vy_32_inovace_04_01 - CZECH SALES ACADEMY Trutnov

Report
CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o.
EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0011
VY_32_INOVACE_04_01
Zpracovala:
Datum:
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročníky:
VY_32_INOVACE_04_01
RNDr. Lucie Cabicarová
18. leden 2013
Všeobecně vzdělávací předměty
Matematika, Seminář z matematiky
1. a 4. ročník – denní forma vzdělávání
3. a 5. ročník – dálková forma vzdělávání
ANOTACE
Materiál obsahuje přehled základních pojmů a metod
řešení úloh:
-
Číselné výrazy se zlomky, desetinnými čísly, mocninami
a odmocninami
-
Slovní úlohy (poměr, trojčlenka, procenta, dělitelnost)
-
Kombinatorika a logické úlohy
-
Čtení z grafu a tabulky
Každý způsob výpočtu je doplněn vzorovým
příkladem včetně výpočtu.
VY_32_INOVACE_04_01
ČÍSELNÉ OBORY
Iracionální
čísla
Přirozená čísla


N
Celá čísla

Racionální čísla

VY_32_INOVACE_04_01
Q
I
Z
R
Reálná čísla

PŘIROZENÁ ČÍSLA
… čísla vyjadřující počet kusů
1; 2; 3; …; 138; …; 12 345; …
Typy úloh:
dělitelnost
VY_32_INOVACE_04_01
kombinatorika,
faktoriál
CELÁ ČÍSLA
… čísla přirozená, čísla k nim opačná a nula
-987; …; -12; …; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …; 138; …
Typy úloh:
číselná osa
VY_32_INOVACE_04_01
mocniny s
celočíselným
exponentem
RACIONÁLNÍ ČÍSLA
… čísla, která můžeme zapsat ve tvaru zlomku
31
1
-9,87; …; - ; …; -2; - ; 0; 1; 2,3; …; 13,8; …
12
Typy úloh:
číselné výrazy
4
mocniny s
racionálním
exponentem
úprava periodického
čísla na zlomek
VY_32_INOVACE_04_01
IRACIONÁLNÍ ČÍSLA
… čísla, která nemůžeme zapsat ve tvaru zlomku
3
- 56; …; π; 13; …
Typy úloh:
částečné
odmocnění
VY_32_INOVACE_04_01
číselné výrazy
s odmocninami
REÁLNÁ ČÍSLA
… čísla racionální a iracionální
Typy úloh:
poměr
procenta
trojčlenka
tabulky
grafy
intervaly
VY_32_INOVACE_04_01
DĚLITELNOST
Př.
Součet nejmenšího společného násobku a největšího
společného dělitele čísel 60 a 80 je roven:
n … nejmenší číslo, které
lze vydělit zadanými čísly
60 = 2.2.3.5 = 22.3.5
80 = 2.2.2.2.5 = 24.5
D … největší číslo, kterým
n = 24.3.5 = 240
D = 22.5 = 20
lze zadaná čísla vydělit
n + D = 260
VY_32_INOVACE_04_01
KOMBINATORIKA, FAKTORIÁL
Př. 1
Určete neznámé číslo n, jestliže platí:
n! = 210.35.52.7.11
n! … n faktoriál … n! = n.(n-1).(n-2). … .3.2.1
Minimálně n! musí být 11! (číslo 11 je prvočíslo)
11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
11.2.5.32.23.7.2.3.5.22.3.2.1 = 11.7.52.34.28.1
chybí 22.3 = 12
n = 12
VY_32_INOVACE_04_01
KOMBINATORIKA, FAKTORIÁL
Př. 2
V kódovaném hesle je na prvních dvou místech
libovolné dvojciferné číslo od 22 do 44. Na třetí pozici
je jedno z písmen K, L, M, N. (Např. 25K, 37L atd.)
Určete počet všech takto vytvořených hesel.
Dvojciferných čísel je 23 (44 – 22 + 1).
Ke každému můžeme přiřadit jedno ze 4 písmen.
Máme 4 krát 23 možností – 92 možností.
Vytvořených hesel je 92.
VY_32_INOVACE_04_01
ČÍSELNÁ OSA
Př.
Na číselné ose vyznačte všechna celá čísla z, která
splňují podmínky: z + 3 0; 5 – z  0
-3 -2 -1
0
0
1
1
2
3
4
z + 3  0  z  – 3  – 3; – 2; – 1; …
5 – z  0  5  z (nebo z  5)  4; 3; 2; 1; 0; …
z = – 3; – 2; – 1; 0; 1; 2; 3; 4
VY_32_INOVACE_04_01
MOCNINY S CELOČÍSELNÝM
EXPONENTEM
Př.
Vypočtěte: (22 – 2-2):4-1
x-z

= 

1
1
16
−1
4
(22 – 2-2):4-1 = (4 – ): =
. = 15
4 4
4 1
Výsledek výpočtu … 15
VY_32_INOVACE_04_01
ČÍSELNÉ VÝRAZY
Př.
Neznámé číslo se nejprve zmenší o pětinu své hodnoty,
poté ještě o 14. Po vynásobení výsledku třemi získáme
původní číslo. Určete neznámé číslo.
(x -
1
x)
5
12
x
5
– 14 . 3 = x 
4
( x
5
– 14) . 3 = x
– 42 = x  12x – 210 = 5x
7x = 210
x = 30
Neznámé číslo je 30.
VY_32_INOVACE_04_01
MOCNINY S RACIONÁLNÍM
EXPONENTEM
Př.
Vypočtěte:
4
1
2
2
3
3
4
1
3
9 − 16 . 27 − 64
3
3
2
3
9 − ( 16) . ( 27) − 64
=
= 3 – 23. (32 – 4) . −
5
37
5
= 3 – 8.(9 – 4) . −
37
5
= (3 – 8.5) . −
=
37
5
= (3 – 40) . −
=
37
5
= (– 37) . −
=5
37
VY_32_INOVACE_04_01
5
−
37
.
.
5
−
37


