11_NOTYFIKACJA_dyrektywa

Report
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Procedura notyfikacji
na podstawie
dyrektywy 98/34/WE
Warsztaty legislacyjne w zakresie technik legislacyjnych, Jachranka, 5 czerwca 2013 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Procedura 98/34 – tło historyczne
•Orzeczenie Cassis de Dijon Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości
•Nowa polityka na rzecz Rynku Wewnętrznego
•Uchwalenie dyrektywy 83/189/EWG
•Obecnie dyrektywa 98/34/WE (zmieniona przez
dyrektywę 98/48/WE)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Co ustanawia dyrektywa 98/34/WE ?
System powiadamiania
o przepisach technicznych
na etapie projektu legislacyjnego,
w którym stosuje się zasadę „standstill“
czyli okres odroczenia wejścia w życie
danego przepisu,
podczas którego Komisja Europejska
i inne państwa członkowskie
mogą zareagować w określonej formie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Cele dyrektywy 98/34/WE
Dobre funkcjonowanie rynku wewnętrznego
Przejrzystość
Wszyscy uczestnicy procedury notyfikacyjnej są
powiadomieni
Zapobieganie
Zapobieganie barierom handlowym, zanim się pojawią
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Cele dyrektywy 98/34/WE
Pomocniczość
Wykrywanie przypadków, gdy działanie UE wydaje się być
najbardziej odpowiednie
(przepisy na szczeblu UE)
+ Lepsze Stanowienie Prawa
+ Porównywanie rozwiązań
+ Instrument polityki przemysłowej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
27 państw członkowskich UE, Liechtenstein,
Norwegia i Islandia (państwa EOG), Szwajcaria
oraz Turcja
Dyrektywę stosuje się do wszystkich
towarów/produktów przemysłowych i rolniczych
Dyrektywa 98/48/WE rozciągnęła obowiązek
powiadomienia na usługi z zakresu społeczeństwa
informacyjnego (information society services)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Elementy wpływające na obowiązek notyfikacji:
Środek musi zawierać obowiazkowe
przepisy techniczne lub
dotyczyć zasad
usług społeczeństwa informacyjnego
Środek musi być przypisany
państwu członkowskiemu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Przepisy techniczne
A. Techniczne specyfikacje
(produkty)
D. Zasady dotyczące
usług społeczeństwa
informacyjnego
B. Inne wymagania
(produkty)
C. Przepisy ustawowe,
wykonawcze lub administracyjne
wprowadzające zakaz produkcji,
przywozu,obrotu/używania towaru
bądź świadczenia/korzystania z
usługi
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Specyfikacje techniczne
 Poziomy jakości, wydajności, bezpieczeństwa
 Wymiary, forma, waga, opakowanie
 Nazewnictwo, symbole, znakowanie, etykiety, etc
 Badania/testy i metody badania/testowania
 Metody i procesy produkcji produktów rolnych,
produktów leczniczych
 Procedury oceny zgodności
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Inne wymagania
 Wpływają na cykl życiowy produktu
po wprowadzeniu go na rynek
 Obejmują warunki użytkowania,
powtórne przetwarzanie, ponowne
zastosowanie lub składowanie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Inne przepisy wprowadzające zakaz produkcji,
przywozu, obrotu/używania towaru bądź
świadczenia/korzystania z usługi (orzeczenie ETS-u)
(Przepis) wykracza znacznie poza ograniczenie do pewnych
sposobów wykorzystania danego produktu i obejmuje “środki
krajowe”, które nie pozostawiają miejsca na jakiekolwiek
użytkowanie danego produktu poza przypadkami marginalnymi
(sprawa C-267/03 Lindberg)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Zasady usług społeczeństwa informacyjnego
Warunki, kiedy jest wymagane powiadomienie wg
procedury 98/34:
 Usługi
 Na odleglość
 W drodze elektronicznej
 Na indywidualną prośbę korzystającego z usługi
[+ przepisy skierowane bezpośrednio na usługi społeczeństwa
informacyjnego]
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Zasady usług społeczeństwa informatycyjnego
Wyjątki (brak wymogu powiadomienia na podstawie
procedury 98/34):
artykuł 10 dyrektywy 98/34/WE (ogólne wyjątki)
Usługi radiowo-telewizyjne (objęte dyrektywą 89/552/EWG z
późn.zmianami)
Usługi telekomunikacyjne (jesli UE stanowi zasady)
Usługi finansowe (jeśli UE stanowi zasady) i rynki regulowane
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Przepisy techniczne de facto
Techniczne
przepisy
de facto
…
Przepisy odnoszące się do
zasad określających
domniemanie zgodności z
pewnymi zobowiazaniami
Środki finansowe i fiskalne
mające wpływ na konsumpcję
produktów i usług
Dobrowolne porozumienia
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Dobrowolne porozumienia
•Państwo jest stroną-sygnatariuszem takiego
porozumienia
•Porozumienia ustanawiają specyfikacje techniczne
lub inne wymagania
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zakres dyrektywy 98/34/WE
Środki fiskalne lub finansowe
•‘Miękkie’ instrumenty wpływające na zachowanie
przedsiębiorstw i konsumentów
•Brak zasady “standstill” (okresu odroczenia)
•Sam środek fiskalny lub finansowy nie jest
przedmiotem oceny, tylko wpływ specyfikacji
technicznych
•Nie odnosi się do pomocy państwa (tj. art. 107 TFUE) i
środków powiązanych z krajowymi systemami
ubezpieczeń społecznych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Moment powiadomienia
Kiedy tekst powinien być zgłoszony?
- zgłoszenie tekstu na poziomie projektu legislacyjnego
- w momencie, gdy znaczące modyfikacje mogą być
wprowadzone
- => Zawsze przed przyjęciem projektu!
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Środki w ramach procedury 98/34
Komentarze
Całkowity
okres standstill
3 miesięcy
Blokada
Opinia szczegółowa
Całkowity
okres standstill
6 miesięcy
Całkowity okres standstill
12 miesięcy
4 miesiące dla usług
społeczeństwa informacyjnego
Uwzględnione tak daleko
jak to możliwe
Uwzględniona + sprawozdanie
z działań podjętych w
związku ze szczegółową
opinią
Przesłanie przyjętego tekstu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Możliwość przedłużenia
do 18 miesięcy
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Ponowna notyfikacja (renotification)
Zmiany powodujące konieczność ponownej
notyfikacji:
- znacząco zmieniające zakres zastosowania projektu
- skracające harmonogram wdrożenia
- dodające więcej specyfikacji lub wymagań lub
zaostrzające te specyfikacje lub wymagania
=> ponowna notyfikacja nie jest wymagana, kiedy
wprowadzone zmiany wynikają z wdrożenia
komentarzy lub opinii szczegółowej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Pilne okoliczności (tryb pilny)
Artykuł 9, paragraf 7 dyrektywy 98/34/WE
Nie stosuje się 3 miesięcznego okresu standstill, jeżeli
Państwo Członkowskie powołuje się na pilne i
nieprzewidziane okoliczności odnoszące się do:
 Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zwierząt
lub roślin
 W stosunku do zasad dotyczących usług, również dla porządku
publicznego, w szczególności ochrony nieletnich
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Wyjątki wymienione w artykule 10 dyrektywy 98/34/WE
• Przestrzeganie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych
• Wypełnianie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych
• Zastosowanie klauzul bezpieczeństwa
-Implementation
of an
ECJ judgement
• Zastosowanie
przepisów
dyrektywy
92/59/EWG o ogólnym
bezpieczeństwie produktów
- Amendment of a technical regulation in
accordance
with aEuropejskiego
Commission Trybunału
request Sprawiedliwości
• Wykonanie
orzeczenia
• Wynikają z opinii szczegółowej lub uwag Komisji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Wyjątki wymienione w art. 10 dyrektywy 98/34/WE
• Przestrzeganie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych
• Wypełnianie zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych
• Zastosowanie klauzul bezpieczeństwa
-Implementation of an ECJ judgement
• Zastosowanie przepisów dyrektywy 92/59/EWG o ogólnym
- Amendmentproduktów
of a technical regulation in
bezpieczeństwie
accordance with a Commission request
• Wykonanie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
• Wynikają z opinii szczegółowej lub uwag Komisji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Konsekwencje prawne braku powiadomienia
Zasada niewykonalności
CIA Security (C-194/94)
Brak powiadomienia o przepisach technicznych
Unilever (C-443/98)
Nie zachowany okres odroczenia wejścia w
życie przepisu (nie przestrzeganie zasady
stanstill)
ETS potwierdził tę zasadę swoim późniejszym orzecznictwem
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Przydatne linki i kontakty
Strona internetowa Komisji Europejskiej z
bazą danych TRIS:
T
echnical
R
egulations
I
nformation
S
ystem
http://ec.europa.eu/enterprise/tris
Komisja Europejska, wydział C3 Generalnej Dyrekcji
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
adres elektroniczny:
[email protected]
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Dziękuję za uwagę
kontakt:
tel. +48-22/693-5407
email: [email protected]
[email protected]
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents