Tosprogede børn og forældresamarbejde (pptx-fil)

Report
Dansk som andetsprog
Hvem er de tosprogede?
Forældresamarbejde
Den pædagogiske praksis
Program
•
•
•
•
Online-debat omkring udvalgte spørgsmål
Dobbeltcirkler omkring udvalgte spørgsmål
Gruppearbejde omkring forældresamarbejde
Rollespil omkring en simuleret skolehjemsamtale
• Afrunding
Spørgsmål til debat
• Anne Holmen udtaler sig imod den såkaldte
”sink-or-svim-method”, hvor tosprogedes
forudsætninger ikke tages hensyn til. Hvorfor
skal vi arbejde med kulturel og sproglig
inklusion i forhold til tosprogede børn, og
hvordan kan vi gøre det?
• I hvor høj grad mener du, at den danske
folkeskole skal udvikle sig til at være en
flerkulturel skole?
Spørgsmål til debat
• Hvilke ting i den almindelige pædagogiske praksis i DK
kan virke fremmede for børn og forældre fra andre
kulturer (eks. Tyrkiske eller arabiske)? Giv eksempler
• Tænk på din praktikskole: vil du karakterisere skolen
som en monokulturel etsproget skole, hvor der
arbejdes hen imod en styrkelse og videreførelse af
nationalstaten eller nærmere en flerkulturel skole?
Hvorfor?
• Hvad forstår man ved en genrebevidst
sprogpædagogik, og hvorfor kan det være særlig
relevant at arbejde med genrebevidsthed over for
tosprogede børn?
Spørgsmål til debat
• Anne Holmen beskriver DSA´s status som fag i skolen som lav og
kvaliteten af undervisningen som mindre god (s. 219-220 i bogen).
Hvilken status skal faget have, hvis du kunne bestemme?
• Vurder kvaliteten af følgende udsagn: (Holmen 2006)
– ”Der er et generelt behov for at føre læreruddannelsen ajour med en
undervisningssituation med mange tosprogede elever”.
– ”den politisk administrative opbakning til integrationsprocessen er af
central betydning”
• Hvad mener du om flg. Udsagn: ”I stedet for at tage de tosprogede
børn ud af børnegruppen til særligt sprogstimulerende aktiviteter i
få timer om måneden, kommer man væsentligt længere, hvis man
kan få den daglige interaktion til at være sprogligt sensitiv og på én
gang inddragende og udfordrende”.
• Hvad er en god tosprogethedspædagogik? Hvorfor?
Dobbeltcirkler
• Hvorfor er det vigtigt at anerkende elevernes
forudsætninger, når læreren er sproglig
vejleder (generelt i forhold til alle børn)?
• Hvad indebærer lærerens rolle som sproglig
vejleder? Over for etsprogede og over for
tosprogede elever?
• Hvilken betydning har modersmålet i forhold
til tilegnelsen af andetsproget? Forklar
sammenhæng og betydning
Dobbeltcirkler
• Hvilken betydning har lærerens kontrastive
beredskab i forhold til de tosprogede elevers
modersmål? Forklar
• Hvad forstår man ved en genrebevidst
sprogpædagogik, og hvorfor kan det være særlig
relevant at arbejde med genrebevidsthed over for
tosprogede børn?
• Er det svært at lære dansk? Hvad er svært og
hvad er ikke så svært? Er dansk et analytisk eller
et syntetisk sprog?
Forældresamarbejde
Gruppearbejde:
• Tag udgangspunkt i den case, I får tildelt
• Diskutér mulige strategier til samtalen med
forældrene og forbered en simuleret skolehjemsamtale i form af et rollespil
Case 1
Ahmed går i 6.klasse. Hans mor og far stammer fra Anatolien i Tyrkiet.
De er indvandrere og ikke flygtninge. Hverken moren eller faren har en
uddannelse ud over folkeskoleniveau. I oplever forældrene som
uengagerede og passive, samtidig med, at I kan se et stort potentiale i
Ahmed, både fagligt og socialt. Forældrene har tidligere udtrykt, at de
ser Ahmeds fremtid i den frugt- og grøntbutik, som de selv har drevet i
flere år. Han har imidlertid en stor fantasi og en veludviklet analytisk
sans. Til samtalen er det jeres mål at opfordre forældrene til at
engagere sig mere i Ahmeds skolegang, lave lektier med ham og
generelt bakke op om en mulig længere uddannelse for Ahmed. Hertil
er det jeres plan at forklare forældrene, hvorfor uddannelse er så
vigtigt i dagens Danmark, og hvad det vil sige at tage en boglig (evt. en
akademisk) uddannelse. I er klar over, at det ikke bliver en nem
samtale, men denne gang vil I ikke bare glide af over for forældrenes
syn på sagen.
Case 2
Lung er 13 år. Hendes forældre kommer fra Kina. Familien er flygtet fra
Kina, fordi de blev forfulgt af det kinesiske styre. Faren er jurist og
moren er uddannet læge. Begge forældre har klare forventninger til
skolen og lærerne. De forventer, at skolen tager sig af alt det faglige,
børnene skal adlyde, der skal være ro i timerne og lærerne skal have
styr på stoffet og undervisningsmetoderne. Samtidig er det
forældrenes opfattelse, at det er deres opgave at opdrage deres barn.
På det seneste har I observeret, at Lung udvikler en oppositionel
adfærd, hvor hun er begyndt at hænge ud med de store drenge fra
9.klasse, hun ryger i frikvarterne og er begyndt at pjække fra timerne.
Til samtalen vil I tale med forældrene herom. I er klar over, at det ikke
bliver en nem samtale, men denne gang vil I ikke bare glide af over for
forældrenes forventninger om, at samtalen kun skal handle om Lungs
faglige standpunkt.
Litteratur
Karrebæk, Martha Sif (red.): ”Tosprogede børn i
det danske samfund”, Hans Reitzels, 2006

similar documents