Slayt 1 - Mehmet Baştürk

Report
İSRAF VE SAVURGANLIK
• MEHMET BAŞTÜRK HAZIRLAMIŞTIR
• Mehmet__basturkæhotmail.com
• www.mehmetbasturk.com
• Facebook TC Mehmet Baştürk
İslam dini israfın bütün olumsuz yönlerini ortaya koyduktan
sonra yasaklamış ve haram kılmıştır.
Kur’an-ı Kerim israf konusuna bütün yönleriyle değinerek
ayetlerde ortaya koymaktadır.
ْ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ٰ ً َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ
ْ
‫ك وَل تبسطها كل ال َبس ِط‬
َ ‫وَل تجعل يدك مغلولة ِالى عن ِق‬
ً‫وما َم ْح ُسورا‬
ً ‫َف َت ْق ُع َد َم ُل‬
Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz
kalırsın. İsra, 17/29
ََ َُ ْ َ ُُ
ُ َْ ْ ََُ ُ ُ َ َٰ َ َ
ْ
َ
‫يا ب ٖنى ادم خذوا ٖزينتكم ِعند ك ِل َمس ِج ٍد وكلوا واشربوا وَل‬
ُ ْ ُّ ُ َ ُ َّ ُ ْ ُ
َ‫ين‬
ْ
َ ‫تس ِرفوا ِانه َل ي ِحب اْلس ِر ٖف‬
Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz
giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri
sevmez. Araf, 7/31
َ َ َ ّٰ ُ َّ َ
ُ
‫فاتقوا الله وا ٖطيعو ِ َن‬
ُْ َ ْ َ ُ ُ ََ
َ‫ين‬
ْ
َ ‫وَل ت ٖطيعوا امر اْلس ِر ٖف‬
Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi
aşmışların emrine itaat etmeyin." şuara, 26/151-152
İSRAF VE SAVURGANLIK
• İsraf ve savurganlık konusunun iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili
bazı kavramları bilmemiz gerekmektedir.
• İSRAF: Sözlükte aşırı gitmek, gafil ve cahil olmak, yanılmak gibi
anlamlara gelir. İsraf, dini bir kavram olarak, insanın sahip bulunduğu
nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir
• SAVURGANLIK: Sözlükte çok ve aşırı para harcayan, müsrif anlamına
gelmektedir.
• CİMRİLİK: Sözlükte pintilik, hasislik anlamında kullanılmaktadır.
• TASARRUF: Sözlükte bir işin içine girip idare etmek, halden hale
sokmak, çalışıp kazanmak manalarına gelir.
• İKTİSAT: Sözlükte aşırılıktan uzak orta yolda olmak, doğru yolda
olmak, bir şeye yönelmek anlamlarına gelmektedir.
• İsraf ve savurganlığın sonuç itibarı ile zararlarına değinecek olur
isek bunları şu şekilde sıralayabiliriz.
• Bireysel anlamda zararları
• Toplumsal anlamda zararları
• Dünya genelinde zararları
• Konumuzla ilgili bu anlam ve detaylardan da anlaşılacağı üzere
israf, sonuç itibarı ile bireyler ve toplumlar üzerinde olumsuz
etkilere neden olmaktadır.
• Bu olumsuzluğun etkisi ise bireylerin ve toplumların yaptıkları
israfın boyutuyla doğru orantılıdır.
• İsraf içerisinde olan bireyler, ürettiklerinden fazla harcayanlar
zaman içerisinde başkalarına muhtaç hale gelirler.
• Bireylerinin çoğunluğu israf içerisinde olanlar veya yöneticilerinin
israf içerisinde olduğu toplumlarda zaman içerisinde başka
toplumlara muhtaç hale gelirler.
• insanlar kendileri için sınırlı olan dünya nimetlerini hoyratça
harcarlarsa gelecek kuşaklar için yaşanamaz bir dünya bırakmış
olurlar.
• Bu durumda israfın küresel boyutunu ve de en tehlikeli durumunu
işaret eder.
• Konunun dini, sosyal ve kültürel boyutları ile bir bütün olarak ele
alınması gerekmektedir.
• “...Uğursuzluğunuz sizin kendinizdedir. Size öğüt verildiği için
mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz)? Hayır siz (müsrif) (aşırı giden)
bir kavimsiniz.” (Yasin sûresi, 36/19.)
• Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak kibirlenmeyin
ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah (c.c.) nimetinin eserini
(görüntüsünü) kulunun üzerinde görmek ister.” (Buhari, Libas/1;
İbnu Mace, Libas/23.)
• Bu ayet ve hadisler bize göstermiştir ki;israf içerisinde olan
bireyler ve toplumlar ne kadar üretirlerse üretsinler, ürettiklerinden
bir şey biriktiremezler.
• İslam ise, insanoğlunun yeme, içme ve harcama hatta
yaşantısındaki bütün yönlerde dengeli davranmasını istemiştir. Bu
durum Kur’an da şu şekilde ifade edilmektedir. “Akrabaya,
yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma!
Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da rabbine karşı
çok nankördür.” 17/26,27
•
Bu fotoğraf israfın genel sonucunu ortaya koymaktadır.
• İsrafın zıddı olan tasarruf konusunu iyi
kavramamız gerekmektedir.
• Tasarruf üretilen ve mevcut olan her şeyi yerli
yerinde harcamaktır.
• Üretimde değil tüketimde (harcamada) tasarruf
olur diyen ne kadar doğru söylemiştir.
• Basit tasarruf örnekleri vermemiz gerekirse:
• Musluklardan gereğinden fazla su akıtmasak
• Gereğinden fazla lamba yakmasak
• Gereğinden fazla kağıt kullanmasak
• Zamanı boşa harcamayıp üretime dönüştürsek
vs. vs.
• Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
• BİR SAVAŞIN BEDELİ: 1991 yılında meydana
gelen Körfez Savaşı’nın bir günlük maliyeti ile
3.000.000 çocuğun 2,7 yıllık süt ihtiyacının
karşılanabileceğini…
• Bu savaşın 30 günlük savaş gideri ile 50.000.000
insanın
4
yıllık
ekmek
ihtiyacının
giderilebileceğini…
• 1 adet Steath avcı uçağının bedeli ile 13.000.000
kitap alınabileceğini…
• Ve 1 adet patroit füzesi ile 74.000.000 adet fidan
dikildiğini…
• “1946 yılı, Karadeniz’deyiz. Kaptanımız Fehmi Reis.
Tayfalar çilekeş köylünün saf ve yüksek ruhlu çocukları.
Balık avcısı olmaktan ziyade Fehmi Reis’in leventleri.
Yarının Cumhuriyet öğretmenleri, yani benim gibiler. Reis
bize “önce balık kültürü alacaksınız, sonra avlanacak,
beslenecek, besleyeceksiniz. Bu işi yaparken de denizi
kirletmeyecek ve çöle çevirmeyeceksiniz. Çünkü yarınlar
bizimdir. Kaş yaparken göz çıkarmayacaksınız” derdi.”
Yusuf AYTİN, Öylemi Uşağum. Sh. 62 Trabzon 2008
• Bizler bırakalım denizi karaları bile çölleştirdik.
• Ne için?
• Daha iyi ve müreffeh yaşayabilmek uğruna.
1992 James Nachtwey, ABD
Somali'de bir anne, kıtlık sonucu ölen
çocuğunun cansız bedenini kaldırıyor
• Bütün dinlerin israfı yasaklamasına rağmen, bugün
geldiğimiz noktada bütün dünyada israf had safhaya
ulaşmıştır. Bu sadece bugünün problemi değil geçmişten
birikerek gelen bir problemdir.
• Bugün bir taraftan dünya çölleşmesin diye mücadele
edilirken, diğer taraftan dünyanın çölleşmesine neden
olacak icraatlar hız kesmeden devam etmektedir.
• Somali’de insanlar günlük bütün su ihtiyaçlarını bir litre su
ile karşılarken, bir golf sahasına harcanan suyun hesabını da
yapmak gerekmektedir.
• Karaların çölleşmesini önlemek için büyük mücadele
verirken diğer taraftan denizleri bile çölleştirdiğimizin
farkında olamadık.
• Zenginlerin daha rahat yaşama uğruna
sömürdüğü kara kıtada çocuklar karınlarını
doyurabilmek için böcek arayorlar. Bu refah
düşkünlüğü neticesinde insanlığın geldiği
boyutu göstermesi açısından çok dikkate
şayan bir fotoğraftır.
Nüfusun yüzde 60'ı asil halktan, yüzde 40'ı köleden oluşuyordu.
Asiller müthiş bir zenginlik içindeydi. Rivayete göre önce yemek
yer, daha sonra yediklerini kaz tüylerini kullanıp kusarlardı. Nedeni
ise daha fazla yemek yiyebilmek, yemek zevkinden sonuna kadar
faydalanmaktı…Vezuv yanardağının külleri altında kalan pompei
halkı
Ümmü'l-mü'minîn Âişe Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu, dediği
rivayet edilmiştir: Ev kadını, evinin taamından israf etmeyerek (örf
ü âdete göre ailesine, misâfirlerine) infak ve ikram ettiğinde, bu
infak ile me'cûr ve müsâb olur. Bu malı kazandığı cihetle de zevci,
muhafaza ettiği için hizmetçisi bir o kadar sevap kazanır. Bunlardan
bazısının ecr-ü sevabı, öbürlerinin sevabından hiç bir şey eksiltmez.
704
KİTÂBÜ'D-DA'AVÂT Hz. Peygamber'in duâları RESÛL-İ
EKREM'İN EN ÇOK DUÂSI: (RABBENÂ ÂTİNÂ Fİ'D-DÜNYÂ
HASENETEN VE Fİ'L-ÂHİRETİ HASENETEN) DU'ÂSI İDİ Ebû
Mûsâ el-Eş'arî Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem
şöyle du'â ederdi: Allah'ım! Günâhımı, bilgisizliğimi, her işimde
isrâf ımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı affeyle.
Allah'ım! Lâtîfemi ve ciddî hâlimi, hatâmı ve dileyerek işlediğim
günâhımı affeyle. İ'tirâf ederim ki, bu kusurların hepsi bende vardır.
2156
1980 Michael Wells, İngiltere
Uganda'da açlıktan ölmek üzere olan
bir çocuk ve bir misyoner.

similar documents