Przywództwo - Konspekt - Zakład Opiekuńczo

Report
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
PRZYWÓDZTWO
Jak zostać liderem?
Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
realizowane w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach programu PL07 „Poprawa
i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
„ Przywództwo to nie jest coś,
co robi się ludziom, ale coś
co robi się z ludźmi”
Ken Blanchard
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo to:
- Proces oddziaływania na aktywność zorganizowanych
grup ludzkich w kierunku ustanawiania i realizacji celów.
W tym kontekście przywódcami są zarówno kierownicy,
jak i liderzy.
- Umiejętność do kształtowania bez przymusu celów
grupy/organizacji,
motywowania
zachowań
nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania
w ustalaniu kultury grupy/organizacji
- Właściwość rozumiana jako zestaw cech, czyli
połączenie wrodzonego talentu z umiejętnościami
nabytymi w trakcie edukacji oraz doświadczeniem
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywódca to:

Osoba, która potrafi oddziaływać na
zachowania innych bez potrzeby uciekania
się do użycia siły.

Osoba, która uzyskuje akceptację ze
strony innych do przyjęcia roli przywódcy.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Styl przywództwa:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo
a
zarządzanie
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Przywództwo to nie jest synonim zarządzania,
to coś znacznie więcej…
natomiast
…jeśli zarządzanie ma charakter przywódczy
(przywództwo menedżerskie), to daje
najlepsze rezultaty!!!
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:

Menedżer koncentruje się na metodzie pracy oraz
jej zastosowaniu. Istotą działań menedżerskich
jest organizowanie pracy i podtrzymywanie
aktywności członków zespołu.

Przywódca (lider) koncentruje się na celach
organizacji. Istotą liderowania jest przewodzenie,
podejmowanie ryzyka i budowanie wizji
przyszłości.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Tworzenie programu – podejmowane decyzje:
Zarządzanie – to planowanie i sporządzenie
budżetu. Ustalenie szczegółowych kroków i
harmonogramów
osiągania
potrzebnych
wyników.
 Przywództwo
–
polega
na
ustalaniu
kierunków/tworzeniu wizji przyszłości oraz
strategii mających doprowadzić do zmian
potrzebnych do urzeczywistnienia tej wizji.

mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Praca z ludźmi ukierunkowana jest na:
 Zarządzanie
(kierowanie)
zatrudnieniu,
doborze osób do adekwatnych stanowisk,
wydawaniu poleceń, nagradzaniu
 Przywództwo – zapoznanie i przekonanie ludzi
do podzielenia tej samej wizji
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Praca organizacyjna polega na:
 Zarządzanie (kierowanie) – planowaniu
szczegółów, rozwiązywaniu problemów,
monitorowaniu i kontroli przebiegu
 Przywództwo – motywowaniu i inspirowaniu,
wyzwalaniu energii u innych do podejmowania
ryzyka/przezwyciężania własnych ograniczeń
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Rezultaty/wyniki:
 Zarządzanie (kierowanie) – stwarza pewien
zakres przewidywalności poprzez porządek
oraz konsekwencję działań.
 Przywództwo
– przynosi
rezultaty, użyteczne zmiany.
mgr Urszula Pawłucka
innowacyjne
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:
Jako ZARZĄDCA:
-
-
Jako PRZYWÓDCA:
- Tworzysz wizję i misję
- Kierujesz poprzez
Planujesz działania
wartości
Koordynujesz realizację
- Komunikujesz i
Podejmujesz decyzje
informujesz
- Motywujesz do
Oceniasz pracowników
osiągnięć
Kontrolujesz zadania
- Inspirujesz do rozwoju
Delegujesz i zlecasz
- Integrujesz zespół
Rekrutujesz pracowników - Rozwiązujesz konflikty
mgr Urszula Pawłucka
- Nadajesz sens pracy
Wyznaczasz cele
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo ≠ Zarządzanie:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo menedżerskie:
Istotą przywództwa menedżerskiego jest
zdolność przewidywania oraz posiadania
wizji, która pociąga za sobą
odpowiedzialność wszystkich
zatrudnionych wobec zaistniałych
problemów poprzez przejrzysty i spójny
styl zarządzania
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywódca menedżer
przewodzi:
 INSPIRUJĄC
 UNIKAJĄC
DESPOTYZMU
 POMAGAJĄC BEZ OCZEKIWANIA
ZAPŁATY
 BEZ PRZEMOCY
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Koncepcje
przywództwa
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Continuum stylów przywództwa
R. Tannenbaum i W.Schmidt
Styl
autokratyczny
Styl
demokratyczny
(koncentracja na szefie)
Styl
partycypacyjny
(koncentracja na pracownikach)
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Continuum stylów przywództwa
R. Tannenbaum i W.Schmidt
Przed wyborem odpowiedniego stylu kierowania przywódca
powinien rozpatrzyć 3 najważniejsze elementy pracy, które
wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie:
Jakie zadania trzeba wykonać, aby praca została skończona?
Jakie są potrzeby zespołu, aby stworzyć i utrzymać „ducha
grupy”?
Jakie są potrzeby jednostek, aby zharmonizować indywidualne
potrzeby z wymaganiami zadań i możliwościami całego zespołu?
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
6 stylów przywództwa
wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt
Polecanie – kierownik podejmuje decyzje i poleca wykonanie
określając sposób działania.
Np. Koniecznie należy ograniczyć wydatki administracyjne firmy o 30%.
Sprzedawanie
– kierownik podejmuje decyzję i stara się
przekonać grupę do jej zaakceptowania/\.
Np. Aby firma przetrwała trudny okres musimy ograniczyć wydatki administracyjne
(np. telefoniczne) o 30%, od tego zależy nasze być, albo nie być. Dlatego liczę na
Wasze zrozumienie w tej sprawie.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
6 stylów przywództwa
wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt
Testowanie – kierownik proponuje rozwiązanie i pyta grupę o
reakcję.
Np. Aby ograniczyć koszty administracyjne o 30% musimy kontrolować rozmowy
telefoniczne, wydawania materiałów biurowych. Czy zgadzacie się Państwo na to?
Konsultowanie
– kierownik przedstawia problem grupie,
proponuje rozwiązanie i prosi o pomoc.
Np. Musimy ograniczyć koszty administracyjne o 30%. Proponuję w pierwszej
kolejności zmniejszenie ilości rozmów telefonicznych oraz wydawania materiałów
biurowych. Co Wy na to? Czy są inne pomysły?
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
6 stylów przywództwa
wg. R. Tannenbaum i W.Schmidt
Współpraca – kierownik formułuje
problem i prosi grupę o
rozwiązanie.
Np. Musimy ograniczyć koszty utrzymania firmy. Przedyskutujemy problem i
zaproponujmy wspólnie jakieś rozwiązania.
Delegowanie
– kierownik pozostawia całkowitą swobodę w
rozwiązaniu problemu.
Np. Zaproponujcie rozwiązania, aby ograniczyć koszty utrzymania firmy o 30%.
Spotkamy się za tydzień i przedstawicie mi Wasze propozycje.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Style oddziaływania
wg. B.Bass’a
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Style oddziaływania wg. Bass’a:
Styl transakcyjny
Styl transformacyjny
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
STYL TRANSKACYJNY:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
STYL TRANSFORMACYJNY:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Sytuacyjna teoria stylów
przywództwa
wg. F.Fiedler
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Sytuacyjna teoria stylów
przywództwa wg. F.Fiedler:
Skuteczność przywództwa jest funkcją
dopasowania swojego stylu do tzw.
sytuacji przywódczej
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg.
F.Fiedler:
Efektywność lidera jest zdeterminowana przez interakcję jego
cech osobowościowych i sytuacji oraz poziomu kontroli nad
sytuacją.
Panowanie nad sytuacją zależy od 3 czynników:
 Relacji między liderem, a kierowanym (zaufanie, lojalność)
 Struktury zadań: praca rutynowa i powtarzająca się vs
zmienna i złożona
 Zakresu władzy związanej ze stanowiskiem lub poziomu
wzbudzanego autorytetu
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Sytuacyjna teoria stylów przywództwa wg.
F.Fiedler:


Lider zorientowany na zadania jest bardziej
efektywny w sytuacjach, które są dla niego
ekstremalnie trudne lub korzystne (niepopularny vs
popularny).
Lider zorientowany na ludzi jest bardziej efektywny
w sytuacji umiarkowanie korzystnej.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo sytuacyjne wg.
P.Hersey i K.Blanchard
Styl przywództwa jest efektywny, gdy
dopasowany jest do sytuacji!
Dobry lider = elastyczny lider!!!
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywództwa
wg. Hersey’a i Blanchard’a:
Styl dyrektywny
Styl perswazyjny
Styl partycypacyjny
Styl delegacyjny
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywództwa
wg. Hersey’a i Blanchard’a:

-
Styl dyrektywny:
Pracownik ma niski poziom dojrzałości
Komunikacja jednokierunkowa
Kierownik definiuje rolę pracowników (mówi
kto, co, jak, kiedy i gdzie ma być zrobione)
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywództwa
wg. Hersey’a i Blanchard’a:

-
Styl perswazyjny:
Nieco wyższy poziom dojrzałości pracownika
(nadal większość decyzji podejmuje lider)
Komunikacja dwustronna w celu wyjaśnienia i
przekonania pracownika do swoich pomysłów
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywództwa
wg. Hersey’a i Blanchard’a:

-
Styl partycypacyjny:
Wyższy poziom dojrzałości pracownika
Lider i pracownik wspólnie podejmują decyzje w
procesie komunikacji dwustronnej
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

-
-
4 Style Przywództwa wg. P.Hersey i
K.Blanchard:
Styl delegacyjny:
Wysoki stopień dojrzałości
Lider pozwala pracownikom podążać ich własną
drogą.
Deleguje odpowiedzialność za podjęcie decyzji i
ich wykonanie.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Siatka kierownicza
Blake’a i Moutona
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Siatka kierownicza
Blake’a i Moutona:
Styl przywódczy zależy od kombinacji i nasilenia
2óch wymiarów związanych z osobą przywódcy:


Ukierunkowania na produktywność
współpracowników/wyniki (oś X)
Ukierunkowania na stosunki międzyludzkie/ludzi
(oś Y)
+ poziomu dojrzałości pracownika
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywódcze
wg. Blake’a i Moutona:

Styl anemiczny (bierny, nieintegrujący)
(1.1) – zarządzanie zubożone – menedżer
pozostawia swym pracownikom pełną
swobodę
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywódcze
wg. Blake’a i Moutona:
Styl klubowy (demokratyczny, integratywny) (1.9) –
menedżer skupia się głównie na utrzymaniu
zadowalających stosunków i na zrozumieniu
pracowników, w mniejszym stopniu na dbaniu o
wydajność ich pracy i o rezultaty
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywódcze
wg. Blake’a i Moutona:

Styl autokratyczny (dyrektywny)(9.1) – menedżer
koncentruje się wyłącznie na wydajności pracy.
Pracownikom nie pozostawia żadnej swobody
działania.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywódcze
wg. Blake’a i Moutona:
Styl zespołowy (przywódczy - idealny) (9.9) – styl
harmonijnego współdziałania całej grupy. Zapewnia
maksimum produktywności, jak i pełne zrozumienie
pracowników. Traktowanie celów organizacji jako
wspólnej sprawy.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
4 style przywódcze
wg. Blake’a i Moutona:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Siatka dojrzałości pracowniczej wg.
Blake’a Mountona
Dojrzałość pracownika to zdolność do wykonania
określonej pracy. Zależy od kompetencji i stopnia
motywacji pracownika
Dojrzałość pracownika zdefiniowana została w systemie
współrzędnych (X,Y):
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Siatka dojrzałości pracowniczej
wg. Blake’a Mountona
 Dojrzałość (X1,Y1) – pracownik
niekompetentny i nie posiadający żadnej
motywacji do wykonania powierzonych
mu czynności.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Siatka dojrzałości pracowniczej
wg. Blake’a Mountona:
 Dojrzałość
(X9.Y1) – pracownik
kompetentny, któremu brak dostatecznej
motywacji, bądź nie ma dostatecznej
pewności siebie dla podjęcia zleconych mu
zadań.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Siatka dojrzałości pracowniczej
wg. Blake’a Mountona
Dojrzałość (X1,Y9) – pracownik ogromnie
zainteresowany wykonaniem powierzonej
mu pracy, ale całkowicie niekompetentny.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Siatka dojrzałości pracowniczej
wg. Blake’a Mountona
Dojrzałość (X9,Y9) – pracownik, który jest
w pełni kompetentny i mający duża
motywację do wykonania zadania.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Styl zarządzania
wg. Blake’a i Mountona:
Efektywny styl zarządzania to taki,
który jest dopasowany do sytuacji
oraz dojrzałości pracowniczej !!!
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Styl zarządzania
wg. Blake’a i Mountona:
Nie ma idealnego stylu przewodzenia!
Efektywni liderzy to tacy, którzy dopasowują swój styl
do 3-ech elementów:
-Osoby lidera
-Zespołu, którym lider przewodzi
-Sytuacji (zadania do wykonania oraz kontekstu
organizacyjnego)
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo
a
władza
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Skuteczna władza przywódcza to:
Władza ekspercka – związana jest z wiedzą
profesjonalną i umiejętnościami. Kwalifikacje
te mogą być nabywane i doskonalone.

Władza formalna – to władza wynikająca z
podziału władzy w ramach organizacji
formalnej.

Władza przypisana – związana jest z cechami
osobowymi. Zwana jest charyzmą – którą
przyciąga i fascynuje. Jest raczej wrodzona,
mgr Urszula Pawłucka
niż nabyta.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo charyzmatyczne:
CHARYZMA – przejawia się w
umiejętności generowania wizji, którą
podwładni gotowi są uznać za własną, nie
tyle ze względu na jej racjonalne
uzasadnienie, ale przez odwołanie się do
wartości, które są dla nich ważne,
atrakcyjne i jednoznacznie rozumiane
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Przywództwo charyzmatyczne:



Jest
w
znacznym
stopniu
stylem
paternalistycznym – między podwładnymi, a
przełożonym tworzą się stosunki jak między
ojcem, a dzieckiem.
Kierownik jest wzorem do naśladowania oraz
uosobieniem władzy.
Podwładni
mają
zapewnione
poczucie
bezpieczeństwa w zamian za lojalność i
oddanie.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Charyzmatyczny przywódca:
Nie ukrywa przed otoczeniem swoich słabości, dzięki
czemu wydaje się przystępny i ludzki.
Opiera się na intuicji przy określaniu swoich działań.
Interpretuje informacje dotyczące tzw. miękkich aspektów
zarządzania – przywiązuje wagę do atmosfery w pracy dzięki
czemu rozumie z czego wynikają zachowania pracowników.
Przejawia wobec pracowników tkz. „twardą empatię” –
ma zdolność wczuwania się w określone role, ale
jednocześnie jest wymagający
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Charyzmatyczny przywódca:
 Podkreśla swoją odrębność – wyostrza swój
wizerunek.
 Kreuje kulturę organizacji w oparciu o cele oraz
potrzeby/wartości pracowników.
 Integruje pracowników.
 Wzbudza zaufanie.
 Stwarza poczucie pewności wśród członków
załogi.
 Łatwo dokonuje zmian w środowisku
organizacji. mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
LIDER
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Lider = osobowość
+ styl zarządzania
(kultura organizacyjna)
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Jakie cechy wyróżniają lidera
na tle członków grupy, której
przewodzi?
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
W badaniach jako specyficzne cechy
lidera wymienia się:
Inteligencję społeczną – umiejętność emocjonalnego radzenia
sobie w różnych sytuacjach
Sprawność intelektualną – kreatywność i otwartość na
doświadczenia
Silny układ nerwowy, odporność na stres i frustrację
Stabilność emocjonalną i samokontrolę emocji
Silną motywację wewnętrzną - przejawiającą się w wytrwałości i
konsekwencją w działaniu
Planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy
pracowników
Ekstrawersja, otwartość, pragmatyzm
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Lider
 Inspiruje
 Słucha i słyszy
 Buduje relacje partnerskie
 Pozytywnie wzmacnia
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Charakterystyka lidera:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Charakterystyka lidera:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Charakterystyka lidera:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Charakterystyka lidera:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Efektywny lider:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Efektywny lider:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Efektywny lider:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Efektywny lider:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Droga lidera…
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
W drodze na szczyt:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
W drodze na szczyt:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
W drodze na szczyt:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
W drodze na szczyt:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
W drodze na szczyt:
5. Kształtuj siebie i swój charakter, staraj się osiągnąć
mistrzostwo:
-Jedną z podstawowych cech prawdziwego przywódcy
jest PASJA
-Samorozwój polega na wyjściu poza „strefę
komfortu”
-W procesie uczenia się dostrzegaj otaczający świat,
oceń jaki jest, a jaki być powinien i działaj zgodnie z
tym rozumieniem!
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
W drodze na szczyt:
6. Zdobywaj względy innych ludzi, ich szacunek i
zaufanie:
-Warunkiem rozwoju jest unikanie samotności.
-W zespole bądź wiarygodny = autentyczny = uczciwy!
-Nic tak nie wzmacnia w oczach innych, jak
konsekwentne działanie w zgodzie ze sobą (np.publiczne
wyrażenie tego, że jesteś siebie świadomy, rozumiesz
swoje silne strony oraz swoje ograniczenia).
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Analiza przypadku
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Albert Einstein:
Urodził się w Ulm, w Niemczech, 14 marca 1879 roku. Był synem Hermanna i
Pauliny z domu Koch. Einstein był milczącym chłopcem. Jego droga do nauki
rozpoczęła się od matematyki, do której zachęcił go wuj, inżynier Jakub Einstein.
W wieku około 12 lat Einstein samodzielnie nauczył się geometrii i postanowił, że
pewnego dnia rozwiąże zagadki świata.
Einstein nie potrafił bez pomocy drugiej osoby wypełnić deklaracji podatkowej.
„To jest zbyt skomplikowane dla matematyka - mawiał - do tego trzeba być
filozofem”
Na pytanie 9-letniego syna czym się wsławił w nauce, Albert Einstein
odpowiedział: „Gdy ślepy żuczek pełznie po powierzchni kuli, nie zauważa, że
jego droga jest zakrzywiona. Mnie szczęśliwie udało się to zauważyć”.
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Albert Einstein:
mgr Urszula Pawłucka
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Bibliografia:
1. Adair J. (1998). „Być liderem”. Warszawa: Petit.
2. Adair J. (2007). Rozwijanie umiejętności przywódczych.
Kraków: ABC.
3. Moscovici S. (1998). Psychologia społeczna w relacji ja- inni.
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
4. Brzezińska E., Paszkowska – Rogacz A. (2001). Kształtowanie
relacji pracowniczych: podręcznik dla uczestników studiów i
szkoleń menedżerskich. Łódź: Polsko – Amerykańskie
Centrum Zarządzania.
5. Griffin R.W. (1996). Podstawy Zarządzania Organizacjami.
Warszawa: PWN.
6. Kanarski L. (2005). Przywództwo we współczesnych
mgr Urszula Pawłucka
organizacjach. Warszawa: Elipsa.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141
Dziękuję serdecznie za uwagę!
mgr Urszula Pawłucka

similar documents