Slide 1 - สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

Report
นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ
ึ ษา
สถาบ ันการพลศก
พ.ศ.2556-2560
โดย
นายปริว ัฒน์ วรรณกลาง
ึ ษา
อธิการบดีสถาบ ันการพลศก
8 พฤศจิกายน 2556
ื่ มโยง...
ประเด็นการเชอ
บทนา
ึ ษา
: มิตโิ ครงสร้างองค์กรสถาบ ันการพลศก
ึ ษา
: มิตด
ิ า้ นภารกิจ หน้าทีส
่ ถาบ ันการพลศก
่ นที่ 1
สว
กรอบและทิศทางการบริหารราชการ
ึ ษา พ.ศ. 2556-2560
สถาบ ันการพลศก
่ นที่ 2
สว
นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ
ึ ษา พ.ศ. 2556-2560
สถาบ ันการพลศก
นโยบายเร่งด่วนทีจ
่ ะดาเนินการในปี แรก
่ นที่ 3
สว
นโยบายการบริหารราชการ 4 ปี
พ.ศ. 2556-2560
ึ ษา
1. ด้านการศก
2. ด้านกีฬา
3. ด้านการวิจ ัย
ึ ษา
4. ด้านการประก ันคุณภาพการศก
ึ ษา
5. ด้านกิจการน ักเรียน และน ักศก
ิ ปว ัฒนธรรม การละเล่นพืน
้ บ้าน
6. ด้านการทะนุบารุงศล
และกีฬาไทย
ั
7. ด้านการบริการวิชาการแก่สงคม
ิ ธิภาพในการบริหารจ ัดการ
8. ด้านการเพิม
่ ประสท
บทนา : มิตด
ิ า้ นโครงสร้างองค์กร
ึ ษา
สถาบ ันการพลศก
สาน ักงานอธิการบดี
วิทยาเขต
โรงเรียนกีฬา
: มิตด
ิ า้ นภารกิจ หน้าที่
ึ ษา
สถาบ ันการพลศก
ึ ษา
การศก
การกีฬา
่ นที่ 1
สว
กรอบและทิศทางการบริหารราชการ
ึ ษา พ.ศ. 2556-2560
สถาบ ันการพลศก
ึ ษา มีความจาเป็นต้องเร่งพ ัฒนา
สถาบ ันการพลศก
ึ ษา และการกีฬา เพือ
การจ ัดการศก
่ ให้ท ันการเปลีย
่ นแปลงที่
้
เกิดขึน
่ ารพ ัฒนา
จุดเริม
่ ต้นสาค ัญ คือ การบริหารเปลีย
่ นผ่านสูก
้ ท
ระบบการบริหารจ ัดการทีด
่ ี และการใชย
ุ ธศาสตร์เชงิ รุก
ึ ษามีคณ
เพือ
่ ให้การจ ัดการศก
ุ ภาพอย่างต่อเนือ
่ งสนองตอบ
ั
ึ ษา
ความต้องการของสงคมและสามารถแข่
งข ันก ับสถาบ ันอุดมศก
ทงในและต่
ั้
างประเทศในท่ามกลางการเปลีย
่ นแปลง
การกาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารราชการ
ึ ษาได้ดาเนินการภายใต้พระราชบ ัญญ ัติ
ของสถาบ ันการพลศก
ึ ษา พ.ศ.2548 และทีแ
สถาบ ันการพลศก
่ ก้ไขเพิม
่ เติม
(ฉบ ับที่ 2) พ.ศ.2555
และตอบสนองต่อแผนพ ัฒนา นโยบาย และยุทธศาสตร์
การพ ัฒนาประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
เพือ
่ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
่ นที่ 2
สว
นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ
ึ ษา พ.ศ. 2556-2560
สถาบ ันการพลศก
นโยบายเร่งด่วนทีจ
่ ะดาเนินการในปี แรก
1. การจ ัดทาแผนพ ัฒนากรอบอ ัตรากาล ังให้สอดคล้องก ับ
ภารกิจของสถาบ ัน
 จ ัดทากรอบอ ัตรากาล ังทีส
่ อดคล้องก ับโครงสร้างและภารกิจของสถาบ ันทุก
หน่วยงาน และทุกสายงาน แยกเป็นสายผูบ
้ ริหาร สายผูส
้ อน และสายสน ับสนุน
 จ ัดทามาตรฐานตาแหน่งทุกตาแหน่ง จาแนกตามประเภท และสายงานตาม
ล ักษณะงานทีร่ ับผิดชอบตามกรอบภารกิจของสถาบ ัน หน้าที่ และความ
ร ับผิดชอบของตาแหน่ง ล ักษณะงานทีป
่ ฏิบ ัติและคุณสมบ ัติเฉพาะสาหร ับ
ตาแหน่งของผูท
้ ด
ี่ ารงตาแหน่งนนๆ
ั้
 ครู อาจารย์จะต้องมีกรอบอ ัตรากาล ังแยกตามคณะและตาม
ั
รายวิชาทีจ
่ ัดการเรียนการสอนทีช
่ ดเจน
(Teaching load)
ผูฝ
้ ึ กสอนกีฬาของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาจะต้องพิจารณา
ตามชนิดกีฬาทีเ่ ปิ ดสอน
ั
ึ ษาจะต้องจ ัดทาภาระงานให้ชดเจน
 บุคลากรทางการศก
(Working load)
่ เสริม สน ับสนุนให้อาจารย์ทเี่ กษียณอายุราชการ ซงึ่ เป็นผูม
 สง
้ ี
ี่ วชาญให้ปฏิบ ัติงานด้านการ
ความรู ้ ความสามารถ มีความเชย
สอนหรือวิจ ัยถึงอายุ 65 ปี โดยให้ได้ร ับเงินค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนในอ ัตราเท่าก ับอ ัตราเงินเดือนขนสุ
ั้ ดท้ายทีไ่ ด้ร ับก่อนออก
จากราชการ
2. จ ัดการเรียนการสอนเพือ
่ รองร ับการก้า ว
่ ระชาคมอาเซย
ี นในปี พ.ศ. 2558
สูป
กาหนดนโยบาย ด ังนี้
ี นศก
ึ ษาขึน
้ ทงในส
1. จ ัดตงศู
ั้ นย์อาเซย
ั้
าน ักงาน
อธิการบดี วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา
ี นศก
ึ ษาในสาน ักงานอธิการบดี
โดยให้ศน
ู ย์อาเซย
เป็นหน่วยงานกลาง (CEO) ทีท
่ าหน้าทีร่ ับผิดชอบบริหาร
ี นศก
ึ ษาของสถาบ ัน
จ ัดการด้านอาเซย
ิ
2. การเปิ ด-ปิ ดภาคเรียนให้สอดคล้องก ับชาติสมาชก
ี น
ประชาคมอาเซย
ึ ษา
3. การจ ัดการศก
ึ ษา
ในระด ับบ ัณฑิตศก
กาหนดแนวทางการพ ัฒนาและบริหาร
จ ัดการหล ักสูตรเป็น 2 รูปแบบ ด ังนี้
ึ ษา
รูปแบบที่ 1 สถาบ ันการพลศก
โดยคณะวิชาจ ัดทาหล ักสูตรระด ับปริญญาโท
และจ ัดการเรียนการสอนโดยสถาบ ันเอง
ึ ษา โดยความ
รูปแบบที่ 2 สถาบ ันการพลศก
ึ ษาต่างประเทศทีเ่ ป็น
ร่วมมือก ับสถาบ ันอุดมศก
ั
คูส
่ ญญาความร่
วมมือด้านวิชาการ
จ ัดหล ักสูตรระด ับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก
เป็นหล ักสูตรนานาชาติ โดยล ักษณะใดล ักษณะหนึง่ ด ังนี้
- หล ักสูตรการจ ัดการเรียนการสอนและปริญญา
ึ ษาต่างประเทศ* เป็นการจ ัดการศก
ึ ษาแบบ
ของสถาบ ันอุดมศก
ึ ษาจะเอือ
้ อานวยด้านสถานที่
off shore โดยสถาบ ันการพลศก
สงิ่ อานวยความสะดวก อุปกรณ์ ทร ัพยากรและบุคคลากร
ึ ษา
รวมทงการมี
ั้
สวนร่วมในการบริหารจ ัดการศก
- หล ักสูตรแบบปริญญาร่วม* (Joint Degree
ึ ษาก ับสถาบ ันอุดมศก
ึ ษา
Program) ระหว่างสถาบ ันการพลศก
ต่างประเทศ ทีจ
่ ัดทาหล ักสูตร และจ ัดการเรียนการสอนร่วมก ันใน
ึ ษาตลอดทงหล
สถาบ ันการพลศก
ั้
ักสูตร หรือมีบางสว่ นจ ัดใน
ึ ษาต่างประเทศ หรือผสมผสานก ับการจ ัดการศก
ึ ษา
สถาบ ันอุดมศก
ื่ อินเทอร์เน็ ต
ระบบทางไกลผ่านสอ
- หล ักสูตรแบบสองปริญญา*(Double Degree
Program) ทีเ่ ป็นการดาเนินการร่วมก ันระหว่างสถาบ ันการพล
ึ ษาก ับสถาบ ันอุดมศก
ึ ษาต่างประเทศจ ัดทาหล ักสูตรและจ ัดการ
ศก
เรียนการสอนร่วมก ันในล ักษณะเดียวก ันก ับหล ักสูตรปริญญาร่วม
ึ ษาได้ปริญญาบ ัตรจากทงสองสถาบ
ข้างต้นแต่ผส
ู ้ าเร็ จการศก
ั้
ัน
่ นที่ 3
สว
นโยบายการบริหารราชการ 4 ปี
พ.ศ. 2556-2560
ึ ษา
1. ด้านการศก
2. ด้านกีฬา
3. ด้านการวิจ ัย
ึ ษา
4. ด้านการประก ันคุณภาพการศก
ึ ษา
5. ด้านกิจการน ักเรียน และน ักศก
ิ ปว ัฒนธรรม การละเล่นพืน
้ บ้าน
6. ด้านการทะนุบารุงศล
และกีฬาไทย
ั
7. ด้านการบริการวิชาการแก่สงคม
ิ ธิภาพในการบริหารจ ัดการ
8. ด้านการเพิม
่ ประสท
ึ ษา
1. ด้านการศก
ึ ษาขนพื
้ ฐานสาหร ับโรงเรียนกีฬา
การจ ัดการศก
ั้ น
ั
ึ ษา
1. ปร ับปรุงระเบียบ ข้อบ ังค ับ และสญญา
การจ ัดการศก
สาหร ับโรงเรียนกีฬาให้สอดคล้องก ับสภาพความเป็นจริง และ
ึ ษาได้อย่าง
สามารถบ ังค ับใชใ้ ห้เกิดประโยชน์ตอ
่ การจ ัดการศก
ิ ธิภาพ
มีประสท
2. ทบทวนและผล ักด ันการใชร้ ะบบ E-Education ให้เป็น
สว่ นหนึง่ ของการบริหารงานวิชาการ
ึ ษาระด ับอุดมศก
ึ ษา
การจ ัดการศก
1.
ปร ับปรุงพ ัฒนาหล ักสูตรเพือ
่ ผลิตผลคุณภาพ
ิ ธิภาพ ได้แก่
ด้วยยุทธศาสตร์เชงิ รุกทีม
่ ป
ี ระสท
่ เสริม สน ับสนุน และผล ักด ันการปร ับปรุงหล ักสูตรเชงิ
 สง
ั
สร้างสรรค์เพือ
่ ให้บริการวิชาการสงคม
และโครงการพิเศษทีเ่ น้น
ึ ษา
ผูเ้ รียนให้เรียนรูจ
้ ากประสบการณ์จริง อาทิ สหกิจศก
(Co-operative Education) โดยทาความตกลงร่วมมือ
ั
ระหว่างสถานประกอบการก ับคณะวิชาและวิทยาเขตทีม
่ ศ
ี กยภาพ
2. ด้านกีฬา
2.1 การกาหนดชนิดกีฬาทีเ่ ปิ ดสอนใน
โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต จุดเน้นสาค ัญ คือ
 มุง
่ พ ัฒนาน ักกีฬาตามชนิดกีฬาทีส
่ อดคล้องก ับ
่
รายการแข่งข ันกีฬาในระด ับนานาชาติ เชน
ี่ นเกมส ์ และโอลิมปิ กเกมส ์
กีฬาซเี กมส ์ เอเชย
เป็นต้น
 กระจายชนิดกีฬาทีเ่ ปิ ดสอนให้ครอบคลุมทุก
ภูมภ
ิ าคทว่ ั ประเทศ
ั
ื่ มโยงก ันในการพ ัฒนาศกยภาพ
 ต้องมีความเชอ
ของน ักกีฬา โดยคานึงถึงการ บูรณาการร่วมก ัน
ระหว่างโรงเรียนกีฬา ก ับวิทยาเขต สามารถ
พ ัฒนาต่อยอดก ับวิทยาเขตทีอ
่ ยูใ่ นจ ังหว ัด
่ ต่อ
้ ทีใ่ กล้เคียงก ัน เพือ
เดียวก ันหรือจ ังหว ัดพืน
่ สง
่ วามเป็นเลิศอย่างต่อเนือ
การพ ัฒนาน ักกีฬาสูค
่ ง
2.2 การพ ัฒนาน ักกีฬา
่ วามเป็นเลิศ
เพือ
่ มุง
่ สูค
Input
Process
Output
ั
2.2.1 กาหนดให้วท
ิ ยาเขตทีม
่ ศ
ี กยภาพเป
็น
เจ้าภาพหล ัก (CEO) ในแต่ละชนิดกีฬา โดยทา
ข้อตกลงความร่วมมือก ับสมาคมกีฬาต่างๆ ในการ
่ เสริมสน ับสนุนและพ ัฒนาน ักกีฬา เพือ
สง
่ เข้าร่วมการ
แข่งข ันกีฬาทงในระด
ั้
ับชาติและระด ับนานาชาติ
2.2.2 จ ัดสรรงบประมาณสน ับสนุนในการเข้า
ร่วมการแข่งข ันทงระด
ั้
ับชาติและนานาชาติ รวมทงั้
การปร ับปรุงระเบียบ ข้อบ ังค ับการเบิกจ่าย
2.3 จ ัดทาปฏิทน
ิ การแข่งข ันกีฬา
ทงในระด
ั้
ับชาติและนานาชาติ
2.4 การจ ัดการแข่งข ันกีฬาสถาบ ันการ
ึ ษาแห่งประเทศไทย และการแข่งข ัน
พลศก
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
มีแนวทางดาเนินการด ังนี้
- จ ัดทาระเบียบ หล ักเกณฑ์ และแนวปฏิบ ัติใน
่ อ ัตรา
การเบิกจ่ายงบประมาณจ ัดการแข่งข ัน เชน
้ า
ค่าใชจ
่ ยต่างๆ ในการจ ัดการแข่งข ันให้สามารถ
ิ ธิภาพ และ
เบิกจ่ายได้สะดวก คล่องต ัว มีประสท
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
้ า
- พ ัฒนาระบบฐานข้อมูลการใชจ
่ ยงบประมาณ
ทีเ่ ป็นจริงของคณะกรรมการจ ัดการแข่งข ันกีฬา
ฝ่ายต่างๆ เพือ
่ เสนอต่อสาน ักงบประมาณในการ
พิจารณาจ ัดสรรงบประมาณเพิม
่ เติมให้ก ับสถาบ ัน
ึ ษาต่อไป
การพลศก
- กาหนดลาด ับการเป็นเจ้าภาพจ ัดการแข่งข ัน
ึ ษาฯ กีฬาโรงเรียนกีฬาฯ
กีฬาสถาบ ันการพลศก
เพือ
่ ให้วท
ิ ยาเขตและโรงเรียนกีฬาทีจ
่ ะเป็นเจ้าภาพ
ได้ร ับทราบล่วงหน้า 3 ปี ทงนี
ั้ ้ เพือ
่ ให้สามารถเตรียม
ความพร้อม วางแผนบริหารจ ัดการ และการเสนอขอ
งบประมาณในการปร ับปรุงอาคารสถานที่ สนาม
ิ ธิภาพ
กีฬาและอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องได้อย่างมีประสท
3. ด้านการวิจ ัย
3.1 จ ัดหางบประมาณสน ับสนุนการวิจ ัย
จากแหล่งเงินทุนทงภายในและภายนอก
ั้
- งบประมาณสน ับสนุนจากสาน ักงานคณะกรรมการ
วิจ ัยแห่งชาติ (วช.)
- งบประมาณสน ับสนุนจากเงินรายได้ของวิทยาเขต
และโรงเรียนกีฬานนๆ
ั้
- งบประมาณสน ับสนุนจากงบดาเนินงานของสถาบ ัน
ึ ษา
การพลศก
- งบประมาณสน ับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
3.2 จ ัดทาระเบียบ แนวปฏิบ ัติการเบิกจ่าย
ให้มค
ี วามคล่องต ัว
- งบประมาณสน ับสนุนจากสาน ักงานคณะกรรมการวิจ ัย
แห่งชาติ (วช.) และเงินรายได้ของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
สถาบ ันสามารถจ ัดทาระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณซงึ่ เป็นงบ
เงินอุดหนุน เพือ
่ ความคล่องต ัวในการปฏิบ ัติงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ
- งบประมาณสน ับสนุนการวิจ ัยจากงบดาเนินงานของ
สถาบ ัน สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคล ัง
- งบประมาณวิจ ัย วช. และเงินรายได้ของวิทยาเขตและ
โรงเรียนกีฬา สามารถจ ัดทาระเบียบการเบิกจ่ายเป็นงบเงิน
อุดหนุน เพือ
่ ความคล่องต ัวในการปฏิบ ัติงาน
- งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
(กรณีทบ
ี่ ค
ุ ลากรร ับทางานวิจ ัยให้หน่วยงานภายนอกหรือ
หน่วยงานภายนอกมาจ้างให้จ ัดทางานวิจ ัย) สามารถออก
ระเบียบ แนวปฏิบ ัติในการเบิกจ่าย โดยงบประมาณ
่ นหนึง่ เป็นของผูท
่ นหนึง่ นาเข้า
สว
้ าวิจ ัยและอีกสว
เป็นเงินรายได้ของหน่วยงาน
่ ผูท
เชน
้ าวิจ ัยได้ร ับค่าตอบแทนร้อยละ 85
ั ัดร้อยละ 15
่ เข้าเป็นเงินรายได้ของต้นสงก
โดยสง
ของงบประมาณทงหมด
ั้
3.3 จ ัดทากระบวนการเร่งร ัดการวิจ ัยเพือ
่ ให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก
่ าหนด โดยให้มก
ี ารกาหนด
้ า
้
แผนการใชจ
่ ยงบประมาณ ซงึ่ ต้องคานึงถึงเนือ
งาน เวลาและงบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวก ัน
่ เสริม สน ับสนุนการเผยแพร่งานวิจ ัย
3.4 สง
และงานสร้างสรรค์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ
- การนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจ ัยภายในประเทศ
ั ัดจ ัดสรรงบประมาณสน ับสนุน
ให้ตน
้ สงก
- การนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจ ัยในต่างประเทศ
ให้สถาบ ันจ ัดสรรงบประมาณสน ับสนุน
- พ ัฒนางานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาทีเ่ ป็น
่ การวิจ ัยเชงิ ทดลองด้านวิทยาศาสตร์
จุดเด่นของสถาบ ัน เชน
้ ระโยชน์อย่างจริงจ ังใน
การกีฬา โดยนาผลการวิจ ัยมาใชป
้ มกีฬาและการพ ัฒนาศกยภาพของน
ั
การฝึ กซอ
ักกีฬา
่ เสริม
้ หนุนหรือแรงจูงใจด้วยการสง
- สร้างปัจจ ัยเกือ
่ การยกย่องเชด
ิ ชูเกียรติ
สน ับสนุนในรูปแบบต่างๆ เชน
น ักวิจ ัยของสถาบ ันทีม
่ ผ
ี ลงานวิจ ัยในระด ับดีเด่น
ึ ษา
4. ด้านการประก ันคุณภาพการศก
4.1 กาหนดผูร้ ับผิดชอบ กาก ับ ติดตามและ
ดาเนินงาน โดยให้ผบ
ู ้ ริหารระด ับสถาบ ัน วิทยาเขต
คณะวิชา แต่งตงคณะกรรมการหรื
ั้
อบุคคลเพือ
่
ร ับผิดชอบ กาก ับ ติดตามและดาเนินงานตาม
ี้ ระก ันคุณภาพการศก
ึ ษา
องค์ประกอบและต ัวบ่งชป
ทงภายในและภายนอก
ั้
4.2 จ ัดทามาตรฐานการดาเนินงานของแต่ละ
ต ัวบ่งชใี้ ห้เป็นมาตรฐานเดียวก ันโดยให้ดาเนินการ
จ ัดทามาตรฐานการดาเนินงานของแต่ละต ัวบ่งชใี้ ห้
เป็นมาตรฐานเดียวก ันสาหร ับวิทยาเขต 17 แห่ง
ึ ษาทงั้
เพือ
่ รองร ับการประเมินคุณภาพการศก
ภายในและภายนอก
ื่ มโยงนโยบายและแนวปฏิบ ัติให้
4.3 การเชอ
เป็นไปในทิศทางเดียวก ัน จากระด ับสถาบ ันไปสู่
วิทยาเขตและคณะวิชา เพือ
่ การดาเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวก ัน โดยมีการมอบหมายและถ่ายทอด
ภารกิจให้บค
ุ ลากรทุกคนในหน่วยงานให้มค
ี วามรู ้
และเข้าใจสามารถปฏิบ ัติได้
ึ ษา
5. ด้านกิจการน ักเรียนและน ักศก
5.1 สร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
ึ ษา
ด้านองค์การน ักเรียน น ักศก
่ เสริม สน ับสนุนการจ ัดตงองค์
- สง
ั้
การน ักเรียนและ
ึ ษาทงในวิ
น ักศก
ั้
ทยาเขตและโรงเรียนกีฬาให้มบ
ี ทบาทในการ
่ เสริม สน ับสนุนกระบวนการดาเนินงานต่างๆ ของสถาบ ัน
สง
่ กิจกรรมด้านกีฬา ศาสนา ศล
ิ ปะและว ัฒนธรรม และ
เชน
้ บ้านและกีฬาไทย
การละเล่นพืน
- จ ัดทาระเบียบ หล ักเกณฑ์ และแนวปฏิบ ัติในการ
ึ ษา
ดาเนินงานขององค์การน ักเรียนและน ักศก
ึ ษา สภา
-จ ัดหางบประมาณสน ับสนุนองค์การน ักเรียน น ักศก
ึ ษาและชมรม โดยคณะกรรมการบริหารองค์การน ักเรียน
น ักศก
ึ ษา เพือ
ึ ษาให้เป็นคนดี มีจต
น ักศก
่ เสริมสร้างพ ัฒนาน ักเรียน น ักศก
ิ
ั
อาสา มีคณ
ุ ธรรม ร ับผิดชอบต่อตนเองและสงคม
ึ ษาอย่าง
5.2 ข ับเคลือ
่ นกิจกรรมน ักเรียน น ักศก
เป็นรูปธรรม ด้วยโครงการนาร่องในปี การศกึ ษา 2557 ด ังนี้
ึ ษา ของวิทยาเขตและ
- โครงการไหว้ครูของน ักเรียนและน ักศก
โรงเรียนกีฬา
- โครงการร ับน้องอย่างสร้างสรรค์ ของวิทยาเขตและโรงเรียน
กีฬา
5.3 จ ัดหาสถานทีท
่ าการองค์การน ักเรียน
ึ ษา ให้ดาเนินกิจกรรมได้อย่างยง่ ั ยืน
น ักศก
ิ ปว ัฒนธรรม
6. ด้านการทะนุบารุงศล
้ บ้านและกีฬาไทย
การละเล่นพืน
้ ทีจ
- จ ัดทาประกาศ กาหนดพืน
่ ังหว ัดให้แต่ละวิทยาเขต
ร ับผิดชอบ
้ บ้านและกีฬา
- ให้แต่ละวิทยาเขตสารวจการละเล่นพืน
ไทย ในแต่ละจ ังหว ัดทีร่ ับผิดชอบ
่ ให้สถาบ ันการพลศก
ึ ษา กองกิจการน ักศก
ึ ษา
- สรุปสง
และกิจการพิเศษ รวบรวม
ื สาน และเผยแพร่
- จ ัดทาโครงการ อนุร ักษ์ สบ
ึ ษา รวบรวมและเผยแพร่
- สถาบ ันการพลศก
ั
7. ด้านการบริการวิชาการแก่สงคม
7.1 พ ัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
7.2 กาหนดให้มเี จ้าภาพหล ักร ับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรม/
่
โครงการ เชน
การบริการด้านกีฬา
ิ กีฬา
 การต ัดสน
 การเป็นผูฝ
้ ึ กสอน
 การจ ัดการแข่งข ัน
 การให้บริการด้านอาคารสถานที่
ิ ธิภาพ
8. ด้านการเพิม
่ ประสท
ในการบริหารจ ัดการ
8.1 การพ ัฒนาทร ัพยากรบุคคล
่ เสริม สน ับสนุนการพ ัฒนาผลงานทางวิชาการ/ขอมี
- สง
้ โดยปร ับปรุงพ ัฒนาขนตอน
หรือเลือ
่ นวิทยฐานะให้สง
ู ขึน
ั้
ั
กระบวนการดาเนินการให้ชดเจน
และสามารถตรวจสอบ
ติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานได้ในทุก
ขนตอน
ั้
8.2 การจ ัดตงกองทุ
ั้
น
- กองทุนเพือ
่ บุคลากร
ึ ษา
- กองทุนน ักเรียนและน ักศก
8.3 พ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการทีด
่ ี
- มีระบบฐานข้อมูลทีด
่ ี ซงึ่ เป็นปัจจ ัยสาค ัญสาหร ับการ
บริหารจ ัดการในการทีจ
่ ะข ับเคลือ
่ นพ ัฒนาการสถาบ ันให้
สอดคล้องก ับสถานการณ์ปจ
ั จุบ ัน
- มีฐานการคิด หล ักการ วิธก
ี าร และกลยุทธ์ในการทา
ิ ธิภาพและมีประสท
ิ ธิผล สร้างความพึงพอใจ
ให้องค์กรมีประสท
่ ารมีสว่ นร่วมในการบริหารจ ัดการศก
ึ ษาอย่างแท้จริง
ไปสูก
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอก
ทงในส
ั้
าน ักงานอธิการบดี คณะวิชา วิทยาเขตและโรงเรียน
กีฬา รวมทงหน่
ั้
วยงาน องค์กรกีฬา สมาคมกีฬา และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข้อง ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กีย
่ วข้องและผูม
้ ส
ี ว่ นาได้
ี ได้มส
ิ ใจและร่วมใน
สว่ นเสย
ี ว่ นร่วมในในการบริหาร การต ัดสน
ึ ษา
กระบวนการจ ัดการศก
ั
- บริหารจ ัดการโดยอาศยระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ื่ สารทีท
และการสอ
่ ันสม ัย จ ัดทาระบบฐานข้อมูล
่ ด้านบุคลากร น ักกีฬา น ักเรียน น ักศก
ึ ษาให้เป็นปัจจุบ ัน
เชน
ิ ใจ
เพือ
่ การบริหารและการต ัดสน
ิ ธิภาพการบริหาร
8.4 สร้างเครือ
่ งมือเพือ
่ เพิม
่ ประสท
จ ัดการทีด
่ ี
- จ ัดทาระเบียบ ข้อบ ังค ับ และหล ักเกณฑ์การดาเนินงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวก ัน เพือ
่ ให้เกิดความเข้าใจทีต
่ รงก ัน
สามารถดาเนินการได้อย่างคล่องต ัว รวดเร็ว และมี
ิ ธิภาพและเกิดประสท
ิ ธิผล
ประสท
ั
- สร้างแนวปฏิบ ัติให้มข
ี นตอนช
ั้
ดเจนเป
็ นมาตรฐาน
เดียวก ัน เพือ
่ ให้สามารถรองร ับการดาเนินงานในแต่ละ
หน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ
- สร้างและพ ัฒนาเครือ
่ งมือ แบบฟอร์ม จ ัดทาคูม
่ อ
ื หรือ
แนวปฏิบ ัติให้เป็นมาตรฐานเดียวก ันในทุกภารกิจของสถาบ ัน
ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติงานของบุคลากร รวมทงั้
เพือ
่ เพิม
่ ประสท
ระบบกลไกการกาก ับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
จ ัดการทีด
่ ี
ิ ธิภาพ
ด้านการเพิม
่ ประสท
ในการบริหารจ ัดการ
ด้านการบริการวิชาการ
ั
และแก่สงคม
ด้านการทะนุบารุง
ิ ปว ัฒนธรรม
ศล
้ บ้าน
การละเล่นพืน
และกีฬาไทย
ด้านกิจการน ักเรียน
ึ ษา
และน ักศก
ด้านการประก ัน
ึ ษา
คุณภาพการศก
7
8
ึ ษา
ด้านการศก
1
2
ด้านกีฬา
6
3
5
4
ด้านการวิจ ัย
นโยบายการบริหารราชการ 4 ปี
พ.ศ. 2556-2560
ขอขอบคุณ
คณะผูบ
้ ริหาร ครู อาจารย์ ข้าราชการ
ึ ษาทุกท่าน
และบุคลากรของสถาบ ันการพลศก
ื่ มโยง บูรณาการภารกิจ
สาหร ับการมีสว่ นร่วมในการข ับเคลือ
่ น เชอ
่ วามสาเร็จ
ของสถาบ ันให้พ ัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ ก้าวสูค
ตามเป้าหมาย >>>2556-2560

similar documents