Apimties valdymas

Report
1
T120M025
Programų kūrimo priemonės
Vidas Trijonis
2013 m. spalio 10 d.
2
Paskaitų dienotvarkė
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Projektų valdymas (1)
Projektu valdymas (2)
Continuous Integration
Scrum
Kokybės užtikrinimas
Praktinė paskaita
3
Santrumpa: Projektų valdymas
Seminaro metu trumpai apžvelgsime projektų valdymą ir
visas jo dedamąsias sritis, susipažinsime su projekto
valdymo pagrindinėmis sritimis: apimties valdymu, laiko
planavimu, finansų valdymu, komandos valdymu ir kitomis.
Seminaro metu trumpai pristatysiu teoriją ir savo patirtį,
kurią sukaupiau dirbdamas IT (Informacinių technologijų)
projektų vadovu.
4
Dienotvarkė (1)
• Įvadas
• Projektų įgyvendinimo ir valdymo metodikos
• Apimties valdymas
• Laiko valdymas
• Finansų valdymas
• Klausimai ir atsakymai
5
Dienotvarkė (2)
• Rizikų valdymas
• Komandos valdymas
• Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
• Klausimai ir atsakymai
6
Terminai (1)
• Projektas – laikina veikla, turinti aiškią pradžią ir pabaigą,
ir sukurianti unikalų produktą, paslaugą ar rezultatą.
• Programa – koordinuotai valdoma susijusių projektų aibė
(PMI).
• Projektų portfelis – projektų ir programų aibė, orientuota
efektyviau siekti strateginių organizacijos tikslų.
• Suinteresuota šalis – žmonės ar organizacijos, kurios
teigiamai arba neigiamai gali įtakoti projektą.
• Projekto komanda – grupė žmonių, kurie atliks projekto
užduotis.
7
Terminai (2)
• Produkto gyvavimo ciklas – tai laikas nuo idėjos gimimo
iki jos panaikinimo.
Šio ciklo metu gali būti įgyvendinta aibė projektų.
8
Projektų metodikos (1)
Projektui atlikti reikės dviejų metodikų: projekto gyvavimo
ciklo metodo, kad būtų atliktas darbas, ir projekto valdymo
proceso.
Projektų valdymo metodikos:
• Project Management Institute (PMI) PMP
• Prince2
• CompTIA Project+
9
Projektų metodikos (2)
Projektų gyvavimo ciklai:
• Krioklys
• Iteracinis
• Prototipais paremtas
• Spiralinis
• Agile
• Scrum
• DSDM
Analizė
Vystymas
Testavimas
Projektavimas
Kūrimas
10
Projektų valdymo metodika (1)
Projekto valdymą sudaro 5
procesų grupės:
• Projekto iniciavimas
• Projekto planavimas
• Projekto vykdymas
• Projekto priežiūra ir
kontrolė
• Projekto uždarymas
Iniciavimas
Uždarymas
Kontrolė
Planavimas
Vykdymas
11
Projektų valdymo metodika (2)
Projekto valdymo sritys:
• Apimties valdymas
• Laiko valdymas
• Finansų valdymas
• Rizikų valdymas
• Komandos valdymas
• Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
12
Apimties valdymas (1)
• Projekto apimtis – visos užduotys, kurias reikia atlikti, kad
būtų įgyvendintas projektas.
• Projekto pateiktis – projekto komandos sukurtas
materialus arba nematerialus rezultatas.
• Apimties valdymas – procesai, kurie nustato ir
kontroliuoja, kas turi būti atlikta projekte.
13
Apimties valdymas (2)
Apimties valdymą sudarantys procesai:
• Reikalavimų surinkimas
• Darbų apimties apibrėžimas
• Darbų skaidymas į struktūrą
• Darbų apimties patikrinimas
• Apimties kontrolė
14
Apimties valdymas (3)
Reikalavimams surinkti naudojami įrankiai:
• Pokalbiai
• Darbo grupė
• Klausimynai
• Prototipai
• Mind map
• Brainstorming
• Moksliniai tyrimai
Apimtis turi būti aiškiai apibrėžta ir suderinta su visomis
suinteresuotomis šalimis.
Apibrėžta apimtis turi turėti priėmimo kriterijus ir gali turėti
apribojimus ir prielaidas.
15
Apimties valdymas (4)
• Darbų apimtis yra skaidoma į smulkesnius etapus,
procesus pagal įmonės, organizacijos naudojamus
metodus (IT: PMI PMP WBS, krioklys, iteracinis, Agile,
Scrum vartotojo pasakojimai ir t.t.).
• Apimties kontrolė atliekama viso projekto vykdymo metu.
• Apimties tikrinimas atliekamas etapo/projekto pabaigoje.
16
Apimties valdymas (5)
Pagrindinės problemos:
• Blogai surinkti reikalavimai
• Įvairūs faktoriai, iššaukiantys apimties pakeitimus
• Projekto apimties nevaldymas
• Apimties pakeitimai turi būti valdomi sutartu pakeitimų
valdymo procesu
Nekontroliuojamos apimties rezultatai:
• Projekto vėlavimas
• Išlaidų padidėjimas
17
Apimties valdymas (6)
Geros praktikos, kaip būtų išvengta klaidų:
• Darbo apimtis turi būti apibrėžta, remiantis sutartimi.
• Didelius projektus skaidyti smulkesniais.
• Visos suinteresuotos šalys privalo dalyvauti, rengiant
apimties dokumentą.
• Reguliarūs susirinkimai su svarbiausiomis
suinteresuotomis šalimis.
• Reguliarus progreso pateikimas.
• Bendradarbiauti su klientu.
18
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
• Laiko valdymas
• Finansų valdymas
• Rizikų valdymas
• Komandos valdymas
• Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
19
Laiko valdymas (1)
Laiko valdymą sudarantys procesai:
• Užduočių apibrėžimas
• Užduočių sujungimas
• Užduočių trukmės ir darbų laiko apimties planavimas
• Laiko grafiko sukūrimas
• Laiko kontrolė
20
Laiko valdymas (2)
Užduočių apibrėžimui ir sujungimui rekomenduojama
naudoti užduočių tinklelį (network diagram).
Užduočių trukmės ir darbų laiko apimties planavimui yra
aibė metodų. Čia pateikiami keli iš jų:
• Planavimas, paremtas vienu šaltiniu
• Planavimas, paremtas analogiška užduotimi
• Planavimas, paremtas parametrais
• Euristinis
• PERT
21
Laiko valdymas (3)
Metodai laiko grafiko sukūrimui:
• Kritinis kelias
• Laiko trukmės sutrumpinimas
• Resursais paremtas planavimas
• Kritinė grandinė
Laiko kontrolė:
• Užduočių perplanavimas
• Esamos situacijos lyginimas su planuota
• Darbų paskirstymas tarp komandos narių
22
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
Laiko valdymas
• Finansų valdymas
• Rizikų valdymas
• Komandos valdymas
• Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
23
Finansų valdymas (1)
Finansų valdymą sudarantys procesai:
• Išlaidų ir pajamų planavimas
• Biudžeto apibrėžimas
• Išlaidų ir pajamų kontrolė
24
Finansų valdymas (2)
Projekto išlaidas sudaro:
• Pastovioji dalis
• Kintama dalis
• Tiesioginės išlaidos
• Netiesioginės išlaidos
Išlaidų planavimas atliekamas iš apačios aukštyn, t.y.
suskaičiuojamos kiekvienos užduoties išlaidos ir jos
susumuojamos.
Išlaidų planavimui reikia turėti apibrėžtą apimtį, laiko
grafiką ir komandą.
25
Finansų valdymas (3)
Atliekant kontrolę skaičiuojamos išlaidos ir gauta vertė:
• Planuota vertė (PV)
• Sukurta vertė (EV)
• Faktinės išlaidos (AC)
• Biudžetas projektui pasibaigus (BAC)
• Planuojama vertė projektui pasibaigus (EAC)
• Planuojama vertė projektui pabaigti (ETC)
• Išlaidų skirtumas
• Laiko skirtumas
26
Finansų valdymas (4)
27
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
Laiko valdymas
Finansų valdymas
• Rizikų valdymas
• Komandos valdymas
• Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
28
Pagalbinės skaidrės
29
Projekto apimtis
30
Darbų skaidymo struktūra
IS projektas
Reikalavimų
surinkimas
Projektavimas
Techninė
įranga
Programinė
įranga
Diegimas
Testavimas
Įrangos
testavimas
Programinės
įrangos
testavimas
Sistemos
testavimas
Mokymai
Perdavimas
priežiūrai
Vartotojo
atliekamas
testavimas
31
Krioklys
32
Iteracinis
33
Spiralinis
34
Scrum
35
DSDM
36
Agile
37
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
Laiko valdymas
Finansų valdymas
• Rizikų valdymas
• Komandos valdymas
• Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
38
Rizikų valdymas (1)
Rizikų valdymą sudarantys procesai:
• Rizikų identifikavimas
• Kokybinis ir kiekybinis rizikų įvertinimas
• Veiksmų planas, įvykus rizikai
• Rizikų kontrolė
39
Rizikų valdymas (2)
Riziką nusako šie faktoriai:
• Tikimybė
• Įtaka
• Laikas, kada tikimasi, kad įvyks
• Dažnumas
40
Rizikų valdymas (3)
Rizikų identifikavimui naudojamos technikos:
• Brainstorming
• Delphi
• Apklausa
• Priežasčių analizė
• SWOT
• Prielaidų analizė
Projekto prielaidos ir nežinomybės taip pat yra rizikos.
Sudarykite veiksmų planą tik svarbiausioms rizikoms.
41
Rizikų valdymas (4)
Rizikos gali būti dviejų tipų: grėsmės ir galimybės.
Grėsmių valdymo
strategijos:
• Išvengimas
• Sumažinimas
• Perkėlimas
• Priėmimas
Galimybių valdymo
strategijos:
• Panaudojimas
• Sustiprinimas
• Pasidalijimas
• Priėmimas
42
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
Laiko valdymas
Finansų valdymas
Rizikų valdymas
• Komandos valdymas
• Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
43
Komandos valdymas (1)
Komandos valdymą sudarantys procesai:
• Suburti projekto komandą
• Valdyti projekto komandą
44
Komandos valdymas (2)
Projekto komandą sudaro, bet nebūtinai:
• Projekto organizatorius (sponsor)
• Projekto vadovas
• Organizacijos padalinių/komandų vadovai (team leads)
• Projekto komandos nariai
• Suinteresuotos šalys
Projekto komanda turi turėti aiškias roles ir atsakomybes.
45
Komandos valdymas (3)
Metodai, padedantys valdyti komandai:
• Pokalbiai
• Tiesioginių vadovų informavimas apie gerą darbą
• Problemų sąrašas
• Projekto vadovo turima galia
▫ Formalumas
▫ Nuopelnais paremtas valdymas
▫ Baudomis paremtas valdymas
▫ Projektų vadovas turi autoritetą kaip ekspertas
• Projektų vadovavimo stiliaus pasirinkimas
• Konfliktų ir problemų sprendimas
• Motyvacijos taikymas
46
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
Laiko valdymas
Finansų valdymas
Rizikų valdymas
Komandos valdymas
• Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
47
Komunikacijos valdymas (1)
Komunikacijos valdymą sudarantys procesai:
• Suinteresuotų šalių identifikavimas
• Komunikacijos planavimas
• Informacijos dalinimas
• Valdyti suinteresuotų šalių lūkesčius
48
Komunikacijos valdymas (2)
Projekto komunikacija gali būti:
• Formali ir neformali
• Rašytinė ir žodinė
Projekto informacija turi būti siunčiama tikslinei grupei ir
laiku.
