vy_32_inovace_j10 - Střední škola, Havířov

Report
Technické kreslení
Zjednodušování obrazů
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.
Výuková sada – Technické kreslení, DUM č. 10
Zjednodušování obrazů
 používá se při kreslení předmětů značně složitých,
 vždy se volí co nejjednodušší a nejúspornější zobrazení,
 účelem je jednoduché a úsporné zobrazení předmětu v co nejmenším
počtu průmětů,
 nesmí být provedeno na vrub srozumitelnosti, názornosti a hlavně
jednoznačného určení tvaru a velikosti.
Zjednodušování obrazů
Zakryté obrysy a hrany
 zobrazují se jen tehdy, když jejich zobrazení vede ke snížení počtu obrazů a
také pokud je to nutné k určení tvaru předmětu
 hrany zakryté na výkresech sestavení spojovacími součástmi (např. šrouby,
maticemi, podložkami, kolíky, aj.) nekreslíme
Zjednodušování obrazů
Zkosení
 v průmětech, kde se zkosení zobrazí zdvojením obrysů, se obrys kreslí pouze
jednou čarou
Zjednodušování obrazů
Souměrné součásti
 především rotační se nemusí kreslit celé
 zobrazení se může provést polovinou, popř. čtvrtinou
 souměrnost se vyznačí dvěma tenkými rovnoběžnými úsečkami kolmými k ose
o délce nejméně 3,5 mm
Zjednodušování obrazů
Pravidelně se opakující shodné prvky
 úplně se nakreslí jeden až dva prvky a ostatní se kreslí zjednodušeně
 umístění ostatních prvků se znázorňuje osami nebo ohraničením jejich plochy
souvislou tenkou čarou
 roztečné kružnice s vyznačením os děr se mohou sklápět
Zjednodušování obrazů
Součásti s malým sklonem
 malý sklon nebo kuželovitost lze při kreslení zvětšit
 na obrazech, kde se sklon nebo kuželovitost neprojevuje, se kreslí pouze jedna
čára odpovídající menšímu rozměru předmětu se sklonem
Zjednodušování obrazů
Přerušení obrazů
 u dlouhých těles, které mají neměnný, nebo plynule proměnný tvar
 kótovací čára délkového rozměru se zobrazuje zkráceně, ale nepřerušuje se
 přerušování provádíme tenkou čarou s dvojím zalomením, nebo tenkou plnou
čarou od ruky
Kontrolní otázky
1)
2)
3)
4)
Co je účelem zjednodušování předmětů?
Jaká zjednodušení lze využít při zobrazování dlouhých předmětů?
Jak zjednodušujeme součásti s pravidelně opakujícími se prvky?
Jak se zjednodušují souměrné předměty?
Kontrolní otázky
1)
2)
3)
4)
Účelem je jednoduché a úsporné zobrazení předmětu v co
nejmenším počtu průmětů.
U dlouhých předmětů lze využít přerušení obrazů.
Úplně se nakreslí jeden až dva prvky a ostatní se kreslí
zjednodušeně.
Zobrazení se může provést polovinou, popř. čtvrtinou.
Použitá literatura
1.
ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi. 1. vyd.
Praha: Scientia, 2003. 341 s. ISBN 80-7183-297-9.
2.
LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy
technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2.

similar documents