Prezentace1

Report
Elektron v periodickém potenciálovém poli - 1D
x
m-1
0
m
m+1
2
Pravděpodobnost výskytu elektronu v intervalu  x, x  dx  :  ( x ) dx
Musí platit :
 ( x  m a)  Cm ( x )
kde
Cm  Cm* Cm  1
2
Nechť ra  m a  na (dvě postupnétranslace)
Potom  ( x  ra )  Cr ( x  m a  na)  Cm ( x  na)  CnCm ( x )
takže Cr  CnCm
Tomu vyhovuje lineární funkce:
Cn  e
i k .(na )
Blochův teorém
:
1D
 ( x  na)  eik .( na ) ( x)
Číslo k poslouží jako kvantové číslo
k , ( x)
(rozlišuje vlnové funkce).
Jaké může nabývat hodnoty aby rozlišení bylo jednoznačné ?
2
Nahradit k  k   k 
p ( p  0, 1, 2, ).
a
Potom ei ( k .( na ))  ei ( k 2 p / a ).( na ))  ei k .( na )ei 2 pn  ei k .( na )
Pro jednoznačný výběr můžeme tedy brát k např. z intervalů
0k 
2
a
nebo symetricky


a
k

a
Reciproká mříž – 1D
Přímá mříž
Základní translace
a
a
a
a
a
a
a
Reciproká mříž
Základní translace b 
b
b
2
a
b
b
Brillouinovy zóny – 1D
Disperzní závislosti pro volné elektrony v kovu
E  E (k )
(periodicitu si myslíme vyznačenu velice slabým potenciálem V(x)→0).
(a)
E
E
(b)
(c)
E
1.BZ
2.BZ
3.BZ
k
k
Tři způsoby zobrazení disperzních závislostí :
(a) protažené pásové schéma (1.větev do 1.BZ, 2.větev do 2.BZ atd.),
(b) redukované pásové schéma (všechny větve do 1.BZ),
(c) periodické pásové schéma (každá větev se periodicky zobrazuje ve všech BZ).
k
Téměř volné elektrony
Slabý periodický poruchový potenciál vede k vytvoření zakázaných pásů v energiovém spektru.
Bornovy-Kármánovy okrajové podmínky – 1D
L=Na
a
0
a
1
a
2
i-1
i
a
i
a
N-1 N≡0
2
1
0=N
N-1
 (0)   ( L)
ei k .0u (0)  ei k . Lu ( L)  u (0)  ei k . Lu ( Na )
e
i k .L
1
takže musí platit
2

 k . Na  2 n  k 
n  n  0, 1, 2,
Na

jen jedna stěna BZ !
N
, 
2
i+1
Geometrická mříž je tvořena koncovými body všech translačních vektorů Tn
T1
T2
a2
a1
T3
Zvolíme elementární translace a1 , a2 , a3 (dále také a , b , c )
Velikost vektorů a úhly mezi nimi jsou libovolné.
Vyneseme všechny translační vektory mříže Tn = n1 a1 + n2 a2 + n3 a3 , n=(n1,n2 ,n3), ni=0,±1,±2,…
např. T1 = T-1,1,1 = -a1 + a2 + a3 , T2 = T3,1,0 = 3a1 + a2 , T3 = T2,1,-1 = 2a1 + a2 – a3
Elektron v periodickém potenciálovém poli
Předpoklady :
 nekonečná krystalová mříž + Bornovy-Kármánovy okrajové podmínky,
 stacionární potenciál
V (r T n)  V (r ) , Tn  n1a1  n2a2  n3a3 (ni  0,  1,  2,  3,; i  1, 2, 3)
Stacionární Schrödingerova rovnice (bez spinu):
 2




V
(
r
)
 2m r
  (r )  E  (r )


Pro hustotu pravděpodobnosti musí platit :
 ( r  Tn )   (r )
2
2
8
Blochův teorém
Rovnost hustot pravděpodobnosti je možné splnit takto :
 (r  Tn )  Cn (r )
Pro fázový faktor Cn musí platit (uvažte : Tm+n = Tm+Tn):
Cn  CnCn*  1, Cm n  CmCn
2
To je možné splnit lineární funkcí Tn :
Felix Bloch (1905-1983)
C
Cn  ei k.Tn
mn
 ei k.(Tm Tn )  ei k.Tm ei k.Tn  CmCn 
Blochův teorém
 (r  Tn )  e
i k.Tn
 (r )
9
Blochovy funkce
Blochovskou funkci φ (r) je možné psát jako modulovanou rovinnou vlnu
 (r )  ei k.ru(r )
kde
u(r  Tn )  u(r )
( platí :  (r  Tn )  ei k.(r Tn )u(r  Tn )  ei k.Tn ei k.r u(r  Tn )  ei k.Tn  (r )  ei k.Tn ei k.r u(r ) )
Vlnový vektor k charakterizuje translační vlastnosti vlnové funkce a je proto možné ho
použít jako kvantové číslo (přesněji: tři kvantová čísla kx, ky, kz).
Stav částice v periodickém potenciálu však nemusí být zadáním k plně určen (spin!).
Zbývající kvantová čísla nutná k jednoznačnému určení stavu označíme zatím λ.
Budeme proto psát
k , (r )  ei k.ruk , (r )
a odpovídající energii
Ek ,  E (k)
10
Bornovy-Kármánovy okrajové podmínky
N3a3
N2a2
a3
Max Born (1882-1970)
a2
a1
N1a1
Zobecnění B-K podmínek z kapitoly o volných elektronech :
 (r  Ni ai )   (r ) , i  1, 2, 3
Objem B-K oblasti:
N1N2 N3 a1.(a2  a3 )  N 0
N je celkový počet primitivních buněk objemu Ω0 v Bornově-Kármánově oblasti.
T. von Kármán (1881-1963)
11
Reciproká mříž - 1
Aplikací Blochova teorému na Bornovy-Kármánovy okrajové podmínky :
k , (r  Ni ai )  ei N k.a k , (r ) , i  1, 2,3
i
Musí tedy platit :
i
ei Ni k.ai  1, i  1, 2, 3
Zaveďme vektory b1 , b2 , b3 relací :
ai . b j  2 ij , i, j  1, 2,3
Kroneckerovo delta :
 ij  1 pro i  j
 ij  0 pro i  j
Vztahu vyhovují vektory:
b1 
2
2
2
(a2  a3 ) , b2 
(a3  a1 ) , b3 
(a1  a2 )
0
0
0
Vektory b1 , b2 , b3 použijeme jako základní translace pro reciprokou mříž.
Mřížové vektory reciproké mříže :
Kq  q1 b1  q2 b2  q3 b3 , qi  0,  1,  2,  3, (i  1,2,3)
12
Reciproká mříž - 2
Pro reciproké mříže platí :
 patří k téže syngonii jako přímá mříž,
 přiřazení Bravaisových mříží :
Přímá mříž
Reciproká mříž
prostá
prostá
plošně centrovaná
prostorově centrovaná
prostorově centrovaná
plošně centrovaná
bazálně centrovaná
bazálně centrovaná
13
Brillouinovy zóny - 1
Podle Blochova teorému jsou vektory k, Kq ekvivalentní.
Pro jednoznačné určení stavu je třeba se omezit na
maximální množinu vektorů k v níž rozdíl
žádných dvou vektorů není roven nějakému Kq ≠ 0.
Takovou oblastí je např. primitivní buňka reciproké mříže
(do množiny musí patřit vždy jen jedna z protilehlých stěn buňky).
Z hlediska využití v teorii (výpočtech) je žádoucí,
aby zvolená oblast měla úplnou grupu symetrie syngonie.
Primitivní buňka tuto vlastnost obecně nemá.
Léon Brillouin (1889-1969)
Plnou symetrii mříže mají Brillouinovy zóny.
Konstrukce:
 v reciproké mříži zvolíme počátek a vyneseme z něho všechny mřížové vektory Kq ,
 půlícími body vektorů Kq proložíme roviny normální ke Kq ,
 nejmenší oblast vymezená těmito rovinami kolem počátku je 1. Brillouinova zóna (1.BZ),
 touto konstrukcí vytvoříme celou posloupnost Brillouinových zón (2.BZ, 3BZ,… ).
14
Brillouinovy zóny - 2
rovina (stěna BZ)
Kq
k
Kq/2
0
Pro vektory k na stěně Brillouinovy zóny :
Brillouinovy zóny ve čtvercové mříži
2 k.K q  K q
swf - prezentace
2D_sq
2D_sq-1BZ
2D_hex
3D SC
3D BCC
3D FCC
15
Brillouinovy zóny - 3
Z konstrukce Brillouinových zón je zřejmé :
 Brillouinovy zóny mají plnou symetrii reciproké mříže,
 vektory k vycházející z počátku a končící uvnitř 1.BZ nebo na jedné z protilehlých
stěn vyhovují podmínce
   k.ai  
nebo    k.ai  
(i  1,2,3)
V BZ se vektory k mohou zatím měnit spojitě (krystal je zatím nekonečný).
V bázi vektorů b1, b2, b3 zapíšeme vektor k :
k  k1b1  k2b2  k3b3
Aplikace Bornových-Kármánových podmínek vede k požadavku :
Odtud (bez újmy na obecnosti předpokládáme Nj sudé) :
kj 
i N j k.a j
e
1
mj
N
N
N
, m j   j ,  j  1 ,  ,  1 , 0 , 1 ,  , j  1 ( j  1,2,3)
Nj
2
2
2
Celkový počet různých stavů k je roven N1N2N3 (počet primitivních buněk BK oblasti).
Hustota k-bodů je konstantní :
N1N 2 N 3 N 0
V
8 3


, r  b1 .(b2  b3 ) 
r
8 3 8 3
0
16
Brillouinovy zóny pro kubické mříže
Pro přímou mříž:
(a) jednoduchou kubickou,
(b) kubickou plošně centrovanou,
(c) kubickou prostorově centrovanou .
(a)
(b)
V obrázcích je použito standardní značení
významných symetrických směrů a bodů.
(c)
17

similar documents