vy_32_inovace_ch9_09

Report
Škola pro děti
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673
Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Větřní
Školní 232
382 11 Větřní
Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_9
Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ
Předmět: Chemie
Autor: Mgr. Václava Ilkóová
Paliva – zdroj tepla
Obr.1: Oheň – reakce paliv se vzdušným kyslíkem
Obr. 2: Rozdělávání ohně třením
Paliva
• Látky obsahující značné množství chemické
energie
• Energii v nich uloženou získáváme
spalováním → uvolňuje se především:
tepelná energie – přímé využití v
teplárnách, k vytápění bytů, ohřevu vody atd.
- popř. její převedení na
mechanickou energii (spalovací motory,
parní turbíny)
Paliva
• Rozlišení paliv:
1) podle původu:
Přírodní – hnědé uhlí, zemní plyn, ropa
Vyrobená – propan-butan
2) podle období vzniku:
Pravěká (fosilní) – uhlí, ropa
Současná (recentní) – dřevo
Skupenství paliv
• Pevná
• Kapalná
• Plynná - nejvýhodnější
- nezanechávají pevné odpady
- méně poškozují životní prostředí
- dobře se dopravují (plynovody)
- snadno se zapalují
- plynule hoří
Obr. 3: Černé uhlí
Obr. 5: Přírodní vývěr zemního plynu – „živý oheň“
Obr. 4: Ropná plošina
Zušlechtěná paliva
• Jsou přírodní paliva zpracovaná na jiné
druhy paliv
• Ropa → benzín, nafta, propan - butan
• Uhlí→ koks, svítiplyn
Úkoly:
• 1.Raketa pro kosmické výzkumy je poháněna motory, ve
kterých spolu reagují dva prvky a vzniká vodní pára:
• Které prvky v kapalném stavu jsou čerpány do nádrží raket?
• Který prvek je palivem?
• Děj při hoření paliva vyjádřete chemickou rovnicí:
……………………………………………………………
• 2. Vyberte dva největší problémy při využívání uhlí jako
paliva:
• Uhlí je vzácné
• Obtížně se spaluje
• Bývá znečištěno sloučeninami síry
• Uvolňuje plyn, který může způsobovat skleníkový efekt
• Spalování uhlí ztenčuje ozonovou vrstvu
• 3. Zůstane více popela po spálení černého, nebo
hnědého uhlí? Zdůvodněte.
• 4. Uveďte místa těžby černého a hnědého uhlí v České
republice.
• 5. Při spalování hnědého uhlí se uvolňuje do ovzduší
oxid siřičitý. Tento plyn může v ovzduší způsobit:
• Teplotní inverzi
• Skleníkový efekt
• Kyselé deště
• Narušování ozonové vrstvy Země
• Zvýšený výskyt olova v ovzduší
• Zvýšenou prašnost
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
Metodické doporučení
• Prezentace objasňuje původ, význam a
využití různých druhů paliv. Obsahuje úkol
zaměřený na práci s literaturou,
internetem.
BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 2.díl. 3.vyd. Praha: Fortuna, 2004. 96 s.
ISBN 80-7168-720-0, s. 21 – 23
Obr. 1 – FIR0002. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www:
< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Fire02.jpg>
Obr. 2 – PLENZ. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:
< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Feuerreiben.gif>
Obr.3 – DE:BENUTZER:STAHLKOCHER. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí GNU Free
Documentation License na www:
< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Steinkohle_aus_dem_Bergbau.jpg >
Obr. 4 – TEER, Chad. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Gulf_Offshore_Platform.jpg >
Obr.5 - SPORER, Petr. [cit. 2011.08.22]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na
www: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Focul_viu2.jpg >

similar documents