********* PowerPoint - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

Report
ขอมู
ล
ทั
ว
่
ไป
้
13
133
1,944/30
262,768
ประชำกร
อำเภอ
ตำบล
หมูบ
่ ้ำน/ชุมชน
ครัวเรือน
961,605 คน
ชำย
476,223 คน
หญิง
485,382 คน
เทศบำล
อบต.
18 แหง่
124 แหง่
สถำนบริกำร
โรงพยำบำลระดับ S
โรงพยำบำลระดับ M2
ระดับ F1
2
ระดับ F2
6
ระดับ F3
2
ระดับ F3
2
ระดับ P1
4
ระดับ P2
175
1 แหง่
2 แหง่
แหง่
แหง่
แหง่
แหง่
แหง่
แหง่
จำนวนบุคลำกรตอประชำกร
่
แพทย ์ (160 คน)
1 : 6,010
ทันตแพทย ์ (65 คน)
1 : 14,794
เภสั ชกร (103 คน)
1:
9,336
พยำบำลวิชำชีพ (1,270 คน) 1 :
757 อ่ รพ.สต.
จำนวน จนท.ต
(3.67 คน : 1)
จำนวน จนท.รพ.สต. ตอ
่ ประชำกร
(1: 1,495)
ผลการพ ัฒนาตามเกณฑ์
การประกวด 7 เกณฑ์
ประเด็นการประเมิน 1 :
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการ
สุขภาพ
แผนพัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ จังหวัด
มหำสำรคำม(service
plan)
แผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
จังหวัดมหำสำรคำม
• แตงตั
่ ง้ กรรมกำรบริหำรเครือขำยและ
่
กรรมกำรดำเนินงำนแตละสำขำ
่
- นำยแพทยสำธำรณสุ
ขจังหวัดเป็ น
์
ประธำน
- คณะกรรมกำร ๑๐ สำขำ มี
แพทยผู
่ วชำญ เป็ นประธำน
์ ้เชีย
- มีภำคีเครือขำยร
วมเป็
นกรรมกำร
่
่
กำรดำเนินงำน
• จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ำร จัดทำ
แผนพัฒนำศักยภำพระบบบริกำร ๑๐
สำขำ
• จัดประชุมทำแผนพัฒนำกำลังคนรองรับ
ระบบบริกำร ๑๐ สำขำ
• จัดประชุมทำแผนงบลงทุนรองรับระบบ
บริกำร ๑๐ สำขำ
• จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ำรเพือ
่ ทำแผนระดับ
ผลลัพธ ์
• มีแผนพัฒนำศักยภำพระบบ
บริกำร ๑๐ สำขำ จังหวัด
มหำสำรคำม
• มีแผนพัฒนำกำลังคนรองรับ
ระบบบริกำร ๑๐
สำขำ
จังหวัดมหำสำรคำม
• มีแผนงบลงทุนรองรับระบบ
แผนพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม
การข ับเคลือ
่ นระด ับนโยบาย
* กำหนดให ้มีกำรจัดทำแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
จังหวัดมหำสำรคำมตำมนโยบำยเขตสุขภำพที่ ๗
เป้าหมาย
* ให ้มีสว่ นร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ของเขตสุขภำพ ที่ ๗โดยมีกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันให ้
ตอบสนองต่อปั ญหำสุขภำพของประชำชน และมีกำรสง่ ต่อใน
ั ยภำพสูงกว่ำ
สถำนบริกำรในเครือข่ำยทีม
่ ศ
ี ก
* ให ้มีกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพทีค
่ รอบคลุมทัง้ กำรสง่ เสริม
สุขภำพ กำรควบคุมป้ องกันโรค กำรรักษำพยำบำล และกำร
ฟื้ นฟูสภำพ
* ให ้มีกำรบูรณำกำรทัง้ ระดับตติยภูม ิ ทุตย
ิ ภูม ิ และปฐมภูม ิ
เพือ
่ กำรเข ้ำถึงบริกำรอย่ำงเป็ นธรรมและมีคณ
ุ ภำพ
แผนพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ จ ังหว ัดมหาสารคาม
• กำรขับเคลือ
่ นระดับกระบวนกำร
มีกำรแตงตั
่ ง้ คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ จังหวัด
มหำสำรคำม
๑๐ สำขำ
ไดแก
้ ่ ๑. สำขำโรคหัวใจ
๖. บริกำร ๕ สำขำหลัก
๒. สำขำมะเร็ง
๗. สำขำบริกำรปฐมภูมท
ิ ุตย
ิ ภูม ิ
๓. สำขำ
และองครวม
์
ทำรกแรกเกิด
๘. สำขำทันตกรรม
๔. สำขำอุบต
ั เิ หตุ ๙. สำขำไตและตำ
๕. สำขำจิตเวช ๑๐. สำขำโรคไมติ
้ รัง
่ ดตอเรื
่ อ
แผนพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ จ ังหว ัดมหาสารคาม
การข ับเคลือ
่ นระด ับกระบวนการ
* มีกำรจัดทำแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ระดับจังหวัด ๑๐ สำขำ ระดับจังหวัด
* มีกำรจัดทำแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ระดับจังหวัด ๑๐ สำขำ ระดับอำเภอ
แผนพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม
ระด ับผลล ัพธ์
* มีกำรสนับสนุนทรัพยำกรสอดคล ้องกับแผนหน่วย
บริกำรสุขภำพ
* มีกำรติดตำมตัวชวี้ ัดกำรพัฒนำระบบบริกำร ๑๐ สำขำ
ประเด็นกำรประเมิน 2
สรำงเอกภำพและเพิ
ม
่ ศักยภำพในกำร
้
บริหำรจัดกำรเพือ
่ กำรขับเคลือ
่ น
นโยบำยและยุทธศำสตร ์
• มีคณะทำงำน รวบรวมและยกร่ำงแผน
• คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกอบด้ วยเจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข
ระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำรอื่น
ตัวแทนภำคี ตัวแทน อสม
• คณะกรรมกำร กวป. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุ ขภาพ
นโยบายรัฐบาล
แนวทางของ
หน่ วยงานอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวทาง
ของหน่ วยงาน
บทบาทหน้ าที่
ของหน่ วยงาน
นโยบายของ
หน่ วยงานระดับชาติ
สถานการณ์ และแนวโน้ ม
ภายนอก
Planning
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สถานการณ์ และแนวโน้ ม
ภายใน
ปัญหา
สาธารณสุ ข/
ความต้ องการ
ของประชาชน
Implementation
SW
แผนงาน/
โครงการ
ตัวชี้วดั
กิจกรรม
OT
ติดตามประเมินผล
Evaluation
ั ัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสข
้
วิสยท
ุ ภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
เพือ
่ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทงทางตรง
ั้
และทางอ้อมอย่างยง่ ั ยืน
เป้าหมาย 10 ปี
1. อายุคาดเฉลีย
่ เมือ
่ แรกเกิด ไม่นอ
้ ยกว่า 80 ปี
2. อายุคาดเฉลีย
่ ของการมีสข
ุ ภาพดี ไม่นอ
้ ยกว่า 72 ปี
กรอบการตรวจราชการ
2 ภารกิจ 5 ประเด็นหล ัก
18 ห ัวข้อ 85 ต ัวชว้ี ัด
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ ังหว ัดมหาสารคาม พ.ศ. 2555-2558
ั ัศน์
วิสยท
ประชาชนจ ังหว ัดมหาสารคามสุขภาพดี ภาคีมส
ี ว่ นร่วมจ ัดระบบบริการสุขภาพ
ทีไ่ ด้มาตรฐาน ตามแนวทางปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2558
4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1 เพิม
่ การเข้าถึงหล ักประก ันสุขภาพอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
่ นร่วมของประชาชนภาคีเครือข่าย
2 เพิม
่ ระด ับการมีสว
ในการจ ัดระบบบริการสุขภาพตามแนวทางปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3 พ ัฒนาและยกระด ับคุณภาพบริการของหน่วยบริการ
สาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
4 เร่งร ัดการบริหารจ ัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหล ัก
ธรรมาภิบาล
24 ต ัวชวี้ ัด
หล ัก
117 ต ัวชวี้ ัด
ย่อย
ตัวชี ้วัดกำรประเมิน
• ร้ อยละตัวชี ้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแผนยุทธศำสตร์ ของจังหวัด
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนระบบสุขภำพ
จังหวัดมหำสำรคำม
วย 4 ประเด็
นยุทธศาสตร์ 12
24 ตัวชี้วดั หลัก 117ประจ
ตัวชี้วดั ย่อย ำปี
22 กลยุง
ทธ์บประมำณ
ปีประกอบด้
พ.ศ.