 = (  )z
=
=
Výsledek výpočtu … 5
ÚPRAVA PERIODICKÉHO
ČÍSLA NA ZLOMEK
Př.
Vypočtěte: 2,3 . 0,7
–
a … 2,3
10a … 23,3
9a = 21
a=
21
9
=
7
3
–
b … 0,7
10b … 7,7
9b = 7
b=
a.b =
7
3
.
7
9
7
9

Výsledek výpočtu …

VY_32_INOVACE_04_01
=
49
27
ČÁSTEČNÉ ODMOCNĚNÍ
Př.
Vypočtěte: 3 12 + 5 75 – 4 48
3 4.3 + 5 25.3 – 4 16.3 =
= 3.2. 3 + 5.5. 3 – 4.4. 3 =
=(6 + 25 – 16). 3 =
= 15 3
Výsledek výpočtu … 15 
VY_32_INOVACE_04_01
ČÍSELNÉ VÝRAZY
S ODMOCNINAMI
Př.
Vypočtěte:
49
3
3
7 . 14
14
3
7.
=
1
−3
49
−1
7
3
7.7.2
=
3
73
72 .2
=
3
7
2
Výsledek výpočtu …
VY_32_INOVACE_04_01POMĚR
Př.
Měřítko mapy bývá uvedeno ve tvaru 1 : p.
(1 cm na mapě představuje p cm ve skutečnosti.)
Určete měřítko mapy z obrázku.
1 cm
0
1,8 km
12 cm … 1,8 km
1 cm … (1,8 : 12) km = 0,15 km
1 cm … 150 m = 15 000 cm
Měřítko mapy … 1 : 15 000
VY_32_INOVACE_04_01
TROJČLENKA
Př.
Podle daňového sazebníku platného pro rok 2010 stál
výrobek včetně 20% daně 8 000 Kč.
O kolik korun by stál méně, pokud by byl zatížen jen
15% daní?
8 000 Kč … 1,2 ceny
x Kč … 1,15 ceny

1,15
=
8 000
1,2
1,15
x=
. 8 000 = 7 667
1,2
8 000 – 7 667 = 333
VY_32_INOVACE_04_01
Výrobek by stál
o 333 Kč méně.
PROCENTA
Př.
Katka má hotovost 200 000 Kč a banka jí nabízí roční
termínovaný vklad s 4% roční úrokovou mírou. Před
vyzvednutím částky se z ní odpočítá státem
stanovená daň 15 % z úroku.
Kolik Kč Katka získá navíc?
200 000 Kč … 100 %
2 000 Kč … 1 %
8 000 Kč … 4 %
8 000 Kč … 100 %
80 Kč … 1 %
1 200 Kč … 15 %
8 000 – 1 200 = 6 800
Katka získá 6 800 Kč.
VY_32_INOVACE_04_01
INTERVALY
Př.
Jsou dány množiny K = x  R; x  6, L = – 7; 5),
M = x  R; x2  16.
Kolik celých čísel je prvkem množiny Z = (K  L)  M?
-7 -6
5
6
0
-4
4
K  L = – 7; 6)
(K  L)  M = – 7; – 4  4; 6)
VY_32_INOVACE_04_01
Množina Z obsahuje 6 celých
čísel: – 7; – 6; – 5; – 4; 4; 5
TABULKY
Př.
30 studentů psalo dva závěrečné testy A a B.
V tabulce jsou uvedeny výsledky testů, v obou testech
bylo dosaženo stejné průměrné známky.
Určete průměrnou známku z testu a doplňte tabulku.
Známky
1
2
3
4
Počet
žáků
Test A
5
9
9
7
30
Test B
3
11
11
5
30
x + 2y = 25
x + y = 14
y = 11  x = 3
VY_32_INOVACE_04_01
Průměrná známka:
1.5+2.9+3.9+4.7
=
30
78
=
= 2,6
30
1.x + 2.y + 3.11 + 4.5 = 78
x + y + 11 + 5 = 30
GRAFY
Př.
Na střední odbornou školu v Kulíkově chodí místní pěšky,
ale 152 žáků z okolí dojíždí. V diagramu je uvedeno
rozložení počtu žáků podle místa bydliště.
Kolik žáků dojíždí z Malíkova?
13%
24%
Kulíkov
Malíkov
Holíkov
26%
Dusíkov
19%
Česílkov
100 - (24 + 13 + 26 + 19) = 18
Malíkov … 18 %
13 + 26 + 19 + 18 = 76
76 % … 152 žáků
1 % … 152 : 76 = 2
18 % … 2 . 18 = 36
Z Malíkova dojíždí 36 žáků.
VY_32_INOVACE_04_01
Zdroje:
POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 8. vyd. Praha: Prometheus,
2003. 608 s. ISBN 80-7196-267-8
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky
a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.
Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
[email protected]
VY_32_INOVACE_04_01

similar documents