Srpska srednjevekovna umetnost ()

Report
Podela
• Sastoji se od 3 perioda:
• Raška umetnost
• Period od 1300-1371
• Moravska umetnost
Raska umetnost razvijala se na podrucju Raške.
Razvili su je Nemanjići.
U vreme kada je Vizantija preživljavala tešku krizu
zbog krstaškog osvajanja Carigrada 1204. godine, Srbija
se kao država osnažuje.
Krajem XII veka stvara se osoben raški stil, koji je
tokom XII - XIII veka dao spomenike najviših kvaliteta.
Iako je nastala na teritorijama vezanim za vizantijsku
umetnost, Nemanjići su preko primorskih gradova
Zete-Bara i Kotora – uzimali arhitekte sa zapadnjačke,
romaničke i gotičke umetnosti, slikare iz Vizantije
Najpoznatiji manastiri su:
Studenica
Dečani
Mileševo
Sopoćani
Žiča
Krajem XII veka izgradio
ju je Stefan Nemanja.
Jednobrodna i
jednokupolna gradjevina
Cela gradjevina je spolja
obložena blokovima
belog glačanog
mermera, izuzev kupole,
koja je od opeke
Kasnije kralj Radoslav u
XIII veku dodaje pripratu
Studenica
 Izgradjen je u XIV veku. –
Stefan Dečanski i Car Dušan
 Dečanska crkva ima oblik
petobrodne bazilike sa
kupolom i trobrodnom
pripratom.
 Pod uticajem romaničke
arhitekture u Italiji, ona je
spolja oplaćena blokovima
kamena u 2 boje, žućkasta i
ljubičastocrvene .
 Natpis na jednom dečanskom
portalu spominje kao
neimara franjevca Vitu iz
Kotora.
Manastir je podigao
Stefan Vladislav, u
prvoj polovini XIII
veka, kao svoju
zadužbinu, a u njoj
je i sam sahranjen.
Omalterisana i
obarbana u belo
Poznata po slikarstvu
Ktitor kralj Uroš I
Manastir je podigao
Stefan Nemanjić, a
znacajnu ulogu u
podizanju manastira
imao je njegov brat, sveti
Sava,u prvoj polovini
XIII veka.
Omalterisana i okrečena
u crveno
Skulptura
 Skulpturalna dekoracija na
nekim spomenicima raške
umetnosti, kao na
Bogorodičinoj crkvi u
Studenici i na Dečanima,
veoma je bogata. U obliku
bojenog reljefa, ona
mestimično prelazi skoro u
okruglu skulpturu. Nalazi se
na portalima, prozorima,
(bifore i trifore)kapitelima
stubova i na konzolama.
 Obrađena je u romaničkom
stilu, a motivi su joj najčešće
biljni i životinjski.
 Prozori sa jednim stubićem –
bifore, odnosno sa dva –
trifore, koji ga dele na dva,
odnosno na tri otvora
povezani zajedničkim
lukovima. Portali imaju
bočno od ulaza stubove i
stupce, koji se stepenasto
uvlače prema ulazu, a iznad
njega polukružni zabat i
lukove.
 Ljudske figure na portalima u
Dečanima i zapadnom
portalu u Studenici
Slikarstvo
 Unutrašnju dekoraciju raških
građevina čine freske
 Freske velikog formata imaju
religioznu tematiku tematiku.
Glavni motiv je ljudska figura,
krupnih oblika, mirnih i
uzdržanih pokreta, sa
dreperijom koja u širokim i
slobodnim naborima prianja uz
oblike tela.
 Telesna lepota i proporcije,
široke površine svetlih boja i
širok potez četkice
 Pozadina figura je najčešće
plava, ili zlatna.
 Slika se u frizovima
 Scene iz života Hrista, (Veliki
praznici- Blagovesti, Raspeće
Hristovo, Krštenje Hristovo,
Vaskresenje Hristovo,
Vaznesenje Hristovo, Silazak Sv.
Duha....) Bogorodice, ktitorske
kompozicije
Mileševo
Studenici
Sopoćani
Beli anđeo – komplementarnost
boja
Sopoćani
 Vrhunac raškog
 Inverzna perspektiva
slikarstva je u
Sopoćanima
 Kompozicije u obliku
trougla
 Arhitektura u pozadini
 Čvrsto modelovana
figura
 Hrist drži bebu – simbol
duše Bogorodice
Sopoćani - Uspenje Bogorodice

similar documents