hastanelerimizde akılcı stok yönetimi

Report
HASTANELERİMİZDE
AKILCI STOK YÖNETİMİ
Stok Yönetimi ve Analiz Şubesi
Şube Md. Ecz. Berna AKDEMİR
HASTANELERİMİZDE AKILCI STOK YÖNETİMİ
Hastane
hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir
şekilde sürdürülebilmesi için mali ve destek
hizmetlerinin
bir
arada
yürütülmesi
gerekmektedir. Bunlardan herhangi birinin
aksaması halinde sistem çalışamaz hale gelir.
Yeterli ilaç ve tıbbi malzemenin yokluğu veya
eksikliği sağlık hizmetinde aksamaya yol açtığı
gibi gereksiz ve iyi düşünülmeden ihtiyacın çok
üstünde yapılan alımlar kurumun finansal açıdan
sürdürülebilirliğine engel olmaktadır.
Talebin iyi tahmin edilemeyişi
Tedarik sürecinin uzun olabilmesi
Gereğinden fazla yapılmış dağıtım (toplu
çıkış)
Uygun olmayan bakım ve muhafaza
Uygun olmayan kullanım
İhtiyaç
Tespiti
Akılcı
Kullanım
Malzeme
Yönetimi
Stoklama
Tedarik
(Satın Alma)
Önceki yıl veya dönem gerçekleşmeleri ile
personel istihdamı ve işlem hacmindeki olası
artış veya azalış gibi hususlara dikkat
edilerek;
Hangi malzemeler elde mevcut bulunmalı
Hangi miktarlarda bulunmalı (talep tahmini)
Kaynak ve ödeme şekli dikkate alınarak
planlama yapılması
Uygun satın alma metodunun belirlenmesi
Teknik şartname hazırlanması
Yaklaşık maliyet tespiti
 Stok; herhangi bir ürünün veya malzemenin
gelecekteki olası kullanımı için hastanede
bulundurulmasıdır.
 İlaç ve malzemelerin satın alınması, depolanması
ve stok hareketlerinin izlenmesi faaliyetlerinin
yönetimi, stok yönetimi olarak adlandırılır.
 Stok yönetiminin hedefi hastane için gereken
minimum miktarda malzemenin stoklarda
bulundurulmasıdır.
 Maliyeti yüksek olan ilaç ve malzemelerin daha
sık sipariş edilmesi (düşük stokla çalışılması)
 Düşük
tüketim değerine/ maliyete sahip
malzemelerin
daha
büyük
miktarlarda
tutulması,siparişlerinin
daha
az
sıklıkta
verilmesidir.
 Hangi malzemeden ne seviyede stok
tutulacağının belirlenmesi
 Stoklarla ilgili yeniden sipariş politikalarının ve
zamanlarının belirlenmesi
 Stok takibinin nasıl yapılacağının belirlenmesi
 Sipariş büyüklüklerinin belirlenmesi
 Malzeme giriş-çıkışlarının düzenli olarak
yapılmasının sağlanmasıdır.
Akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili,
güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasına
olanak tanıyan planlama, yürütme ve izleme
sürecidir.
 Bu konuda kaynak, kalite, maliyet, ödeme
koşulları paketinin bir arada değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Doğru tanı
Doğru ilaç
Gerektiği yerde, gerektiği sürede, gerektiği
miktarda ve dozda kullanmak ve hasta
uyumunu izlemek
Yan etkileri takip etmek
Çoklu ilaç kullanımında ilaç etkileşimlerini
değerlendirmek
Maliyet ve tedavi etkinliği analizini yapmak
Temel
ilaç
listeleri,
toplumun
çoğunluğunda görülen hastalıkların tedavisi
için ihtiyaç duyulan birincil ilaçların listesidir.
Bu sayede;
İlaç çeşitlerinin azaltılmasına
Akılcı reçete yazımına
Sağlık
bütçesinin kanıta dayalı olarak
hazırlanmasına
Bütçenin etkili şekilde kullanılmasına yardımcı
olmaktadır.
Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı sadece
hastalar üzerinde değil, aynı zamanda
hastanenin mikrobiyolojik ortamında da
olumsuz
etkileri
olması
nedeniyle,
antimikrobiyal
ajanlar
diğer
tüm
ilaç
gruplarından farklı bir özelliğe sahiptir
 Enfeksiyon yok iken antibiyotik kullanma
 Yanlış antibiyotik seçimi
 Dozun eksik veya fazla olması
 Yetersiz veya uzun süre kullanılması
 Proflaksi için geniş spektrumlu antibiyotik seçimi
 Tedavi değeri aynı olsa dahi pahalı olan ilacın
tercihi
 Antibiyotikler kısıtlı kullanılmalıdır
 Dönüşümlü olarak antibiyotik kullanılmalıdır
 Antibiyogram yaparak antibiyotik verilmelidir
 Antibiyotik direnci belirlenerek ilaç listeleri
oluşturulmalıdır
 İlaç hastanın kendi tercihi ile seçemediği, hakkında en
az bilgi sahibi olduğu, koruyucu ve tedavi etkilerinin
yanı sıra, oluşturduğu yan etkiler dolayısıyla ileride
önemli bir risk potansiyelinin (yaşam kalitesini
düşürücü etki) bulunduğu bir üründür.

similar documents