Slajd 1

Report
BIOMEHANIKA
ALPSKO SKIJANJE



crteži i zapisi nam govore da su se u
Skandinaviji, Sibiru i Centralnoj Aziji
skije koristile tisućama godina kao
sredstvo za prijevoz, lov i ratovanje
arheolozi su iskopali u jednom tresetištu
blizu Hotingga u Švedskoj, kratku i
široku skiju staru oko 4.500 godina
poznata je pod imenom “Hotingg ski”, i
sada se nalazi u muzeju u Stockholmu

norveško slikovno pismo iz Rodoy-a, te
arheološki nalaz drevnog fragmenta na
kojem je prikazan "skijaš“ koji je prema
arheolozima star više od 4000 godina, daje
osnove za pretpostavku da se određeni
oblik skija tada koristio kao prijevozno
sredstvo po snijegu


skije domaće
proizvodnje s početka
50-tih godina, cijena
9.000 dinara
proizvođač Janko Lušin,
bivši Druckerov
(današnji Heruc) radnik,
serviser iz Ogrizovićeve



sile koje djeluju na skijaša u
spustu ravno: sila gravitacije G
FS – sila paralelna s kosinom
FN – normalna sila, ili sila
okomita na kosinu G=Fs+FN,
gdje je Fs=G cos , a FN=G sin ,
kut  je kut koji određuje nagib
kosine
slijedeće sile koje imaju utjecaj na
gibanje skijaša, a djeluju protiv
gore navedenih sila, su:
FOZ – sila otpora zraka
FTR – sila trenja
pored ovih sila na skijaša djeluju još i:
FD – sila dizanja zbog aerodinamike;
FRP – suma svih sila reakcije podloge;
FVS – sila otpora zraka vrha skije
SILE U PLUŽENJU RAVNO
SILE U PLUŽNOM ZAVOJU

pored aktivnosti mišiča
cijelog tijela, dominira
muskulatura nogu.

tako pri izvođenju plužnih
zavoja sudjeluju gotovo
svi mišiči nogu, a
dominiraju :
rectus femoris,
biceps femoris,
v. medialis,
v. lateralis.
cilj rada je utvrditi da li postoje biomehaničke
razlike u izvođenju dvije varijante plužnog
zavoja, klasične i carving , na dva različita tipa
skija, skijama standardne izvedbe i strukiranim
(carving) skijama.



plug je takav skijaški lik gdje se usljed
potiskivanja peta od padne linije, repovi
skija šire, a skije se postavljaju na
unutarnje rubnike te se na taj način
kontrolira brzina
plužni zavoj predstavlja lik osnovne
škole skijanja, gdje se skijaš po prvi puta
susreće s mogučnošću promjene smjera
gibanja, opterećenjem jedne skije
Kinematička analiza alpske tehnike skijanja.
(Clarys i sur. 1993);

Upotreba strukiranih (carving) skija u
natjecanju i rekreativnom skijanju. (Kaiser,
1997.);

Mjerenje reakcijskih sila podloge pri alpskom
skijanju. (Nemec, 1997.);

Labaratorijski neuromuskularni test odraznih
sposobnosti alpskih skijaša. ( Kasović,1997.).

carving
varijanta
klasična
varijanta
Položaj pluga.


analizom podataka dobivenih neinvanzivnim
mjerenjem površinskih mioelektričkih signala
mišiča obje noge, rectus femoris i , biceps femoris,
izračunat će se usrednjeni mioelektrički signali
svakog mjerenog mišiča, na skijama standardne
izvedbe i na strukiranim (carving) skijama.
također će se, pomoću posebno konstruirane
mjerne opreme, za vrijeme izvođenja plužnih
zavoja na oba tipa skija, mjeriti pritisak tijela na
podlogu i projekcija težišta u svakom momentu
izvođenja zavoja.


ispitanik je dugogodišnji demonstrator Zbora
učitelja i trenera skijanja Hrvatske, član Demo
Team-a, nalazio se na četvrtom mjestu rang
liste demonstratora, 29 godina starosti, 165,0
cm tjelesne visine i 68,0 kg tjelesne mase
mjerna oprema se sastojala od dva uređaja,
prvi je uređaj za mjerenje EMG signala, a drugi
je za mjerenje reakcijske sile podloge koja se
javlja pri izvođenju kretnih struktura u skijanju
kombiniran s VHS video kamerom,
bljeskalicom te prijenosnim osobnim
računalom.

“stara” varijanta
plužnog zavoja


rezultati mjerenja obrađeni su deskriptivnom i
neparametrijskom statistikom pomoću
statističkog paketa “STATISTICA for Windows
6.0”, te su grafički i tabelarno prikazani
u sklopu deskriptivne statistike izračunati su:


aritmetička sredina usrednjenih podataka dobivenih
EMG mjerenjem [V],
aritmetička sredina podataka dobivenih mjerenjem
reakcijske sile podloge [N] te njihova maksimalna
vrijednost za svaku fazu izvedbe,



aritmetička sredina vremena trajanja svakog zavoja
zasebno [ms],
aritmetička sredina: vremena trajanja, reakcijske sile
podloge te usrednjenih EMG podataka II faze zavoja
za svaki tip skije te svaku varijantu izvedbe zavoja
zasebno.
U sklopu neparametrijske statistike izračunat je
Wilcoxonov test ekvivalentnih parova.
Rezultati dobiveni mjerenjem II faze plužnog zavoja na carving skijama
varijanta
izvedbe
t(s)/M
m.r.f./M
m.v.m./M
m.v.l./M
m.b.f./M
Fdn/M
Fljn/ M
klasična
11,61/
1,290
45867/
5096,333
87515/
9723,888
62573/
6952,555
19701/
2189
391626,83/
699327,95/
43514,092
77703,105
11,68/
0,973
60672/
5056
105216/
8768
75086/
6257,166
28900/
2408,333
670241,16/
504083,89/
55853,430
42006,990
carving
Rezultati dobiveni mjerenjem II faze plužnog zavoja na standardnim
skijama
varijanta
izvedbe
t(s)/M
m.r.f./M
m.v.m./M
m.v.l./M
m.b.f./M
Fdn/M
Fljn/ M
klasična
15,25/
1,173
72459/
5573,769
100969/
7766,846
71345/
5488,076
25177/
1936,692
711620,20/
767955,68/
54740,015
59073,513
12,26/
1,114
69373/
6306,636
140600/
12781,818
92467/
8406,090
34078/
3098
628098,18/
558266,39/
57099,834
50751,49
carving

u izvedbi dvije varijante dinamičkog stereotipa
gibanja - plužnog zavoja, klasične i carving
varijante te na dva konstrukcijski različita tipa
skija, skije standardne izvedbe (Atomic arc RS
Worldcup Champion), i strukirane (carving)
skije (Elan SCX MONOBLOCKPLATE), na
osnovu obrađenih rezultata mjerenja utvrđrno
je da postoji razlika i to u korist carving
varijante plužnog zavoja na strukiranim
(carving) skijama, gdje je izvedba lakša i manje
naporna za mišiće natkoljenice




samostalno izraditi seminarski rad
prikazati vježbe prevencije i rehabilitacije
mišića nogu (4 nabrojana), u alpskom skijanju
poznavajući biomehaničke pokazatelje
ili izraditi seminarski rad nekog drugog sporta,
slučaja iz prakse, ali na ovakvom principu
predati rad na portu Ksavera do 31. ožujka

similar documents