte mevcut
sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
İç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol
Standartlarına uyumunu sağlamak üzere;
yapılması gereken çalışmalar için EYLEM PLANI
oluşturulması gerekmektedir.
NASIL YAPACAĞIZ?
İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve
geliştirilmesi çalışmalarının,
- üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde,
- strateji geliştirme biriminin teknik desteği ve
koordinatörlüğünde,
- harcama birimlerinin katılımıyla
yürütülmesi gerekmektedir.
NASIL YAPACAĞIZ?
Amacımız
Kamu İç Kontrol Standartlarına
uyum sağlamak,
Aracımız
“Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı”
NASIL YAPACAĞIZ?
Maliye Bakanlığının 04.02.2009 tarihli ve 1205 sayılı
yazısıyla
bildirilen
KAMU
İÇ
KONTROL
STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REHBERİ’nde,
Eylem Planı hazırlığı için bir takım önerilerde
bulunulmuştur.
Rehber, bir mevzuat türü olmayıp, mevzuatın
açıklanması olarak tanımlanması da mümkün değildir.
Rehberler, uygulamaya ilişkin yeknesaklığı sağlamak
üzere oluşturulan bir belgelerdir.
NASIL YAPACAĞIZ?
Rehberdeki öneriler dikkate alınmalıdır.
Fakat, İç kontrol sistemine ilişkin yöntem ve
süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı bir
yaklaşımla, idarelerin yasal ve idari yapıları ile
personel ve mali durumları gibi kendine özgü
koşulları dikkate alınmalıdır.
NASIL YAPACAĞIZ?
Nitekim Rehberde:
“İç kontrol sistemine ilişkin çalışmaların
yürütülmesinde takip edilecek yöntemin
belirlenmesi kamu idarelerinin inisiyatifinde
olmakla birlikte, aşağıda yapılan açıklamalar
doğrultusunda bir yaklaşımın benimsenmesi
çalışmalarda etkinliğin sağlanmasına katkı
sağlayacaktır.” denilmektedir.
NASIL YAPACAĞIZ?
1. Eylem Planı hazırlık çalışmaları üst yönetici onayıyla başlatılacaktır.
2. Onay ile Strateji Geliştirme Başkanının Başkanlığında,
Yöneticilerinden oluşan “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu”
Birim
Birimlerde bulunan Daire Başkanı / Başkan Yardımcısı / Grup Başkanından
oluşan bir Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama
Grubu oluşturulacaktır.
Kurul ve Grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetleri İç
Kontrol Dairesi tarafından yürütülecektir.
3. İç Kontrol Sistemi Çalışmaları görevinin, her birimde, hangi birimin
görevi olduğu belirlenecektir.
NASIL YAPACAĞIZ?
4. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Hazırlama Grubu tarafından öncelikle İLK BİLEŞEN OLAN
KONTROL ORTAMINA İLİŞKİN STANDART VE GENEL
ŞARTLARIN idaredeki mevcut durumunu tespit eden,
karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir rapor
hazırlanacaktır.
Bu rapora, idarede Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum
sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları,
prosedürleri ve düzenlemeleri gösteren Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı eklenecektir.
NASIL YAPACAĞIZ?
5. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
üyeleri, Eylem Planı Taslağından kendi
birimleri için öngörülmüş mevcut bir eylemin
çıkarılması veya yeniden değerlendirilerek
geliştirilmesi veya Taslakta bulunmayan bir
eylemin eklenmesi gerektiği sonucuna varırsa,
gerekçesi ile birlikte Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı
Hazırlama Grubuna gönderebilecektir.
NASIL YAPACAĞIZ?
9. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından
uygun bulunan rapor ve Eylem Planı üst yöneticinin onayına
sunulacaktır.
Eylem Planında önerilen çalışmalar üst yönetici tarafından
değerlendirilir, varsa gerekli görülen değişiklikler bu
aşamada yapılır. Bu suretle son şekli verilen Eylem Planı üst
yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur.
10. Eylem Planı 10 işgünü içerisinde Maliye Bakanlığına
gönderilecektir.
NASIL YAPACAĞIZ?
11. Eylem Planında öngörülen çalışmaların
gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan
ihtiyaçlar doğrultusunda üst yöneticinin
onayıyla Eylem Planı her zaman revize
edilebilecektir.
12. Revize edilen Eylem Planı 10 işgünü
içerisinde Maliye Bakanlığına gönderilecektir.
NASIL YAPACAĞIZ?
13. Üst yönetici tarafından onaylanan Eylem
Planında
öngörülen
çalışmaları
gerçekleştirmekle görevli birim veya çalışma
grupları
tarafından
hazırlanan
taslak
düzenlemeler
İzleme
ve
Yönlendirme
Kurulunun uygun görüşüyle üst yöneticinin
onayına sunulacaktır.
NASIL YAPACAĞIZ?
14. Taslak düzenlemelerden üst yönetici
tarafından uygun bulunanlar onaylanarak
yürürlüğe konulacak ve uygulanacaktır.
15. Eylem Planında öngörülen faaliyet ve
düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, strateji
geliştirme birimi tarafından altı ayda bir
değerlendirilecek ve eylem planı formatında üst
yöneticiye raporlanacaktır.
NE ZAMAN YAPACAĞIZ?
Eylem Planı 1 yıllık hazırlanacaktır.
Plan 01.01.2014 tarihinde başlayacak ve
31.12.2014 tarihinde bitecektir.
Planın bitimine 3 ay kala, 01.10.2014
tarihinde, revizyon hazırlığına başlanacaktır.
NEREDE YAPACAĞIZ?
 Bakanlığımız ilk Eylem Planı, Merkez Teşkilatı
birimleri ile yapılacaktır.
 İhtiyaca göre, Bölge ve İl Müdürlüğü de
hazırlıklara dahil edilebilecektir.
ARZ EDERİM

similar documents