ciszplatin

Report
ÚJ, N-ALKILFENOTIAZINOKAT
TARTALMAZÓ KLORIDO (p-CIMOL)
RUTÉNIUM(II) KOMPLEXEK
TERMIKUS BOMLÁSA
Szerző: MOLNÁR Izidóra, IV. éves hallgató
Témavezető: Dr. MÉSZÁROS SZÉCSÉNYI
Katalin, egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Természettudományi
Kar, Kémia, Biokémia és Környezetvédelmi Tanszék,
Újvidék
Nehézfémek jelentősége
 Sűrűség szerint nehézfémnek szokás nevezni a
5 g/cm³-nél nagyobb sűrűségű fémeket és
ötvözeteiket, amelyeknek általában a toxicitása is
nagy. Pl. a nehézfémek közé tartozik az ólom, a
higany, a kadmium, az arzén, a platina, stb.
 Toxicitás: az egyes nehézfémek élettani hatása
eltérő. Pl. A higany, arzén, kadmium, nikkel és
króm rákkeltők, míg az ólom idegméreg, a tüdőt és
a veséket is károsítja.
 Környezeti hatás: a nehézfémek környezetkárosító hatása igen jelentős.
Fémkomplexek és jelentőségük
 A komplex vegyületekben a fématomokhoz szabad
elektronpár átadásával más atomok, molekulák vagy
ionok, más néven komplexképzők (ligandumok)
kapcsolódnak.
 A komplexek töltését a ligandumok és a központi
fémion töltésének algebrai összege adja meg. A
töltésük alapján a komplexeket kation, anion vagy
semleges részecskék osztályba soroljuk.
A fémek élettani hatása
 Létfontosságú fémek: hiányuk betegséghez
vezet. Bevitelük történhet komplex vegyületük
alakjában.
 Orvos-biológiai jelentőségű fémkomplexek:
fémet – például lítiumot, platinát, aranyat,
bizmutot, vanádiumot – tartalmazó terápiás
szerek, enziminhibitorok, kelátterápia (mérgező
fémek eltávolítása). Fontos szerepük lehet a
bioenergia-háztartásban (klorofill, Mg-komplex).
cisz-[Pt(NH3)2Cl2] – ciszplatin
 Ciszplatin néven számontartott fémkomplex
biokémiai hatását B. Rosenberg vizsgálta először
1964-ben.
 A ciszplatin alkalmas daganatos megbetegedések
kezelésénél, kemoterápiás készítmény.
cisz-[Pt(NH3)2Cl2] –
ciszplatin
transz-[Pt(NH3)2Cl2] –
transzplatin
A komplex biológiai aktivitása
A ciszplatin hatása a baktériumokra és az
egészséges sejtek növekedésére
Cisz-transz-platinahatás
Ligandumcsere
Cisz-hatás
• gyors ligandumcsere-a koplex toxikussá
válik a gyors csere miatt
Transz-hatás
• lassú ligandumcsere- nem tapasztalható
biológiai hatás
Rokon összetételű platinakomplexek
 a ciszplatin hatására a baktériumok sejtosztódása leáll, a
sejtek növekedése azonban folytatódik,
 a transzkomplex nem gátolja a sejtosztódást,
 a negatív töltésű platinakomplexek (például a PtCl24-) pedig
baktériumölő hatásúak,
Szendvics-vegyületek
Átmenetifém-komplex, amelyben két, aromás gyűrű
fématom vagy ion van.
Ferrocén
Félszendvics-vegyületek
A félszendvicsben vagy (zongoraszékben) egy gyűrű van,
egyetlen ligandummal a fém másik oldalán.
Az N-alkilfenotiazinok tulajdonságai
 Az első gyógyászatban
alkalmazott fenotiazin
származék a metilénkék
(1876), amelyet redoxindikátorként,
antibakteriális, fertőtlenitő
és gyulladáscsökkentő
hatása miatt jelenleg is
használnak.
 A fenotiazin egy aromás, heterociklikus szénhidrogén
származék, fehér vagy halvány sárgás, kristályos vegyület.
Hidroklorid sóik alakjában használatosak.
 Az N-alkilfenotiazin származékok hosszabb szénlánccal
rendelkeznek, oldatokban micellákat képeznek. Fényelnyelő
képességük révén alkalmazhatók a fotoszintézis modellezésére.
A fenotiazinok alkalmazási területei
 Színezékipar
 Polimerek gyártása
 Narkózis-növelő hatás
 Gyulladásgátló és antibakteriális hatású
N-alkilfenotiazinok
a) Klórpromazin hidroklorid (CP·HCl),
b) Trifluoperazin dihidroklorid (TF·2HCl),
c) Tioridazin hidroklorid (TR·HCl),
Ruténium - cimol komplex reakciója
N-alkilfenotiazinokkal
[RuCl2(η6-p-cimol)]2
L[RuCl3(η6-p-cimol)], L = CPH+ (2), TFH+·HCl (3), TRH+ (4)
TF·2H[RuCl3(η6-p-cimol)]Cl·C3H7OH·0.5H2O) vegyület
molekulaszerkezete
A vegyületek TG görbéi nitrogénben
A vegyületek DTG görbéi nitrogénben
(TR·H[RuCl3(η6-p-cimol)]·0.5C3H7OH·1.5H2O)
DTG: deszolvatáció
A vegyületek DSC görbéi
ÖSSZEFOGLALÓ



A [RuCl2(6-p-cimol)]2 dimer termikus stabilitása lényegesen
nagyobb a fenotiazint tartalmazó vegyületeihez viszonyítva. A
termikus bomlás mechanizmusa is különbözik: valószínűleg egy
cimol molekula távozásával kezdődik. A bomlási folyamat
végterméke ruténium fém.
A termikus mérések alapján egyértelműen tisztázható a vegyület
molekulaszerkezete alapján számított és az elemanalízissel
meghatározott összetételek közötti különbség: az oldószerek
alacsony párolgási hőmérséklete következtében a vegyületek állás
közben elvesztik az oldószermolekulákat.
Az alacsony deszolvatációs hőmérséklet az oldószermolekulák
alacsony kötéserősségére utal. A termikus adatok alapján
megállapítható, hogy a vízmolekulák kötési erőssége nagyobb.



A deszolvatált vegyületek relatív stabilisak és bomlásuk 200
oC felett kezdődik.
A bomlási folyamatok egymást átfedik, stabilis köztitermék
nem izolálható. A fejlődő gázok analízise (EGD) azt mutatja,
hogy HCl molekulák csak 300 oC felett távoznak, azaz a
bomlás nagy valószínűséggel a fenotiazin molekulák
oldallácainak lehasadásával kezdődik.
A bomlás végterméke a fenotiazin származékot tartalmazó
vegyületek esetében RuCl2.

similar documents