مراحل برنامه ریزی اولیه در ابتدای پروژه

Report
‫روش برنامه ریزی ‪ ،‬کنترل‬
‫زمانی و مدیریت هزینه های‬
‫پروژه‬
‫مراحل برنامه ریزی اولیه در ابتدای پروژه‬
‫ارئه برنامه زمانبندی‬
‫اولیه جهت اخذ‬
‫تائیدیه‬
‫تهیه برنامه زمانبندی‬
‫اولیه‬
‫تعریف ساختار شکست اولیه‬
‫منطبق بر شرایط قراردادی‬
‫شروع تجهیز کارگاه و‬
‫انجام کارهای اولیه‬
‫تهیه برنامه زمانبندی‬
‫تجهیز کارگاه‬
‫جذب نیروی انسانی برنامه‬
‫ریزی و کنترل پروژه همزمان با‬
‫انتخاب رئیس کارگاه‬
‫تهیه آنالیز منابع بر اساس‬
‫ردیفهای موجود در لیست‬
‫فعالیتهای اجرائی‬
‫تهیه برنامه زمانبندی تفضیلی‬
‫تهیه متره و برآورد احجام کار بر‬
‫اساس ردیفهای موجود در‬
‫لیست فعالیتهای اجرائی‬
‫شروع‬
‫تهیه لیست کلیه فعالیت های‬
‫اجرائی مطابق با‬
‫ساختارشکست اولیه تا جائی‬
‫که نقشه های اجرائی وجود‬
‫داشته باشد‬
‫مراحل برنامه ریزی اولیه در ابتدای پروژه‬
‫تهیه برنامه زمانبندی تفضیلی‬
‫تخصیص منابع ‪ ،‬تسطیح‬
‫منابع و تهیه جدول مصرف‬
‫منابع‬
‫بودجه بندی پروژه و تهیه‬
‫نمودار جریان نقدینگی‬
‫تشکیل کمیته برنامه ریزی‬
‫با حضور معاونت اجرائی‬
‫مدیران پروژه ‪ ،‬رئیس کارگاه‬
‫و نماینگان فنی و مهندس ی ‪،‬‬
‫بازرگانی ‪ ،‬مالی و برنامه‬
‫ریزی و کنترل پروژه‬
‫جهت بررس ی و تائید برنامه‬
‫زمانبندی ‪ ،‬منابع و بودجه‬
‫پروژه‬
‫ابالغ برنامه زمانبندی تفضیلی‬
‫جهت اجرا به مدیر پروژه و‬
‫واحدهای مرتبط‬
‫پایان‬
‫خالصه مراحل برنامه ریزی اولیه در ابتدای پروژه‬
‫ورودی ها‬
‫‪ ‬قرارداد‬
‫‪ ‬نقشه ها‬
‫پردازشها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ساختار شکست فعالیتها‬
‫آنالیز منابع‬
‫لیست فعالیتهای اجرائی‬
‫متره و برآورد احجام کار‬
‫برآورد زمانهای انجام کار‬
‫برآورد هزینه های انجام کار‬
‫خروجیها‬
‫‪ ‬برنامه زمانبندی اجرای‬
‫پروژه‬
‫‪ ‬جدول منابع مورد نیاز پروژه‬
‫شامل نیروی انسانی‬
‫‪،‬ماشین آالت و مصالح‬
‫مصرفی‬
‫‪ ‬بودجه زمانبندی شده‬
‫اجرای پروژه ‪BCWS‬‬
‫مراحل کنترل پروژه از نظر منابع مصرفی و زمان انجام فعالیت‬
‫مقایسه نفرساعت استفاده‬
‫شده برای انجام فعالیت با‬
‫نفر ساعت برنامه ریزی‬
‫شده برای انجام فعالیت‬
‫مقایسه ماشین ساعت‬
‫استفاده شده برای انجام‬
‫فعالیت با ماشین ساعت‬
‫برنامه ریزی شده برای انجام‬
‫فعالیت‬
‫مقایسه نرخ انجام کار واقعی با‬
‫نرخ انجام کار برنامه ریزی شده‬
‫شروع‬
‫کنترل نیروی انسانی‬
‫کنترل ماشین آالت‬
‫مقایسه مصالح استفاده شده‬
‫برای انجام فعالیت با مصالح‬
‫برنامه ریزی شده برای انجام‬
‫فعالیت‬
‫کنترل مصالح‬
‫کنترل نرخ انجام کار‬
‫مراحل کنترل پروژه از نظر منابع مصرفی و زمان انجام فعالیت‬
‫مقایسه نفرساعت استفاده شده‬
‫برای انجام فعالیت با نفر ساعت‬
‫برنامه ریزی شده برای انجام‬
‫فعالیت‬
‫افزایش یا کاهش منابع مورد‬
‫استفاده‬
‫تغییر روش اجرای فعالیت‬
‫تغییر زمان انجام فعالیت‬
