Snímka 1

Report
Kapitola S3.2
Uzavretá kolmá priamková skrutková plocha
1
Rückschlossová
Uzavretá kolmá priamková skrutková plocha
o=z
o=z
y
x
Jeden závit
y
x
Dva závity
Úloha: Pre lepšiu názornosť zobrazte jednu „stranu” plochy bordovou farbou.
2
Rückschlossová
Uzavretá kolmá priamková skrutková plocha
o=z
o=z
y
y
x
x
Jeden závit
DWFx
Dva závity
3
S9
V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit priamkovej skrutkovej plochy, ktorá
vznikne skrutkovým pohybom úsečky AB. Skrutkový pohyb je pravotočivý, daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej úsečky. Zobrazte viditeľnosť skrutkovej plochy vzhľadom na
rotačnú valcovú plochu V, na ktorej je navinutá skrutkovica bodu B.
o2 = z2
8A
2
8B
7B
7A
2
2
Priamka AB je s osou o rôznobežná a je na ňu kolmá,
to znamená, že skrutkovým pohybom priamky AB vznikne
uzavretá kolmá priamková skrutková plocha.
Zobrazíme jej časť vytvorenú skrutkovým pohybom úsečky AB.
V2
2
6B
6A
2
2
5A
2
5B
As
2
Bs
4A
2
4B
v
2
3B
2B
2
2
3A
2
2
2
2A
2
1A
2
1B
A2
x2
2
B2
5A
1
6A
1
Postup rysovania v Mongeovej projekcii:
1) Zobrazíme rotačnú valcovú plochu V (os o, polomer
určujúcej kružnice |o1B1|).
2) Zobrazíme skrutkovicu bodu B a označíme ju Bs.
Polohy bodu B označíme 1B, 2B, ... , 8B.
Zobrazíme viditeľnosť skrutkovice Bs vzhľadom na valcovú
plochu V.
3) Zobrazíme skrutkovicu bodu A a označíme ju As.
Polohy bodu A označíme 1A, 2A, ... , 8A.
Zobrazíme viditeľnosť skrutkovice As vzhľadom na valcovú
plochu V.
4) Zobrazíme úsečky 1A1B, 2A2B, 3A3B, ... , 8A8B
a ich viditeľnosť vzhľadom na valcovú plochu V.
Poznámka: Doplníme ďalších 8 polôh skrutkovanej úsečky.
6B
7A
1
x1
7B
8B
8A
1
= A1
1
4A
1
1
5B
1
4B
1
o1
= B1
1B
1
2B
1
3B
1
V1 = Bs1
3A
1
1
As
1A
1
5) Obrysom zobrazovanej plochy v pôdoryse sú kružnice Bs1
a As1. Obrys plochy v náryse tvoria nárysy skrutkovíc As a Bs.
2A
1
?
Pre lepšiu názornosť zobrazte valcovú plochu V fialovou
farbou. Vyfarbite „strany“ plochy rôznymi farbami: napr.
zelenou a žltou.
1
Mészárosová, Rückschlossová
4
o2 = z2
Uzavretá kolmá priamková skrutková plocha
V2
o=z
V
x2
A2
B2
B
A
x1
x
B1
y
A1
DWFx
y1
Rückschlossová
5
V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit priamkovej skrutkovej plochy, ktorá
vznikne skrutkovým pohybom úsečky AB. Skrutkový pohyb je pravotočivý, daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej úsečky. Zobrazte viditeľnosť skrutkovej plochy vzhľadom na
rotačnú valcovú plochu V, na ktorej je navinutá skrutkovica bodu B.
o=z
Postup rysovania v kolmej axonometrii:
6) V kolmej axonometrii určenej axonometrickým
trojuholníkom XYZ zostrojíme obrazy bodov A, B
(súradnice získame z Mongeovej projekcie).
Poznámka: Pre zobrazenie bodu A sú v obrázku dve možnosti.
7) Zredukujeme výšku závitu.
o2 = z2
v
Oo
Z
zo
v
O
x2
A2
B
B2
A
xo
X
yo
1 = 1o
Ao
x
x1
yA
B
B1 y
Y
o1
y
Bo
xB
xA
A1
xA
yA
y1
Mészárosová, Rückschlossová
Oo
6
V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit priamkovej skrutkovej plochy, ktorá
vznikne skrutkovým pohybom úsečky AB. Skrutkový pohyb je pravotočivý, daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej úsečky. Zobrazte viditeľnosť skrutkovej plochy vzhľadom na
rotačnú valcovú plochu V, na ktorej je navinutá skrutkovica bodu B.
o=z
Postup rysovania v kolmej axonometrii:
8) Zobrazíme rotačnú valcovú plochu V.
9) Zobrazíme body 1A a 1B a úsečku 1A1B.
Analogicky zobrazíme úsečky 2A2B, 3A3B, ..., 8A8B
a ich viditeľnosť vzhľadom na valcovú plochu V.
10) Zobrazíme skrutkovice As a Bs.
V
5A
6A
6B
Poznámka: Doplníme ďalších 8 polôh skrutkovanej úsečky.
8B
7B
7A
4A
As
5B
4B
3A
8A
3B
V
o=z
2B
O
B
xo
2A
Bs
1B
1A
A
yo
1 = 1o
x
Ao
y
B
Bo
x
A
y
Mészárosová, Rückschlossová
Oo
7
V Mongeovej projekcii a v kolmej axonometrii zobrazte jeden závit priamkovej skrutkovej plochy, ktorá
vznikne skrutkovým pohybom úsečky AB. Skrutkový pohyb je pravotočivý, daný osou o a výškou závitu v.
Pre jeden závit zobrazte 8 polôh skrutkovanej úsečky. Zobrazte viditeľnosť skrutkovej plochy vzhľadom na
rotačnú valcovú plochu V, na ktorej je navinutá skrutkovica bodu B.
S9 - zhrnutie
o2 = z2
8A
2
8B
7B
7A
2
2
o=z
V2
2
6B
6A
2
V
5A
2
6A
5A
2
5B
As
2
Bs
7A
2
4A
2
4B
v
6B
2
8B
7B
4A
As
5B
4B
3A
8A
2
3B
3B
2B
3A
2
2
2B
2
2A
2
O
1A
2
1B
A2
x2
B
5A
1
6A
1
7A
1
x1
7B
8B
8A
1
= A1
1
5B
4B
o1
= B1
1B
1
2B
1 = 1o
x
Ao
y
1
3B
Bo
1
V1 = Bs1
3A
1
1
As
1A
1
yo
1
1
1A
A
xo
4A
1
1
1B
2
B2
6B
2A
Bs
2A
1
1
Mészárosová, Rückschlossová
Oo
8
Priamková skrutková plocha v dizajne
Dvere ako skrutková priamková plocha
www.wens.sk
9
Priamková skrutková plocha v dizajne
Skrutkovica ako osvetľovacie teleso.
Skrutkovice na zábradlí.
Hrany schodov sú časťou skrutkovej priamkovej
plochy – uzavretej kolmej.
Miko Heikkinen
Marrku Komonen
http://www.heikkinen-komonen.fi/Frames_new_news.htm
10
Dve priamkové skrutkové plochy
vytvárajúce štyri schodištia
Ukážka práce študenta
v odbore dizajn
11

similar documents