Národní strategie protidrogové politiky Problém užívání drog

Report
 Užívání
návykových látek je komplexní a
mnohovrstevný jev s celou řadou vzájemně
se ovlivňujících potencionálních rizik pro
jedince i pro společnost.
 Jde zejména o jeho negativní sociální,
zdravotní, trestněprávní, bezpečnostní a
ekonomické
dopady,
které
nepříznivě
ovlivňují
zdravý
vývoj
jednotlivců
i
společnosti ve všech uvedených aspektech.
 Ochrana
 Ochrana
veřejného zdraví
bezpečnosti jednotlivců a
společnosti
 Snižovat
nabídku drog
 Snižovat poptávku drog (primární prevence a
sociální začleňování uživatelů)
 Snižovat rizika spojená s užíváním drog
 Mezinárodní
spolupráce
 Komplexní řešení problematiky nelegálních a
legálních drog
 Dlouhodobé a komplexní plánování
 Realistické rozhodování
 Racionální financování a garance kvality
služeb
 Snížit
míru experimentálního a
příležitostného užívání drog zejména
mladými lidmi
 Snížit míru problémového a intenzivního
užívání drog
 Snížit potenciální rizika spojená s užíváním
drog pro jedince a společnost
 Snížit dostupnost drog zejména pro mladé
lidi
 Psychický
a někdy i fyzický stav, který je
důsledkem užití drogy. Je charakterizován
změnami chování a prožívání, nutkáním užít
drogu stále nebo periodicky za účelem
dosažení jejích psychických účinků, nebo
rovněž snahou vyhnout se nepříjemným
důsledkům její abstitence.
 Farmakologicky
aktivní substance,
vyvolávající chemické, biologické a orgánové
změny
 Účinek drogy je závislý:





Množství látky
Koncentraci dané látky
Frekvenci užívání
Způsobu aplikace
Individuální toleranci
Nezvládnutá, neovladatelná touha po
opakovaném užití drogy
 Tendence ke zvyšování látky
 Vznik škodlivých důsledků


K syndromu závislosti dochází tehdy, když
v průběhu posledního roku je přítomna silná
touha po užívání látky, dochází k potížím při
kontrole jejího užívání, po odnětí látky dojde
k příznakům fyzické závislosti, zvyšuje se
tolerance, většinu času věnuje subjekt na
získávání látky na úkor svých dřívějších zálib a
potěšení a je mu jasné, že požívání látky přináší
škodlivé důsledky.
Fyzická závislost – po vysazení látky dojde
k rozvoji nepříjemných tělesných příznaků,
jejichž charakter závisí na konkrétní látce,
zejména jde o nejrůznější bolesti, křeče,
epileptoformní záchvaty aj
 Psychická závislost – touha znovu si navozovat
příjemné stavy návykovou látkou, ať jde o
euforii, pocit zvýšené výkonnosti a sebevědomí,
příjemné snění, neobvyklé prožitky apod.
Psychická závislost zpravidla přetrvává o mnoho
déle než závislost fyzická.
 Drogová závislost - psychický a fyzický stav
vyplívající z působení drogy na organismus –
dochází ke změnám v chování. Je možná
závislost na více drogách.



V některých zemích (např. Česká republika) se
v praxi používá dělení drog na měkké a tvrdé.
Toto rozdělení odráží jednak míru ohrožení
osob užíváním jednotlivých drog a mnohdy
rovněž rozdílný přístup represivních orgánů při
potírání drogové kriminality (např. menší
trestní sazby za trestné činy spojené
s měkkými drogami).
Jiné země (např. Holandsko) rozlišují drogy na
drogy s přijatelným rizikem (měkké drogy) a
drogy s nepřijatelným rizikem (tvrdé drogy).
Rizikem s v této souvislosti míní
pravděpodobnost a důsledky úplné závislosti.

Neexistuje „bezpečná droga“ nebo „bezpečné
množství“ psychotropní látky. Smyslem užívání
všech psychotropních látek je změna v prožívání
daného jedince (vnější umělý zásah do jeho
psychiky). Duševní zdraví a „normalita“ jsou
velice křehkými systémy, o kterým stále víme jen
velmi málo (jsou závislé na aktuálním i
dlouhodobém fyzickém a psychickém stavu,
momentálních sociálních podmínkách, osobnosti
člověka, vrozených dispozicích, apod.). Každé
užití psychotropní látky může ohrozit fyzické
zdraví (srdeční a dechové obtíže, apod.) a
zároveň spustit mechanismus rozvoje některé
duševní nemoci.
 Legální
drogy: alkohol, nikotin, léky?
 Nelegální
drogy: opiáty, halucinogeny









