Transfuze

Report
Transfuze
Hemoterapie
 Léčba transfuzními přípravky a krevními deriváty
 Má i nežádoucí účinky – pečlivě zvážit indikaci
Transfuze
 převod lidské krve nebo její složky do organismu
 chybějící složku krve nahrazujeme transfuzním
přípravkem s minimální příměsí ostatních složek krve
 indikuje vždy lékař
 spolu se sestrou je zodpovědný za její správné
provedení
 Transfuzní přípravek x krevní derivát
Organizace transfuzní služby v
ČR
 Transfuzní oddělení
 zajišťuje celý proces odběru dárcovské krve, její zpracování
na jednotlivé složky, povinná vyšetření a výdej transfuzních
přípravků.
 Odběrová střediska
 pouze odebírají dárcovskou krev a její zpracování mají
zajištěné smluvně na transfuzním oddělení.
 Krevní banka
 zajišťuje skladování a výdej transfuzních přípravků a
předtransfuzní vyšetření
 může být samostatná nebo součástí odběrového střediska či
transfuzního oddělení
Dárcovství krve
 Pravidla kdo smí darovat, daná zákonnou normou
 Zdravý člověk ve věku 18 – 65 let, s hmotností nad 50
kg
 U nás dobrovolné a bezplatné
 Podrobné informace o důvodech a délce vyřazení z
odběru lze nalézt na stránkách
www.transfuznispolecnost.cz
Zpracování krve
 Transfuzní přípravek vyrobený z jednoho odběru plné
krve je označován jako 1 transfuzní jednotka (1 TU)
 Z plné krve
 Z aferézy
Z plné krve
 odebírá standardně v množství 450 ±10 % do sterilních vaků
s antikoagulačním roztokem
 Dále zpracována uzavřeným systémem na jednotlivé krevní složky
pomocí centrifugy
 Při vysokých otáčkách dochází k oddělení vrstvy erytrocytů, buffy
coatu (tj. vrstva tvořená leukocyty a trombocyty) a plazmy
 Jednotlivé složky jsou rozděleny do samostatných vaků.
 Z buffy coatu - dalším dělením trombocytový přípravek.
 Do erytrocytů je přidáván resuspenzní roztok
 Plazma se zmrazuje na -30 °C.
Z aferézy
 pomocí separátorů krevních elementů
 Krev se odebírá dárci ze žíly speciálním setem, přidá se
protisrážlivý přípravek, krev se vede do přístroje, kde se
pomocí centrifugy rozdělí podle specifické hmotnosti
jednotlivých složek.
 Odebírané složky se sbírají do sběrného vaku, ostatní
složky se vracejí zpět dárci.
Druhy transfuzní přípravků a
jejich indikace
 Plná krev
 Nepoužívá se
 Erytrocytové transfuzní přípravky
 Musí být shodné v systému AB0 i RhD
 Univerzální krevní skupina dárce je 0
 V systému RhD lze tolerovat RhD pozitivního příjemce a RhD
negativního dárce
 skladovány při teplotě 2-6 °C
 nemají být skladovány na odd.
 transport termostabilní a dezinfikovatelné boxy
 teplota během transportu2-6 °C.
 doba použitelnosti -vyznačena na štítku (28 - 49 dnů)
 objem 1 TU - přibližně 280 ± 50 ml
 Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované
(EBR)
 nejčastější
 odstraněním plazmy a buffy-coatu z plné krve a
následnou resuspenzí erytrocytů ve výživovém
roztoku
 odstraněním buffy-coatu se sníží obsah
leukocytů a s tím spojené riziko potransfuzních
reakcí.
 Erytrocyty deleukotizované (ERD)
 odstraněna většina leukocytů pomocí
filtračního zařízení
 ev. bed-side filtr
 u pacientů s prokázanými nebo suspektními
protilátkami proti leukocytům, jako prevence
tvorby protilátek proti leukocytům u pacientů s
opakovanými transfuze a jako prevence
přenosu CMV.
