Hydrostatický tlak

Report
13. října 2012
VY_32_INOVACE_170117_Hydrostaticky_tlak_DUM
HYDROSTATICKÝ TLAK
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
Hydrostatický tlak
Čím je způsobeno, že kapalina z nádoby vytéká
otvory v různé výšce pod jiným úhlem?
Kapalina vytéká z
odpověď
nádoby různě,
protože v
každé výšce je jiný tlak.
dále
Hydrostatický tlak
Z kterého otvoru vytéká voda pod největším tlakem?
Pod největším tlakem bude
stříkat voda z nejnižšího
odpověď
otvoru. U nejnižšího otvoru je
totiž tlak kapaliny nejvyšší.
dále
Hydrostatický tlak
V kapalině vyvolává tlak i vlastní tíha kapaliny. Na
každou částici kapaliny působí tíhová síla.
Výsledkem působení tíhových sil částic je tzv.
hydrostatická tlaková síla.
Hydrostatická tlaková síla:
• hydro – původně znamenalo vodu, dnes je
chápáno v širším smyslu jako kapalina
• statická – znamená, že tato síla působí na
kapalinu v klidu
• tlaková síla – síla, která způsobuje tlak
dále
Hydrostatický tlak
Proč je u přehradní hráze vrstva zdiva nejsilnější u dna
a směrem ke koruně hráze se zužuje?
Obr. 1
U dna přehrady je
tlaková hydrostatická
síla odpověď
nejsilnější,
podobně jako tlak.
dále
Hydrostatický tlak
Hydrostatická tlaková síla
• značíme Fh
• působí na dno i stěny nádoby
• působí na tělesa ponořená v kapalině, její velikost
můžeme odvodit ze vztahu pro gravitační sílu
• a vztahu pro hustotu tělesa
Fg  m  g

m →m=ρ.V
V
Fh    S  h  g
V = S . h (podstava, výška)
h – výška (nebo hloubka)
S – plocha dna
ρ – hustota kapaliny
dále
Hydrostatický tlak
Hydrostatická tlaková síla působící v kapalině
závisí přímo úměrně na:
•
•
•
•
hustotě kapaliny
ploše dna nádoby
výšce kapaliny
gravitačním zrychlení
dále
Hydrostatický tlak
Zkuste se pozorně podívat na nádoby se stejnou kapalinou
na obrázku a řekněte, ve které nádobě působí u dna
největší hydrostatická tlaková síla.
Hydrostatická tlaková
síla je u dna všech
nádob na obrázku
stejná. Pozorováním
nádob zjistíme, že
všechny nádoby mají
kapalinu o stejné
hustotě a výšce,
dále, že nádoby mají
i stejnou plochu dna.
odpověď
dále
Hydrostatický tlak
Velikost hydrostatické tlakové síly nezávisí na
objemu kapaliny ani na tvaru nádoby. Tomuto
překvapivému zjištění se říká „hydrostatické
paradoxon“.
dále
Hydrostatický tlak
Hydrostatický tlak
• je vyvolán existencí hydrostatické tlakové síly
• značíme ph
• lze odvodit jeho velikost
Fh
 S h g
ph 

  h g
S
S
Hydrostatický tlak závisí přímo úměrně na:
• hustotě kapaliny
• výšce kapaliny
Místa o stejném hydrostatickém tlaku se nazývají hladiny.
Hladina o nulovém hydrostatickém tlaku se nazývá volná
hladina a je na volném povrchu kapaliny.
dále
Hydrostatický tlak
Spojené nádoby
Pokud jsou nádoby spojené, vyrovná se hladina ve všech
nádobách (jejich tvar může být různý) do stejné výšky,
neboť v kapalině působí všude stejný tlak. (Pascalův
zákon)
dále
Hydrostatický tlak
Napadne vás, kde se v praxi tohoto poznatku využívá?
Obr. 2
Obr. 4
odpověď
Obr. 3
•
•
•
•
•
kropící konev
čajník
vodotrysk
odpadní sifon
hadicová váha
dále
Hydrostatický tlak
Využití spojených nádob
Plavební komory
Staví se v místech, kde je
třeba na vodních cestách
překonávat výškové rozdíly.
Umožňují přejezd lodě např. z
vyšší hladiny na nižší. Nádrže
jsou odděleny vraty. S řekou
je spojuje potrubí, kterým se
připouští a odpouští voda.
Obr. 5
dále
Hydrostatický tlak
Využití spojených nádob
U trubice
•
kapaliny se vzájemně nemísí
Hydrostatické tlaky na rozhraní kapalin jsou stejné:
 1  g  h1   2  g  h2 
1
h
 2
2
h1
Můžeme použít k určení hustoty neznámé kapaliny např.
vzhledem k vodě.
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 807196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 MIKANO. File:Hoover Dam Nevada Luftaufnahme.jpg: Wikimedia Commons [online]. 9
September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Hoover_Dam_Nevada_Luftaufnahme.jpg
Obr. 2 LEENDERS, Bas. Soubor:MetalwateringcansDec08.jpg: Wikimedia Commons [online].
27 December 2008 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/MetalwateringcansDec08.jpg
Obr. 3 BD. Soubor:Schlauchwaage Schematik.png: Wikimedia Commons [online]. 22
September 2004 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Schlauchwaage_Schematik.png
Obr. 4 MALÝ, Lukáš. Soubor:Zápachová uzávěrka.JPG: Wikimedia Commons [online]. 8 August
2007 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Z%C3%A1pachov%C3%A1_uz%C3%A1v
%C4%9Brka.JPG
Obr. 5 JOONASL. Soubor:Varistaipaleen kanava.jpg: Wikimedia Commons [online]. 9
December 2005 [cit. 2012-10-13]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Varistaipaleen_kanava.jpg
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents