نظام گزارش دهی خطا - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Report
‫‪Kermanshah Medical Error Reporting System‬‬
‫)‪(K M E R S‬‬
‫نظام گزارش دهي خطاي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي‬
‫كرمانشاه‬
‫عدم آگاهي از ميزان و حجم واقعي خطاهاي پزشكي در نظام هاي‬
‫ارائه خدمات سالمت از مهمترين عوامل ايجاد آسيب هاي مخاطره‬
‫آميز جهت بيمار و مراكز درماني به شمار مي رود‪.‬‬
‫به منظور افزايش سطح آگاهي مسئولين و متوليان مراكز درماني نسبت به وقوع‬
‫خطاها نظام گزارش دهي خطاهاي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه‬
‫طراحي گرديده است ‪.‬‬
‫نظام گزارش دهي خطاهاي پزشكي دو قسمت ‪:‬‬
‫گزارش اختياري خطا و گزارش اجباري خطا‬
‫اختياري (‪(E.V.R‬‬
‫گزارش دهي خطا‬
‫اجباري (‪(E.C.R‬‬
‫‪-‬گزارش اختياري خطا به صورت داوطلبانه توسط پزشكان و كاركنان شاغل در مراكز‬
‫درماني كه بصورت باليني و پاراكلينيكي با بيمار در ارتباط مي باشند با استفاده از روشهاي‬
‫متنوع در اين مكانيسم تهيه مي گردد‪.‬‬
‫گزارش اجباري خطا با توجه به مأموريت و شرح وظايف افراد در سيستم بهداشتي و‬‫درماني تهيه و ارائه مي گردد‪.‬‬
‫افراد داراي نقش در گزارش اختياري خطا‪:‬‬
‫پزشـك‬
‫دستيـار‬
‫اينتـرن‬
‫‪E.V.R‬‬
‫كاركـنان‬
‫دانشجـو‬
‫بيـمار‪-‬همراه‬
‫افراد داراي نقش در گزارش اجباري خطا‪:‬‬
‫سرپرستاران‬
‫كارشناس دفتر حاكميت باليني‬
‫‪E.C.R‬‬
‫سوپروايزر ها‬
‫كارشناس رسيدگي به شكايات‬
‫متـرون‬
‫كارشناسان ستادي‬
‫ستاد هدايت‬
‫مديران ستادي دانشگاه‬
‫بيمار‪-‬همراه‬
‫روش اختیاری گزارش خطا‬
‫پزشک محترم‪ ،‬همکار گرامی‪ ،‬دانشجوی عزیز‬
‫اطالع وآگاهی از وقوع یک خطای تشخیص ی‪ ،‬درمانی‪ ،‬دارویی‪ ،‬پرستاری و‪ ....‬همواره می تواند در جلوگیری از تکرار‬
‫دوباره آن خطا مؤثر باشد‪.‬‬
‫به منظور کاهش اثرات غیر قابل جبران خطاهای پزشکی‪ ،‬خواهشمنداست درصورت انجام یک پروسیجر خطا‪ ،‬یا‬
‫مشاهده خطا ویا اطالع از وقوع خطا به یکی از روش های زیر اقدام گردد‪:‬‬
‫‪ :‬تکمیل فرم اختیاری گزارش خطا وتحویل آن به دفتر حاکمیت بالینی یا سوپروایزر ویا قراردادن درصندوق شکایات‬
‫‪A‬وبررس ی خطا‪.‬‬
‫‪ :B‬گزارش تلفنی موارد به دفترحاکمیت بالینی معاونت درمان به شماره ‪0831 -8378885‬‬
‫‪ :C‬گزارش ( حضوری یا تلفنی) به دفترحاکمیت بالینی بیمارستان‪.‬‬
‫‪ :D‬گزارش موارد خطا در ساعات عصر وشب به سوپروایزر بیمارستان ‪.‬‬
‫‪ : E‬با مراجعه به سایت معاونت درمان به نشانی ‪http:vc-trethment.KUMS.ac.ir‬و ثبت آن در قسمت خطاهای پزشکی و‬
‫درمانی‬
