Slide 1 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Report
SUNUM PLANI
1.
Bilgi Çağı Nedir?
2.
e- Dönüşüm Türkiye Projesi
3.
İçişleri Bakanlığı Bilişim Vizyonu
4.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapısı
5.
e-İçişleri Projesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
6.
5018 Sayılı Kanun ve Yerel Yönetim Modülleri
7.
Yerel Yönetim Modüllerinin Kullanıcıya Getirdiği Avantajlar
8.
Yerel Yönetim Modülleri Kullanım Oranları
9.
Yerel Yönetim Modülleri Hakkında Bakanlık Genelgesi
10. İş Zekası ve Karar Destek Sistemi
1/1
1. Bilgi Çağı Nedir?
Dünyamız hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bu değişim
ve dönüşümün temelinde, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki baş döndürücü
gelişmeler yatmaktadır. Özellikle yeni bin yılın en önemli sloganlarından biri olarak
«bilgi güçtür» ifadesinin genel kabul gördüğü düşünülecek olursa e-Devlet
uygulamasının çıkış kaynağı olan bilgi teknolojilerinin önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Bilgi ve bilgiye bağlı bu teknolojileri üreten, kullanan ve pazarlayan
konumunda olan devletlerin bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde hem
vatandaşların refahı açısından hem de uluslararası güç dengeleri yönüyle belirleyici
konuma geldikleri bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır.
Bilgi teknolojileri bilginin (resim, ses, görüntü, yazı, vb.);
 Ortaya çıkarılmasında,
 Toplanmasında,
 İşlenmesinde,
 Depolanmasında,
 Ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine
sunulmasında,
 Korunmasında,
 Kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün alanları kapsar.
2/2
1. Bilgi Çağı Nedir?
 Bilgi çağında,
ülkelerin; büyüme, rekabet etme, istihdam sağlama, dünya
ekonomisinde pay sahibi olmaları bilgi ve iletişim teknolojileri alanında
sahip oldukları üstünlükle doğru orantılıdır.
 Bilgi teknolojilerinin 4 temel kategorisi bulunmaktadır:
1. Yazılım
2. Hizmetler
3. Donanım
4. Ekipmanlar
 Bilgi teknolojilerinde donanım ve gittikçe artan oranda yazılım önem
kazanmaktadır. Bu noktada insan faktörünün doğru eğitilmesi teknolojiyi
üretmede ve kullanmada fırsatları arttıracak önemli bir fonksiyona sahiptir.
Zira donanımın da yazılımın da geliştirilmesi insanın yaratıcılığına ihtiyaç
duymaktadır.
3/3
1. Bilgi Çağı Nedir?
 Ülkemiz, dünya bilişim sektöründe hem jeopolitik konum, hem de sosyal yapı olarak
başarılı olabilecek ülkeler arasındadır.
 Bilişim ve teknolojiyi üretmek için gerekli olan hammadde; akıl, bilgi ve yaratıcılıktır.
Bilişim sektörünün en önemli sermayesi eğitimli insanlardır. Genç, dinamik nüfusun
yoğun olduğu ülkemizin en büyük kaynağı akıl ve insan gücüdür.
 Bilişim ve teknoloji artık birbirinden bağımsız düşünülemeyecek kavramlar olarak
hepimizin düşüncelerinde yer etmiş durumdadır.
 Bilişim, günlük hayatımızda gerçekleştirilen tüm faaliyetler için eksikleri tamamlayan
ve mevcudu hızlandıran bir yapıya sahiptir.
 Zaman ile yarıştığımız günümüz yaşantısında konu ne olursa olsun bize çözüm
üretebilen bilişim, gerek sosyal gerekse iş hayatımız için vazgeçilmez bir kavram
haline gelmiştir.
4/4
2. e- Dönüşüm Türkiye Projesi
58. ve 59. Hükümetlerin Acil Eylem Planında yer alan ‘e-Dönüşüm Türkiye
Projesi’ 2003 yılında başlatılmıştır.
