Situace na škole

Report
„Pivo, cigarety,
marihuana a spol.“
Příspěvek na konferenci AŘG
26. 3. 2014
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
 RNDr. Štěpánka Selingerová
 Absolvent PřF UK v r. 1986 – obor biologie –
chemie - učitelství
 Metodik prevence rizikového chování od
roku 1996
 2002 –2004 - „Kurz pro metodiky prevence
na školách (CŽV 630316) FF UK“
Osnova příspěvku
1. „Co víme“ - situace na škole v posledních
letech (fakta vyplývající z evaluačního
dotazníku a monitoringu rizikových jevů)
2. „Co děláme“ - prevence na naší škole
(hlavní pilíře MPP)
3. „Co nás trápí a co potřebujeme“  snad i
otázky do diskuse
Situace na škole
Evaluační dotazník
 Školní evaluační dotazník vychází ze studie ESPAD,
upraven byl pro potřeby školy ve spolupráci s o.s.
Prev-Centrum v roce 2003
 Od roku 2003 je každý rok zadáván na začátku primy
(adaptační kurz v září) a na konci kvarty (zážitkový
kurz v červnu)
 Dotazník dlouhodobě hodnotí efektivitu školního MPP
a mapuje změny vědomostí, dovedností a postojů
našich studentů v průběhu prvních čtyř let (doba, kdy
je prevence na škole nejintenzivnější)
Situace na škole
Monitoring rizikových jevů
 Výskyt sociálně-patologických jevů monitoruje na
škole každé dva roky také o.s. Pyramidas
 Na základě výsledků (s kterými jsou seznámeni třídní
učitelé, preventivní tým a vedení školy) je ve
spolupráci s o.s. Pyramidas připravován základní
preventivní program na nižším gymnáziu
 Výsledky jsou srovnávány se situací v ČR a v Praze
a také s výsledky na SŠ i ZŠ
Situace na škole
Některá zjištění, která vyplývají z evaluačního
dotazníku a monitoringu SPJ
 Na osmiletém a šestiletém gymnáziu kouří
cigarety jen málo žáků (výrazně méně ve
srovnání s gymnáziem čtyřletým) – alespoň
do věku 15 – 16 let.
Situace na škole
 Počet kuřáků výrazně stoupne v posledních
dvou ročnících, kdy studenti začnou chodit
po klubech a restauracích a konzumovat
alkohol (většinou nekouří pravidelně).
 V posledních dvou letech téměř úplně klesl
zájem o vodní dýmky (ještě před několika
lety byly hodně „v módě“).
Situace na škole
 S marihuanou má ve věku 15 – 16 let
zkušenost zhruba třetina žáků (většinou jde o
jednorázové experimentální nebo rekreační
užívání).
 Během studia na střední škole vyzkouší
marihuanu nejméně dvě třetiny studentů.
Situace na škole
 Naprostá většina žáků nevyzkoušela žádnou
z nelegálních návykových látek (s výjimkou
marihuany).
 Povědomí žáků o návykových látkách a rizicích jejich
užívání se podstatně zlepšilo (ve srovnání s
předchozími lety).
 Častěji se objevuje pouze užívání sedativ bez
doporučení lékaře (občas i v kombinaci s alkoholem).
Situace na škole
 Naprostá většina žáků má v 15 letech
zkušenost s alkoholem a nejméně čtvrtina
z nich byla už alespoň jednou opilá.
 Alkohol většinou poprvé pili s rodiči nebo
sourozenci.
 Mezi studenty ve věku 17 – 19 let přibývají ti,
kteří konzumují alkohol každý den.
Situace na škole
 První zkušenosti jsou v poslední době
spojené hlavně s pitím tvrdého alkoholu.
 Pití tvrdého alkoholu (především drahého
nebo míchaných nápojů) je spojené se
společenským (sociálním) postavením.
