Retenční schopnost krajiny a eroze na území JMK

Report
Seminář „Extrémy počasí a jeho dopady
na Jihomoravský kraj“
Retenční schopnost krajiny a eroze na území Jihomoravského
kraje
Brno, 13. 2. 2014
2
Ohrožení vodní erozí
3
4
Ohrožení větrnou erozí
5
Strategie regionálního rozvoje
ČR 2014–2020
• Priorita 7: Ochrana přírody a krajiny,
kvalitní a bezpečné prostředí pro život
– Opatření 7.1: Zlepšení kvality prostředí v
sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot
– Opatření 7.1: Posílení preventivních op proti
vzniku živelních pohrom
6
Politika územního rozvoje ČR
7
Politika územního rozvoje ČR
8
Politika územního rozvoje
Návrh na novou specifickou oblast „Jižní Morava“
Vymezení:
• Území obcí z ORP Znojmo, Pohořelice, Mikulov, Břeclav, Hodonín,
Hustopeče, Kyjov, Veselí nad Moravou,
Důvody vymezení:
• Potřeba řešit významná environmentální ohrožení degradace půdy
v souvislosti s větrnou a vodní erozí a ohrožení sesuvy
• Potřeba naléhavě řešit vodní režim v krajině,
• Posílení retenční schopnosti krajiny vhodným hospodařením se
zemědělskou a lesní půdou
• Potřeba využít pro další ekonomický rozvoj zemědělský potenciál
území, specificky vinařství, ovocnářství a zelinářství
• Potřeba dlouhodobého zabezpečení obyvatelstva zásobováním pitnou
vodou
9
Politika územního rozvoje
Návrh na novou specifickou oblast „Jižní Morava“
Kritéria a podmínky pro rozhodování v území:
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území přednostně sledovat:
•
Využití území způsobem snižující negativní vliv větrné a vodní eroze a ohrožení sesuvy
•
Realizaci protierozních opatření
•
Udržení a zvýšení role dlouhodobě udržitelného zemědělství v ekonomice oblasti
•
Rozvoj cestovního ruchu navázaného na dlouhodobě udržitelnou zemědělskou činnost
•
Kvalitu a vydatnost zdrojů pitné vody v oblasti
Úkoly pro územní plánování:
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:
•
Vytvářet podmínky pro realizaci účinných protierozních opatření
•
Vytvářet podmínky pro využívání zemědělské půdy způsobem omezujícím negativní vliv eroze a
sesuvů
•
Chránit zdroje pitné vody v oblasti a vytvářet podmínky pro vodohospodářská opatření
zabezpečující zásobování obyvatelstva pitnou vodou
•
Vytvářet podmínky pro stabilizaci vodního režimu v krajině
10
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Opatření 4.5: Zemědělství a péče o krajinu
Navrhované aktivity
• Omezení negativních dopadů
zemědělské výroby na kvalitu
vody (správné hnojení a
skladování hnojiv i ostatních
produktů zemědělské výroby)
• Zvyšování retenční schopnosti
krajiny (rybníčky, mokřady,
zalesnění, suché poldry)
• Využití zemědělské půdy bez
aktuálního využití pro stabilizaci
krajiny (zalesnění, přírodě blízké
ekosystémy, prvky ÚSES,
významné krajinné prvky)
• Ochrana lokalit přirozené
akumulace vod
11
Možnosti řešení: Komunitně
vedený místní rozvoj (CLLD)
Dle návrhu Dohody o partnerství mezi hlavní
úkoly CLLD na období 2014–2020 patří:
• Realizace pozemkových úprav a současně
s tím realizovat další efekty zlepšující
biodiverzitu, vodní režim v krajině, snižující
erozní ohroženost půdy a zvyšující
estetickou hodnotu krajiny.
12
Návrh OP Životní prostředí
2014-20
Priorita: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.2: Posílit přirozené funkce
krajiny
• Aktivita: Zpracování komplexních studií a
projektů cílených na zpomalení povrchového
odtoku vody z povodí ve vazbě na protierozní
ochranu, ochranu před povodněmi a adaptaci
na změnu klimatu a realizace z nich
vyplývajících přírodě blízkých opatření
13
Další možnosti
• Investiční priorita 6c z nařízení EU o ERDF
„ochrana a obnova biologické rozmanitosti a
půdy a podpora ekosystémových služeb,
včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a
ekologických infrastruktur“
– Obsažena v návrhu programů přeshraniční
spolupráce SR–ČR, Rakousko–ČR
14
Děkuji za pozornost
15

similar documents