‫تجزیه و تحلیل مغایرتها‬
‫پیدا کردن علل بروز‬
‫مشکالت‬
‫برآورد خسارات زمانی‬
‫ارائه راهکار های جبرانی‬
‫پایان‬
‫مقایسه ماشین ساعت استفاده‬
‫شده برای انجام فعالیت با ماشین‬
‫ساعت برنامه ریزی شده برای‬
‫انجام فعالیت‬
‫مقایسه مصالح استفاده شده برای‬
‫انجام فعالیت با مصالح برنامه ریزی‬
‫شده برای انجام فعالیت‬
‫مقایسه نرخ انجام کار واقعی با نرخ‬
‫انجام کار برنامه ریزی شده‬
‫مثال برای کنترل منابع فعالیتها‬
‫وضعیت‬
‫انحراف از‬
‫برنامه به‬
‫درصد‬
‫نفر ساعت‬
‫مصرف‬
‫شده تا حال‬
‫نفر ساعت برنامه ریزی‬
‫شده بر اساس درصد‬
‫پیشرفت‬
‫درصد‬
‫پیشرفت‬
‫نفر ساعت‬
‫برنامه ریزی‬
‫شده‬
‫مقدار‬
‫کار‬
‫انجام‬
‫شده‬
‫مقدار‬
‫کل کار‬
‫واحد‬
‫شرح فعالیت‬
‫شماره‬
‫ردیف‬
‫برنامه‬
‫زمانبندی‬
‫بحرانی‬
‫‪%72‬‬
‫‪155‬‬
‫‪90‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪450‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪5000‬‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫وضعیت‬
‫انحراف از‬
‫برنامه به‬
‫درصد‬
‫ماشین‬
‫ساعت‬
‫مصرف‬
‫شده تا حال‬
‫ماشین ساعت برنامه‬
‫ریزی شده بر اساس‬
‫درصد پیشرفت‬
‫درصد‬
‫پیشرفت‬
‫ماشین ساعت‬
‫برنامه ریزی‬
‫شده‬
‫مقدار‬
‫کار‬
‫انجام‬
‫شده‬
‫مقدار‬
‫کل کار‬
‫واحد‬
‫شرح فعالیت‬
‫شماره‬
‫ردیف‬
‫برنامه‬
‫زمانبندی‬
‫خوب‬
‫‪%7‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪150‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪5000‬‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫وضعیت‬
‫انحراف از‬
‫برنامه به‬
‫درصد‬
‫مصالح‬
‫مصرف‬
‫شده تا حال‬
‫مصالح برنامه ریزی‬
‫شده بر اساس درصد‬
‫پیشرفت‬
‫درصد‬
‫پیشرفت‬
‫مصالح برنامه‬
‫ریزی شده‬
‫مقدار‬
‫کار‬
‫انجام‬
‫شده‬
‫مقدار‬
‫کل کار‬
‫واحد‬
‫شرح فعالیت‬
‫شماره‬
‫ردیف‬
‫برنامه‬
‫زمانبندی‬
‫نرمال‬
‫‪%5‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪5000‬‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫مثال برای کنترل زمان انجام فعالیتها‬
‫زمان از دست‬
‫رفته (روز)‬
‫بازدهی گروه‬
‫کاری‬
‫نرخ کار‬
‫واقعی‬
‫تاخیر‬
‫درصد‬
‫پیشرفت‬
‫مدت زمان اجرا(روز)‬
‫تعداد‬
‫گروه‬
‫کاری‬
‫نرخ کار مورد‬
‫انتظار‬
‫واحد‬
‫مقدار‬
‫کل کار‬
‫شرح فعالیت‬
‫ردیف‬
‫‪19‬‬
‫‪%66.8‬‬
‫‪167‬‬
‫‪%25‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪1‬‬
‫‪250‬‬
‫کیلوگرم‬
‫‪10000‬‬
‫آرماتوربندی فونداسیو‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫روش کنترل هزینه بر اساس مدیریت ارزش کسب شده(‪)EVM‬‬
‫متغیرهای قابل اندازه گیری‬
‫‪.1‬‬
‫ارزش برنامه ریزی شده یا کار فیزیکی زمانبندی شده برای اجرا که دربرگیرنده ی ارزش‬
‫برآورد شده آن کار میباشد ( هزینه بودجه کار زمانبندی شده ‪.) BCWS‬‬
‫‪ .2‬ارزش کسب شده یا کارفیزیکی محقق شده که دربرگیرنده ی ارزش برآورد شده می‬
‫باشد (هزینه بودجه شده کار انجام شده ‪.)BCWP‬‬
‫‪.3‬‬
‫هزینه واقعی انجام شده برای انجام ارزش کسب شده (‪.)ACWP‬‬
‫مثال برای محاسبه هزینه واقعی انجام شده فعالیت ‪ACWP‬‬
‫هزینه نیروی انسانی‬
‫میانگین مبلغ حقوق‬
‫نیروهای مستقیم‬
‫نفر ساعت مصرف شده‬
‫تا حال‬
‫واحد‬
‫شرح فعالیت‬
‫شماره ردیف برنامه‬
‫زمانبندی‬
‫‪23250000‬‬
‫‪150000‬‬
‫‪155‬‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫هزینه ماشین آالت‬
‫میانگین مبلغ هزینه یا‬
‫استهالک ماشین آالت‬
‫ماشین ساعت مصرف‬
‫شده تا حال‬
‫نام ماشین مورد‬
‫استفاده‬
‫واحد‬
‫شرح فعالیت‬
‫شماره ردیف برنامه‬
‫زمانبندی‬
‫‪39200000‬‬
‫‪1400000‬‬
‫‪28‬‬
‫جرثقیل ‪100‬تن‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫‪10800000‬‬
‫‪900000‬‬
‫‪12‬‬
‫تریلی کفی‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫هزینه خرید مصالح‬
‫میانگین مبلغ خرید‬
‫مصالح‬
‫مصالح مصرف شده‬
‫تا حال‬
‫نام مصالح مورد‬
‫استفاده‬
‫واحد‬
‫شرح فعالیت‬
‫شماره ردیف‬
‫برنامه زمانبندی‬
‫‪6300000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪1050‬‬
‫آرماتور‪8‬‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫‪12200000‬‬
‫‪6100‬‬
‫‪2000‬‬
‫آرماتور ‪10‬‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫‪434000‬‬
‫‪6200‬‬
‫‪700‬‬
‫آرماتور ‪12‬‬
‫کیلوگرم‬
‫آرماتور بندی فونداسیون‬
‫‪1.8.3.5.6‬‬
‫مثال برای کنترل هزینه انجام فعالیتها‬
‫‪CV%‬‬
‫=‬
‫‪CV‬‬
‫‪/‬‬
‫‪BCWP‬‬
‫‪SV%‬‬
‫=‬
‫‪SV‬‬
‫‪/‬‬
‫‪BCWS‬‬
‫مغایرت هزینه‬
‫=‪CV‬‬
‫‪BCWP‬‬‫‪ACWP‬‬
‫مغایرت‬
‫زمانبندی‬
‫=‪SV‬‬
‫‪BCWP‬‬‫‪BCWS‬‬
‫هزینه واقعی‬
‫انجام شده‬
‫‪ACWP‬‬
‫ارزش‬
‫کسب شده‬
‫‪BCWP‬‬
‫درصد پیشرفت‬
‫بودجه برنامه‬
‫ریزی شده‬
‫‪BCWS‬‬
‫واحد‬
‫مقدار‬
‫کل کار‬
‫شرح فعالیت‬
‫ردیف‬
‫‪%8.33‬‬
‫‪%45‬‬
‫‪6000000‬‬
‫‪5400000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7200000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪660000‬‬
‫‪00‬‬
‫‪%55‬‬
‫‪12000000‬‬
‫‪0‬‬
‫کیلوگرم‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫آرماتوربندی‬
‫فونداسیو‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫مثال برای کنترل هزینه انجام فعالیتها‬
‫ضریب عملکرد پایانی‬
‫=‪TCPI‬‬
‫)‪(BAC-BCWP‬‬
‫‪/‬‬
‫)‪(BAC-ACWP‬‬
‫‪-0.666‬‬
‫واریانس خاتمه‬
‫=‪VAC‬‬
‫‪BAC-EAC‬‬
‫مقدار هزینه‬
‫جهت تکمیل‬
‫فعالیت‬
‫‪EAC‬‬
‫مقدار بودجه جهت‬
‫تکمیل فعالیت‬
‫‪BAC‬‬
‫ضریب عملکرد هزینه‬
‫=‪CPI‬‬
‫‪BCWP‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ACWP‬‬
‫ضریب عملکرد مالی‬
‫=‪SPI‬‬
‫‪BCWP‬‬
‫‪/‬‬
‫‪BCWS‬‬
‫شرح فعالیت‬
‫ردیف‬
‫‪5400000‬‬
‫‪0.916‬‬
‫‪0.55‬‬
‫آرماتوربندی‬
‫فونداسیو‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬

similar documents