Muudatused õppekorralduses: uued tudengid

Report
Vastuvõtu infotund 12.06.2013
Vastuvõtu muudatused 2013. aastal
Merit Paist, vastuvõtuspetsialist
Õppeteenustasud – kellele ja millistel tingimustel?
Helen Joost, õppeosakonna juhataja
Muudatused õppekorralduses uutele tudengitele
Mari-Liis Keskpaik, akadeemiline nõustaja
Muudatused vastuvõtus 2013. aastal
Õppekohad
 Võtame tudengi vastu täiskoormusõppesse ja vastavalt
õppekava õppekeele järgi:
 Eestikeelsetel õppekavadel on õppekohad tasuta kõigile, kellel
on õigus tasuta õppida.
 Võõrkeelsetel õppekavadel on tasulised õppekohad ja
lävendipõhine vastuvõtt.
Õppekohtade arvud eestikeelsetel õppekavadel on piiratud, kes
sisse ei saa, alustab õpinguid eksternina või avatud
tasemeõppes ning ei oma üliõpilase staatust.
Õppekohtade ümberjaotus toimub vaid erandjuhtudel, eeldusel,
et igale õppevormile/-kavale jääb vähemalt minimaalne nõutud
arv üliõpilasi.
Uuesti tasuta õppimine
 Samale õppekavale, kus üliõpilane praegu õpib, uuesti
kahe aasta jooksul tasuta õppima asuda ei saa. Isegi
siis, kui inimene on praegu REV kohal.
 Lisaks kehtib endiselt kolmekordse nominaalaja piirang.
Kui selline kandidaat siiski uuesti sisse astub, kellel ei ole
õigust tasuta õppida, siis eriala õppekohtade arv selle
võrra ei suurene.
Riigieksamite asendamine
 Kõik kandidaadid, kes ei ole sooritanud
riigieksameid, saavad oma vastuvõtupalli 100%
ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
 Hinnete teisendamist tunnistuselt ei ole.
 SAIS süsteemis kontrollime avaldused üle ja lubame
kandidaadid vastuvõtueksamile.
Omavahenditest õppekohad
eestikeelsetel õppekavadel
 Erivajadusega tudengid, kes vastavad esitatud nõuetele,
peavad ületama vastuvõtulävendi ja saavad võimaluse
alustada õpinguid (kaob ära viie koha piirang).
 Kaovad ära omavahenditest kohad välismaal eelneva
hariduse saanud kandidaatidele (neil on nüüd võimalus
saada oma vastuvõtupall 100% vastuvõtueksami
tulemusest).
Muudatused õppekorralduses:
uued tudengid
Õppimisvõimalused
Tasemeõpe
Eesmärk: Lõpetada, seotud konkreetse õppekavaga
Sihtgrupp: Kel võimalik õppida täiskoormusega (30 EAP) ja
lõpetada nominaalajaga
Eksternõpe
Eesmärk: Lõpetada, seotud konkreetse õppekavaga
Sihtgrupp: Kes sisse ei saanud (sh algusest alustajad); Endised
TLÜ või teiste kõrgkoolide üliõpilased (kel õpingud pooleli)
Aasta Ülikoolis
Eesmärk: Ülikoolis õppimisega tutvuda, edaspidi sisse astuda,
seotud Aasta Ülikoolis programmiga
Sihtgrupp: Kes sisse/eksterniks ei saanud; Enesetäiendus
Avatud Ülikool
Eesmärk: End täiendada
Sihtgrupp: Kes soovivadki läbida üksikuid aineid ja end
täiendada; Keda eksterniks veel vastu ei võeta
Sooritamise nõuded
 Osakoormuses õppimiseks iga õpitud semestri kohta




vähemalt 15 EAP mahus aineid.
Täiskoormuses õppimiseks iga õpitud semestri kohta
vähemalt 22,5 EAP mahus aineid.
Tasuta õppimiseks keskmiselt 30 ainepunkti semestris.
Arvestust peetakse kumulatiivselt.
Arvesse ei lähe VÕTAd (sh ei loe enam kombineeritud).
Õppekulude hüvitamine
-
Tasuta
-
Tasulised
-
Eestikeelsetel õppekavadel, nominaalkestuse jooksul,
täiskoormusega õppides, sooritavad kumulatiivselt keskmiselt
30 ainepunkti semestris (või sellest kuni 6 EAP vähem)
HTMiga erikokkulepped - õpetajad
Puudega isikud ja alla 7-aastase lapse vanemad (jätkavad
õpinguid eestikeelsel õppekaval)
Üliõpilaskonna volikogu juhatusse ja üliõpilasnõukogu
juhatusse valitud üliõpilased valmisperioodi jooksul
Osakoormusega õppijad (EAP alusel)
Õppimine pärast nominaalaega (EAP alusel)
Ingliskeelsetel õppekavadel õppijad (semestritasu)
Varem RE kohal õppinud üle poole nominaalajast ja sisseastumisest pole möödunud 3-kordne nominaal (EAP alusel)
Eksmatt samalt õppekavalt olnud kahe viimase aasta jooksul
NB! Praegustel tudengitel jäävad edasi RE ja REV kohad
I
30 EAP
Sooritusi
26 EAPd.
Võlgu 4
EAPd.
I semestri
trahvi ei
nõuta,
läheb
nõustamisele
II
60 EAP
Sooritusi
26 EAPd.
Kokku 52.
Võlgu 4
EAPd.
Võlgu
kokku 8
EAPd.
Võlgu
võib olla
6. Maksab
2 EAP
eest
(2x32€ =
64€)
aksma?
III
90 EAP
Sooritusi
24 EAPd.
Kokku 76.
Võlgu 6
EAPd.
Võlgu
kokku 14
EAPd.
Võlgu
võib olla
6. Maksab
8 EAP
eest
(8x32€ =
256€)
IV
120 EAP
Sooritusi
30 EAPd.
Kokku
106.
Võlgu 14
EAPd.
Võlgu
võib olla
6. Maksab
8 EAP
eest
(8x32€ =
256€).
V
150 EAP
Sooritusi
38 EAPd.
Kokku
144.
Võlgu 6.
Võlgu
võib olla 6
EAPd.
Maksab
0€.
VI
180 EAP
Sooritusi 36
EAPd.
Jõuab võlad
sooritada ja
lõpetab
nominaalkestusega.
Kokku
maksnud
ülikoolile
576€
tegemata
ainete eest.
Ülikool
maksab raha
tagasi.
Õppekoha vabanemine
 Õppekoht vabaneb ainult üliõpilase eksmatrikuleerimisega.
 Vabanenud õppekoht täidetakse tähtajaks esitatud avalduse
alusel.
 esimese õa sügissemestril täidetakse vastuvõtu pingerea alusel;
 vabanenud kohale võib kandideerida: teisel õppekaval õppiv
üliõpilane esimese õppeaasta jooksul; endine üliõpilane, kes ei
ole ületanud õppekava nominaalkestust; ekstern; teise ülikooli
üliõpilane; Avatud Ülikooli õppija;
 kandidaadil peab olema täidetud vähemalt 75% vabanenud
õppekoha kumulatiivselt täitmisele kuuluvast mahust.
 Eriala vahetamine avalduse alusel läheb raskemaks.
Õpingute kestus
 Uutel tudengitel kaob ära nö tasuta lisa-aasta:
 Õppimine on tasuta ainult nominaalaja jooksul.
 Pärast nominaalaega makstakse täiskoormuses olles trahvi
(alates esimesest sooritamata EAPst), osakoormuses makstakse
EAPde alusel.
 Õpingute nominaalkestus pikeneb:
 Akadeemilisel oldud aja jooksul.
 Iga välisriigis õpitud semestri võrra juhul kui üliõpilane õpib
välisriigi õppeasutuses ühes semestris vähemalt kolm kuud ja
tulemusi arvestatakse semestri kohta vähemalt 15 EAP ulatuses
õppekava täitmise osana.
 Süvendatud riigikeele õpingute korral kuni ühe õppeaasta võrra.
Ainete sooritamise kord

Alates sügisest kehtib kõigile üliõpilastele uus ainete
sooritamise kord, mille järgi kursuse korduskuulajaks
registreerib üliõpilane end:


pärast eksami/arvestuse teist negatiivset sooritust samas
õppeaines või;
kui tudeng ei ole saanud positiivset tulemust ainele
järgneva semestri vahenädala lõpuks (NB! Praegustel
üliõpilastel kehtib 2012/13 õa registreeritud ainetel
aastane sooritusõigus).
Kursust on võimalik uuesti kuulata üks kord.
 Korduskuulamine on tasuta.

Akadeemiline puhkus
Uuest õppeaastast muutub kord kõigile üliõpilastele, kes
akadeemilisele puhkusele siirduvad. Uue korra järgi on
akadeemilisel viibides õigus täita õppekava, kui tudeng on:
1.
2.
3.
keskmise, raske või sügava puudega isik;
alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja;
akadeemilisel puhkusel seoses kaitseväeteenistuse
läbimisega;
NB! Omal soovil ja tervislikel põhjustel akadeemilisel viibivad
üliõpilased uuest õppeaastast õppekava täita ei saa, sh ei saa
teha eksameid/ arvestusi, kus sooritusõigus veel kehtib
(registreerimised tühistatakse).
Oluline rõhutada sisseastujatele
 Õppimine tasuta kui keskmiselt 30 EAPd semestris
 tüüpõpingukavad
 Muud õppimise võimalused
 eksternõpe, Aasta Ülikoolis, avatud tasemeõpe
 Erialavalik selgeks
 eriala kirjeldus, õppekava, karjäärinõustajad
Küsimused?
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents