Ettekande slaidid.

Report
Atlandiülese kaubandus- ja
investeerimispartnerluse perspektiiv
ning EL-Venemaa kaubandussuhted
Tartu
17.sept. 2014
SIGNE RATSO
Euroopa Komisjoni
kaubanduspeadirektoraadi
direktor
1
Ettekande kava
•
•
•
•
•
•
•
•
EL vabakaubanduslepingud
Transatlantiliste majandussuhete tähtsus
Läbirääkimiste valdkonnad ja eesmärgid
Lepingu majanduslik mõju ja tähtsus Eesti jaoks
Läbirääkimiste korraldus ja ajakava
Venemaa roll EL ja Eesti kaubavahetuses
Kaubandussanktsioonide mõju
EL toetusmeetmed ettevõtjatele
2
Kaubandus "tasuta" majanduskasvu allikas
•
•
•
•
•
•
Kaubandus ja välisinvesteeringud arengu
mootoriks majanduslanguse tingimustes
Väliskaubandus aitab vähendada majanduslangust EL-is (+0.9% 2012)
EL majanduskasv oleneb globaalsest kasvust
EL saab kasu kiirest kasvust arenevatel
turgudel
Majanduskasvu aluseks peamiselt välisnõudlus
90% tulevasest maailma majanduskasvust
väljaspool Euroopat
3
EL kahepoolsed
vabakaubanduslepingud praegu
Mexico
Cariforum
Central
America
Colombia
Peru
Chile
Jõustunud lepingud
EuroMed
Ukraine
Moldova
Georgia
EFTA
Turkey
Balkans
Cameroon,
Ghana, Ivory
Coast
Eastern &
Southern
Africa
South
Korea
Singapore
Papua
New
Guinea
Fiji
South
Africa
Läbirääkimised lõpetatud
4
Vabakaubanduslepingute tulevik
Canada
Eastern
partners
United
States
Morocco
Japan
EuroMed
5 African
regions
Thailand
Gulf
countries
India
Vietnam
Malaysia
Pacific
Other
ASEAN
Mercosur
Käimasolevad läbirääkimised
Planeeritavad läbirääkimised
5
Väliskaubanduslepingutega (VKL)
hõlmatud EL kaubanduse osakaal
100%
75%
65%
48%
50%
30%
25%
24%
0%
2006
VKL
taasalustamine
Tänaseks sõlmitud
VKL
K.a. käimasolevad
VKL läbirääkmised
K.a. kavandatud VKL
6
Kavandatud kaubanduslepingute
eeldatav majanduslik mõju
 Täiendav majanduskasv üle 2% - võrreldav Taani voi
Austria majanduse mahuga
 Üle 2 miljoni täiendava töökoha (1/10 EL praegusest
töötute koguarvust)
7
Eeldatav majanduslik mõju lepingute
lõikes
8
Transatlantiline kaubandus (EL-USA)
• Maailma suurim ja integreerituim turg
• 50% maailma SKP-st ja 1/3 maailmakaubandusest
• Igapäevaselt vahetatakse kaupu ja teenuseid €1,8 mld.
ulatuses ja aastas €723 mld. eest
• 15 miljonit transatlantilist töökohta
• €2,4 triljonit vastastikuseid investeeringuid
NB! Suhteline osatähtsus maailma mastaabis
vähenemas
9
Läbirääkimiste "paratamatus"
"Ei midagi uut siin taeva all" – arutlused juba 90-ndatel
Multilateraalne liberaliseerimine takerdunud (WTO Doha voor)
Kaubandus = majanduskasv "tax-free" maksumaksjale
• Majanduskriisist väljatulek osutunud raskemaks kui prognoositud:
minimaalne SKP kasv, kõrge tööpuudus, kasvav riigivõlg
Kaubanduse potentsiaal täielikult kasutamata
• Keskmised tariifid: 3%
EL: 5,2%
USA: 3,5%
• Kaubavoogude alusel
EL: 2.8%
USA: 2.1%
kaalutud tollikaitse
• Mittetariifsed barjäärid: sarnased eesmärgid, erinevad lähenemised
10
EL läbirääkimiste mandaat
Läbirääkimiste valdkonnad ja peamised
eesmärgid:
1. Parem turulepääs: tollitariifid, päritolureeglid,
teenused, avalikud hanked, investeeringud
2. Regulatsioonid ja mittetariifsed piirangud:
regulatsioonide lähendamine/ühtlustamine?
3. 21.sajandi kaubanduse "reeglid"
 Intellektuaalse omandi kaitse (IPR), kaubanduse
lihtsustamine, energeetika ja toorainele ligipääs,
riigiettevõtete reeglistik jne.
11
EL-USA lepingu majanduslik mõju
• Oluline mõju nii EL kui USA majandusele:
• EL SKP aastane täiendav kasv 0,5% ulatuses aastaks 2027
• 68-119mld € aastas (EL), 50-95mld € aastas (US)
• Kaubanduse kasv:
• EL ekspordi kasv USA-sse -28% (187 mld €)
• Kogu EL ekspordi kasv -220 mld € (k.a. kolmandad riigid)
• Tööjõuturg: uued töökohad nii kvalifitseeritud kui
vähem kvalifitseeritud tööjõule
• Täiendav tulu maailmamajandusele 100 mld €
12
Suurima kasvuga ekspordisektorid:
• EL jaoks: metallitooted (12%), toiduained (9%),
keemiatooted (9%), muud tööstustooted (6%)
• Autode eksport kasvab mõlemas suunas: EL
(+149%) USA (+347%), EL autode eksport
mujale maailma +42% ja import +43%
• Suurim kasv tänu mittetariifsete barjääride
kadumisele/vähenemisele (80%)
13
EL-USA kaubavahetuse dünaamika
imports
exports
293218.6071
balance
264055.2314
248057.1612
242671.9512
206526.6232
203756.0945
Million euro
288263.7732
182780.2558
191966.5024
196103.8954
173398.1382
155250.4629
86691.98391
69273.81303
65276.90538
92159.87772
72088.72903
48505.63154
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14
Eesti-USA kaubavahetuse
dünaamika
749.845047
imports
exports
Million euro
balance
615.41091
584.029422
472.023404
407.385255
358.309526
330.865182
291.554465
273.955518
244.677355
224.890465
180.85588
115.83079
2008
134.434137
93.099638
2009
86.187827
2010
2011
112.006018
2012
133.419061
2013
15
Suurimad ekspordisektorid
Merchandise trade 2012 Estonia and EU28 with USA (million Euro)
Estonia
EU28
Imports Exports Balance Imports Exports Balance
TOTAL
111
584
473 206,469 292,819
86,350
Food and live animals
6
1
-5
5,126
5,632
506
Beverages and tobacco
4
0
-3
1,494
7,852
6,358
Crude materials, inedible, except fuels
10
4
-6
8,260
2,606
-5,654
Mineral fuels, lubricants etc.
0
323
323
19,705
19,460
-245
Animal and vegetable oils, fats and waxes
0
0
0
255
741
486
Chemicals and related prod, n.e.s.
14
25
11
44,038
66,839
22,801
Manuf. goods classified chiefly by material
7
33
26
13,127
29,358
16,231
Machinery and transport equipment
42
143
101
78,608 121,163
42,554
Misc. manuf. articles
26
54
28
25,490
33,638
8,148
Commod. and trans. n.c.e.
2
0
-2
8,849
1,974
-6,875
Statistical corrections
0
0
0
1,516
3,556
2,040
16
EL-USA investeeringud
17
Eesti-USA investeeringud
18
Läbirääkimiste ajakava ja korraldus:
• Läbirääkimised algasid juulis 2013, praeguseks
toimunud 7 vooru
• EK Kaubanduspeadirektoraat ja USTR liidrirollis
• Läbirääkimiste delegatsioone juhivad
pealäbirääkijad:
 Läbirääkimisvoorud kordamööda EL-s ja USA-s
•
Kaubanduspeadirektoraat kaasab eksperte
teistest peadirektoraatidest
 Koostöö eelkõige järgmiste teenistustega ( DG ENTR,
19
SG, EAC, CNECT, MARKT, AGRI, …)
Läbirääkimisprotsessi läbipaistvus
• Regulaarne aruandlus liikmesriikidele ja Euroopa
parlamendile, laiema avalikkuse informeerimine
lepingu eri faasides
• Läbirääkimiste käigus: avalikkuse konsulteerimine,
dialoog ettevõtluse ja valitsusvälise sektoriga,
regulaarsed kohtumised LR-de ja EP-ga (INTA)
• Ole informeeritud:
 Komisjoni TTIP website
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
 Twitter @EU_TTIP_team
• Avalik arutelu enne lepingu heakskiitmist
20
Kaubandussuhted Venemaaga
21
EL kaubavahetus Venemaaga (2004-2013)
Eesti kaubavahetus Venemaaga (2004-2013)
EL sanktsioonid
• EL liikmesriikide otsus, tulenevalt konkreetsest
situatsioonist Ukrainas
• Meetmed, mida voimalik tagasi pöörata ja
kasutada maksimaalse mõju saavutamiseks
Venemaa suhtes ja minimaalse mõjuga EL LR
suhtes
• Tasakaalustatud meetmed 3 sektoris:
finantssektor, kaitsetööstus ja tundlikud
tehnoloogiad
Venemaa impordikeeld
• Pollumajandussektorid, mille osas laieneb
impordikeeld:
•
•
•
•
Veise-, sea- ja linnuliha,
Juur- ja puuviljad,
Piim ja piimatooted
Kala ja koorikloomad
• Impordikeelu rahaline mõõde:
• Pollumajandussaaduste eksport : € 5.1 mld ehk
4.2% kogu EL põllumajandusekspordist (2013)
• Kala ja kalasaadused: € 154 milj.
• Enim mõjutatud tootegrupid
EU banned products in value, as share of production and total exports.
EU banned
EU banned exports in
EU banned exports
exports in EU
total EU exports
to Russia
production
%
%
million €
29%
3.0%
2027
Fruit and vegetables
33%
2.7%
985
Cheese
28%
1.7%
144
Butter
20%
2.0%
969
Pig meat
25%
0.5%
111
Beef meat
Venemaa impordikeelu majanduslik
mõju
• Otsese ja kaudse majandusliku mõju
väljaarvutamine keeruline, kuivõrd
– Võimalus eksportida alternatiivsetele turgudele
– Erasektori initsiatiivid
– EL abimeetmed ning LR ekspordiedendamise meetmed
• EK jälgib pidevalt turu arenguid ja kohandab
abimeetmeid vastavalt vajadusele
Erakorralised abimeetmed EL
põllumeestele:
• Virsikud ja nektariinid (32.7m)
• Kiirestiriknevad puu- ja juurviljad (125m€ - Aug.,165 m€ Sept.)
• Piimasaadused:
• Eraladustamise skeem võile, lõssipulbrile ja teatud
juustudele;
• Interventsiooniperioodi pikendamine;
• Ekspordipromotsiooniprogrammidele: täiendav 30 m€
• Poliitilised demarche'd põhjendamatute SPS piirangute
likvideerimiseks
Mõju Eesti põllumajandussektorile
• Venemaa on oluline turg (7% Eesti ekspordist
Venemaale moodustavad
põllumajandussaadused, ent:
• Venemaa on juba varem kehtestanud
toiduohutuse põhjendusega impordipiiranguid
(näit jaan 2014 teatud Eesti kala- ja
piimakombinaatidele);
• Käesoleva impordikeelu ulatus oluliselt laiem
Mõju Eesti piimandussektorile
• Piimandussektor kõige olulisem
põllumajandussektor Eestis
• Peamine eksport Venemaale: juust, piim ja
jogurt, mis moodustavad 8 % Eesti
piimatoodangust (vrd. 1,4% EL-is)
• EL meetmete osas (interventsioon ja
eraladustamine) pole Eestilt taotlusi tulnud – ei
sobi hästi Eestis toodetu profiiliga
Mõju kalandussektorile
• EL kalaekspordist moodustab eksport Venemaale
vaid 5%, Eesti puhul rahaliselt 9%, ent
mahuliselt 33% (2013)
• EL peamised ekspordiartiklid külmut. makrell
(17%), külmut. räim ja kilu (6%), külmut. atlandi
väärislõhe (5%) ja jahutatud forell (4%)
• Ekspordikeeld mojutab enim Taanit, Lätit, UK,
Iirimaad, Eestit, Hispaaniat ja Prantsusmaad
• Eesti ekspordib Venemaale peamiselt külmut.
kilu, räime ja atlandi väärislohet
EL meetmed kalandussektori
toetuseks
Põllumajandus-kalandusnoukogu 13.okt. istungil
arutati alljärgnevaid meetmeid:
• Finantsabi (sh ladustamisabi ja abi püügi ajutise
katkestamise puhul kalandusfondist, riigiabi –
liikmesriikide pädevuses)
• Võimalus kasutada k.a. kasutamata kalakvooti ka
järgmisel aastal suuremas ulatuses kui lubatav 10%,
juhul kui see ei avalda negatiivset moju kalavarudelekilu puhul 25%)
• Abi alternatiivsete turgude leidmisel - SPS
barjääride likvideerimine
Kokkuvõte
• EL reageeris Venemaa poolsetele vastumeetmetele
operatiivselt, kasutades ühtse põllumajandus- ja
kalanduspoliitika võimalusi turu korrastamiseks, samuti
kaubanduspoliitikat alternatiivsete turgude leidmiseks
• Liikmesriigid ja erasektor saavad kasutada omapoolseid
meetmeid alternatiivsetele turgudele minekuks
(ekspordipromotsioon, sektori koordineeritud tegevus)
• Ettevõtjate pikaajaline strateegia peab rohkem rõhku
panema riskide hajutamisele

similar documents