Regel 20

Report
Regelaften
2.
3.
4.
Velkomst
Regeludvalget
De nyeste ændringer
Hulspilsregler
5.
En bold skal spilles som den ligger (regel 13)
6.
7.
8.
Dropperegler, regler om forkert sted (regel 20).
Quiz
Afslutning
1.
1
Regel 13 – en bold skal spilles som den ligger
- forbedre leje, droppe, markere, placere mv.
Forbedre leje, spillelinje (regel 13-2)
- en ofte forbigået regel – overtrædes ofte….(?)
”Forbedre”:
• Man må godt forringe, så længe der INGEN forbedring er (hvilket der
typisk vil være)
• Man må som hovedregel ikke forbedre leje mv., heller ikke selvom det
er en selv, der forinden har forværret det, dog <afgørelse 13-2/29>
• Man må i visse situationer godt fjerne fx fastsiddende grene, så længe
der ikke sker nogen markant forbedring (fx fordi der stadig er mange
grene tilbage <afgørelse 13-2/0.5>
2
Regel 13 – en bold skal spilles som den ligger
Forbuddet mod forbedring:
1) Gælder kun bestemte områder.
2) Gælder kun bestemte handlinger
Der er en del undtagelser, som fritager for straf, selvom 1) og 2) er
opfyldt.
3
Regel 13 – en bold skal spilles som den ligger
1) Området, der ikke må forbedres:
• spillerens bolds position eller leje,
• området for spillerens tilsigtede stance eller sving,
• spillerens spillelinje eller en rimelig forlængelse af den linje på den
anden side af hullet, eller
• det område, i hvilket spilleren skal droppe eller placere sin bold.
Dvs. alle andre områder må godt forbedres!
Det er derfor så vidt i orden at vælte et træ eller hive en busk op, der ikke
befinder sig i de pågældende områder.
4
Regel 13 – en bold skal spilles som den ligger
2) Kun bestemte handlinger, der er forbudte:
• at presse en kølle ned på jorden,
• At flytte, bøje eller brække noget, som vokser eller er fastsiddende
(herunder ikke-flytbare forhindringer og genstande der markerer out of
bounds).
• at danne eller fjerne uregelmæssigheder i overfladen,
• at fjerne eller nedpresse sand, løs jord, opslåede græstørv, der er lagt
på plads, eller andre opskårne græstørv, der er lagt på plads, eller
• at fjerne dug, rim eller vand.
Alle andre handlinger er i forhold til regel 13-2 helt i orden!
5
Regel 13 – en bold skal spilles som den ligger
3) Undtagelser; det er altid OK at forbedre området:
• ved at anbringe (grounde) køllen ganske let på jorden under
adressering,
• ved på fair måde at indtage sin stance,
• under udførelse af et slag eller tilbagesvinget til et slag, og slagets
udførelse,
• ved at danne eller eliminere uregelmæssigheder i teestedets overflade
(regel 11-1), eller ved at fjerne dug, frost eller vand fra teestedet, eller
• ved at fjerne sand og løs jord på greenen eller udbedre skader på
teestedet (regel 16-1).
6
Regelaften
2.
3.
4.
5.
Velkomst
Regeludvalget
De nyeste ændringer
Hulspilsregler
En bold skal spilles som den ligger (regel 13)
6.
Dropperegler, regler om forkert sted (regel 20).
7.
8.
Quiz
Afslutning
1.
7
Regel 20 – Lempelsessituationer og fremgangsmåde
- dropperegler, regler om forkert sted
Hvordan dropper man?
• Stå oprejst.
• Hold bolden i strakt arm i skulderhøjde.
• Giv slip på den (ingen spin el.lign.).
Straf for ikke at overholde droppeprocedure:
•
Ret fejlen uden straf efter regel 20-6 inden slag slås.
•
Gøres dette ikke: Et strafslag og spil bolden som den ligger.
8
Regel 20 – Dropperegler
Hvornår er en droppet bold i spil?
• Når den er droppet,
• dvs. ikke først når der er slået til den (regel 20.4; husk dog
redningsreglen 20.6)
Der SKAL droppes om i visse situationer (regel 20-2c)
Droppes der om, og er man stadig omfattet af en de nævnte situationer:
• Bolden skal så placeres så tæt på stedet som muligt, hvor den under
”omdroppet” ramte jorden første gang.
9
Regel 20 – Dropperegler
Tip-en-tre’er:
1. Skal der altid droppes om, hvis bolden ruller tættere på hullet?
2. Skal der altid droppes om, hvis bolden ruller fra fairway ud i roughen?
3. Hvis man erklærer bolden uspillelig ved et træ, dropper fri, og bolden
så i droppet ruller hen til træet igen, skal/må man så droppe om?
10
Regel 20 – Dropperegler
PLACERE OG GENPLACERE (regel 20.3)
Hvornår skal en bold placeres/genplaceres?
• Når en regel bestemmer det!
Hvordan skal bolden placeres?
• Bolden må lægges i alle retninger.
• Også således, at et eventuelt logo/markering på bolden hjælper med at
finde putteretningen.
11
Regel 20 – Dropperegler
Hvornår er en placeret/genplaceret bold i spil?
• Når den er placeret/genplaceret (og ikke først når der er slået til den
(regel 20.4), og husk redningsreglen 20.6!)
• dvs. hvis man genplacerer bolden på green og glemmer at flytte
markøren; ingen forskel <afgørelse 20-4/1>
12
Regel 20 – Dropperegler
MARKERE BOLDEN (regel 20-1)
At markere bolden er noget helt fundamentalt
Hvornår skal man markere bolden?
• Når man løfter bolden under en regel, der bestemmer, at bolden skal
genplaceres (fx regel 16-1b).
13
Regel 20 – Dropperegler
Dvs. i følgende situationer skal man ikke (men må godt) markere bolden:
• Under udmåling af en bestemt afstand (fx to køllelængder, når man
erklærer bolden uspillelig).
• Når man skal finde nærmeste sted for lempelse.
At man ikke skal gøre det, betyder naturligvis ikke, at det ikke kan
anbefales, at man gør det alligevel…
14
Regel 20 – Dropperegler
Hvad skal man markere med?
• Man bør bruge et boldmarkeringsmærke, en lille mønt el.lign.
• Man må principielt gerne bruge en stor mønt, en gren, bag’en o.lign.
Bolden skal til stadighed være markeret fra man løfter den, til den er
genplaceret, ellers får man et straffeslag for overtrædelse af regel 20-1
15
Regel 20 – Dropperegler
Hvor skal man lægge markeringsmærket; foran eller bagved bolden?
Er der nogen straf, hvis man ikke markerer bolden på green, når man
løfter den?
• Ja, et straffeslag efter regel 20-1, og bolden skal genplaceres.
• Ingen straf, hvis bolden flytter sig som direkte konsekvens af selve
handlingen at markere boldens position (eller løfte den), dog skal det
huskes at genplacere bolden.
NB:
4-5 cm. (a couple of inches) fra bolden er ikke i orden;
placer boldmarkeringsmærket så tæt som muligt.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1.
26
1.
27
28
29
30
31
32

similar documents