Böylece ülkemizde yürütülmekte olan münferit çalışmalar tek proje çatısı altında
toplanarak vatandaşlar, işletmeler ve kamu kesimi ile tüm toplumun bilgi
toplumuna dönüşümünün uyum içinde ve bütünleşik bir yapıda yürütülmesini
amaçlanmaktadır.
Türkiye’nin Bilgi Toplumuna Dönüşüm Vizyonu
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu tarafından kabul edilen Politika Belgesinde
Vizyon,
 Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş,
 Bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan,
 Bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten,
 Küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak”
Şeklinde kararlaştırılmıştır.
5/5
2. e- Dönüşüm Türkiye Projesi
60. Hükümet Programı'nda da, Bürokratik işlem ve süreçlerin kolaylaştırılması
çalışmalarına devam edileceği kararlaştırılmıştır.
Kamu hizmetlerinde "Beyana güven, basitleştirme ve mükerrer bilgi istememe"
esastır.
Vatandaşların kamu idareleriyle olan ilişkileri daha sıcak ve memnuniyet verici hale
getirmek için hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi çabaları yanında bürokratik
işlemlerin ve evrakların azaltılması ile sürenin kısaltılması çalışmalarına
devam edilecektir.
Uygulamaya
alanlarda
da
konulmuş
olan
sürdürülerek,
"Tek
hizmetlerin
Adımda
tek
bir
Hizmet"
yerden
anlayışı
ve
daha
başka
çabuk
yürütülmesi sağlanacaktır.
6/6
3. İçişleri Bakanlığı Bilişim Vizyonu
 İçişleri Bakanlığı olarak, yenilenen ve sürekli gelişen bilişim teknolojileri
yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımızca kullanıcı dostu
uygulamalar geliştirilmesi ve vatandaş odaklı hizmetlerin artırılması
hedeflenmektedir.
BİLİŞİM
7/7
3. İçişleri Bakanlığı Bilişim Vizyonu
 2006 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Kararı'yla yürürlüğe giren “Bilgi
Toplumu Stratejisi ve ek'i Eylem Planı” kapsamında toplam 111 eylemin;
9 tanesinde “Sorumlu”, konumunda olan Bakanlığımız, ülkemizin Bilgi
Toplumuna Geçiş sürecinde tüm eylemlerin yaklaşık %10’unda aktif rol
almakla görevlendirilmiştir.
 Bunun yanı sıra Bakanlığımızca hazırlanan 2010-2014
Stratejik Eylem Planı kapsamında gerek vatandaşlık
işlemleri gerek Bakanlık içi kurum işleyişinde kolaylık ve
işlerlik kazandırmak için bilişim projeleri yürütülmektedir.
8/8
4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yapısı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;
 Bakanlığın iş süreçlerini etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sürdürmek,
 Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini gerçekleştirebilmek,
 Üretilen verileri ilgili kurumlarla ve vatandaşla elektronik ortamda paylaşabilmek için
bilişim teknolojilerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek,
Amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
Bu kapsamda il özel idareleri modülleri geliştirilmesi sürecinde;
 Uzman danışmanlardan yararlanılmakta, analizler alanda yapılan çalışmalar ile
pekiştirilmekte, geliştirme sürecinde çalıştaylar düzenlenerek sürecin doğru
sonuçlandırılmasına çalışılmakta,
 Modüller uygulamaya alınmadan önce il özel idare proje sorumluları ve modülü
kullanacak personel eğitimlere alınmakta, bu personel tarafından eğiticilerin eğitimi
yöntemi ile yerinde eğitimler verilerek bütün kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlanmakta,
 Kullanım esnasında karşılaşılan hata/istekler Çağrı Merkezi ve Yardım
Masası aracılığıyla Uygulama Geliştirme Ekibine iletilip en kısa sürede
düzeltilerek uygulamaya yansıtılmaktadır.