2555
–เป้ าประสงค์
2558
ประเด็นยุทธศำสตร2556
ตัวชีว้ ั ผำน
ร้อย
์
่
ด
เกณฑ ์
ละ
2
50
1: เพิม
่ กำรเขำถึ
้ งหลักประกัน
สุขภำพอยำงเสมอภำคและเป็
นธรรม
่
4
2 : เพิม
่ ระดับกำรมีส่วนรวมของ
่
ประชำชน ภำคีเครีอขำยในกำร
่
จัดระบบบริกำรสุขภำพ
5
5
100
3 : พัฒนำและยกระดับคุณภำพ
บริกำรของหน่วยบริกำรสำธำรณสุข
และเครือขำยสุ
ขภำพให้ได้
่
มำตรฐำน เพือ
่ เตรียมควำมพรอม
้
เขำสู
้ ่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
9
6
66.66
ตัวชี ้วัดกำรประเมิน
• รอยละตั
วชีว้ ด
ั ทีผ
่ ำนเกณฑ
กำร
้
่
์
ประเมินตำมแผนยุทธศำสตร ์
ของผูตรวจรำชกำรและนิ
เทศ
้
งำนในระบบปกติ
• ผำน
รอยละ
77.27
่
้
ไมผ
รอยละ
่ ำน
่
้
21.21
แผนบริหำรควำมเสี่ ยง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
มหำสำรคำม
๑.ควำมไมถู
สมบูรณของ
่ กตอง
้
์
สั ญญำ
๒.กำรดำเนินงำนไมเป็
่ นไปตำม
แผนทีก
่ ำหนดตำมสั ญญำ/
กำรดำเนินกำรควบคุมควำมเสี่ยง
กำหนดมำตรกำร
•
•
•
•
กำกับกำรปฏิบัตงิ ำนของเจ้ ำหน้ ำที่ในกำรจัดทำสัญญำ
ตรวจสอบควำมถูกต้ อง สมบูรณ์ ของสัญญำ
ควบคุม กำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมแผนงำน
ให้ นำยช่ ำงควบคุมงำนติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนทุก
ระยะ
ผลกำรดำเนินกำรตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ ยง
• มีกำรปฏิบัตติ ำมมำตรกำร/กิจกรรมควบคุมที่ได้ กำหนดไว้
แต่ ยังไม่ ครบถ้ วน สมบูรณ์
• สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ ในบำงประเด็น แต่ พบว่ ำยังมีบำง
ประเด็นควำมเสี่ยงที่ยังคงเป็ นปั ญหำในกำรดำเนินงำนอยู่
แต่ หน่ วยงำนสำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขได้
ประเด็นการประเมิน 3
พ ัฒนาระบบการเงินการคล ังและการบริหารกองทุน
สุขภาพ
กระบวนกำรดำเนินงำนพัฒนำ
ระบบกำรเงินกำรคลัง และกำร
บริหำรกองทุนสุขภำพ
1.มีกำรแตงตั
่ ง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนซึง่
ประกอบดวย
สสจ./ตัวแทน รพ./สสอ.
้
2.กำหนดเป็ นนโยบำยสำคัญทีผ
่ เกี
่ วของต
ู้ ย
้
้อง
ดำเนินกำร
3.มีกำรถำยทอดนโยบำย/
ตัวชีว้ ด
ั สู่ผูปฏิ
ั ท
ิ ุก
่
้ บต
ระดับ
4.มีกำรนำขอมู
้ ลมำวิเครำะห ์ และนำไปพิจำรณำ
ปรับเกลีย
่ งบประมำณรำยหัว ตลอดจนแกไขปั
ญหำ
้
รวมกั
น
่
ปัจสู
จัย่ ควำมส
สู่ความสาเร็ จำเร็จ
ปัจจัย
• ผูบริ
้ หำรระดับจังหวัดกำหนดเป็ นนโยบำย
ทีช
่ ด
ั เจน
• มีระบบกำรติดตำม กำกับ สนับสนุ น
และประเมินผลทีต
่ อเนื
่ ่อง สมำ่ เสมอ
• นำผลกำรประเมินแตละอ
ำเภอมำ
่
ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
และจัดมอบรำงวัล
• ผูปฏิ
ั แ
ิ ตละอ
ำเภอมีควำมมุงมั
่ ทุมเท
้ บต
่
่
่ น
แนวทำงกำรดำเนินงำน ปี
2557
• อบรมพัฒนำศักยภำพทีมทุก
ระดับ
• จัดระบบขอมู
่ กำรนำไปใช้
้ ลเพือ
ประโยชน์
• จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู้
• ออกติดตำม นิเทศ ประเมิน
ประเด็นการประเมิน 4
พ ัฒนาระบบและการบริหารจ ัดการ
ทร ัพยากรบุคคล
๔.๑ ยุทธศำสตรกำรสร
ำงควำมผำสุ
กและ
์
้
ควำมพึงพอใจของบุคลำกร
• ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั นทั
์ ง้ ภำยในและภำยนอก
• กิจกรรม 5 ส. อยำงต
อเนื
่
่ ่อง
• จัดสรรสวัสดิกำรบำนพั
กให้เหมำะสม
้
• มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยใน
ทรัพยสิ์ นของบุคลำกร
• กำรจัดกิจกรรมทำบุญวันเกิดรับของขวัญ
จำกผู้บริหำรทุกเดือน
๔.๒ กำรประเมินผลกำรปฏิบต
ั งิ ำนของ
บุคลำกร
๑. ประเมินผลกำรปฏิบต
ั ริ ำชกำรระดับผู้บริหำรและผู้ปฏิบต
ั งิ ำน
โดยใช้ตัวชีว้ ด
ั จำกหน่วยเหนือทุกระดับ
๓. กำรประเมินผลกำรปฏิบต
ั ริ ำชกำร(Performance) ๗๐%
โดยใช้วิธ ี Goal cascading และประเมินผลสมรรถนะหลัก
(Core Competency) ๓๐% โดยใช้วิธ ี Role Model โดย
สมรรถนะหลักทีไ่ ดรั
งสุด คือ คุณธรรมและ
้ บคำคะแนนสู
่
จริยธรรม,มุงผลสั
มฤทธิ,์ และกำรทำงำนเป็ นทีม ร้อยละ
่
๙๐.๘๒,๘๙.๓๔,๘๘.๒๐ ตำมลำดับ
๔. มีกำรตกลงเกณฑกำรประเมิ
นรวมกั
นในรูปแบบคณะ
่
์
กรรมกำรบริหำรสำนักงำนสำธำรณสุข สรุปแยกเกณฑตำม
์
กลุมงำนได
่
้ จำนวน ๑๐ เกณฑ ์
แผนกลยุทธกำรบริ
หำรทรัพยำกรบุคคล
์
๑. มีคณะกรรมกำรพัฒนำกำลังคนดำน
้
สำธำรณสุข
๒. มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตรพั
์ ฒนำ
บุคลำกรสุขภำพ
- แผนกำลังคนดำนสำธำรณสุ
ข ๒๔
้
สำยงำน
- แผนพัฒนำกำลังคน(Service Plan)
๑๐ สำขำ
- มีแผนยุทธศำสตรพั
้
์ ฒนำบุคลำกรดำน
สุขภำพ
ผลกำรดำเนิ
นงำนพัฒนำก
ำลังคคนตำม
๑.ผลกำรประเมิ
นสมรรถนะหลั
กของบุ
ลำกร
ตัวชีว้ ด
ั ระดับจังหวัด
รอยละ
๘๘.๙๘
้
๒.บุคลำกรไดรั
้ บกำรพัฒนำตำมสมรรถนะ รอย
้
ละ ๙๖.๙๓
๓.งบประมำณเพือ
่ กำรพัฒนำกำลังคน รอยละ
้
๔.๖๐
๔.ควำมพึงพอใจในควำมสำคัญดำนแรงจู
งใจ
้
ขวัญกำลังใจ
ในกำรทำงำนของบุคลำกร รอยละ
้
๗๖.๖๓
๕.ควำมพึงพอใจในกำรทำงำนของบุคลำกร
ประเด็นกำรประเมิน 5
พัฒนำระบบขอมู
้ ลและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หน่วยบริกำรใช้โปรแกรม
บันทึกขอมู
้ ลกำรให้บริกำรผู้ป่วย
และจัดส่งให้กับจังหวัด
Provis 21 แฟ้ ม
รวมรวมข ้อมูล
HDC 50 แฟ้ ม
รพ/รพ.
สต.
สสจ.
2. มีระบบฐำนขอมู
่ กำร
้ ลเพือ
พัฒนำจังหวัดทีค
่ ลอบคลุม
ถูกตองและทั
นสมัย
้
• ระบบฐำนขอมู
้ ลประชำกรจังหวัด
มหำสำรคำม DB-POP
• ระบบฐำนขอมู
้ ลผูป
้ ่ วยและส่งเสริมป้องกัน
โรค OP/PP รูปแบบ 21/50 แฟ้ม
Provis,Health Data Center
• ระบบฐำนขอมู
่ วกับกำรติดตำม
้ ล เกีย
งบประมำณและโครงกำร (Ebudget)
• ระบบฐำนขอมูล เกีย
่ วกับตัวชีว้ ด
ั (KPI)
ระบบฐำนขอมู
้ ลประชำกรจังหวัด
มหำสำรคำม DB-POP
ระบบฐำนขอมู
้ ลแบบ 21 & 50
แฟ้ม
Provis & Health Data Center
กำรติดตำมงบประมำณและโครงกำร
E-Budget
ระบบฐำนขอมู
่ วกับตัวชีว้ ด
ั
้ ล เกีย
(KPI)
เว็บไซตควำมรู
ด
ขภำพสำหรับ
้ ำนสุ
้
์
ประชำชน
• มีเว็บไซตเพื
่ ใช้ในกำรเผยแพรข
่ อมู
้ ลและ
์ อ
ขำวสำร
เกีย
่ วกับสำธำรณสุขผำน
่
่
http://mkho.moph.go.th
ระบบกำรติดตำม เฝ้ำระวัง และเตือน
ภัย
(Warning System)
• มีกำรจัดทำระบบเพือ
่ ตรวจสอบเครือขำย
วำ่
่
เครือ
่ งไดท
้ ำงำนปกติหรือไม่ (Siren Server
System)
ระบบป
และสำรองฐำนข
อมู
ระบบบริ
หำรควำมเสี
อมูลและสำรสนเทศ
้ องกั่ ยนงของระบบฐำนข้
้ ล
สำรสนเทศ
• ระบบ FireWall
• สำรองขอมู
ำ่ เสมอ
้ ลอยำงสม
่
เครื่องแม่ ข่ำย
Server Farm
Source Zip File
BackUp Server
Source File & Database
ประเด็นกำรประเมิน
6
นวัตกรรม
(Innovation)
นวัตกรรม 1 :
CAPD
กำรบริหำรจัดกำรโรคไตระดับจังหวัด CKD Clinic Mahasarakham Model
ปั ญหำ
• กระแสควำมสนใจน้ อยกว่ำโรคเรื อ้ รังอื่นๆ
• อัตรำป่ วยโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง
มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
• ผู้ป่วย CAPD และHD เพิ่มขึ ้น
วิธด
ี ำเนินงำน
จัดตัง้ /
พัฒนำ
CKD
Clinic
มำตรกำร
๘ข้อของ
กำรชะลอไต
เสื่ อม
Maximizing
CKD
แลกเปลีย
่ น
เรียนรู้
share and
learn
ชมรมเพือ
่ น
โรคไต
Health club
ดูงำน/
นิเทศ
งำน
ผลลัพธ ์
• จัดตัง้ CKD Clinic ๑๑ แหง่
คิดเป็ น
รอยละ
๙๐
้
• คัดกรอง DM/HT ทีข
่ น
ึ้
ทะเบียนรักษำ
รอยละ
๑๐๐
้
• เกิดระบบสรำงห
้
้องลำงไต
้
แบบมีส่วนรวมจำกชุ
มชน
่
• กระแสกำรรักษไตดี
ขน
ึ้
์
(สมำชิกชรม ผำป
้ ่ ำ บริจำค
ผลงำนทีน
่ ่ ำภูมใิ จ
บสมำคมโรคไตแหง่
กระทรวงสำธำรณสุขรวมกั
่
ประเทศไทย
• จัดประชุ