‫‪ : F‬با مراجعه به سایت بیمارستان امام رضا (ع) به نشانی ‪ WWW.IRHK.ir‬وثبت آن درقسمت خطاهای پزشکی ودرمانی‪.‬‬
‫توجه ‪ :‬ثبت ویا گزارش موارد خطا بدون ذکر نام ومشخصات فرد یا افراد عامل انجام دهنده خطا می باشد‪.‬‬
‫فرم اختیاری گزارش خطا‬
‫تاریخ‬
‫‪:‬‬
‫شیفت ‪:‬‬
‫نام بخش‪:‬‬
‫نوع خطا‪:‬‬
‫علت خطا‪:‬‬
‫اهمیت خطا‪:‬‬
‫باال‬
‫متوسط‬
‫کم‬
‫عارضه یا معضل ایجاد شده‪:‬‬
‫امکان وقوع مجدد خطا ‪ :‬زیاد‬
‫پیشنهادها جهت کاهش خطا‪:‬‬
‫متوسط‬
‫ضعیف‬
‫گزارش دهي اجباري‪:‬‬
‫سرپرستاران واحد ها ‪-‬سوپروايزرهاي آموزش ي‪-‬باليني‪-‬عصروشب‪-‬مديران كشيك‬
‫شب‪-‬مديران و مسئولين بيمارستان ها وكارشناسان حوزه هاي ستادي معاونت‬
‫درمان نظير ‪:‬‬
‫ستادهدايت‪ ،‬كارشناسان ارزشيابي بيمارستان ها ‪ ،‬دفاتر پرستاري ‪،‬مامايي ‪،‬‬
‫آزمايشگاه ‪،‬کارشناسان ساماندهی اورژانس ها‪ ،‬تجهيزات پزشكي و‪ ...‬به لحاظ‬
‫قانوني مؤظف به گزارش كليه خطاهاي مشاهده شده در بيمارستان ها و مراكز‬
‫درماني مي باشند‪.‬‬
‫معاونت درمان کرمانشاه‬
‫نحوه گزارش‪ -A:‬گزارش اختیاری‬
‫‪-B‬گزارش اجباری‬
‫فرم هفتگی گزارش موارد خطا‬
‫رديف‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫خطا‬
‫بیمارستان ‪.......................‬‬
‫نحوه‬
‫گزارش‬
‫از تاریخ ‪.............‬لغایت ‪.............‬‬
‫منبع‬
‫گزارش‬
‫علت‬
‫نتيجه يا‬
‫عارضه‬
‫شيفت‬
‫اولویت های حاکمیت بالینی وزارتخانه‬
‫محدوده فعاليت‬
‫حيطه‬
‫حيطه اقدامات‬
‫اقدامات‬
‫تشکیل گروه حاکمیت بالینی در بیمارستان ها‬
‫تعامل با بیمار‪ ،‬همراهان و جامعه‬
‫عملیاتی نمودن منشور حقوق بیمار‬
‫نظام مند نمودن رسیدگی به شکایات‬
‫سیاست گزاری تعامل با بیمار‬
‫سایر موارد‬
‫آموزش و مهارت آموزی‬
‫انجام شدهاقدامات انجام شده‬
‫مدیریت خطر و ایمنی بیمار‬
‫فرهنگ سازی و بستر سازی مناسب‬
‫حمایت و رهبری کارکنان در مسیر مدیریت خطر‬
‫ایجاد نظام مدیریت خطر با رویکرد واکنشی و رویکرد پیشگیرانه‬
‫ترویج گزارش دهی خطا‬
‫تعامل با بیمار و مردم و استفاده از نظرات آن ها در مدیریت خطر‬
‫یادگیری و به اشتراک نهادن درس های آموخته شده از خطا های پزشکی‬
‫نهادینه کردن و اجرایی نمودن درس های آموخته شده از خطاها‬
‫سایر موارد‬
‫تدوین شاخص های عملکردی‬
‫استفاده از اطالعات‬
‫ایجاد| ارتقای سیستم ‪His‬‬
‫سایر موارد‬
‫اثربخشی بالینی‬
‫استفاده از گایدالین های موجود‬
‫سایر موارد‬
‫ممیزی بالینی‬
‫مدیریت کارکنان‬
‫تدوین ‪ PDP‬کارکنان‬
‫تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان‬
‫نظام آموزش کارکنان جدیدالورود‬
‫سایر موارد‬

similar documents