Projekto informacija turi būti aiški visiems.
Projekto susirinkimai turi būti planuojami ir konstruktyvūs.
Projekto komunikacija auga eksponentiškai suinteresuotų
šalių skaičiui.
49
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
Laiko valdymas
Finansų valdymas
Rizikų valdymas
Komandos valdymas
Komunikacijos valdymas
• Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
50
Kokybės valdymas (1)
Kokybės valdymą sudarantys procesai
• Kokybės planavimas
• Kokybės užtikrinimas
• Kokybės kontrolė
51
Kokybės valdymas (2)
Kokybės kontrolei užtikrinti taikomi metodai:
• Ishikawa diagrama
• Procesų diagrama
• Histograma
• Pareto diagrama
• Tikrinimo lapai
• Taškinė diagrama
• Kontrolės grafikas
52
Kokybės valdymas (3)
Kokybės trūkumo rezultatai:
• Padidėjusios išlaidos
• Žema komandos moralė
• Mažas kliento pasitenkinimas
• Atliktų darbų perdarymas
• Projekto vėlavimas
53
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
Laiko valdymas
Finansų valdymas
Rizikų valdymas
Komandos valdymas
Komunikacijos valdymas
Kokybės valdymas
• Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
54
Pirkimų valdymas
Pirkimų valdymą sudarantys procesai:
• Pirkimų planavimas
• Pirkimų vykdymas
• Pirkimų administravimas
• Pirkimų uždarymas
Pirkimo sutarčių tipai:
• Fiksuota kaina
• Faktiškai sugaištas laikas (T&M)
• Kaštų padengimas
Pirkimai gali iškeisti riziką į projekto išlaidas
55
Projektų valdymo metodika
Projekto valdymo sritys:
Apimties valdymas
Laiko valdymas
Finansų valdymas
Rizikų valdymas
Komandos valdymas
Komunikacijos valdymas
Kokybės valdymas
Pirkimų valdymas
• Valdymo sričių integravimas
56
Valdymo sričių integravimas (1)
Valdymo sričių integravimą sudarantys procesai:
• Projekto valdymo planavimas
• Projekto vykdymas
• Projekto darbų kontrolė
• Integruotas pakeitimų valdymas
• Projekto/etapo uždarymas
57
Valdymo sričių integravimas (2)
Projekto valdymo planą sudaro:
• Visų sričių valdymo planai
• Apimties, laiko ir kaštų atskaita (baseline)
• Pakeitimų valdymas
• Proceso gerinimo planas
Projekto vykdymo metu reikia spręsti problemas, valdyti
komunikaciją, padėti komandai, valdyti klientą ir t.t.
Projekto darbų kontrolė atliekama visoms sritims visą
projekto gyvavimo ciklą.
58
Valdymo sričių integravimas (3)
• Integruotas pakeitimų valdymas yra būtinas visiems
pakeitimams, kad įvertinti įtaką visoms sritims.
• Projekto uždarymo metu pasirašomas perdavimopriėmimo aktas, sutvarkoma projekto dokumentų
saugykla, pabaigiami pirkimai.
59
Sertifikatai (1)
• Project Management Institute (PMI)
▫ Certified Associate in Project Management (CAPM)®
▫ Project Management Professional (PMP)®
▫ Program Management Professional (PgMP)®
▫ PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
▫ OPM3® Professional Certification
• Prince2
▫ PRINCE2 Foundation
▫ PRINCE2 Practitioner
60
Sertifikatai (2)
• Internation Project Management Assiciation (IPMA)
▫ Certified Project Management Associate (Level D)
▫ Certified Project Manager (Level C)
▫ Certified Senior Project Manager (Level B)
▫ Certified Projects Director (Level A)
• CompTIA Project+
61
Klausimai ir atsakymai
62
Pagalbinės skaidrės
63
Ishikawa
64
Stakeholders

similar documents