Mladí bezdomovci_cílová skupina

Report
BEZDOMOVEC - KDO TO JE?
Konference S.A.D.
13. ZÁŘÍ 2011
OSNOVA
I. Definování skupiny mladí potenciální bezdomovci
II. Příčiny potenciálního bezdomovectví



mladí z institucionální péče
mladí z rodinného prostředí
mladí potenciální bezdomovci dle pohlaví
III. Problematika sociální práce s mladými potenciálními
bezdomovci
IV. Domy na půli cesty jako možnost změny
V. Občanské sdružení Heřmánek – DPC Heřmánek



postup práce s mladými dospělými
statistika
kazuistika
VI. Možný vývoj v otázce potenciálního bezdomovectví
u mladých lidí
I. MLADÍ POTENCIÁLNÍ BEZDOMOVCI
Definování skupiny:
 mladí lidé vracející se ze zařízení pro děti
a mládež po dosažení zletilosti
 mladí lidé odcházející od rodiny z důvodu její
nefunkčnosti (vztahové problémy, rozpad rodiny – čekání
na zletilost a okamžitý odchod z rodinného prostředí)

potřeba mladého člověka osamostatnit se, ovšem
bez nabytí základních dovedností potřebných pro
zodpovědný samostatný život
II. PŘÍČINY POTENCIÁLNÍHO BEZDOMOVECTVÍ:
MLADÍ Z INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE
 neexistující či nefunkční rodina (týrání či
zneužívání v dětství, alkoholismus či jiná závislost v rodině,
rozpad rodiny – nezájem o dítě, smrt rodičů)
 neexistence
následného bydlení pro mladé
odcházející z ústavního zařízení (chybějící
sociální byty, nemožnost vrátit se do původní rodiny)
 záznamy v trestním
útěky z ústavního zařízení)
rejstříku (krádeže, dluhy za
 nevzdělanost (nedokončené úplně základní vzdělání,
základní vzdělání, popř. vyučení – studovaný obor často
neodpovídá přání mladého člověka)
II. PŘÍČINY POTENCIÁLNÍHO BEZDOMOVECTVÍ:
MLADÍ Z INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE

absence osvojení si základních sociálních
dovedností (jednání s úřady, hospodaření s financemi –
nezkušenost s vycházením s vlastním příjmem či
společným příjmem rodiny, nemotivovanost najít si
a udržet zaměstnání)

psychiatrická diagnóza nebo psychické
problémy mladého jedince z důvodu velmi
špatných životních zážitků, a tím narušení jeho zdravého
vývoje v době pobytu v nefunkční rodině či v zařízení

neschopnost plánování, vytváření vlastních
osobních cílů pro spokojený život
II. PŘÍČINY POTENCIÁLNÍHO BEZDOMOVECTVÍ:
MLADÍ Z RODINNÉHO PROSTŘEDÍ
 nefunkční
rodina (alkoholismus či jiná závislost
v rodině, špatné vztahy, týrání v rodině, rozpad rodiny)
 bytové
a sociální problémy v rodině (ztráta
bydlení, nezaměstnanost celé rodiny, nízká životní úroveň,
zadluženost - problematika lichvářství)
 vzdělání (nízké vzdělání z důvodu nedostatku
rodinných podnětů pro motivaci získat odpovídající
vzdělání)
 absence
vzoru pro motivaci změnit svou
nepříznivou situaci (v rodině nikdy nikdo
nepracoval, trestná činnost v rodině, pasivita)
II. PŘÍČINY POTENCIÁLNÍHO BEZDOMOVECTVÍ:
MLADÍ Z RODINNÉHO PROSTŘEDÍ

zadluženost (sankční vyřazení z evidence úřadu práce,
soudní řízení ve věci trestného činu krádeže, loupežného
přepadení, zpronevěry apod.)

záznam v trestním rejstříku – snížení možnosti
zapojit se do pracovního procesu

neschopnost hospodařit se svým příjmem
(v důsledku absence finančního zajištění rodiny – bez
vzoru, jak s penězi zacházet)

neschopnost plánování, vytváření vlastních
osobních cílů pro spokojený život
II. POTENCIÁLNÍ MLADÍ BEZDOMOVCI DLE POHLAVÍ




ŽENY
skryté bezdomovectví
(bydlení u známých
a přátel)
vztahové problémy jako
příčina bezdomovectví
prostituce jako zdroj obživy
velmi rychlé založení rodiny
(útěk od jiných povinností,
řešení samoty, neschopnost
plánovat založení rodiny
v závislosti na zajištění
podmínek pro její plnou
funkčnost)



MUŽI
zjevné bezdomovectví –
narůstající počet mladých
mužů v zařízeních (azylové
domy, DPC, noclehárny,
ulice)
větší apatie vůči své stávající
situaci (absence motivace
uživit sebe či rodinu, větší
inklinace k trestným činům
krádeže jako zdroji obživy)
větší předpoklady pro získání
závislosti
(alkohol, drogy, gamblerství)
III. PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE
S MLADÝMI POTENCIÁLNÍMI BEZDOMOVCI
1) Vzdělání klienta:
- bez vzdělání
- neochota si své vzdělání doplnit
2) Začlenění do pracovního procesu:
- nulová zkušenost se začleněním do pracovního procesu a tím
i výhod z něho pramenících (rozdíl v sociálním postavení
pracujícího a nepracujícího)
3) Sociální postavení:
- člověk s trestnou činností
- zadluženost klienta
- ztráta dokladů své totožnosti
- současné bydliště jako stigmatizace pro nástup do zaměstnání
(bývalý klient ústavního zařízení, současný klient azylového
zařízení)
4) Problém, jak překlenout období mezi dávkou hmotné nouze
a prvním příjmem ze zaměstnání
IV. DOMY NA PŮLI CESTY JAKO MOŽNOST
ZMĚNY
Pobytová zařízení s poskytováním sociálních služeb:







(ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajišťování chodu domácnosti
sociální poradentství
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutickou činnost
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
a dalších činností vedoucích k osamostatnění
podpora vytváření a zdokonalování základních
pracovních návyků a dovedností
IV. DOMY NA PŮLI CESTY JAKO MOŽNOST
ZMĚNY

odborně vzdělaný personál

věková struktura klientely

podobné životní příběhy mladých

denní režim a pravidla zařízení
IV. DOMY NA PŮLI CESTY JAKO MOŽNOST ZMĚNY
CÍLE DOMU NA PŮLI CESTY








naučit mladé dospělé samostatnosti a zodpovědnosti
v zajišťování základních potřeb a jejich začleněním do
běžného života
motivace pro zapojení se a udržení se v pracovním procesu
schopnost hospodaření se svým příjmem
schopnost vedení vlastní domácnosti
schopnost a motivovanost zajišťovat si své záležitosti sami
vedení k zodpovědnému plnění svých povinností vyplývajících
z obecných společenských pravidel a norem
vyvíjení intenzivní snahy o získání vlastního bydlení
utváření vztahů v přirozeném prostředí
IV. DOMY NA PŮLI CESTY JAKO MOŽNOST ZMĚNY
V. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HEŘMÁNEK




