Vybrané otázky konkurenceschopnost EU

Report
VYBRANÉ OTÁZKY
KONKURENCESCHOPNOSTI EÚ
Jarolím Antal
Centrum evropských studií VŠE
Ostrava, 15.4.2011
OBSAH PREZENTACE
Definice konkurenceschopnosti
Specifika ekonomických systémů ve světě
Ekonomická úroveň a růstová dynamika
členských zemí EU
Konkurenceschopnost EU v kontextu rozšíření EU
Lisabonská strategie, Evropa 2020
CO JE TO KONKURENCESCHOPNOST
schopnost korporací, odvětví a regionu a národů
a nadnárodních celků generovat vysokou úroveň
příjmů z výrobních faktorů i relativně vysokou
úroveň jejich využití, a to za podmínek, kdy jejich
prostřednictvím vyprodukované zboží a služby
obstály v testu mezinárodní konkurence na trzích,
kde panují podmínky volného obchodu a rovných
tržních podmínek (definice OECD)
MODELY MĚŘENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
Modelů je více
WEF rozlišuje 12 pilířů
- institucionální rámec
Makroekonomická stabilita
Kvalita zdraví a základní vzdělání obyvatelstva
Vyšší stupeň vzdělání systém dalšího vzdělání
Efektivita trhu zboží
Efektivita trhu práce
Efektivita finančního trhu
Technologická připravenost
Velikost trhu
Vyspělost podnikatelského sektoru
inovace
SPECIFIKA EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ VE SVĚTĚ
Tržní ekonomika
Centrálně plánovaná ekonomika
Tradiční – zvyková ekonomika
MODELY TRŽNÍ EKONOMIKY V EÚ
Jestvuje evropský model?
Silná úloha státu a odpovědnost vlády v sociální
oblasti
Podpora
daně
MODELY TRŽNÍ EKONOMIKY V EÚ
Sociálně-tržní ekonomiky
kontinentálního typu
Skandinávský model
Jihoevropské státy
Liberální
PROBLÉMY MODELŮ
pomalý rast HDP
růst nezaměstnanosti
Řešení
strukturální reformy
privatizace
omezení úlohy státu v ekonomice
KONKURENCESCHOPNOST V KONTEXTU
ROZŠÍŘENÍ EU
DŮVODY VYSOKÉ KONKURENCESCHOPNOSTI
NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EU
RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI
(NERV)
Instituce
Vzdělanost
Trh práce a zboží – daňová struktura
Rozbor finančních trhů
Technologická připravenost
Zkvalitňování charakteristik podnikání
Inovace
OD LISABONSKÉ STRATEGIE KE KONCEPCI
EVROPA 2020
Lisabonská strategie je predchůdkyní E 2020
- přijatá v r. 2000, Cílem strategie byla vysoká
dynamika rastu hospodářství a více kvalitních
pracovných míst.
štyri prioritné oblasti - výzkum, vývoj a inovace,
vzdelávání, zaměstnanost a podnikatelské
prostředí
PĚT CÍLŮ EVROPSKÉ UNIE PRO ROK 2020
1. Zaměstnanost
Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let
2. Výzkum, vývoj a inovace
Investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů)
do výzkumu, vývoje a inovací
3. Změna klimatu a energetika
Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce 30 %, pokud k tomu
budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990
Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %
Zvýšit energetickou účinnost o 20 %
4. Vzdělávání
Snížit míru nedokončení studia pod 10 %
Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
5. Chudoba a sociální vyloučení
Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení
nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení
EVROPA 2020
EVROPA 2020
Udržitelný růst
Vytvořit konkurenceschopnější nízkouhlíkovou ekonomiku, která rozumným
a udržitelným způsobem využívá všechny zdroje.
Chránit životní prostředí, snížit objem emisí a zabránit úbytku biologické
rozmanitosti.
Využít náskoku, který Evropa má ve vývoji nových ekologických technologií
a výrobních postupů.
Zavést výkonné a inteligentní rozvodné sítě elektrické energie.
Využívat celoevropské sítě, a dodat tak podnikům v EU (především pak
malým výrobním firmám) další konkurenční výhodu.
Zlepšovat podnikatelské prostředí, zejména v případě malých a středních
podniků.
Umožnit spotřebitelům, aby se na základě dostatečných informací mohli co
nejlépe rozhodnout.
EVROPA 2020
Děkuji za pozornost
[email protected]

similar documents