474_Upomínka_Prezentace - Obchodní akademie a Hotelová

Report
VY_32_INOVACE_08_PEK_474_Kou
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_08_PEK_474_Kou
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Ing. Marie Koumarová
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Hotelnictví
Ročník
2.
Název tematické oblasti (sady)
Obchodní korespondence v hotelovém a ubytovacím provozu
Název vzdělávacího materiálu
Upomínka
Anotace
Prezentace seznamuje žáky, jak by měl dodavatel postupovat, když mu některý
z odběratelů nezaplatí za dodávku zboží nebo provedenou službu. Vysvětluje
obsah upomínky a uvádí fráze, které se používají při její stylizaci.
Zhotoveno, (datum/období)
9. března 2013
Ověřeno
3. dubna 2013
Písemná a elektronická komunikace
Upomínka
Vymáhání pohledávek
1
Charakteristika upomínky
• Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu
sjednanou cenu dodaného zboží nejpozději v den
splatnosti faktury.
• Za zboží nebo služby lze platit
 v hotovosti,
 bezhotovostně – příkazem k úhradě,
 poštovní poukázkou.
• Nezaplatí-li kupující ve stanoveném termínu
fakturu, zasílá mu prodávající upomínku = výzvu
k zaplacení dluhu.
2
3
Odesílání upomínek
• Věřitelé upomínají své dlužníky jednou
až třemi upomínkami, než přistoupí
k soudnímu stíhání.
4
• Upomínku (výzvu k zaplacení dluhu)
zasílají věřitelé doporučeně nebo
doporučeně s dodejkou.
Osnova upomínky:
1. Odkaz na nezaplacenou fakturu – její číslo,
datum vyhotovení, datum splatnosti, termín
splatnosti,
2. Nová lhůta splatnosti faktury, popř. návrh
splátek dlužné částky
3. Upozornění na úrok z prodlení - účtovaný za
každý den prodlení
4. Upozornění na soudní vymáhání nezaplacené
faktury a náklady s tím spojené
Uznání dluhu
Pokud má dlužník vážné finanční potíže a
nemůže v daném termínu fakturu uhradit,
má zaslat ve stanovené lhůtě uznání dluhu
nebo uznání závazku.
Uznání dluhu – pro občanskoprávní vztahy,
dle občanského zákoníku
Uznání závazku – pro obchodní vztahy,
dle obchodního zákoníku
Uznání dluhu - závazku
Zasíláme je doporučeně s dodejkou.
Bude obsahovat:
• Omluvu
• Důvody prodlení
• Možný termín úhrady nebo žádost o odklad platby
nebo návrh splátek (splátkový kalendář)
Stylizace v úvodu upomínky:
• Při kontrole účetních dokladů jsme zjistili, že …
• Při dnešní kontrole splatnosti vystavených faktur
jsme zjistili, že …
• Do dnešního dne jsme neobdrželi na náš účet
platbu za fakturu …
5
Stylizace v úvodu upomínky:
• S podivem zjišťujeme, že jste dosud neuhradili
naši fakturu č. … na Kč … splatnou do …
• Chceme Vás upozornit, že jsme od Vás dosud
neobdrželi platbu za dodávku …
6
Stylizace v závěru upomínky:
• Pokud dlužnou částku neuhradíte ve stanovené lhůtě …
• Nezaplatíte-li dlužnou částku do … Pokud nový termín
splatnosti nedodržíte, budeme požadovat i zaplacení
penále.
• Sdělte nám datum, kdy jste platbu zaslali na náš účet,
abychom mohli tuto nemilou záležitost uzavřít.
7
Stylizace v závěru upomínky:
• Věříme, že naši pohledávku uhradíte obratem,
nejpozději však do …
• Žádáme Vás, abyste nás neprodleně informovali, že jste
převedli platbu na náš účet u pobočky …
8
Myšlenka na závěr:
Až bude pokácený poslední strom,
až bude poslední řeka otrávená,
až bude chycena poslední ryba,
tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.
Indiáni kmene Cree
9
Použitá literatura:
Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910. Praha :
Český normalizační institut, 2007. 45 s.
ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2: Uzavírání
a plnění kupních smluv; Ing. Stanislava Štiková – KORESPONDENT.
8. přeprac. vyd. Plzeň : Štiková, 2007. 119 s.
KULDOVÁ, Olga a FLEISCHMANNOVÁ, Emílie. Jak psát obchodní
dopisy a jiné písemnosti: pro střední školy i pro širokou veřejnost.
6. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7373-009-3.
Použité zdroje:
• http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav
• http://business.center.cz/business/pravo/zakony/
• http://citaty.net/autori/indiani-kmene-cree/
• [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[cit. 2013-03-09]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010
(viz http://explore.live.com/microsoft-service-agreement?mkt=cscz&CTT=114) na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

similar documents