 Erytrocyty promyté (EP)
 z plné krve odstraněním plazmy s následným promytím erytrocytů
fyziologickým roztokem
 odstraní se tak bílkoviny plazmy
 doba použitelnosti po promytí 24 hod.
 Vzácně u pacientů s protilátkami proti bílkovinám krevní plazmy a u
pacientů s těžkými alergickými potransfuzními reakcemi.
 Erytrocyty kryokonzervované (EK)
 zamrazeny a uchovávány při velmi nízkých teplotách (-80 nebo -150
°C podle použité metody).
 Doba použitelnosti až 30 let
 indikovány u pacientů se vzácnými imunohematologickými problémy a
ve válečné medicíně.
 Plazma
 z jednoho odběru plné krve (označovaný jako P) nebo z aferézy (PA)
 velmi rychle zmrazenána teplotu – 30 °C, aby zůstaly zachovány
termolabilní koagulační faktory ve funkčním stavu.
 obsahuje koagulační faktory, albumin, imunoglobulin
 používá se při akutním krvácení a poruchách koagulace
 nutné používat plazmu kompatibilní v systému AB0, není třeba
respektovat RhD
 plazma AB je univerzální
 exspirace až 36 měsíců , vyznačena na štítku
 pro klinické použití minimálně po 6 měsíční karanténě, po níž je dárce
opakovaně vyšetřen na infekční nemoci
 transport v izolačních boxech
 objem 1 TU plazmy - přibližně 280 ≤50 ml.
 rozmrazování by mělo proběhnout co nejrychleji, za šetrného míchání,
ve vodní lázni nebo rozmrazovači při kontrolované teplotě 35 - 37 °C.
 Po úplném rozpuštění je nutné zkontrolovat vzhled plazmy (koagula,
barva, neporušenost vaku).
 Jednou rozmrazená plazma nesmí být znovu zmražena ani uchovávána
v tekutém stavu.
 Trombocytové přípravky
 z buffy-coatu (TB) nebo aferézy (TA)
 většinou se podávají stejnoskupinové
 univerzální trombocytární přípravek je skupiny AB
 uchovávány při teplotě 20-24 °C na třepačce
 doba použitelnosti - 5 dnů, exspirace vyznačena na štítku
 transport - v izolačních boxech
 přípravek musí být ihned po dodání použit
 objem 1 TU trombocytů z buffy-coatu je přibližně 60 ml, z aferézy asi
200-250 ml. Objem směsných trombocytů bývá 300 +-50 ml.
 Granulocyty z aferézy (GA)
 granulocyty resuspendované v plazmě
 získávány z aferézy od jednoho dárce.
 obvykle se připravují pro určitého pacienta
 podány musí být do 24 hodin po odběru
 Skladují se při teplotě +20 až +24 °C
 Indikovány jsou u těžkých neuropenií při sepsi
 Transfuzní přípravky pro transfuzi
v novorozeneckém věku
 u některých novorozenců je nutné opakovat transfuze
malého objemu erytrocytů - vhodné nechat připravit
několik pediatrických jednotek z jedné dárcovské jednotky
 vždy deleukotizované a ozářené.
 i plazma může být připravena v malých objemových
jednotkách 50 až 100 ml.
 Ozařování transfuzních přípravků
 ozáření krve gama zářením
 zabraňuje reakci štěpu proti hostiteli spojené s transfuzí
 reakce může vzniknout především u pacientů v imunosupresi.
 ozařují se přípravky erytrocytů (po ozáření se snižuje jejich exspirace na
14 dní), trombocytů a granulocytů
 indikováno u imunosuprimovaných pacientů, novorozenců a nedonošenců
Značení transfuzních přípravků
 Štítek
 Záznamy o
dodatečných
manipulacích (např. o
ozáření, zkrácení
expirace…)
Transfuze
 transfuzní přípravek aplikován příjemci
 Homologní - příjemce dostane krev od cizího dárce
 Autologní - příjemce je sám sobě dárcem
 Indikuje lékař
 Informovaný souhlas
 Podává - sestra ve spolupráci s lékařem
Objednávání transfuzních přípravků
 Vitální indikace
 transfuzní přípravek je vydán ihned bez provedení předtransfuzního
laboratorního vyšetření.
 je-li krevní skupina pacienta známa, vydávají se přednostně stejnoskupinové
transfuzní přípravky
 není-li krevní skupina pacienta známa - erytrocyty 0 RhD negativní a plazma
AB
 Se žádankou nebo následně hned, jak je to možné -vzorek pro
„předtransfuzní vyšetření“.
 Statim
 požadavek je vyřizován přednostně.
 předtransfuzní vyšetření kompletní
 přípravek obvykle vydán do 90 minut.
 Plánovaná transfuze
 přípravek je na den a hodinu
 Předtransfuzní vyšetření je kompletní
 Rezerva
 je provedeno vyšetření krevní skupiny a screeningu protilátek.
 testy kompatibility provedeny až v případě požadavku na výdej transfuzního
přípravku.
Žádanka a odběr vzorku
 vyšetření krevní skupiny v systému AB0 i RhD (u příjemců všech
typů přípravků), screening nepravidelných protilátek proti
erytrocytům (u přípravků obsahujících erytrocyty) a test
kompatibility (u přípravků obsahujících erytrocyty)
 venepunkcí
 dle požadavků laboratoře
 zkumavka před odběrem označená jménem a příjmením
pacienta, rodným číslem a datem a hodinou odběru
 těsně před odběrem ověřit totožnost pacienta, shodu údajů na
žádance a zkumavce a stvrdí podpisem na žádance a zkumavce
 v případě, že žádanka neobsahuje všechny údaje nebo není
shoda mezi údaji na zkumavce a žádance, nesmí být ZTS/KB
přijata.
Příprava provedení transfuze
 kontrola údajů na transfuzním přípravku, na žádance a dodacím
listu - musí být shodné
 u transfuzního přípravku kontroluje - úplnost značení, exspiraci a
vzhled
 u lůžka kontrola totožnosti pacienta
 identifikační údaje do záznamu Aplikace transfuzního přípravku
 informuje pacienta
 zkontroluje, zda má pacient při ruce signalizační zařízení
 změří TK, P, TT
 u pacientů v bezvědomí i D
 lze-li odebre moč - základní chemické vyšetření diagnostickým
proužkem
 d.p. žilní vstup
 Pomůcky
 Dokumentaci pacienta –
chorobopis, záznam o aplikaci
transfuzního přípravku
 Transfuzní přípravek
s dokumentací
 Rukavice
 Transfuzní set
 Diagnostická souprava pro
ověření skupiny AB0 u lůžka
pacienta
 Dezinfekční čtverečky nebo
dezinfekce ve spreji
 Emitní miska
 Infuzní stojan, ev. infuzní pumpa
(vhodná)
Vlastní provedení transfuze
 Celý proces probíhá u lůžka pacienta.
 Lékař s asistující sestrou provedou poslední kontrolu transfuzního
přípravku, dokumentace o transfuzním přípravku, dokumentace
pacienta a ověří totožnost pacienta
 Správnost údajů stvrdí sestra i lékař podpisem do záznamu o
aplikaci krevní transfuze.
 hygiena rukou, rukavice
 Nabodnutí setu
 Transfuzní vak se zavěsí na infuzní stojan
 Ověření krevní skupiny u lůžka (bed-side test)
 Před podáním každého krevního přípravku – ověření KS pacienta
 Před podáním ERY – ověření KS přípravku
 Pozitivní reakce (tj. aglutinace) - přítomnost odpovídajícího antigenu na
erytrocytech. Negativní reakce -chybění odpovídajícího antigenu na
erytrocytech.
 Výsledek se zaznamená do záznamu o aplikaci transfuzního přípravku.
 Napojení na i.v. vstup
 Vždy samostatná linka
 Ne přes bezjehlový vstup
 Nepřidávat žádné léky ani infuzní roztoky
 Rychlost - určí lékař
 Obvykle po dobu prvních 15 minut pomalou rychlostí, tj. 1–2
ml/minutu Pokud nedojde k nežádoucí reakci, může se rychlost podání
zvýšit.