1997
založení Občanského sdružení Heřmánek
1999
vznik Domu na půli cesty (DPC) Heřmánek pro mladé dospělé ve
věku od 18 do 26 let (Karviná - Staré Město)
2008
vznik Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP)
Heřmánek pro mladistvé ve věku od 16 do 18 let (Karviná - Staré
Město)
2009
vznik Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
pro děti a mládež ve věku od 3 do 18 let (Karviná - Nové Město)
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
Poslání:
DPC Heřmánek pomáhá mladým lidem ve
věku od 18 do 26 let, kteří po dosažení
zletilosti opouštějí zařízení ústavní výchovy
(diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné
ústavy) či jiná zařízení pro péči o děti a mládež
(zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
nebo odcházejí od pěstounů nebo od rodiny,
jež ohrožuje jejich vývoj.
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
Úkol:
Úkolem DPC Heřmánek je prostřednictvím poskytnutí ubytování
a dalších služeb změnit nepříznivou životní situaci našich
klientů do té míry, aby nebyli nadále závislí na pomoci
společnosti, přebrali plnou zodpovědnost za své chování
a byli schopni žít „běžným občanským životem.“
Kromě ubytování patří mezi další služby poskytované zařízením
nácvik sociálních dovedností klientů (vaření, péče o domácnost,
hospodaření s příjmem atd.) a poskytování sociálně-právního
poradenství. Cílem je také snaha o zapojení klienta do
pracovního procesu. Hlavním prostředkem k naplnění tohoto
cíle je naučit klienta pracovním návykům formou tzv. pracovních
terapií (tj. simulace zaměstnání).
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
DENNÍ REŽIM KLIENTŮ
1. Plnění povinností vyplývající ze sociálního postavení klienta:
a) pracující = zaměstnání
b) studenti = škola
c) nezaměstnaní = pracovní terapie
 chlapci – údržbářské práce, práce se dřevem
 dívky – keramika, ruční práce (batikování, šití,
výroba dárkových předmětů) apod.
2. Plnění povinností vyplývající z individuálního plánu klienta:
hledání zaměstnání, popř. doplňujícího studia, vyřizování na úřadech,
řešení svých pohledávek, narovnání rodinných vztahů apod.
3. Volný čas : organizuje si klient sám – podpora jeho trávení mimo zařízení
4. Povinnost klienta dodržovat pravidla zařízení (naučit klienta
dodržovat si své běžné povinnosti – umět si hlídat čas, respektovat a umět
vycházet s ostatními osobami v jeho okolí žijícími atd.)
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S KLIENTEM




sestavení IP klientem za pomoci klíčového
pracovníka (vedoucí sociální pracovnice)
navazující spolupráce v rámci IP s ostatními
sociálními pracovníky (dle jejich kompetencí)
práce s IP po celou dobu pobytu klienta
v zařízení
existence tzv. fází pobytu jako motivačního prvku pro
plnění si osobních úkolů
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S KLIENTEM
Nejčastější cíle mladých dospělých:
 najít si zaměstnání
 dostudovat školu
 osamostatnit se
 naučit se hospodařit s penězi
 uhradit své dluhy
 najít si vhodné bydlení
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S KLIENTEM
Úkoly stanovené v rámci IP vedoucí ke splnění cílů klienta:
 nalezení odpovídajícího zaměstnání (životopis, individuální i




skupinová práce s nezaměstnanými, hledat dopovídající volná pracovní
místa vzhledem ke vzdělání a zkušenostem klienta, využití
videotréninku)
nástup ke studiu (plán pro nástup ke studiu a schopnosti plnit si své
studijní povinnosti)
schopnost samostatně vést domácnost (kurzy vaření, praní,
vedení k čistotě a pořádku, péče o svůj zevnějšek)
hospodaření s penězi (schopnost naučit se vnímat platbu nájmu
jako jednu z priorit, umět si rozpočítat svůj příjem na potřebné období,
schopnost levného nákupu potravin, myslet na rezervy, splácet dluhy)
zajištění pravidelné zdravotní péče (praktický lékař, zubní lékař,
gynekolog, popř. další odborníci)
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
Statistika za období 2006 – 2010
Vzdělanost klientely:




speciální základní škola: 24%
základní vzdělání: 26%
vyučeni: 44%
úplné střední vzdělání: 6%
Zapojení do pracovního procesu: 37%
Nalezení vhodného bydlení: 28%
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
Statistika za období 2006 - 2010
Odchody klientů:







návrat k rodině – 27%
vlastní byt – 7%
podnájem – 21%
odchod za prací s ubytováním – 7%
azylové bydlení jiného typu – 11%
odchod pro nerespektování pravidel – 19%
bez udání důvodů – 8%
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
Statistika za období 2006 – 2010