9/9
4. Uygulama Geliştirme Süreci
İş Modeli
İSTEK
Süreç
ANALİZ
TEST
EĞİTİM
TAKİP
UYGULAMA
Yönetim
RAPORLAMA
10/10
5. Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)
 EBYS, yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan
sağlayan bir yazılımıdır.
EBYS ile, gerek kurum içi birimler arası yazışmaların
gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaların bilgisayar ortamında
yapılmasını sağlayarak; Yazışmaların standartlaşması; sevk, paraf ve onay
sürelerinin kısaltılması; Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf
edilmesi ve sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi hedeflenmektedir.
11/11
5. Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)
 e-İçişleri Projesi EBY sistemi kağıtsız ofis anlayışı çerçevesinde;
• e-İçişleri
üzerinden gelen elektronik evrakların ve Bakanlık dışından kâğıt
ortamında gelen evrakların taranarak sisteme kaydedilmesi, havalesi, havale edilen
evrakların kullanıcılar tarafından takibi, yetkileri doğrultusunda aranması, elektronik
ortamda saklanması ve yönetilmesi gibi işlevlerin gerçekleştirildiği modüldür.
 Bu sayede, belgelerin merkezi bir yapıda toplanması, süreçlerinin hızlandırılması,
baştan sona takip edilmesi, raporlanması ve yönetilmesi sağlanmıştır.
 Ayrıca veri standartları oluşturularak gerekli bütün veriler bu standartlara uygun ve
güvenli bir şekilde saklanmış, bu bilgilere hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılması
mümkün olmuştur.
 Eylül 2013 itibariyle sistem arşivinde kayıtlı evrak sayısı 75.657.000’e ulaşmıştır.
12/12
5. 2013 Yılı Gelen Evrak Sayıları (İlk 10 İl)
25000
20000
15000
10000
5000
0
Toplam
Sivas İl
Özel
İdaresi
23450
Çorum İl
Özel
İdaresi
18556
Batman İl Çanakkale
Özel
İl Özel
İdaresi
İdaresi
17452
17079
Şırnak İl
Özel
İdaresi
16415
Sinop İl
Özel
İdaresi
16248
Giresun İl
Özel
İdaresi
16038
Uşak İl
Özel
İdaresi
15781
Erzincan İl Zonguldak
Özel
İl Özel
İdaresi
İdaresi
15459
15360
Genel olarak il özel idarelerinde evrak kullanımı iyi seviyelerde olup, yukarıdaki
grafikte evrak kullanım oranı en yüksek olan 10 il özel idaresine ait veriler
sunulmuştur.
Yerel Yönetim Projesi kapsamında geliştirilen Gelir, Harcama, Muhasebe, Alt Yapı,
Ruhsat, Taşınmaz ve Üstyapı Modülleri EBYS ile bağlantılı olup, bu modüller
içerisindeki iş süreçlerinde EBYS’de oluşturulan gelen ve giden evraklar sistemden
çekilerek kullanıcılar tarafından işlemlere dahil edilebilmektedir.
13/13
5. 2013 Yılı Giden Evrak Sayıları (İlk 10 İl)
25000
20000
15000
10000
5000
0
Toplam
Sivas İl
Özel
İdaresi
20777
Uşak İl
Özel
İdaresi
14636
Sinop İl
Özel
İdaresi
14271
Erzincan
İl Özel
İdaresi
13522
Elazığ İl
Özel
İdaresi
13104
Zonguld
ak İl Özel
İdaresi
12377
Şırnak İl
Özel
İdaresi
12287
Bartın İl
Özel
İdaresi
12257
Dijital İmzalanmış
19843
13802
14041
13189
9153
12025
8675
11571
Çanakkal Çorum İl
e İl Özel
Özel
İdaresi
İdaresi
12189
12093
10491
11941
14/14
6. 5018 sayılı Kanun ve Yerel Yönetim Modülleri
Yerel Yönetim Modülleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na istinaden İl Özel İdarelerinin bütün iş ve işlemlerini kapsayan
Mali yaşam Döngüsü unsurlarının entegre bir şekilde çalışması
amacıyla geliştirilen modüller setidir.
e-Yerel Yönetim ihtiyaçlarına yönelik olarak 5018 Sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kurulması planlanan Mali Yaşam
Döngüsü;
• Stratejik
Plan
• Projeler
Planlama
Uygulama
• Bütçe
• Gelir
• ......
• Faaliyet
Raporu
• ....
İzleme ve
Denetim
15/15
6. e-Yerel Yönetimin Amaç ve Hedefleri
e-Yerel Yönetim Projesi ile;
 İl özel idarelerinin bütün iş ve işlemleri analiz edilerek, elektronik
ortamda yapılması için modüller geliştirilmiş olup otomasyon süreci
önemli ölçüde tamamlanmış,
 Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı,
Gelirler İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK vb. kurumlar ile web
servisleri ile veri alış verişine başlanmış,
 «Vatandaş Odaklı Hizmet» anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın İl
Özel İdareleri ile olan iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi
süreci büyük ölçüde tamamlanmış,
 Vatandaşlarımızın ve iş dünyasının ihtiyacı olan verilere elektronik
ortamda erişim altyapısı kurulmuş,
 Elektronik ortamda işlem yapma imkanı tasarlanmış ve yakın dönem
içinde uygulamaya alınması planlanmıştır.
Böylece il özel idareleri için modern hizmet sunma zemini hazırlanmış;
Şeffaf hızlı, etkin ve verimli bir kurumsal yapıya geçişleri hedeflenmiştir.
16/16
6. Yerel Yönetim Modülleri Entegre Yapısı
17/17
7. Yerel Yönetim Modüllerinin Kullanıcıya Getirdiği Avantajlar
e-Yerel Yönetim iş ve işlemleri tümüyle ve birbiriyle ilişkileri bakımından ele
alınmıştır.
Böylece;
1. Kullanıcıların farklı işlem anlarında bilginin tekrar istenmesinin önüne
geçilmiştir.
Örneğin; bir iş süreci olarak Taşınır İşlem Fişine konu olan harcamaların
Muhasebe sistemi için hazırlanan Ödeme Emri otomatik olarak hazırlanmış
ve ayrıca muhasebe kullanıcısın bilgi hazırlamasına gerek kalmamıştır.
2. Modüller için örnek iş süreçleri hazırlanmıştır. Bu sayede kullanıcının yalnızca
yapmak istediği iş ile ilgili konular hakkında bilgi girmesi sağlanmıştır. Bu
sayede kullanıcının en az bilgi girişi ile işlemini yerine getirmesi sağlanmıştır.
3. Mali işlemlerde temel bilgi olan Kurumsal, Fonksiyonel, Finansal ve Ekonomik
kodlama gibi tüm modüllerde geçerli ve kullanımda olacak bilgiler ilk
kaynaklarında kayıt altına alınmış ve diğer modüllerin kullanımına verilmiştir.
Böylece uygun olmayan bilgi girişlerinin önüne geçilmiştir.
18/18
7. Yerel Yönetim Modüllerinin Kullanıcıya Getirdiği Avantajlar
4. Kullanıcı dostu arayüzler hazırlanmıştır. Örneğin; zorunlu giriş gerektiren
alanlar tüm uygulamalarda kırmızı renkte işaretlenmiş ve kullanıcıların
işlemlerin program kullanımına ilişkin alışkanlıklar geliştirmesi desteklenmiştir.
5. Modüllerin konusu olan tüm raporlar hem mevzuat gereği ortaya çıkan
ihtiyaçları karşılayacak şekilde hem de yapılan çalıştaylarda oluşan kullanıcı
istekleri doğrultusunda geliştirilmiştir.
6. İş ve işlemlerin süreçleri hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olmasını
sağlayacak arayüz ve raporlar geliştirilmiştir. Bu sayede; kullanıcıların işleri ile
ilgili süreçler hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıştır.
7. Kullanıcıların bildirdikleri istek ve değerlendirmeler hakkında düzenli toplantılar
yapılmaktadır. Yapılan toplantılar veya mail ile gelen istekler konusunda
uygulama için olumlu sonuç doğuracak işlem veya raporlar hızla modüllere
uygulanmaktadır.
Bu sayede kullanıcı dostu uygulamaların sürekli gelişmesi hedeflenmiştir.
19/19
7. Yerel Yönetim Modüllerinin Vatandaşa Getirdiği Avantajlar
e-Türkiye çalışmaları ile İl Özel İdarelerinde iş ve işlemleri olan kişi ve kurum temsilcileri gerekli
işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek ve kendileri ile ilgili kayıtlara rahatça
ulaşabileceklerdir.
e-Türkiye çalışmaları kapsamında vatandaşların yapabileceği başvurular, işlemler ve yetkileri
çerçevesinde ulaşabilecekleri bilgiler aşağıda belirtilmiştir;
Ruhsat Modülü
Stratejik Plan Modülü
Karar Organları
Performans Esaslı
Bütçeleme
Bordro modülü
Gelir Uygulaması
• Vatandaşın ruhsat başvurularını İl Özel İdarelerine e-Devlet Kapısı üzerinden
yapabilmesi
• Ruhsat için gerekli olan belgelerin elektronik ortamda alınabilmesi
• Başvuru aşamasından başlayarak sonuçlanmasına kadar ruhsatına ilişkin tüm
sürecin vatandaş tarafından izlenebilmesinin sağlanması.
• İl Özel İdarelerine ait Stratejik Planlar Yayımlanması ve böylece İl’in Amaç ve
Hedefleri konusunda bilgi sahibi olunması
• İl Encümen ve İl Genel Meclisi Kararlarına Erişim Sağlanması
• İl Özel İdareleri Performans ölçümü yapılabilmesi
• Memur, İşçi, Sözleşmeli İşçi, Encümen Üyesi, Meclis Üyesi ve Muhtarların
bordrolarına erişebilmeleri
• Kişilerin İl Özel İdaresine olan borç bilgilerini öğrenmesi ve elektronik
ortamda ödeme yapmalarının sağlanması.
20/20
7. Örnek Ruhsat İş ve İşlemlerinin Süreci
21/21
7. Örnek Gelir Ödeme Süreci
22/22
8. Yerel Yönetim Modülleri Kullanım Oranları
2013 Yılı (%)
120
100
80
60
40
20
0
2013
Bütçe
Muhasebe
Taşınır
Ruhsat
Karar
Organları
Makine
İkmal
Taşınmaz
Modülü
Harcama
Varlık
Muhasebes
i
Üstyapı
Altyapı
Bordro
Gelir
97.5
98.7
50.61
40
28
29.6
25.9
24.6
8.6
0
0
0
0
Üstyapı ve Altyapı Modülleri Ağustos 2013’te uygulamaya alınmıştır.
Bordro ve Gelir modülleri tamamlanmış, eğitimleri verilmiş ve Ocak 2014’te uygulamaya alınması
planlanmıştır.
Bazı modüllerin kullanım oranları çok düşüktür. Bu durum sistemin entegre çalışmasını olumsuz
etkilemektedir.
Bu düşüklüğün önemli sebeplerinden biri il özel idareleri bünyesinde farklı yazılımların
kullanılmasıdır.
23/23
8. Yerel Yönetim Modüller Bazlı Yapılan İşlem Sayıları
40,000
38,923
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
12,081
8,291
10,000
6,702
4,499
5,000
2,461
1,033
207
0
Taşınır
Bütçe
Karar Organları
Taşınmaz
2011
Ruhsat
2012
Makina İkmal
Varlık Muhasebesi
Harcama
2013
24/24
8. Yerel Yönetim Modüller Bazlı Yapılan İşlem Sayıları
MUHASEBE MODÜLÜ
2011
2012
2013
891,117
1
76
Muhasebe
Muhasebe modülü e-Yerel Yönetim modülleri arasında en yoğun olarak
kullanılan modüldür.
25/25
9. Kullanım Oranları Hakkındaki Genelge
e-İçişleri Yerel Yönetim Modülleri Kullanım Oranlarının Arttırılması ile ilgili Bakanlık
Genelgesi yayımlanmıştır.
2013/52 sayılı Genelgede, modüllerin kullanım oranlarına ilişkin veritabanının
incelenmesi ve yerinde yapılan tespitlerde;
• Bazı modüllerin kullanılmadığı,
• Bazı modüllerin kullanım oranının ise
anlaşılmıştır.
oldukça düşük seviyede gerçekleştiği
Ayrıca Çağrı Merkezi ve Yardım Masasına gelen bilgiler, yapılan analizler ve verilen
eğitimler esnasında yapılan görüşmeler neticesinde;
•
•
•
•
Bazı il özel idarelerinde bilgi işlem birimleri bulunmadığı,
Proje sorumlularının zaman zaman değiştiği,
Tek bir proje sorumlusu ile bütün sürecin sürdürülmeye çalışıldığı,
İş ve işlemleri yoğun olan birimlerden eğitime katılan personelin zaman
zaman değişmesi nedeniyle bilgi birikimi sağlanamadığı,
• Donanım ve ağ altyapısında eksiklikler olduğu,
Müşahede edilmiştir.
26/26
9. Kullanım Oranları Hakkındaki Genelge
Genelge ile İl Özel İdarelerinin elektronik uygulamalarının etkin ve verimli bir
şekilde sürdürülmesi amacıyla;
1. Bir Genel Sekreter Yardımcısının uygulamayı izlemesi ve koordine temsi,
2. İdari yapılanma içerisinde bilgi işlem birimleri oluşturulması,
3. Proje sorumlularının konusuna hakim kişilerden belirlenmesi, sık sık
değiştirilmemesi, iş süreci yoğun olan birimlerde birden fazla proje sorumlusu
görevlendirilmesi,
4. Donanım ve ağ altyapısı ile ilgili eksikliklerin Genelge ekinde gönderilen
standartlar doğrultusunda modernize edilmesi,
5. İnternetin standardizasyonunun sağlanması,
6. Bütün modüllerin etkin bir şekilde kullanılması için gerekli tedbirlerin
alınması,
İstenmiştir.
27/27
10. İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri
İş Zekası Nedir ?
 İş zekâsı çözümleri, veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyona dönüştürerek, kurumların doğru
zamanlarda doğru adımlar atmalarını, stratejik ve taktik kararları doğru
verebilmelerini sağlar.
 Bu çözümlerle kurumlar, doğru, gerçek zamanlı ve çok boyutlu verileri yönetebilirler.
İçişleri Bakanlığı iş zekâsı çözümleri, kullanıcılarına bilgiyi yönetme, entegre etme,
analiz yapma ve veriden yeni bilgiler üretme imkanı sağlayacak araçlar sunmaktadır.
İş Zekası Uygulamaları İle;
Karar vericilere bilgiye ulaşmak için tek bir araç ve ortam sunmak,
Birimlerin performans ölçümlerini çıkarmak,
Bilişim konusunda teknik birikimi olmayan son kullanıcıların bilgiye
erişebilmesini, erişilen bilgi üzerinde analiz yapabilmesini ve elde edilen
sonuçları farklı kullanıcılar ile paylaşabilmesini sağlamak,
Mümkün hale gelmektedir.
28/28
10. İş Zekası (Genel Çalışma Prensibi)
• Sistem Uygulama Veritabanındaki kayıtları bazı dönüşümlerden geçirerek veri
ambarında tarih ve birimler üzerinde dağılımlarını saklamakta ve buna bağlı olarak
istenilen raporlar hızlıca üretilebilmektedir.
• Veri Ambarı ve Uygulama veritabanı arasındaki temel ayrım, veri ambarının özet
bilgileri tutması ve hızlıca işleyebilmesidir.
Raporla
Dönüştür
Uygulama Veritabanı
Veri Ambarı
Rapor Çıktıları
29/29
10. İş Zekası Büyük Resmi Çıkartır
Sistem temel olarak;
•
Sistem üzerinde analiz raporları çıkartarak idarecileri karar alma süreçlerinde desteklemek
(Örn : Gelir,Gider,Bütçe Açığı vb. değerlerin raporları)
•
Önceden belirlenen hedeflerden olan uzaklığı hesaplamak (Örn : Aylık bütçe açığı hedefinin
altanda kalınıp kalınmadığı)
•
Öngörü (Forecasting) vb. istatistiksel hesaplamalar ile geleceğe yönelik kestirimler yaparak,
idarecileri bilgilendirmektedir. (Örn : 6 ay sonra personel giderlerinin ulaşacağı düzeyin
tahmini)
30/30
10. İş Zekası (Muhasebe Uygulamaları)
Muhasebe modülü kayıtları sonucu oluşan veri üzerinde, kurum için önem arzeden
aşağıdaki çeşitli dağılım raporlarına, finansal oranlara il özel idareleri doğrudan
erişebilecektir.
Rapor örnekleri
• Gelir dağılımları
• Gider dağılımları
• Bütçe açığı
• Cari, Yatırım Raporları
Finansal oran raporları
• Personel Gideri / Toplam (Kurumun yatırım yapabilme kabiliyeti)
• Personel Gideri / Nüfus (Vatandaş başına düşen personel gideri)
• Varlıklar / Nüfus (Vatandaş başına düşen varlık değeri)
• Nüfus başına düşen borçlanma oranı(Vatandaş başına düşen
borç)
Öngörü Raporları
• Gelecek 6/12 ay için gelir, gider, bütçe açığı tahmin raporu
• Gelecek 1 yıl için, finansal oran tahmin raporu
31/31
10. İş Zekası (Çeşitli Rapor Çıktı Örnekleri)
Kurum, tarihsel bazlı gelir,gider ve bütçe açığı rapolarına anlık ulaşabilecek,
hesaplanmış bütçe açığını izleyebilecektir.
Gelir - Gider - Açık Dağılımları
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
OCAK 2013
ŞUBAT 2013
MART 2013
NİSAN 2013
MAYIS 2013
HAZİRAN 2013
TEMMUZ 2013
AĞUSTOS 2013
-10,000,000
-20,000,000
Toplam Gelir
Toplam Gider
Bütçe Açık
32/32
10. İş Zekası (Çeşitli Rapor Çıktı Örnekleri)
Kurum, personel giderlerinin toplam giderler ile beraber tarihsel gösterimi
izleyebilecek; kurumun yatırım yapabilme kabiliyeti hakkında önemli bir gösterge
olan Personel Gider / Toplam finansal oranını tarihsel olarak izleyebilecektir.
10,000,000
Personel Gideri ve Toplam Gider Dağılımları
Personel Gideri / Toplam Gider Oranı (%)
9,000,000
80.00
8,000,000
70.00
7,000,000
60.00
6,000,000
50.00
5,000,000
40.00
4,000,000
30.00
3,000,000
20.00
2,000,000
1,000,000
10.00
0.00
0
Soldaki grafikte üstteki çizgi toplam gideri alttaki
çizgi ise personel giderlerini ifade etmektedir.
Sağdaki grafikte ise personel giderlerinin toplam
gidere yüzdesel olarak ifadesi gösterilmektedir.
33/33
10. İş Zekası (Çeşitli Rapor Çıktı Örnekleri)
Öngörü (Forecasting) analizi tarihsel veri üzerinde zaman serisi analizi yaparak, gelecek
aylar için personel giderini tahmin etmekte ve rapor çıktısı olarak sunmaktadır
Mevcut
Tahmin
Grafikte düz çizgi mevcut durumu gösterirken, kesikli çizgi tahminsel değeri ifade etmektedir.
34/34
35/35

similar documents