Prevence na škole
Preventivní bloky
 Nižší gymnázium (první čtyři ročníky
osmiletého a první dva ročníky šestiletého
gymnázia)
 Dlouholetá spolupráce s o.s. Prev-Centrum a
o.s. Život bez závislostí
 V současné době třetím rokem spolupráce s
o.s. Pyramidas
 Základní informace o legálních a nelegálních
drogách + související legislativě
Prevence na škole
Interaktivní programy, besedy, semináře
 První čtyři ročníky osmiletého, první dva ročníky
šestiletého gymnázia a první ročník čtyřletého
gymnázia
 Česká koalice proti tabáku – interaktivní programy o
(ne)kouření - tabák, marihuana, vodní dýmka,
elektronická cigareta
 o.s. Alma Femina - interaktivní programy zaměřené
na prevenci alkoholu
 o.s. Pyramidas – nelegální drogy + legislativa
 Další programy podle aktuální nabídky
Prevence na škole
Výchova ke zdraví
 Předmět vyučovaný ve čtvrtém ročníku
osmiletého a v druhém ročníku šestiletého
gymnázia (součást ŠVP a MPP)
 Jedno pololetí vyučuje předmět metodik
prevence, jedno pololetí školní psycholog
 Prevence legálních a nelegálních návykových
látek
 Forma – pracovní listy, hry, diskuse,
prezentace, filmy atd.
Prevence na škole
Adaptační kurzy
 Usnadňují vstup do nové školy a mezi nové
spolužáky
 Kurzy vede preventivní tým (školní psycholog,
metodik prevence, výchovný poradce)
 Informace o práci preventivního týmu a o
možnostech pomoci, které nabízí
 Do programu zařazeny preventivní prvky
 Evaluační dotazník
Prevence na škole
Komunikační kurzy
 Zařazeny v polovině studia na osmiletém
gymnáziu, zaměřeny na vztahy ve třídách,
vzájemnou komunikaci, řešení problémů
 Završení preventivních aktivit předchozích
čtyř let
 Kurzy vede preventivní tým (školní psycholog,
metodik prevence, výchovný poradce)
 Do programu zařazeny preventivní prvky
 Evaluační dotazník
Prevence na škole
Programy pro rodiče
 Besedy dvakrát do roka před třídními
schůzkami
 Aktuální témata zaměřená na rizikové
chování dnešních dětí a mládeže
 Soutěž „Co chci, aby moji rodiče věděli o
drogách“
Prevence na škole
Programy pro pedagogy
 Průběžné vzdělávání preventivního týmu
 Programy pro pedagogický sbor podle
aktuálních potřeb a nabídek
 Práce preventivního týmu s třídními učiteli
Problémy – „co nás trápí“
ALKOHOL !!!
 Běžná součást čehokoliv (oslav, večírků,
plesů, výletů, trávení volného času …)
 Tolerantní přístup rodičů a širší veřejnosti
 Dostupnost alkoholu bez jakéhokoliv
problému (dostatek financí, podpora rodičů,
žádná kontrola - především asijských
prodejců)
 S konzumací alkoholu narůstá počet kuřáků
Problémy – „co nás trápí“
MALÝ ZÁJEM A TOLERANTNÍ
PŘÍSTUP RODIČŮ !
 Malá účast na preventivních programech pro
rodiče
 V pití alkoholu většinou nevidí problém
(„vždyť jsme to také dělávali …“)
 Kázeňské tresty v souvislosti s konzumací
alkoholu na školních akcích nepovažují
rodiče za důležité či znepokojující
Problémy – „co nás trápí“
MÁLO ČASU !
 Na prevenci užívání návykových látek není
potřebné množství času a prostoru
 Důvod: v současné době je potřeba řešit
především rizika spojená s užíváním
internetu a sociálních sítí (kyberšikana)
 Důvod: ve třídách nižšího gymnázia se velmi
často věnujeme problémům v souvislosti s
narůstající agresivitou a intolerancí
Děkuji Vám za pozornost.

similar documents