Europeiska program för internationellt samarbete

Report
2013-11-13
Sigrid Fogelberg
Kvalitetsdrivet 2013
Europeiska program för internationellt
samarbete
Universitets- och högskolerådets främjandeuppdrag
innebär att myndigheten ska
• stimulera intresset för högskoleutbildning
• främja breddad rekrytering till högskolan
• motverka diskriminering och främja lika rättigheter
och möjligheter inom högskolan oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder,
sexuell läggning eller
ålder
• främja internationalisering och utbyte inom hela
utbildningsområdet
Erasmus+
Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020
Kontexten
Erasmus+
Strategi: Europa 2020
• Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.
• Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför
 den ekonomiska krisen
 globaliseringsfrågan
 klimatfrågan
 frågan om den allt äldre befolkningen.
De fem övergripande målen inom EU 2020
handlar om:
• Arbetsmarknad
• Innovation
• Social integration
• Klimat/energi
• Utbildning
Övergripande mål för Utbildning 2020
• Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet
• Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen
• Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap
• Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form
av utbildning
EU:s utbildningspolitiska riktmärken
1.
Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till
skolålder) går i förskola
2.
Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och
naturkunskap är lägre än 15 procent
3.
90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning
4.
Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en
eftergymnasial utbildning
5.
Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta
i det livslånga lärandet
Ingår som
huvudmål
I EU2020
Ytterligare riktmärken
• Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara
minst 82 procent
• Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34
åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har
studerat eller praktiserat utomlands
Erasmus+
Ett verktyg för att nå målen
Allting hänger ihop
EU:s mål
Sveriges mål EU:s mål Individens mål
Kommunernas
mål
Organisationens
mål
Om själva programmet
Jämfört med tidigare program
• Inga ansökningar från enskilda individer
• Man ansöker om att genomföra strategiska projekt med större
påverkan på organisationsnivå och policynivå
• Tvärsektoriella samarbeten är nu möjliga (till exempel högskola –
grundskola)
• Förenklad programstruktur
Vad behöver ansökande
organisationer/skolor göra?
• Ha en plan för internationalisering
• Formulera vilka behov som tillgodoses genom utbyte/samarbete
• Börja beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de
olika målnivåerna.
EU:s mål
Sveriges mål
Individens mål
Kommunernas
mål
Organisationens
mål
Vad kan man göra?
Mobilitetsprojekt
Samarbetsprojekt med
flera partners
Policyförändring
• Kompetensutveckling
för personal inom
skola,
företag/branschorg.,
vuxenutbildning, högre
utbildning och
ungdomsdelen
• Praktik för studenter
inom yrkesutbildning
• Studier & praktik för
studenter inom högre
utbildning,
ungdomsutbyten
• Partnerskap/
utvecklingsprojekt
• Även möjligt med
kortare och längre
elev- och
personalutbyten inom
ramen för samarbetet
• Digital skolsamarbete
genom eTwinning
• Myndigheter och
departement - verktyg
och metoder för
europeiskt samarbete
och utveckling på
policynivå
Key Action 1
Key Action 2
Key Action 3
Vad innebär mobilitetsprojekt?
En organisation (t ex en skola) skickar in ansökan för ett antal deltagare
Inom yrkesutbildning, högre
utbildning och ungdom :
Inom skola och vuxenutbildning
- Personal
- Elever/Studenter/Unga
- Personal
Korta och långa perioder
Korta perioder
Inom yrkesutbildning kommer det finnas möjlighet till förenklade
ansökningsförfaranden genom s k ackreditering
Vad innebär samarbetsprojekt?
En grupp av organisationer skriver ansökan tillsammans.
En koordinator ansvarar för att administrera (kan ev. bli mer komplext
för skola).
Inom skola, yrkesutbildning, vuxenutbildning
och högre utbildning deltar:
Inom ungdomsdelen
deltar:
- Elever/studenter
- Personal
- Personal och
ungdomsledare
Vilka organisationer kan söka?
• Offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med
utbildningsfrågor
• Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor inklusive särskolor och
specialskolor
• Organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas lärande
• Universitet och högskolor
• Yrkeshögskolor
• Företag och branschorganisationer
Var ansöker man?
• Mobilitet: Organisationen ansöker till sitt nationella
programkontor (sannolikt Universitets- och högskolerådet eller
Ungdomsstyrelsen)
• Samarbetspartnerskap: minst tre organisationer från tre olika
länder, en av organisationerna koordinerar projektet och lämnar
in ansökan till sitt nationella programkontor (sannolikt
Universitets- och högskolerådet eller Ungdomsstyrelsen)
• Stöd för policyförändring: administreras centralt av
Generaldirektoratet för Utbildning och kultur (EAC) i Bryssel
Hur var det nu med individerna?
• Organisationen ansöker och skickar sedan ut individer på
utbyten.
• Enskilda individer kommer inte att kunna göra en enskild
ansökan om till exempel kompetensutveckling.
Länder som deltar i Erasmus+:
• Alla EU:s medlemsländer
• Island
• Norge
• Liechtenstein
• Turkiet
• Makedonien
• Schweiz
ECVET
European Credit system for Vocational Education and Training
System för att överföra, erkänna och ackumulera (utländskt)
lärande
Vad händer framöver?
• November/december:
Beslut om programmets utformning, innehåll och budget
• December/januari:
Utlysning (inbjudan att söka), ansökningsdatum offentliggörs
• Våren 2014:
Ansökningsomgångar till programmet
 Preliminärt i mitten av mars för mobilitet
 Senare i vår för samarbetsprojekt
Fler möjligheter till internationellt
utbyte inom yrkesutbildning:
Internationella
samarbetsprojekt
Praktik
utomlands för
yrkeselever
Kompetensutveckling
utomlands
för skolpersonal
Studier
utomlands för
gymnasieelever
Atlas
partnerskap
Atlas praktik
Atlas konferens
Ett år i Frankrike,
Nordplus junior
Nordplus junior
Nordplus junior
Ett år i Spanien
Athena
Ett år i Tyskland/
Österrike
Den Globala Skolan
• Riktar sig till pedagoger inom alla skolformer och till skolledare,
beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän.
• Seminarier om lärande om globala frågor för hållbar utveckling
över hela Sverige
• Den globala resan: Studieresor till utvecklingsländer för skolor
och kommuner. Syftet är att stärka det interkulturella lärandet
och bidra till skolutveckling.
Håll dig uppdaterad:
www.utbyten.se
www.utbyten.se/erasmusplus

similar documents