Sandra Dahlin - Energimyndigheten

Report
Samspelseffekter vid deaktivering av efterSamspelseffekter vid deaktivering
av efterbehandlingskatalysatorer
för biobränsledrift
behandlingskatalysatorer för biobränsledrift
Projektgrupp
Hanna Lind (PL), Scania CV AB
Sara Svedberg, Scania CV AB
Ann W. Grant, AB Volvo
Henrik Benzer, Haldor Topsøe A/S
Sandra Dahlin, KTH
Lars J Pettersson, KTH
Doktorand, Chalmers
Magnus Skoglundh, Chalmers
Projektbudget 25,7 MSEK
6 315 500
6,47 MSEK
Projekttid 4 år
Start:
Slut:
2014-04-01
2018-03-31
Program:
Energi & Miljö
Sökta medel: 50 %
6,32 MSEK
Projektbudget
25,7 MSEK
Sökta medel: 50 %
2
Bakgrund
Sandra Dahlin
2014-10-08
3
Bakgrund
Sandra Dahlin
2014-10-08
4
Projektets fokus
Hur interagerar de olika katalysatorerna i efterbehandlingssystemet vid termisk och kemiskt åldring under biobränsledrift?
Sandra Dahlin
2014-10-08
5
Projektets fokus
 Två olika biobränslen
 Biodiesel (KTH, Scania)
 Biogas (Chalmers, Volvo)
 Komplett Eu6-system
 Samspel DOC och SCR särskilt intressant
Sandra Dahlin
2014-10-08
6
Projektets fokus
 Utveckla åldringsmetodik i laboratorieskala och verifiera effekten på
hela systemets prestanda
 Kartlägga deaktiveringsmekanismer och hur de samverkar
– kvalitativt, kvantitativt, kinetik
 Identifiera tydliga gränsvärden för temperatur och halter av
förgiftningsämnen för hela efterbehandlingssystemet map biogas och
biodiesel
 Samspel mellan komponenterna vid deaktivering
Sandra Dahlin 2014-10-08
7
 Framtagning av efterbehandlingssystemets robusta
område vid drift med biogas och biodiesel
EBH
Sandra Dahlin
2014-10-08
8
Projektets mål
Projektmål
Senast 2018-03-31 skall följande mål vara uppfyllda:
Design guidelines framtagna för biogas och
biodiesel med avseende på temperatur och
förgiftningsämnen
Identifierade följdeffekter på emissioner och
prestanda vid deaktivering av framförvarande
katalysator
Framtagna kvalitativa och kvantitativa mått på
effekter för enskilda och sammantagna
deaktiveringsmekanismer vid termisk och kemisk
åldring
Sandra Dahlin
2014-10-08
9
Projektstruktur
AP5 (Ansvarig: Scania)
Projektledning
AP4 (Ansvarig: Scania)
Katalysatorer och karakterisering
AP2 (Ansvarig: KTH)
Åldring med biodiesel
AP3 (Ansvarig: Chalmers)
Åldring med biogas
AP1 (Ansvarig: Volvo)
Systemspecifikation (åldringsriggar)
Sandra Dahlin
2014-10-08
10
Projektstatus
 Definition och specifikation av delmål
 Litteraturstudie pågående
 Kick-off i slutet av oktober 2014
Sandra Dahlin
2014-10-08
Tack!
Sandra Dahlin 2014-10-08
11
Frågor?

similar documents