Opioidy – morfin, heroin, kodein, braun, dolsin,
valoron, methadon.
Kanabinoidy – hašiš, marihuana.
Sedativa nebo hypnotika – barbituráty – diazepam,
neurol, xanax, rohypnol.
Kokain
Amfetaminy – kofein, pervitin, efedrin, fermetrazin,
antiastmatika – Solutan, MDMA, extáze – lze řadit i
mezi halucinogeny.
Halucinogeny – LSD, extáze, lysohlávka, muchomůrka
panterová a červená, kaktusy, fendyklidin PCP tzv.
„andělský prach“ – veterinární anestetikum.
Organická rozpouštědla – toluen, benzin, aceton.
Tabakismus, nikotinismus – tabák, nikotin
Alkoholová závislost
 Počáteční
 Varovné
( Prealkoholické)
( Prodromální)
 Rozhodné,
 Konečné
kritické (Kruciální)
( Terminální)

Akutní intoxikace
Přechodný stav vzniklý aplikací psychoaktivní látky.
Podle hloubky intoxikace a charakteru látky dojde i
narušení psychických funkcí v podobě změněné
emotivity, chování a aktivity, myšlení, vnímání někdy
i vědomí. Má vliv i na fyzické funkce. Může vést
k zástavě srdce, selhání ledvin, zničení jater, může
skončit smrtí. Vždy monitoring životních funkcí.

Intoxikační psychóza
Stav mysli po požití psychoaktivní látky. Projevuje se
jako psychóza – halucinace, bludy, porucha vědomí a
dezorientace až dezintegrace osobnosti, apod.. Může
se projevit až za 3 měsíce od požití drogy. Po 6
měsících již jde o rozvoj klasické psychózy, může se
jednat o trvalý a nezvratný proces.
 Zvýšené
riziko ohrožení veřejného zdraví
 Vysoké náklady na léčení těchto osob
 Zvýšené ekonomické náklady spojené s
předčasnou invaliditou případně smrt
 Snížená pracovní výkonnost, včetně
pravděpodobné ztráty zaměstnání
 Zvýšení kriminality
 Vyšší riziko dopravních a jiných nehod
 Zhoršení
zdravotního stavu (zhoršená funkce
určitých orgánů, rizika nákazy infekčními
chorobami, apod.)
 Zvýšené riziko rozvoje dalších
psychiatrických onemocnění
 Předčasná invalidita případně smrt
 Vysoké riziko sociální exkluze
 Problémy v partnerských a dalších blízkých
vztazích (ohrožení péče o děti)
Léčba všech druhů závislostí musí směřovat k úplné abstinenci
(tzn. V případě, kdy došlo k rozvoji závislosti už nikdy nelze
danou látku užívat kontrolovaně).
Terapie závislých směřuje k následujícím oblastem:
 překonání nutkavé potřeby užívat látku (odstranění fyzické a
psychické závislosti)
 zlepšení celkového fyzického stavu (léčba přidružených
somatických onemocnění – interní nemoci, infekční nemoci,
apod.)
 zlepšení celkového psychického stavu (posílení sebekontroly a
sebevědomí, vytvoření životní perspektivy, změna sebepojetí,
apod.)
 zlepšení a rekonstrukce sociálních vztahů (rodinných,
přátelských, pracovních, apod.)
 zařazení do společnosti (naučit se trávit volný čas jinak než
užíváním drog, vytvořit si sociální síť z osob mimo „drogovou
scénu“, schopnost najít a udržet si zaměstnání).
 Ambulantní
 Ústavní
 Komunitní
 Doplňková
terapie (antabus, subsituce)
Gambling (patologické hráčství)
 Typické rozšiřující se zaujetí pro hazardní hry.
Sázení věnuje většinu svého volného času. Sázky
obvykle zvyšuje, aby dosáhl svého uspokojení
(rozvoj tolerance) a aby dostal zpět své peníze.
Nemožnost hrát prožívá velmi nepříznivě
(odvykací syndrom).
 Gamblerův způsob života vede k rozvratu rodiny,
pracovní i sociální kariéry. Zadlužuje se a
eventuálně páchá trestné činy, aby získal
prostředky pro splacení svých dluhů a na další
hru. Opakovaně se pokouší zbavit své závislosti.
Zvýšená pravděpodobnost spáchání sebevraždy. 2
– 3 % populace. Často alkoholici.


similar documents