ČSR mezi válkami - Formování republiky

Report
Československá republika
mezi válkami
Formování republiky
Ústava a politický systém
Anotace:

Materiál tvoří 14 slidů, v nichž je zachycena doba po vzniku ČSR a počáteční
problémy vzniku

cílová skupina: 9. roč.

Autor: Mgr. Tomáš Kozák

očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami po roce 1918, situací krátce po
vzniku ČSR a prvními lety její existence a národnostním složením

použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia

průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu
pomocí shrnujících otázek

následuje možnost zápisu do sešitu
Pro osvěžení
 o vyhlášení samostatné republiky se snažila Československá
národní rada v zahraničí (Masaryk, Beneš, Štefánik) a Národní
výbor v čele s Karlem Kramářem doma
 republika byla vyhlášena za podpory spojenců 28. října 1918
 bylo nutno zařídit mnoho věcí:
 vytyčit státní hranice
 sestavit vládu
 schválit zákony, podobu vlajky, hymny a státního znaku atd.
 tato jednání trvala dva roky
Formování republiky – Ústava a politický systém
 nutnost zajistit řízení státu podle demokratických principů
 mnoho zákonů měli členové Národního výboru připravených
 prozatímní ústava vyhlášena už 13. listopadu
 14. listopadu se TGM stává prezidentem
 jmenováno Národní shromáždění – parlament
 1920 – přijata první ústava ČSR a první volba prezeidenta
 zvolen TGM – prezidentem volen opakovaně až do roku 1935, kdy
abdikoval
 volební právo měly i ženy
 funguje mnoho politických stran a republiku tak celou dobu řídí
koaliční vlády
 nejsilnější strany tvořily Pětku, která prakticky ovládala politické
dění v republice
Politický systém Československé republiky
Poslanecká sněmovna
(300 nad 26 let na 6
let
volič
volí
Národní shromáždění
Senát (150 nad 40 let
na 8 let)
volí
prezident
jmenuje
vláda
Formování republiky – Hranice
 otázka státních hranic nebyla jednoduchá
 bylo nutno spojit dva principy:
 právo na sebeurčení
 respektování historických hranic
 západní část území (Čechy, Morava a část Slezska) své historické hranice
má
 problémy byly dva:
 Těšínsko – nároky Polska
 po krátkém vojenském střetu bylo rozděleno mezi ČSR a Polsko
 německá menšina
 požaduje připojení k Německu nebo Rakousku, což bylo nutno potlačit silou =>
problémy do budoucna
Formování republiky – Hranice – Slovensko a Podkarpatská Rus
 střední část území = Slovensko – bylo od 9. stol. součástí Uherska (viz
název Horní Uhry)
 Maďaři odmítají ztrátu Slovenska a dochází k ozbrojenému konfliktu,
který se poaří vyřešit díky čs. legiím a zásahu dohodových velmocí
 severní hranice kopírovala bývalou severní hranici Uherského království
 jižní hranice byla vytyčena uměle a nově
 zahrnovala i území obývané Maďary, což opět znamenalo problémy v
soužití Slováků a maďarské menšiny
 východní část území = Podkarpatská Rus = Zakarpatská Ukrajina
 obyvatelstvo – Rusíni si vymiňují připojení k ČSR a rozsáhlou autonomii
Menšinová politika
 ČSR = mnohonárodnostní stát
 Češi+Slováci=jeden národ = čechoslovakismus
 nutnost, Němců bylo více než Slováků
 čeština a slovenština byly považovány za dvě nářečí jednoho jazyka a byly
úředními řečmi
 Češi a Slováci mají ve státě výsadní postavení, Němci a Maďaři o něj přicházejí
 všichni státní úředníci museli ovládat úřední jazyk, což Němci ani Maďaři
nezvládali
 situace se postupně uklidňuje díky demokratické ústavě
Menšinová politika
 menšiny mohou za určitých okolností používat svou mateřštinu i na
úřadech
 vycházejí tiskoviny i knihy
 existují i menšinové školy
 Němci mají dokonce kompletní síť škol od základních po vysokou
 fungují i kulturní spolky i politické strany
 od 1926 ve vládě zasedají i němečtí ministři
 ČSR jako jediný stát v Evropě uznává židovskou národnost
Národnostní složení ČSR
Zápis - ČSR mezi válkami
Formování republiky
 nutnost zajistit stát podle demokratických principů
 přijetí ústavy – podle Rakouska-Uherska
 Masaryk prezidentem
 1920 – 1. čs. ústava a volba Masaryka
 mnoho politických stran – Pětka = představitelé pěti nejsilnějších pol.
stran
Hranice
 právo národa na sebeurčení – Slovensko, Podkarpatská Rus
 respektování historických hranic - Čechy, Morava, Slezsko
ČSR mezi válkami
Menšinová politika
 menšiny mohou za určitých okolností používat svou mateřštinu i na
úřadech
 vycházejí tiskoviny i knihy
 existují i menšinové školy
 Němci mají dokonce kompletní síť škol od základních po vysokou
 fungují i kulturní spolky i politické strany
 od 1926 ve vládě zasedají i němečtí ministři
 ČSR jako jediný stát v Evropě uznává židovskou národnost
Shrnutí:
 Kdy byla přijata definitivní ústava ČSR?
 Kdo byl prvním čs. prezidentem a kdo byl prvním zvoleným
prezidentem podle ústavy? Vyjmenujte meziválečné prezidenty.
 Jak fungoval politický systém v ČSR?
 Co je právo národa na sebeurčení?
 Co je to Pětka? Jaké měla výhody a nevýhody?
 Podle čeho byly určovány hranice ČSR?
 Jaké problémy se objevily při vytyčování hranic ČSR?
 Jaké bylo národnostní složení ČSR? Byly s ním nějaké problémy?
Jaké?

similar documents