Průměrný počet klientů za rok: 51

Průměrný počet probydlených dní klientem: 120

Poměr dívky x chlapci: 59% x 41%

Celkový počet klientů za 12 let: 483
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
Kazuistika
Nástup dívky do DPC Heřmánek: červenec 2004
Pobyt před nástupem do DPC:
 azylová zařízení (spolu s matkou a dalšími sourozenci)
 krátkodobý pobyt v dětském domově (z důvodu bytových podmínek
rodiny)
Rodinná anamnéza:
 druhá nejmladší z pěti sourozenců, úzký vztah s matkou
i ostatními sourozenci, bez kontaktu s otcem
Sociální postavení při nástupu do DPC Heřmánek:
 SOU Dakol, obor kuchařské práce – výuční list (6/2004)
 od července 2004 nezaměstnaná, v evidenci ÚP Karviná
Dosud získané sociální dovednosti pro samostatný život:
 velmi čistotná a pořádná, schopnost uvařit základní jídla
 nulová zkušenost s platbou nájmu a hospodařením s penězi
 nulová zkušenost s vyřizováním (úřady a další instituce)
V. DŮM NA PŮLI CESTY HEŘMÁNEK
Kazuistika
Sociální práce v době pobytu v DPC (individuální plánování s klientkou):
Hlavní cíl pro rok 2004 - 2007: rozšířit si vzdělání
 nástup na 3. letý obor administrativní pracovnice na SOU Dakol
(získání výučního listu)
Hlavní cíl pro rok 2007: najít si odpovídající zaměstnání

evidence na ÚP - rekvalifikační kurz technickoadministrativní pracovník
(listopad 2007 – duben 2008)

květen 2008 nástup do zaměstnání jako pomocná servírka v pizzerii
(DPP)
Hlavní cíl pro rok 2008 : hledání jiného vhodného bydlení a udržení si
stávajícího zaměstnání v pizzerii (získat pracovní smlouvu)

listopad 2008 získání pracovní smlouvy

duben 2009 získání startovacího bytu DPC Heřmánek v Karviné
Hlavní cíl pro rok 2009: získání vlastního bydlení

listopad 2009 získání podnájmu bytu RPG, s. r. o. – 1+1 v Karviné

leden 2010 ukončení spolupráce mezi klientem a DPC Heřmánek
VI. MOŽNÝ VÝVOJ V OTÁZCE POTENCIÁLNÍHO BEZDOMOVECTVÍ
U MLADÝCH LIDÍ
Mladí dospělí nemají zájem pobývat v domech
na půli cesty
Důvody:
 další institucionální zařízení s režimem
 potřeba být nezávislý, rozhodovat se bez
ohledu na pravidla daná okolím
 přání využívat pouze ubytování bez dalších
navazujících služeb (volba azylových domů,
nocleháren, ubytoven)
VI. MOŽNÝ VÝVOJ V OTÁZCE POTENCIÁLNÍHO
BEZDOMOVECTVÍ U MLADÝCH LIDÍ
Zvyšující se počet mladých lidí bez přístřeší
 malý počet sociálních bytů pro mladé
 nedostatek městských bytů, cenová nedostupnost bytů
v os. vlastnictví
 bytové problémy sociálně slabých rodin a jejich
vystěhování z bytů
 zadluženost rodin – ztráta jistoty a zázemí
 stále vysoký počet dětí z ústavních zařízení
(náhradní rodinné péče) bez možnosti vrátit se
zpět k rodině
 zvyšující se počet závislých mladých lidí
 zadluženost mladých rodin – jednotlivců
DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Daniela Brůnová
e-mail: [email protected]

similar documents