 Biologická zkouška se dle doporučení Společnosti pro transfuzní
lékařství ČLS JEP již neprovádí.
 pacienta pečlivě sledovat
 prvních 15-20 min – kontinuálně
 poté kontrolovat minimálně po 30 minutách
 závažné reakce nejčastěji na začátku podávání transfuze - minimálně 15
min. přítomen i lékař
 pokud se jedná o podávání krve z vitální indikace, o pacienta s nálezem
autoprotilátek, o pacienta s opakovanými potransfuzními reakcemi, o
pacienta v bezvědomí, v celkové anestezii a při přetlakové transfuzi musí být pacient sledován kontinuálně. Doporučuje se, aby byl lékař
přítomen po celou dobu aplikace.
 Objeví-li se u pacienta nežádoucí objektivní (např. třesavka, nauzea,
zvracení, dušnost, kašel, zblednutí...), nebo subjektivní (např. pocit
mrazení, bolest v zádech, tlak na prsou, nevolnost...) příznaky
 transfuzi ihned přerušíme
 neprodleně informujeme lékaře
 do venózního vstupu FR a změříme FF
 zkontrolujeme transfuzní přípravek (shodu identifikačních údajů, krevní
skupiny, makroskopický vzhled)
 o dalším postupu rozhodne lékař
 reakci ohlásíme ZTS/KB
 Pokud je podáváno více transfuzních přípravků za sebou
 postup se musí vždy zopakovat
 set musí být pro každou transfuzní jednotku nový
 v případě aplikace více jednotek a při bezproblémovém průběhu
transfuze je možné měření fyziologických funkcí a chemické vyšetření
moči provést až po podání poslední jednotky
Ukončení transfuze
 když zbývá přibližně 10 ml krve
 hygiena rukou, rukavice, odpojení setu od venózního katétru
 krevní tlak, puls, teplota, moč - základní chemické vyšetření
diagnostickým proužkem
 celkový stav pacienta
 při jakýchkoliv komplikacích informuje lékaře.
 vak se zbytkem přípravku a napojeným setem se ponechá na
oddělení v lednici po dobu 24 hodin
 poté se likviduje jako infekční odpad
Dokumentace transfuze
 Záznam v dekurzu o průběhu (stav pacienta, ff…)
 Záznam o aplikaci transfuze
 datum a čas zahájení a ukončení transfuze
 identifikační údaje a krevní skupinu příjemce
 druh, identifikační číslo a krevní skupinu přípravku
 množství převedeného přípravku
 údaje o vyšetření fyziologických funkcích a vyšetření moči před a
po transfuzi
 záznam o provedení ověření krevní skupiny u lůžka pacienta
 zápis o průběhu transfuze (např. bez komplikací, nebo
zaznamenání komplikace)
 podpis lékaře a sestry, kteří transfuzi podali
 výsledky předtransfuzního vyšetření, průvodky a dodací listy
k transfuzním přípravkům
Vrácení transfuzních přípravků
 Transfuzní přípravky, které nebyly použity – likvidace
 Nepoužití vydaného transfuzního přípravku musí být
nahlášeno ZTS/KB.
 K tomu, aby byly transfuzní přípravky vráceny a dále
použity, je nutné, aby po celou dobu splňovaly
požadavky na skladování a transport dle vyhlášky
143/2008 Sb.
Nežádoucí reakce a události
v souvislosti s transfuzí
 Bakteriální infekce
 závažná, akutní reakce
 způsobena např. stafylokoky, streptokoky, pseudomonádou, yersenií.
 Projevy – horečka, třesavka, tachykardi, změna systolického tlaku
(zvýšení nebo snížení) do 4 hodin po transfuzi.
 Virové infekce
 Přenos např. virové hepatitidy B, C nebo HIV.
 Parazitální infekce
 např. malárie.
 Hemolytická reakce
 vzniká na základě imunologické neslučitelnosti transfuzního přípravku a
příjemcovi krve
 akutní i pozdní forma
 projevuje se třesavkou, horečkou, bolestí v bederní krajině, bolestí na
hrudi, dušností, hypotenzí, tachykardií, dezorientací. Může dojít až
k šoku
 akutní reakce do 24 hodin, pozdní cca 5-7 dní po transfuzi.
 Příčinou akutní reakce - nejčastěji záměna pacienta při odběru vzorku či
při podání transfuze.
 dochází k intravaskulární hemolýze, diseminované intravaskulární koagulopatii
a ledvinnému selhání – vysoká úmrtnost
 Pozdní reakce bývá následkem sekundární imunitní odpovědi na
opakovanou expozici erytrocytovým antigenům (např. po předcházející
transfuzi, graviditě).
 Průběh mírnější
 Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce
 Patří k nejčastějším potransfuzním reakcím
 neohrožuje pacienta na životě,
 příznaky podobné jako u závažných reakcí (např. akutní hemolýzy, bakteriémie) např. zvýšená teplota, třesavka, nauzea, zvracení během transfuze nebo do 4 hodin po
transfuzi.
 nejčastěji u pacientů, kteří dostávají transfuze opakovaně
 Alergická reakce
 vyvolaná reakcí protilátek příjemce vůči plazmatickým bílkovinám nebo alergenům
přítomným v přípravku
 častěji po podání plazmy nebo trombocytů.
 příznaky během transfuze nebo do 24 hodin po ní

např. svědění, kopřivka, třesavka, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, otok.
V závažnějších případech dušnost, stridor, cyanóza. Při těžké reakci laryngospazmus a
anafylaktický šok.
 Potransfuzní trombocytopenická purpura
 způsobena reakcí antitrombocytových protilátek příjemce a transfundovaných
trombocytů
 Příznaky - purpura a trombocytopenie do 12 hodin po transfuzi.
 Oběhové přetížení (hypervolemie)
 při rychlém převodu velkého objemu transfuzních přípravků, hlavně u pacientů se
srdečním selháváním
 dušnost, tachykardie, zvýšení TK, přeplnění krčních žil, slyšitelné chrůpky na plicích
 Hypotermie
 snížení tělesné teploty po transfuzi
 následovat může dušnost, hypotenze, srdeční dysfunkce
 Hyperkalémie
 následkem toho může vzniknout srdeční arytmie a dysfunkce.
 Hypokalcémie
 může být spojené se srdeční arytmií, dysfunkcí nebo spazmy na rukou.
 Hypotenze, hypertenze
 Během transfuze nebo do 4 hodin po bez jiné příčiny
 se tlak zvýší nebo sníží o 30 mm Hg a více
 Dušnost způsobená transfuzí
 pacient začne být dušný do 12 hodin po transfuzi bez jiných příčin
Autologní transfuze
 snižuje se potřeba homologní krve a tím se omezují
rizika plynoucí z její aplikace
 předoperační autologní odběry
 akutní normovolemická hemodiluce
 perioperační sběr krve
 odběr pupečníkové krve pro autologní transfuzi
Předoperační autologní odběr
 Odběr plné krve nebo z aferézy a uskadnění pro pacientovu
potřebu
 Např. v ortopedii při náhradách velkých kloubů, při
kardiologických výkonech, při velkých výkonech na cévách a
ve spondylochirurgii, neurochirurgii, urologii či gynekologii
 Výhody - je zamezení přenosu infekčních nemocí, možnost
použití u pacientů s nepravidelnými protilátkami
 Nevýhody - např. časová náročnost, nutnost oddálení
termínu operace, omezená exspirace, riziko kontaminace,
finanční náročnost
 Krev odebírána 3 dny až 1 týden před výkonem
 Expirace 21-49 dní
 Nesmí být podána jinému pacientovi
 Nutné ověřit identifikační data pacienta i přípravku a provede
se ověření bed-side zkouška
Akutní normovolemická hemodiluce
 těsně před operací pacientovi odebrána krev a nahrazena
náhradními roztoky --- dojde ke zředění pacientovy krve -- krev ztracená během operace tedy obsahuje méně
erytrocytů --- menší i výsledná absolutní ztráta červených
krvinek.
 Minimální rizika pro pacienta
 Časově nároční pro anesteziologa
 Expirace –
 Pokojová teplota – 8 hod
 2-6 °C – 24 hod.
 Aplikují-li ti, co odebírali a krev neopustila sál - není
potřeba před aplikací provádět ověření krevní skupiny
Perioperační sběr krve (rekuperace)
 odběr pacientovy vlastní krve z operačního či
krvácejícího pole a její návrat
 během se operace (intraoperační sběr)
 po operaci (pooperační sběr)
 krev se zpracovává centrifugací nebo filtrací na
erytrocytový přípravek
 použitelnost 24 hodin
 cévní, srdeční, ortopedické a transplantační chirurgie
 Nevhodná pro onkologické a septické pacienty - hrozí
diseminace maligních buněk a patogenů.
Odběr pupečníkové krve pro
autologní transfuzi
 reziduální krev obsažená v placentě je po podvázání
pupečníku odebrána a skladována pro případnou
autologní transfuzi
 získaný objem krve je přibližně 20 ml/kg hmotnosti
 např. při anémii novorozence, u novorozeneckých
operačních výkonů a nezralých novorozenců s leukopenií
a trombocytopenií
 Nevýhody je riziko bakteriální kontaminace při odběru a
značná organizační náročnost.
 Dnes komerční uchování pro ev. další použití (kmenové
buňky)
Krevní deriváty
 koncentráty krevních bílkovin vyráběné z lidské krve
technologiemi farmaceutického průmyslu
 protivirově ošetřeny
 skladují se a podávají dle návodu k použití
 testy kompability se neprovádějí
 Do dokumentace číslo šarže (štítek)
 může aplikovat všeobecná sestra pod odborným
dohledem lékaře
Albumin
 nejhojnějším proteinem přítomným v plazmě
 Nejčastěji podávaný
 Aplikuje se intravenózní infuzí
 Nesmí být ředěn aquou pro injectione, protože by u příjemců mohlo
docházet k hemolýze.
 Nesmí se mísit s jinými léčivými ani transfuzními přípravky.
 Dále by neměl být mísen s hydrolyzáty proteinů (např. s parenterální
výživou) nebo s roztoky obsahujícími alkohol, protože tyto roztoky by
mohly způsobit precipitaci proteinu.
 Velmi vhodné je jejich podání samostatnou infuzní linkou.
 Roztok by měl být před podáním čirý, mírně viskózní, téměř bezbarvý,
žlutý, jantarový nebo zelený.
 Pokud je zakalený nebo obsahuje sediment, nesmí být podán.
 Po otevření láhve musí být přípravek okamžitě spotřebován. Z
bezpečnostních důvodů má být do dokumentace zaznamenáno číslo šarže
podávaného přípravku.
 Nespotřebované zbytky se nesmí uchovávat. Albumin se skladuje při
teplotě 2 až 25 °C a nesmí se zmrazit.
Koncentráty koagulačních faktorů
 Faktor VIII – slouží např. k léčbě hemofilie A
 Faktor IX - slouží k léčbě hemofilie B
 Aktivovaný prothrombinový komplex (faktor II, VII, IX, X)
– podává se např. při masivních krevních ztrátách a při
předávkování kumariny
 Fibrinogen – je indikován při hypofibrinogémii,
diseminované intravaskulární koagulopatii, krvácivých
stavech
 Faktor VII – je indikován při jeho deficitu
Inhibitory krevního srážení
 Antitrombin III
 při diseminované intravaskulární koagulopatii.
 Protein C
 např. při purpuře fulminans
Imunoglobuliny
 Gamaglobulin
 nahrazuje protilátkové defekty
 prevence a léčaě některých virových onemocnění.
 Anti-D imunoglobulin
 k prevenci hemolytické nemoci novorozenců

similar documents