ม
Asia
Forum
in
chronic
Kidney
Disease
โลรำงวั
ล
่
Initiative
(AFCKDI) วันที่ 2-3 สิ งหำคม CKD
2556 ที่
งำนโรคไต
โรงแรม
The Zign พัทยำ จังหวัดชลบุร ี รพ.โกสุม
ปี ๒๕๕๕
พิสัย ,แก
และ
ดำ
๒๕๕๖
มหกร
รมวัน
ไต
นวัตกรรม 2 :
Asthma
กำรบริหำรจัดกำรโรคหืดระดับจังหวัด
MahaSarakham Model
ปั ญหำ
กระแสควำมสนใจน้ อยกว่ำโรคเรื อ้ รังอื่นๆ
กำรใช้ ยำ Steroid ไม่ถึงร้ อยละ๙๕
กำรเข้ ำถึงบริกำรไม่ครอบคลุม
อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลสูงเป็ นที่ ๑ ของเขต
วิธด
ี ำเนินงำน
รวม
ทีม
Team
เชือ
่ มโ
ยง
The
link
Maximizing
EAC
แลกเปลี่
ยน share
and learn
ชมรม
Health
club
มำตรก
ำร
Measur
อัตรำกำรนอนโรงพยำบำล : แสน
ประชำกร
180
160
140
120
ขอนแกน
่
100
มหำสำรคำม
80
ร้อยเอ็ด
60
กำฬสิ นธุ ์
40
เขต7
20
0
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
เวที EACC Excellence Award 2011 รับมำ
ล
๓ โลรำงวั
่
• รพท. มหำสำรคำม กุมำรเวชกรรม รับรำงวัลชนะเลิศ
• รพ.เชียงยืน รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
• รพ.โกสุมพิสัย รับรำงวัลบอรดนวั
ตกรรมยอดนิยม
์
เวที EACC Excellence Award 2012
รับมำอีก ๔ รำงวัล ทัง้ Oral Precentation และPoster คือ
รพ.วำปี ปทุม เชียงยืน แกดำและบรบือ
นวัตกรรม 3 : ยำ
เสพติ
ด
หัวใจของควำมสำเร็จ
• ผู้นำ หรือ ผู้บริหำรในทุกระดับ ทัง้ จังหวัด อำเภอ ตำบล
หมู่บ้ำน ให้ ควำมสำคัญ
• นโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำนชัดเจนทุกระดับ
• มีกระบวนกำรบูรณำกำรแผนกับภำคีเครือข่ ำยอย่ ำงชัดเจน
• มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ คือ กระบวนกำรชุมชุน
เข้ มแข็ง (รับรู้ปัญหำ พร้ อมใจ แก้ ปัญหำ กล้ ำนำผู้เสพ/ผู้ตดิ
เข้ ำสู่กำรบำบัด)
• เจ้ ำหน้ ำที่มีควำมสุขในกำรทำงำน
นวัตกรรม 4 :
โรงเรีย
นระดั
บ
เพชร
กระบวนการพ ัฒนา
่ เสริมสุขภาพระด ับเพชร
โรงเรียนสง
เก่ง
ดี
มีความสุข
การพ ัฒนาเด็ก
และเยาวชน
ึ ษา
กระบวนการจ ัดการศก
การสร้างสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมส ุขภาพ
กระบวนการพ ัฒนา
่ เสริมสุขภาพระด ับเพชร จ ังหว ัดมหาสารคาม
โรงเรียนสง
นโยบายจ ังหว ัด
สสจ.+สพป.+สพม.
อบจ.,เทศบาล
พ ัฒนา รร.สูร่ ะด ับเพชร
กรรมการจ ังหว ัด
นโยบายอาเภอ
คณะกรรมกำร
ระดับอำเภอ
สพม.,สพป,อบจ.,เทศบาล
โรงเรียน
่ เสริมระด ับเพชร
รร.สง
ประเมินผล
SRM
รร.ระด ับทอง+KPI
แผนงาน
กิจกรรม
องค์กรเอกชน
หน่วยงานอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข้อง
ปี 2553-2555 มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
ระดับเพชร
จำนวน
7 โรงเรียน
ปี
2556 จำนวน
อันดับ
2 ของ
ประเทศ
7
ระดับ
โรงเรียน
เพชร
14 โรง
(อันดับ 1 จังหวัดกำญจนบุร ี
มี 15 โรงเรียน)
นวัตกรรม 5 : กำร
กำหนดประเมินตัวชีว้ ด
ั
เรือ
่ ง ผลงำนกำรวิจย
ั
ผลงำนกำรวิจย
ั
ปี
2556
จ
ำนวน
134
ผำนกำรคั
ดเลือก
่
เรื
อ
่
ง
นำเสนอ
ระดับประเทศ
43
อ
่ ง
ผลงำนวิเรื
ชำกำรยอดเยี
ย
่ มปี
เรือ
่ ง
อันดับ
3
ของ
ประเทศ
2555
ประเมินโครงกำรกำรกำกับกำรกินยำ
วัณโรคตอเนื
(DOT) จังหวัด
่ ่ อง
มหำสำรคำม
ปี 2553
คุณพรสิ ทธิ
ทวยนันท ์
นวัตกรรม 6 :
ประชุมและชีแ
้ จงงำนผำนระบบ
่
Web Conference
นวัตกรรม 7 : ศูนยรั์ บเรือ
่ ง
ย
น
รองเรี
้
• ศูนยรั์ บเรือ
่ งรองเรี
ยน
้
• ขยำยเครือขำยไปใน
รพ.
่
สต. และอปท. ทุกแหง่
• ออกประกวดและมอบรำงวัล
แผนภูมิช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายการรับเรื่องร้องเรียน
และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ชุมชน/ภาคีเครือข่ าย
หมู่บ้านในเขตพืน้ ที่รพ.สต.
ผู้ร้องเรียน
ผู้บริหาร
องค์ กรวิชาชีพ
ฝ่ าย/แผนกต่ างๆ ใน รพ.สต.
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยงใน รพ.สต.
ศูนย์ รับเรื่องร้ องทุกข์
คณะกรรมการรับเรื่องร้ องเรียน
ผู้ป่วยนอก
อันดับ
1 ของ
ประเทศ
ประเด็นกำรประเมิน 7 :
5 ส.และสถำนทีท
่ ำงำนน่ำอยู่ น่ำ
ทำงำน
กระบวนการดาเนินกิจกรรม
๑. นพ.สสจ.มค.ประกาศนโยบาย
๒. จ ัดทาโครงการสาน ักงานน่าอยู่ น่าทางาน
ี้ จงแนวทางการดาเนินงาน
๓. ชแ
๔. ทุกกลุม
่ งาน/งาน พ ัฒนา ปร ับปรุง ห้อง
้ ล ักการ ๕ ส. และ
ทางานของตนโดยใชห
เกณฑ์ประกวด
๕. นิเทศติดตาม
๖. ประกวดกลุม
่ งาน/งานน่าอยู่ น่าทางาน มอบ
รางว ัล
ผลการดาเนินการ
๑. กลุม
่ งาน/งาน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมี
ความปลอดภ ัยและน่าอยู่ น่าทางาน
๑. เกิดความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีผ
่ ป
ู ้ ฏิบ ัติงาน
ั
๒. การสร้างนิสยของผู
ป
้ ฏิบ ัติงานและจ ัดระเบียบภายในสาน ักงาน
๓. บุคลากรมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม ๕ ส ต่อเนือ
่ ง
๔. เป็นต ัวอย่างทีด
่ แ
ี ก่ผม
ู ้ าติดต่องาน และแก่หน่วยงานอืน
่
เทคนิคการดาเนินกิจกรรม ๕ ส
้ ลยุทธ์
๑. ใชก
• สะสาง มีใชเ้ ท่าทีจ
่ าเป็น
• สะดวก จ ัดของเป็นระเบียบ หมวดหมู่
• สะอาด ทาความสะอาดสมา
่ เสมอ
• ทา Bic Cleaning Day เดือนละครงั้
้ ระดาษ ทงสองหน้
๒. ใชก
ั้
า
๓. การตรวจเยีย
่ ม และการประกวดกลุม
่ งาน/งานน่าอยู่
๔. น่าทางาน ทุกเดือน
้ ที่ ก่อนและหล ัง
ภาพการปร ับปรุงพืน
Before
After
Before
After

similar documents